Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato vidaus tvarkos taisyklės

                 PATVIRTINTA
                                                                                                                           Klaipėdos rajono savivaldybės mero
                                                                                                                           2020 m.rugpjūčio 5 d. potvarkiu Nr. MV-91

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS IR MERO SEKRETORIATO
VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos ir mero sekretoriato vidaus tvarkos taisyklės (toliau – Taisyklės) reglamentuoja Tarybos ir mero sekretoriato (toliau – Sekretoriatas) vidaus tvarką, kurios tikslas – užtikrinti darbo kokybę ir didinti jo efektyvumą, sukurti Tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojai), poreikius atitinkančią darbo aplinką.

2. Šių Taisyklių nuostatos taikomos tiek, kiek šių teisinių santykių nereglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ir kiti teisės aktai.

3. Už šių taisyklių įgyvendinimą atsako Savivaldybės meras.

II SKYRIUS
DARBO IR POILSIO LAIKAS

4. Darbuotojams nustatyta 40 valandų trukmės penkių darbo dienų savaitė su dviem poilsio dienomis.

5. Pirmadienį–ketvirtadienį Sekretoriate darbo laiko pradžia – 8.00 val., darbo laiko pabaiga – 17.00 val., penktadienį darbo laiko pradžia – 8.00 val., darbo laiko pabaiga – 15.45 val., šeštadienis ir sekmadienis – poilsio dienos. Sekretoriato pietų pertrauka nuo 12.00 val. iki 12.45 val. Švenčių dienų išvakarėse darbo laikas sutrumpinamas viena valanda.

6. Savivaldybės meras Sekretoriato darbuotojams gali nustatyti kitokį nei šių Taisyklių 5 punkte nustatytą nekintančios darbo dienos trukmės ir darbo dienų per savaitę skaičiaus darbo laiko režimą.

Darbuotojas, dirbantis nuotoliniu būdu, turi laikytis darbo nuotoliniu būdu sąlygų ir tvarkos, nustatytos Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklėse, patvirtintose Savivaldybės mero 2019 m. liepos 26 d. potvarkiu Nr. MV-71 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, darbo nuotoliniu būdu taisyklių patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais).

Visais atvejais turi būti išlaikyta Darbo laiko režimo valstybės ir savivaldybių įmonėse, įstaigose ir organizacijose nustatymo aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. birželio 21 d. nutarimu Nr. 496 „Dėl Lietuvos Respublikos darbo kodekso įgyvendinimo“, 2 punkte nustatyta kasdienė ir savaitės darbo laiko trukmė.

7. Už darbą poilsio ar švenčių dieną apmokama (kompensuojama) Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir Lietuvos Respublikos darbo kodekso nustatyta tvarka.

8. Į darbo laiką įskaitomas faktiškai dirbtas laikas, komandiruotės, tarnybinės kelionės į kitą vietovę laikas ir kitas laikas, nurodytas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme ir Lietuvos Respublikos darbo kodekse.

9. Kiekvieną dieną dirbtas laikas ar neatvykimas į darbą žymimas darbo laiko apskaitos žiniaraštyje, kurį pildo Savivaldybės administracijos Teisės ir personalo skyrius.

10. Darbuotojai, palikdami Sekretoriatą darbo tikslais, turi apie tai informuoti savo tiesioginį vadovą ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato tarybos sekretorių ir nurodyti išvykimo tikslą bei trukmę. Norėdami išvykti ne darbo tikslais, darbuotojai turi gauti tiesioginio vadovo ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato tarybos sekretoriaus sutikimą.

11. Darbuotojai, negalintys laiku atvykti arba visai negalintys atvykti į darbą, apie tai nedelsdami turi informuoti savo tiesioginį vadovą ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato tarybos sekretorių ir nurodyti vėlavimo ar neatvykimo priežastis. Jeigu darbuotojai apie savo neatvykimą dėl tam tikrų priežasčių negali pranešti patys, tai gali padaryti kiti asmenys.

12. Susirgę darbuotojai, esant galimybei, privalo tą pačią dieną pranešti apie tai savo tiesioginiam vadovui ar Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos ir mero sekretoriato tarybos sekretoriui, o pastarasis – Teisės ir personalo skyriui. Šių reikalavimų privalo laikytis ir tie darbuotojai, kurie susirgo atostogų metu, jeigu jiems buvo išduotas nedarbingumo pažymėjimas.

 III SKYRIUS
BENDRIEJI VIDAUS TVARKOS REIKALAVIMAI

13. Prieš padėdami dirbti, darbuotojai Sekretoriate pasirašytinai supažindinami su šiomis taisyklėmis, Sekretoriato nuostatais, pareigybės aprašymu, o su darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijomis supažindina Administracijos direktorius arba jo įgaliotas asmuo.

