Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyrius skelbia Klaipėdos rajono tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos kintamosios lėšų dalies prašymų 2022 metams atranką.

Bendra atrankai skiriama lėšų suma – 21 000 Eur.

Finansinė parama gali būti teikiama:

Iš dalies finansuoti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių tradicinėms religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų remonto darbus ir šių pastatų pritaikymą bendruomenės poreikiams. Privaloma nuosavo įnašo dalis prie tinkamų finansuoti išlaidų yra ne mažesnė kaip 30 proc. prašomos sumos.

Galimi pareiškėjai: Klaipėdos rajone pagal Lietuvos Respublikos religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymą registruotos tradicinės religinės bendruomenės ir bendrijos. Vienas pareiškėjas gali teikti konkursui tik vieną paraišką.

Prašymai teikiami: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriuje nuo 2021 m. rugpjūčio 2 d. iki 2021 m. rugpjūčio 27 d. 16 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai II aukštas, 216 kabinetas, arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „2022 m. Tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų rėmimo programos prašymų atrankos konkursui“. Prašymai turi būti pateikti iki skelbime nurodytos datos ir valandos. Vėliau pateikti prašymai nebus nagrinėjami. Prašymams, siunčiamiems paštu, priėmimo terminas galioja iki pagal pašto antspaudo ant voko datą.

Prašymai bus priimami tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009  m. lapkričio 26 d. sprendimu Nr. T11-528 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-230 redakcija) patvirtintą prašymo formą. Pareiškėjas turi pateikti 1 prašymo egzempliorių su priedais.

Kartu su tiksliai ir išsamiai užpildytu prašymu pateikti: registracijos pažymėjimo kopiją, sąmatų, projektų, kitų dokumentų, patvirtinančių finansinės paramos reikalingumą, kopijas.

Vertinant prašymus, prioritetas teikiamas prašymams, kurių:

1. didesnė objekto istorinė, architektūrinė, meninė vertė;

2. objekto trūkumas, kurį planuojama šalinti, yra didžiausias, t. y. pastatui, kitam daiktui, skubiai reikalingas avarijos grėsmės pašalinimas, konservavimo, restauravimo ir apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ir jų priežiūra;

3. papildomai gaunamos lėšos iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių;

4. prisidėjimas nuosavu indėliu didesnis nei privalomas.

Informaciją darbo valandomis teikia Kultūros, sveikatos ir socialinės politikos skyriaus patarėjas Gintautas Bareikis tel. (8 46) 45 21 38, el. paštas gintautas.bareikis@klaipedos-r.lt

Paraiškos forma