Dėl Viešųjų pirkimų įstatymo pakeitimų

2013 m. spalio 22 d. priimtas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 2, 4, 6, 7, 82, 9, 10, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 33, 35, 39, 40, 85, 86, 87, 90, 92 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas (Žin., 2013, Nr. 112-5575). Viešųjų pirkimų tarnyba (toliau – Tarnyba) pažymi, kad perkančiosios organizacijos turi peržiūrėti savo pasitvirtintas supaprastintų pirkimų taisykles ir jas suderinti su priimtais pakeitimais.

Tarnyba informuoja, apie svarbiausius Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (Žin., 1996, Nr. 84-2000; 2006, Nr. 4-102) (toliau – Įstatymas) pasikeitimus, įsigaliosiančius nuo 2014 m. sausio 1 d.:

1. Pasikeis mažos vertės pirkimų reglamentavimas:

2. Pasikeitus Įstatymo 9 straipsnio nuostatoms, reglamentuojančioms numatomo pirkimo vertės skaičiavimą, yra sprendžiama dėl Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės direktoriaus 2003 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. 1S-26 patvirtintoje Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodikos (Žin., 2003, Nr. 22-949; 2006, Nr. 12-454) (toliau – Metodika) pakeitimų. Šiuo metu Tarnybos sudaryta darbo grupė rengia Metodikos pakeitimų projektą, kuris netrukus bus paskelbtas susipažinimui.

3. Atkreiptinas dėmesys, kad bus panaikintas reikalavimas pateikti tiekėjo sąžiningumo deklaraciją (Įstatymo 24 straipsnio 2 dalies 5 punktas netenka galios). Pažymėtina, kad nuo 2014 m. sausio 1 d. pradėtiems pirkimams perkančioji organizacija, rengdama pirkimo dokumentus, nebegalės reikalauti tiekėjų pateikti sąžiningumo deklaraciją.

4. Pažymėtina, kad tiek pirkimų, viršijančių tarptautinio pirkimo vertę (toliau – tarptautiniai pirkimai), tiek supaprastintų pirkimų (įskaitant ir mažos vertės pirkimus) atveju perkančiajai organizacijai atsiras pareiga pirkimo dokumentuose nurodyti pagrindinius darbus, kuriuos privalės atlikti tiekėjas tuo atveju, jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti bus pasitelkiami subrangovai (Įstatymo 24 straipsnio 5 dalis ir 85 straipsnio 1 dalis).

5. Perkančiajai organizacijai atsiras pareiga prašyti tiekėjo patikslinti, papildyti arba pateikti su pasiūlymu būtinus pateikti dokumentus (tiekėjo įgaliojimą asmeniui pasirašyti paraišką ar pasiūlymą, jungtinės veiklos sutartį, pasiūlymo galiojimo užtikrinimą patvirtinantį dokumentą), jei jie netikslūs, neišsamūs ar apskritai nepateikti. Šiems patikslinimams ir papildymams perkančioji organizacija privalės nustatyti protingą terminą, kuris negalės būti trumpesnis kaip 3 darbo dienos nuo prašymo išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos dienos. Pažymėtina, kad šių dokumentų tiekėjui nepatikslinus, nepapildžius ar apskritai nepateikus, perkančioji organizacija turės pasiūlymą atmesti. Ši nuostata bus taikoma ir tarptautinės vertės, ir supaprastintiems pirkimams, išskyrus Įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje nurodytų pirkimų ir mažos vertės pirkimų atvejus (Įstatymo 28 straipsnio 10 dalis, 39 straipsnio 2 dalies 4 punktas, 85 straipsnio 1 dalis).

6. Pažymėtina, kad perkančioji organizacija negalės reikalauti dokumentų ar informacijos apie tiekėjo kvalifikaciją, kurie jai yra neatlygintinai prieinami valstybės registruose ar informacinėse sistemose (Įstatymo 33 straipsnio 3 dalis).

7. Įstatymo 85 straipsnio 1 dalis papildoma privalomaisiais reikalavimais, kuriuos perkančioji organizacija turės nustatyti rengdama supaprastinto pirkimo dokumentus (išskyrus mažos vertės pirkimus ir pirkimus, nurodytus Įstatymo 85 straipsnio 6 dalyje). Pirkimo dokumentuose turės būti nurodoma:

Atkreiptinas dėmesys, kad mažos vertės pirkimų atveju perkančiajai organizacijai atsiras pareiga į pirkimo dokumentus įtraukti reikalavimą, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokius subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus jis ketina pasitelkti, ir galės būti reikalaujama, kad kandidatas ar dalyvis savo pasiūlyme nurodytų, kokiai pirkimo daliai jis ketina pasitelkti subrangovus, subtiekėjus ar subteikėjus (Įstatymo 85 straipsnio 1 dalis).

8. Vykdant supaprastintą pirkimą vienu iš ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijų galės būti ir darbuotojų kvalifikacija bei patirtis, tais atvejais, kai pirkimo sutarties įvykdymo kokybė priklauso nuo už pirkimo sutarties įvykdymą atsakingų darbuotojų kompetencijos (Įstatymo 90 straipsnio 2 dalis). Atkreipiame dėmesį, kad ši nuostata netaikoma tarptautiniams pirkimams.

Taip pat perkančiajai organizacijai žinotina, kad:

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 10:12:42

Veiklos sritys