14. Kiekvienam darbuotojui turi būti sudarytos tinkamos, saugios ir sveikatai nekenksmingos darbo sąlygos, nustatytos Lietuvos Respublikos darbuotojų saugos ir sveikatos įstatyme.

15. Darbuotojai turi laikytis darbuotojų saugos ir sveikatos instrukcijų reikalavimų, nekenkti kitų darbuotojų sveikatai, saugoti savąją.

16. Darbuotojai turi racionaliai ir taupiai naudoti darbo priemones, elektros energiją ir kitus materialinius Savivaldybės išteklius.

17. Savivaldybės elektroniniais ryšiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis darbuotojai gali naudotis tik su darbu susijusiais tikslais.

18. Savivaldybės patalpose bei tarnybinėse transporto priemonėse rūkyti draudžiama.

19. Darbuotojai neturi laikyti jokių asmeninių maisto produktų ir gėrimų matomoje darbo vietoje, darbo vietoje vartoti maisto produktų ar gėrimų interesantų ir kitų asmenų aptarnavimo metu.

20. Darbuotojams draudžiama darbo metu būti neblaiviems ar apsvaigusiems nuo narkotinių, toksinių ar psichotropinių medžiagų.

21. Darbuotojams draudžiama darbo laiku užsirakinti darbo patalpose, išskyrus tuos atvejus, kai teisės aktuose nustatyta kitaip.

22. Darbuotojai turi užtikrinti, kad jų darbo vietoje pašaliniai asmenys būtų tik jiems esant.

23. Darbuotojams draudžiama leisti pašaliniams asmenims naudotis Savivaldybės elektroniniais ryšiais, galiniais įrenginiais, programine įranga, biuro įranga, kanceliarinėmis ir kitomis priemonėmis.

24. Darbuotojai privalo nedelsdami pranešti Savivaldybės administracijos atsakingam skyriui apie bet kokius nesklandumus (gedimus, techninius nesklandumus, avarijas ir pan.). Atsakingas Savivaldybės administracijos skyrius organizuoja nesklandumų pašalinimą.

25. Darbuotojai, kuriems Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu yra priskirti tarnybiniai mobilieji telefonai, privalo naudotis šiais telefonais taip, kad darbo metu būtų galima su jais susisiekti. Telefonai turi būti darbo metu įjungti, išskyrus atvejus ir vietas, kuriose nėra galimybių arba draudžiama naudotis mobiliaisiais telefonais.

26. Darbuotojai, atleidžiami iš pareigų, turi perduoti nebaigtus vykdyti pavedimus, dokumentus, pažymėjimus, kabinetų durų raktus, turimas dokumentų bylas, technines priemones, antspaudus, spaudus ir (ar) kitą turtą.

IV SKYRIUS
APRANGOS IR IŠVAIZDOS REIKALAVIMAI 

27. Darbuotojų apranga turi būti tvarkinga, švari, dalykinio stiliaus.

28. Darbuotojai, tiesiogiai neaptarnaujantys piliečių ir kitų asmenų, nedalyvaujantys posėdžiuose, komisijų ar kitoje veikloje, susijusioje su atstovavimu Klaipėdos rajono savivaldybei arba jo reprezentavimu, penktadieniais gali dėvėti laisvalaikio stiliaus drabužius.

29. Savivaldybės meras ar jo įgaliotas asmuo, kurio nuomone, darbuotojo apranga ir išvaizda neatitinka šių Taisyklių 27 punkto reikalavimų, įpareigoja darbuotoją ateityje rengtis ir tvarkytis tinkamai.

V SKYRIUS
ELGESIO REIKALAVIMAI

30. Darbuotojai savo elgesiu reprezentuoja Savivaldybę.

31. Sekretoriate turi būti vengiama triukšmo, palaikoma dalykinė darbo atmosfera, darbuotojai turi elgtis pagarbiai vieni su kitais, aptarnaujamais ir kitais asmenimis.

32. Darbuotojams darbo metu draudžiama vartoti necenzūrinius žodžius ir posakius.

33. Darbuotojams draudžiama laikyti necenzūrinio arba žeminančio asmens garbę ir orumą turinio informaciją darbo vietoje.

VI SKYRIUS
KITOS NUOSTATOS 

34. Tarybos, komitetų, komisijų, darbo grupių posėdžiuose, kuriuose svarstomi klausimai, susiję su Savivaldybės funkcijomis, galima daryti garso ir vaizdo įrašus.

VII SKYRIUS
DARBUOTOJŲ ATSAKOMYBĖ 

35. Darbuotojui, pažeidusiam Taisykles, atsižvelgiant į jo padaryto pažeidimo mastą, gali būti taikoma atsakomybė.

36. Darbuotojų atsakomybę reglamentuoja Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymas ir Lietuvos Respublikos darbo kodeksas.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

37. Šios Taisyklės skelbiamos Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt.

38. Šios Taisyklės gali būti pakeistos, panaikintos Savivaldybės mero potvarkiu.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 11:45:59

Veiklos sritys