Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalies pakeitimų

Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) atkreipia perkančiųjų organizacijų dėmesį į tai, kad 2014 m. sausio 1 d. įsigaliojus Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Viešųjų pirkimų įstatymas) 33 straipsnio 3 dalies pakeitimams, perkančioji organizacija iš tiekėjo negali reikalauti dokumentų ir informacijos dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalyje nurodytų aplinkybių, jeigu perkančiajai organizacijai pagal Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą ar kitus teisės aktus jie yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose. Taip pat pažymime, kad Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalies nuostata apima tik informaciją (dokumentus) dėl šio straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių ir nenumato šios galimybės dėl kitų Viešųjų pirkimų įstatymo 33–37 straipsniuose įtvirtintų tiekėjų kompetencijos, pajėgumo ir patikimumo kriterijų.

Atsižvelgiant į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos, Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybinės įmonės Registrų centro, Nacionalinės teismų administracijos ir Informatikos ir ryšių departamento prie vidaus reikalų ministerijos pateiktą informaciją, šiuo metu (2014 m. vasario mėn.) duomenis ir informaciją dėl Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 1 dalyje ir 2 dalies 1, 2, 3, 5, 6 ir 9 punktuose nurodytų aplinkybių, savo kompetencijos ribose neatlygintinai dėl juridinių asmenų teikia tik Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/) ir Valstybės įmonė Registrų centras (http://www.registrucentras.lt/jar/p/). Duomenys teikiami atitinkamai vadovaujantis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos direktoriaus 2011 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V-50 „Dėl Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacinės sistemos duomenų, kurie pagal įstatymą laikomi viešais, teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (8.2.3 punktas), ir Juridinių asmenų registro taisyklėmis, patvirtintomis Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2013 m. gegužės 8 d. įsakymu Nr. 110 „Dėl Juridinių asmenų registro taisyklių patvirtinimo“ (82 punktas).

Atkreipiamas dėmesys, kad informacija apie fizinius asmenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos bei Valstybės įmonės Registrų centro informacinėse sistemose nėra viešai teikiama.

Pažymėtina, kad Valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje neatlygintinai teikiama informacija tik apie tiekėjo (juridinio asmens) teisinį statusą (http://info.registrucentras.lt/node/689).

Informuojame, kad aktualūs viešai prieinami duomenys dėl juridinių asmenų tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek Valstybės įmonės Registrų centro informacinėse sistemose matomi tik tą dieną, kurią jie tikrinami.

Tiekėjo kvalifikacija turi būti įgyta iki pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino pabaigos, taip pat sąlygų, draudžiančių ir ribojančių tiekėjų dalyvavimą pirkime, paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną neturi būti. Siekiant užtikrinti šį reikalavimą, duomenis, kurie yra neatlygintinai prieinami Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose apie Lietuvos Respublikoje registruotus tiekėjus, perkančiajai organizacijai rekomenduojama tikrinti paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino dieną išsaugant atitinkamo dokumento išrašą arba skaitmeninę jo kopiją, kuri bus reikalinga tiekėjų kvalifikacijos tikrinimo metu. Perkančioji organizacija analogiškai turėtų elgtis kai, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 32 straipsnio 8 dalimi, atitiktį minimaliems kvalifikaciniams reikalavimams patvirtinančių dokumentų reikalaujama tik iš to tiekėjo, kurio pasiūlymas pagal vertinimo rezultatus gali būti pripažintas laimėjusiu. Rekomenduojama perkančiajai organizacijai iš anksto pirkimo dokumentuose nurodyti, kad neatlygintinai prieinami duomenys apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją bus užfiksuoti ir išsaugomi perkančiojoje organizacijoje paskutinę pasiūlymų (paraiškų) pateikimo dieną, kadangi, kaip minėta, tiek Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, tiek Valstybės įmonės Registrų centro informacinėse sistemose galima matyti duomenis apie tiekėją (juridinį asmenį) tik tos dienos, kurią atitinkama informacija yra tikrinama. Šiuo metu nėra galimybės minėtose informacinėse sistemose neatlygintinai naudotis ankstesnių laikotarpių informacija apie atitinkamus tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikacijos duomenis, todėl, tuo atveju, jeigu perkančioji organizacija paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną nepasinaudoja neatlygintinai prieinamais duomenimis, vėliau ji pati turi kreiptis į kompetentingas institucijas ir gauti pasiūlymų (paraiškų) pateikimo termino dienai aktualią informaciją apie tiekėjo (juridinio asmens) kvalifikaciją.

Pastebime, kad šiuo metu Valstybės įmonės Registrų centro informacinėje sistemoje galimos ne daugiau kaip 100 neatlygintinių paieškų per dieną. Viešųjų pirkimų tarnyba, siekdama tinkamo Viešųjų pirkimų įstatymo 33 straipsnio 3 dalies nuostatos įgyvendinimo, kreipėsi į Valstybės įmonės Registrų centrą prašydama interneto svetainėje neriboti paieškų apie tiekėjo (juridinio asmens) teisinį statusą kiekio.

Informuojame, kad šiame pranešime pateikta informacija aktuali jo išplatinimo dieną, todėl prieš pradėdama viešąjį pirkimą perkančioji organizacija turi pasitikrinti tuo metu galiojančius teisės aktus (Lietuvos Respublikos valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymą, kitus teisės aktus) dėl neatlygintinai prieinamos informacijos Lietuvos Respublikos registruose, valstybės informacinėse sistemose ir kitose informacinėse sistemose.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 10:11:38

Veiklos sritys