Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyrius skelbia visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 3.2.1. priemonės „Mokinių sveikatingumo iniciatyvų rėmimas“ projektų atrankos konkursą „Sveikatą stiprinančių mokyklų iniciatyvų rėmimas“.

Konkurso tikslas – sveikatą stiprinančių mokyklų veiklos sklaida, siekiant pritraukti daugiau narių į sveikatą stiprinančių mokyklų tinklą.

Bendra konkursui skiriama lėšų suma –12 960 Eur.

Remiamos veiklos:

1. Mokinių sveikatingumo stovyklos (mokyklose, esančiose sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, siekiančiose tapti šio tinklo narėmis);

2. Iniciatyvos, siekiant tapti sveikatą stiprinančia mokykla;

3. Sveikatos stiprinimo veiklos įdomiomis, patraukliomis mokiniams formomis.

Galimi pareiškėjai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės mokykla, esanti sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle.

2. Klaipėdos rajono savivaldybės mokykla, nesanti sveikatą stiprinančių mokyklų tinkle, bet planuojanti įsijungti į šį tinklą 2020−2021 m.

3. Klaipėdos rajono savivaldybės ikimokyklinio ugdymo įstaigos, esančios asociacijos „Sveikatos želmenėliai“ narėmis.

Mokyklos sąvoka – ugdymo įstaiga, kurioje mokiniai ugdomi pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas.

Projektų atrankos kriterijai:

1. Mokykla, nesanti sveikatą stiprinančių mokyklų tinklo nare, turi siekti tikslo tapti sveikatą stiprinančia mokykla 2019−2021 m;

2. Mažiausiai vienoje projekte numatytoje priemonėje turi dalyvauti 80 proc. visos mokyklos bendruomenės (mokiniai, mokytojai);

3. Mažiausiai 1/3 mokyklos mokinių tėvų (ar kitų šeimos narių) bus įtraukti į projekto veiklas.

Paraiškos teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos apsaugos skyriuje nuo 2020 m. vasario  19 d. iki 2020 m. kovo 20 d. 15 val. adresu Klaipėdos g. 2, Gargždai, II aukštas, 213 kabinetas, arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „Sveikatą stiprinančių mokyklų iniciatyvų rėmimo konkursui“. Paraiškoms, siunčiamoms paštu, priėmimo terminas galioja pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2005 m. liepos 13 d. įsakymu Nr. AV-550 (2014-10-17 Nr. AV-2397 redakcija) „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos priemonių projektų rėmimo tvarkos“ 1 priedu patvirtintą paraiškos formą.

Projektui vykdyti lėšos gali būti planuojamos ir naudojamos šioms prekėms ir paslaugoms apmokėti: samdomų darbuotojų (lektorių) paskaitoms, praktiniams užsiėmimams, seminarams ar konsultacijoms; kanceliarinėms prekėms, reprezentacinei aprangai, susijusiai su sveikatinimo veikla; ryšių paslaugoms; transporto kuro išlaidoms tiesioginei veiklai vykdyti, konferencijų dalyvių maitinimui. Lektoriai ir treneriai turi turėti tai veiklai vykdyti reikiamus dokumentus (kvalifikaciją patvirtinantį dokumentą, verslo liudijimus ir pan.).

Paraiškoje turi būti aiškiai nurodyta projekto idėja, tikslinė grupė, dalyvių skaičius unikaliais vienetais, partneriai ir jų vaidmuo projekte (jeigu yra). Dalyvis skaičiuojamas kaip vienas unikalus vienetas, net jeigu šis dalyvis projekto metu dalyvauja keliose veiklose.

Praiškos formą galite parsisiųsti čia.

Sveikatos apsaugos skyriaus informacija