Mokestis  už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą  privačioje įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas gali būti kompensuojamas tik už tuos vaikus, kurie nepateko į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas ir kurių abiejų tėvų (globėjų) deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

Vadovaujantis  Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašu,   patvirtintu  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-185 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kompensuoja 200 eurų mėnesinio mokesčio vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančia privačia įstaiga ir 100 eurų, jeigu tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su kitos savivaldybės teritorijoje veikiančia privačia įstaiga, vykdančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.