Informacijos teikimo tvarka - Klaipedos-r.lt

2018 m. sausio 17 d., trečiadienis
KLAIPĖDOS RAJONO
SAVIVALDYBĖ

Spausdinti
English
Savivaldybė
Renginių kalendorius
P A T K Pn Š S
01020304050607
08091011121314
15161718192021
22232425262728
29303101020304
Sausis
    2018     
Naujienų
prenumerata

Čia galite užsisakyti naujienas elektroniniu paštu.

Dienos
Mėnesio
Savaitės

 

Informacijos teikimo tvarka

PATVIRTINTA
Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2011 m. lapkričio 24 d.
įsakymu Nr. AV-2547

INFORMACIJOS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (1994-07-07 Nr. I-533, 2008-09-15 X-1722 redakcija), Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu (1996-07-02 Nr. I-1418, 2006-07-11 Nr. X-752 redakcija), Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu (2000-01-11 Nr. VIII-1524, 2005-11-10 Nr. X-383 redakcija).

2. Šiuo aprašu siekiama gerinti ryšius su viešosios informacijos rengėjais, užtikrinant teisingą ir laiku pateiktą visuomenei informaciją apie Savivaldybės veiklą, stiprinti rajono gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucija, kurti ir palaikyti pozityvų valstybės tarnautojų (savivaldos institucijos) įvaizdį.

3. Šis aprašas reglamentuoja bendruosius informacijos pateikimo visuomenei principus ir Savivaldybės administracijos darbuotojų bendravimo su viešosios informacijos rengėjais tvarką.

4. Pagrindinės šio aprašo sąvokos:

Darbuotojai – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, direktoriaus pavaduotojai, seniūnijų seniūnai, skyrių vedėjai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Viešosios informacijos rengėjas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys skleisti viešąją informaciją.

Žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys.

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS

5. Informaciją apie ateinančią savaitę Savivaldybėje vyksiančius posėdžius ir jų darbotvarkę, taip pat mero ir Savivaldybės administracijos direktoriaus darbotvarkę bei planuojamus susirinkimus ar susitikimus skelbia Ryšių su visuomene skyrius Savivaldybės interneto svetainėje kiekvieną penktadienį.

6. Informacija apie Savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, padalinių vadovų iniciatyva organizuojamus seminarus, konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, tarptautinių projektų pristatymus, užsienio svečių vizitus, visuomenines akcijas, susitikimus su gyventojais, nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijas, valstybinių ir profesinių švenčių, rajono istorinių įvykių bei įsimintinų datų paminėjimą ir kitus renginius, apie kuriuos reikia informuoti visuomenę ir žurnalistus, kartu su renginių programa yra pateikiama Ryšių su visuomene skyriui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio. Informacija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir išplatinama viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

7. Ryšių su visuomene skyrius kviečia viešosios informacijos rengėjus dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, kituose renginiuose, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja Savivaldybės administracijos vadovai ir padaliniai.

8. Raštiški atsakymai į viešosios informacijos rengėjų klausimus Savivaldybės administracijos vadovų vardu ir kita informacija viešosios informacijos rengėjams Savivaldybės administracijoje teikiama per Ryšių su visuomene skyrių, kuris, užfiksavęs viešosios informacijos rengėjo pavadinimą, asmens pavardę, jo pateiktus klausimus, perduoda Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, kad šie paruoštų išsamų atsakymą. Atsakymai į klausimus Ryšių su visuomene skyriui pateikiami elektroniniu paštu arba raštu (jeigu reikia pridėti papildomų dokumentų):

a) jeigu rengiant juos nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 4 valandas;

b) jeigu reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas;

9. Ryšių su visuomene skyrius informaciją viešosios informacijos rengėjams pateikia raštu teikdamas pirmenybę internetu ar kitokiomis elektroninėmis priemonėmis:

a) jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;

b) jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per savaitę.

10. Viešosios informacijos rengėjas paklausimus telefonu teikia Ryšių su visuomene skyriui, kuris perduoda juos darbuotojams ir konsultuoja dėl atsakymo turinio ir formos. Atsakymus pateikia Ryšių su visuomene skyrius arba patys darbuotojai viešosios informacijos rengėjui 9 punkte nustatytais terminais.

11. Viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys susitikti su Administracijos direktoriumi, Administracijos direktoriaus pavaduotojais ar kitais Savivaldybės darbuotojais, informuoja apie tai Ryšių su visuomene skyrių, kuris suderina interviu laiką ir pateiktus žurnalisto klausimus su valstybės tarnautoju (darbuotoju) bei apie planuojamo interviu laiką nedelsiant informuoja viešosios informacijos rengėjo atstovą.

