Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyrius kviečia dalyvauti 2022 metų Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurse, kurio tikslas: įtraukiant į organizacinius projektų vertinimo, finansavimo bei administravimo procesus savivaldybių administracijas, siekiant skatinti neįgaliųjų socialinės integracijos srityje veikiančias nevyriausybines organizacijas teikti neįgaliesiems reikalingas socialinės reabilitacijos paslaugas, kurios atkurtų ir (ar) palaikytų neįgaliųjų socialinius, savarankiško gyvenimo įgūdžius, didintų jų užimtumą, galimybes savarankiškai dalyvauti bendruomenės gyvenime ir darbo rinkoje, atrinkti ir finansuoti projektus, skirtus socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimui bendruomenėje.

Projektų vykdymo trukmė – nuo 9 iki 12 mėnesių. Projektų įgyvendinimo laikotarpis – nuo 2022 m. sausio 1 d. iki 2022 m. gruodžio 31 d. Lietuvos Respublikos Socialinės apsaugos ir darbo ministro 2021 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. A1-686 „Dėl  Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems teikimo bendruomenėje projektų atrankos konkurso organizavimo nuostatų 2022 metais nuostatų patvirtinimo“,  galite rasti adresu:  

https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7

Socialinės reabilitacijos paslaugų neįgaliesiems bendruomenėje projektams 2022 m. įgyvendinti iš valstybės biudžeto lėšų planuojama skirti – 104178 Eur, Klaipėdos rajono savivaldybė iš savo biudžeto planuoja skirti – 61000 Eur. Iš viso projektams finansuoti bus skiriama – 165178 Eur. Didžiausia galima vienam projektui finansuoti skirti lėšų suma – 35 000 Eur, mažiausia – 25 000 Eur.

Finansuotinos paslaugos

Konkurso būdu finansuotinos pareiškėjo Lietuvos Respublikos teritorijoje teikiamos socialinės reabilitacijos paslaugos neįgaliesiems:

1. Neįgaliųjų dienos užimtumas (neįgaliųjų kasdieninio gyvenimo įgūdžių ugdymas ir palaikymas, atkūrimas; pažintinių funkcijų formavimas, saviraiškos įgūdžių ir meninių gebėjimų lavinimas ir palaikymas, užimtumas amatų būreliuose, klubuose). Paslauga turi būti teikiama ne neįgaliojo namuose ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 4 valandas per dieną, o neįgaliems vaikams iki 14 metų – ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį ir ne trumpiau kaip 2 valandas per dieną. Paslauga kasdien turi būti suteikiama ne mažiau kaip 20 procentų planuojamo šios paslaugos metinio paslaugų gavėjų skaičiaus.

2. Individuali paslauga neįgaliajam. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Individualią paslaugą neįgaliajam sudaro: palydėjimas ir (ar) pagalba lankantis įstaigose (pvz., užimtumo, ugdymo, sveikatos ir pan.), ir (ar) pavėžėjimo organizavimas; pagalba asmenims su proto ir (ar) psichine negalia priimant sprendimus (informavimas, konsultavimas ir socialinis darbas); informacijos suteikimas prieinama forma, būdu ir priemonėmis, asmeniui, kuriam nustatytas sunkus ar vidutinis neįgalumo lygis arba 0–40 procentų darbingumo lygis, arba didelių ar vidutinių specialiųjų poreikių lygis, mokymas spręsti dėl jo negalios buityje kylančias problemas (mokymas sveikai gyventi, apsitarnauti kasdienėje veikloje, orientuotis ir judėti aplinkoje, naudotis techninės pagalbos priemonėmis, pažinti ir valdyti ligą ir (ar) negalią, savarankiškai spręsti kasdienes problemas). Individualios pagalbos paslaugą, suderinus su savivaldybės, kurioje bus teikiama ši paslauga, administracija, galima teikti ir neįgaliesiems, laikinai atvykusiems iš kitos savivaldybės teritorijos;

3. Pagalba atkuriant ir stiprinant darbo įgūdžius. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 8 kartus per mėnesį. Pagalbą atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius sudaro: profesinis konsultavimas ir orientavimas (profesinių interesų, polinkių, lūkesčių, individualių savybių bei privalumų įvertinimas, informacijos apie darbo rinką suteikimas, supažindinimas su mokymosi, užimtumo ar įsidarbinimo galimybėmis, darbo paieškos bei motyvacijos dirbti ir dalyvauti profesinėje reabilitacijoje didinimo klausimais ir pan.); bendrųjų darbo įgūdžių, kurių ateityje gali prireikti darbo veikloje, formavimas, ugdymas ir įtvirtinimas (bendradarbiavimas, darbas komandoje, darbo saugos instrukcijų laikymasis, gebėjimas planuoti savo darbo krūvį ir organizuoti darbo laiką, darbo užduoties atlikimas iki pabaigos, planavimas, problemų sprendimas ir pan.); pagalba sprendžiant įsidarbinimo, palaikymo darbo vietoje klausimus;

4. Pagalba neįgaliojo šeimos nariams. Ši paslauga teikiama ne rečiau kaip 1 kartą per mėnesį, jeigu numatoma teikti bent vieną iš Nuostatų 8.1–8.3 papunkčiuose nurodytų paslaugų. Pagalbą neįgaliojo šeimos nariams sudaro: individuali emocinė, informacinė pagalba šeimos nariams; pagalbos sau ir šeimos paramos grupių organizavimas (mokymas pasirūpinti neįgaliaisiais šeimoje, buityje, visuomeniniame gyvenime, pažinti ir valdyti neįgaliųjų ligą ir (ar) negalią, sprendžiant kylančias neįgaliųjų šeimos narių emocines, kitas problemas).

Finansavimo prioritetai, už  kuriuos skiriami papildomi balai

  1. Pareiškėjas sieks, kad ne mažiau kaip 10 procentų pagalbos atkuriant ar stiprinant darbo įgūdžius paslaugą gavusių neįgaliųjų kreiptųsi į Užimtumo tarnybą prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos  ir darbo ministerijos suprašymu dėl profesinės reabilitacijos, ar dėl darbo paieškos, ar įsidarbintų;
  2. Pareiškėjas projektui įgyvendinti turės bent vieną socialinį darbuotoją ar socialinio darbuotojo padėjėją ir (ar) socialinį pedagogą (jei paslaugos teikiamos neįgaliems vaikams);
  3. Pareiškėjas  į savo veiklas pritrauks naujų gavėjų, (jų skaičius padidėtų  ne mažiau nei 10 procentų nuo metų pradžios) arba plės savo veiklas, teikdamas paslaugas skirtingose ar keliose Klaipėdos rajono vietose.

Paraiškos priimamos nuo paskelbimo dienos iki š. m. lapkričio 5 d. 24 val. Lietuvos Respublikos laiku ir teikiamos šiuo el. paštu: parama@klaipedos-r.lt

Dėl paraiškų teikimo konsultuoja Paslaugų ir civilinės metrikacijos skyriaus vyriausioji specialistė Ligita Virkutienė darbo dienomis nuo 9 val. iki 17 val., o paskutinę paraiškos pateikimo darbo dieną iki 14.00 val. Lietuvos Respublikos laiku, tel. +37062078940, el. p. ligita.virkutiene@klaipedos-r.lt

Paraiška:

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7/aa2405a01f8d11eca51399bc661f78e7/

Sąmata:   

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7/aa2453c01f8d11eca51399bc661f78e7/

Deklaracija:

https://www.e-tar.lt/rs/lasupplement/d3a59eb11f8911eca51399bc661f78e7/aa24a1e01f8d11eca51399bc661f78e7/