12. Darbuotojai Ryšių su visuomene skyriui pateikia objektyvią, tikslią ir išsamią informaciją.

III. VIDINIO KOMUNIKAVIMO TVARKA

13. Ryšių su visuomene skyrius, pavedus Savivaldybės administracijos vadovams, organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas, rengia pranešimus spaudai, informuoja viešosios informacijos rengėjus apie Savivaldybės administracijos veiklą ir priimtus sprendimus, konsultuoja Savivaldybės administracijos darbuotojus informacijos teikimo viešosios informacijos rengėjams klausimais, vykdo kitus pavedimus, susijusius su oficialios Savivaldybės informacijos rengimu ir skleidimu.

14. Informaciją apie Savivaldybės veiklą Savivaldybės administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojai, seniūnai, skyrių vedėjai, skyrių specialistai (darbuotojai) pagal savo kompetenciją pateikia Ryšių su visuomene skyriui.

15. Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, seniūnai, skyrių vedėjai informuoja Ryšių su visuomene skyrių apie organizuojamus renginius – apie komisijų ir darbo grupių posėdžius; pasitarimus, kuriuose dalyvauja meras, mero pavaduotojai, Savivaldybės administracijos direktorius (pavaduotojai), Savivaldybės tarybos nariai, kitų rajono institucijų atstovai – raštu arba žodžiu prieš 1 darbo dieną, o apie skubiai sušauktus svarbius pasitarimus – žodžiu, ne vėliau kaip prieš 1 valandą.

16. Skyrių vedėjai arba jų įgalioti atsakingi darbuotojai kiekvieną pirmadienį informuoja Ryšių su visuomene skyrių apie planuojamus svarbius visuomenei darbus. Skelbtinos informacijos viešinimo būdus darbuotojai suderina su Ryšių su visuomene skyriumi. Ryšių su visuomene skyrius parengia informaciją visuomenei ir viešosios informacijos rengėjams.

17. Privalomus skelbti vietinėje spaudoje skelbimus, administracinius aktus Savivaldybės administracijos padaliniai pateikia viešosios informacijos rengėjams, taip pat skelbia juos Savivaldybės interneto svetainėje ir kitose duomenų valdymo bazėse.

18. Ryšių su visuomene skyrius:

18.1. kiekvieną antradienį pateikia straipsnį Savivaldybės interneto svetainės skilčiai „Savaitės tema“ ir viešosios informacijos rengėjams;

18.2. teikia informaciją apie Savivaldybės veiklą Savivaldybės interneto svetainėje Internetinės svetainės reglamento nustatyta tvarka „Naujienų“ skiltyje ir išplatina viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

18.3. kiekvieną darbo dieną atlieka spaudos stebėseną, renka žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kritiką, pastabas, komentarus ir pan. apie Savivaldybės administracijos veiklą ir pateikia informaciją Savivaldybės administracijos vadovams.

19. Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas arba specialistas privalo dalyvauti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, organizuojamose spaudos konferencijose. Jis gali dalyvauti Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose prieš tai suderinęs su posėdžio pirmininku.

IV. REAGAVIMAS Į VISUOMENĖS NUOMONĘ

20. Žiniasklaidoje paskelbtą gyventojų nuomonę ir konstruktyvią kritiką apie Savivaldybės administracijos veiklą renka ir apibendrina Ryšių su visuomene skyrius.

21. Atsakymus į konstruktyvią kritiką arba tikrovės neatitinkančių faktų paneigimus per tris darbo dienas Administracijos direktoriaus (pavaduotojų) nurodymu parengia Savivaldybės padaliniai pagal savo kompetenciją. Prireikus daugiau laiko, terminas gali būti pratęstas iki 5 darbo dienų. Už atsakymų į kritiką ir tikrovės neatitinkančių faktų paneigimų, teikiamų Savivaldybės administracijos vadovų vardu, platinimą viešosios informacijos rengėjams atsako Ryšių su visuomene skyrius.

22. Atsakymų pateikimą viešosios informacijos rengėjams dėl Savivaldybės administracijos veiklos koordinuoja ir kontroliuoja Ryšių su visuomene skyriaus vedėjas.

____________________

Paskutinis atnaujinimas: 2015-02-20 14:52:49

 

MERAS
Vaclovas Dačkauskas
Gyvenimo aprašymas
 
 
Prisijungimas
Prisijungimas gyventojams
GYVENTOJŲ PRIĖMIMAS
E. APKLAUSOS
E. PRAŠYMAI (SKUNDAI)
E. KONSULTAVIMAS
E. PASLAUGOS

  Susidūrei su korupcija – pranešk Specialiųjų tyrimų tarnybai (STT) arba numeriu 400 008 apie korupcinius teisės pažeidimus Savivaldybės institucijose ir jai pavaldžiose įstaigose. Užtikrinamas asmens duomenų konfidencialumas.

© Klaipėdos rajono savivaldybė. Visos teisės saugomos.
Cituojant ir kitaip platinant mūsų svetainės informaciją prašome nurodyti šaltinį ir datą.
Sprendimas: IDAMAS

Klaipėdos g. 2 LT-96130 Gargždai, savivaldybe@klaipedos-r.lt ,
tel. (8 46) 47 20 25, faks. (8 46) 47 20 05. Biudžetinė įstaiga, įstaigos kodas 188773688.
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre.