D.U.K.

Dėl asbesto turinčių atliekų (šiferio) surinkimo, inventorizacijos ataskaitos

Gyventojai gali užsiregistruoti tel. (8 46) 45 22 62 (Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrius). Reikalingi duomenys: vardas pavardė, adresas, iš kur bus išvežamas asbestas, tel. nr., el. pašto adresas ir kiekis. Šiferis turi būti sudėtas ant paletės, ne didesniu kaip 1 m aukščiu ir apvyniotas plėvele. Sulūžęs/smulkus šiferis supilamas į tvirtus didmaišius. Bus surenkamas toks kiekis, koks užregistruotas.

Gyventojai, norintys gauti paramą asbestinio stogo dangos keitimui, su teikiama paraiška Nacionalinei mokėjimo agentūrai turi pateikti Asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitą.

Dėl asbesto turinčių gaminių inventorizacijos ataskaitos pildymo ir patvirtinimo reikia kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių, tel. (8 46) 45 22 62.

Dėl darželių, mokyklų, neformalaus švietimo, kitų švietimo klausimų

Dėl šių priežasčių vaikas negali būti išbrauktas iš laukiančiųjų eilės.

Mokestis  už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą  privačioje įstaigoje, vykdančioje ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas gali būti kompensuojamas tik už tuos vaikus, kurie nepateko į Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigas ir kurių abiejų tėvų (globėjų) deklaruota ir faktiška gyvenamoji vieta yra Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

Vadovaujantis  Mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašu,   patvirtintu  Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-185 „Dėl mokesčio už ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, kompensavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija kompensuoja 200 eurų mėnesinio mokesčio vaikui, kurio tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje veikiančia privačia įstaiga ir 100 eurų, jeigu tėvai (globėjai) sudarė mokymo sutartį su kitos savivaldybės teritorijoje veikiančia privačia įstaiga, vykdančia ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo programas.

Prašymą galite pateikti Klaipėdos rajono savivaldybėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 223 kabinetas). Abu tėvai turi būti gyvenamąją vietą deklaravę Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 45 21 63.

Finansavimas skiriamas tik tais atvejais, kai abiejų tėvų (globėjų) ir vaiko gyvenamoji vieta yra deklaruota Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

Prašymą galite pateikti Klaipėdos rajono savivaldybėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 223 kabinetas). Abu tėvai turi būti gyvenamąją vietą deklaravę Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

Telefonas pasiteiravimui: (8 46) 45 21 63.

Prašymą dėl siuntimo išdavimo galite pateikti Klaipėdos rajono savivaldybėje (adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, 223 kabinetas). Abu tėvai turi būti gyvenamąją vietą deklaravę Klaipėdos rajono savivaldybėje. Prie prašymo turi būti pridedamas vaiko asmens tapatybę įrodantis dokumentas.

Tėvų prašymai priimami pagal deklaruotos gyvenamosios vietos teritorijai priskirtą bendrojo ugdymo mokyklą (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimas Nr. T11-403). / (Švietimas         Dokumentai).

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gruodžio 19 d. sprendimu  Nr. T11-403 yra  patvirtintos kiekvienos mokyklos aptarnaujamos teritorijos.  / (Švietimas         Dokumentai).

NVŠ – neformalusis vaikų švietimas.

Neformaliojo vaikų švietimo lėšos iš Europos Sąjungos finansinės paramos ir/ar kitų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų yra skiriamos savivaldybėms neformaliojo vaikų švietimo plėtotei, siekiant didinti vaikų, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.

NVŠ finansavimas skiriamas teikėjams, atkreditavusiems NVŠ programas savivaldybėje.

Teisę pretenduoti į NVŠ finansavimą turi vaikas, kuris mokosi pagal pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programas bendrojo ugdymo mokyklose.

NVŠ lėšomis gali būti finansuojama tik viena vaiko pasirinkta NVŠ programa, kuriai NVŠ lėšas skiria ta savivaldybė, kurioje vaikas lanko NVŠ programą, nepriklausomai, kurioje savivaldybėje jis gyvena ir mokosi pagal bendrojo ugdymo programą.

NVŠ teikėjai, pageidaujantys teikti paraišką  dėl NVŠ programos vykdymo gali kreiptis į Švietimo skyriaus vyr. specialistę Vilmą Gudzevičienę, tel. (8 46) 452463,  (8 670) 48 051, el. p.  [email protected]

Klaipėdos rajono savivaldybės Neformaliojo vaikų švietimo teikėjus švietimo registrų (Švietimo ir mokslo institucijų registro (ŠMIR), Kvalifikacijos tobulinimo programų renginių rengimo registro  (KTPRR), Mokinių registro (MR)) ir Švietimo valdymo informacinės sistemos (ŠVIS) tvarkymo ir prisijungimų prie jų klausimais konsultuoja Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 8-46 452346, e. paštas [email protected] .

Dėl įstaigos registracijos ŠMIR įstaigos savininkas kreipiasi į Savivaldybės administracijos ŠMIR tvarkytoją –Švietimo skyriaus vyriausiąją specialistę Rasą Žvaginienę (tel. 8-46 452346, e. paštas [email protected] ), pateikdamas įstaigos įstatus ar nuostatus, užregistruotus Juridinių asmenų registrų centre. ŠMIR tvarkytojas peržiūri įstatus (nuostatus) ir, jei randa veiklų, susijusių su švietimu, pateikia įstaigos savininkui užpildyti Duomenų registravimo kortelę. Įstaigos savininkas pateikia duomenis apie įstaigą ir (arba) teritorinius padalinius sutartu būdu – e. paštu, paštu ar asmeniškai. Rankiniu būdu ŠMIR tvarkytojas įrašo duomenis iš užpildytos duomenų registravimo kortelės į ŠMIR duomenų bazę, informuoja apie naują įstaigą Nacionalinę švietimo agentūrą, kuri įstaigą užregistruoja ŠMIR, suteikdama ID kodą. Tada ŠMIR tvarkytojas informuoja savininką e. paštu apie įstaigos registraciją ŠMIR, atsiųsdamas išrašą iš ŠMIR.  Įstaigos duomenys tampa vieši ir prieinami internete. Prieš pradėdamas vykdyti veiklą įstaigos savininkas turi kreiptis į Nacionalinę švietimo agentūrą prisijungimams gauti prie Mokinių ir Pedagogų registrų.

Konsultaciją Jums suteiks Švietimo skyriaus vyr. specialistė Rasa Žvaginienė, tel. 8-46 452 346, e. paštas [email protected].

Asmuo (eksternas), įgijęs vidurinį išsilavinimą ir pageidaujantis laikyti brandos egzaminą, iki lapkričio 24 d. su prašymu kreipiasi į Savivaldybės paskirtą (Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija) Bazinę mokyklą. Pateikęs prašymą, eksternas sumoka 14,48 euro už kiekvieną pasirinktą dalyko brandos egzaminą.

Dėl finansinės paramos verslo subjektams

Verslo subjektams finansinė parama teikiama kompensavimo principu – kompensuojama dalis patirtų išlaidų. Kompensuojamos šios išlaidos:

 • Įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusios išlaidos; 
 • Dalyvavimo parodose, konferencijose bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidos;
 • Įrangos ir darbo priemonių įsigijimo išlaidos;
 • Naujų interneto svetainių kūrimo išlaidoms;
 • Verslo plėtrai skirtų mokslo tiriamųjų darbų bei rinkos tyrimų išlaidos;
 • Rinkodaros priemonių išlaidos;
 • Išlaidos paskoloms verslo plėtrai ir (ar) išperkamosios nuomos verslo plėtros projektams vykdyti;
 • Negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidos.

Dėl finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms

Atsakymas: Lėšos yra apyvartoje. Kasdien yra išduodamos pažymos, kai tik atsiranda lėšų.

Lėšos grįžta, kai kažkuriai šeimai bankas/unija nebesuteikė kredito, šeima nusprendė nebeįsigyti būsto, šeima būstą įsigijo už mažesnę kainą nei 87 000 Eur ir t.t. Pinigai, kurie buvo rezervuoti šeimoms ir nepanaudoti, grįžta atgal į lėšų „krepšelį“ ir pažyma išduodama šeimai, kuri laukia eilėje pirmu Nr.

Atsakymas: Tai priklausys nuo to, kiek prieš Jus stovinčios šeimos, sudarys būsto pirkimo sandorių ir už kokią sumą pirks būstus.

Atsakymas: Eilė yra viena visoje Lietuvos Respublikoje, ji neskirstoma rajonais.

Atsakymas: Šeimos, kurios yra jau pasinaudojusios finansine paskata ir įgijusios būstą, gimus vaikui, jos teikia prašymą papildomiems 5 proc. finansinei paskatai. Šie prašymai „eina“ į eilės priekį.

Atsakymas: tai reiškia, kad artimiausiu metu Jūsų šeimai bus suformuota pažyma finansinei paskatai.

Atsakymas: Taip, jei iki to laiko, kai jūs būsite eilėje pirmu Nr. ir Jums bus formuojama pažyma, nepasikeis šeimos statusas (skyrybos), ar jūs neįsigysite būsto.

Atsakymas: Ne.

Atsakymas: Ne, ši paskata yra jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą, išskyrus:

8.1.  Jei Jūsų vienu metu turimų/turėtų būstų bendrojo ploto vienam asmeniui tenka mažiau nei 14 kv. m.

8.2.  Jei Jūsų turimų/turėtų būstų nusidėvėjimas yra didesnis nei 60 proc. Tokiu atveju teikdami prašymą SPIS sistemoje turite pridėti VĮ Registrų centro išduotą pažymą apie turto nusidėvėjimą. Kai kada šis nusidėvėjimas yra parašytas VĮ Registrų centro duomenų bazės išraše ‒ tada papildomos pažymos nereikia.

Atsakymas: per 4 mėnesius.

Atsakymas: Įstatymas leidžia įsigyti nebaigtos statybos būstą, bet jūs klauskite banko/kredito unijos, ar Jums finansuos tokį pirkinį. Kiekvienai šeimai tai individualu. Jei finansuos tik priduotą 100 proc. namą/butą, tada per anksti teikti prašymą, na, o jei finansuos nebaigtą statinį ‒ tada taip, teikite prašymą.

Atsakymas: Užbaigimo terminus Jūs aptariate su banku/kredito unija ir šie terminai bus įrašyti  Jūsų ir banko/unijos pasirašytoje sutartyje.

Atsakymas: Kai būstas bus priduotas 100 proc., tai per 4 mėnesius nuo būsto pridavimo.

Atsakymas: Laisva forma parašote prašymą ir siunčiate savivaldybe@klaipedos-r.lt

Atsakymas: Finansinė paskata skirta jaunoms šeimoms įsigyjant pirmąjį būstą.

Atsakymas: Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme yra numatyta prievolė, nepriklausomai nuo to, ar šeima turi turto, ar ne, ji privalo VMI deklaruoti turtą, forma FR0001.

Atsakymas: : Lietuvos Respublikos finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatyme yra numatyta prievolė, nepriklausomai nuo to, ar šeima turi turto, ar ne, ji privalo VMI deklaruoti turtą, forma FR0001. Tai nėra ta pati pajamų deklaracija (GPM), kurią jūs teikiate kasmet.

Atsakymas: Taip

Atsakymas: Jūs turite kreiptis į banką/kredito uniją ir išsiaiškinti, ar gautumėt paskolą būstui įsigyti ir kiek gautumėt lėšų. Savivaldybė netikrina Jūsų pajamų.

Atsakymas: Taip. Tėvai nėra Jūsų šeimos nariai (nebent tai nustatyta teismo sprendimu)  ir Jūsų tėvų turtas nėra Jūsų turtas. Šeima ‒ tai Jūs, Jūsų sutuoktinis (-ė), Jūsų nepilnamečiai vaikai.

Atsakymas: Finansinė paskata skiriama jaunoms šeimoms (sutuoktiniams) ar vienišiems asmenims, auginantiems nepilnamečius vaikus. Vienam gyvenančiam asmeniui (jei nėra santuokos ir/ ar neturi nepilnamečių vaikų) ji neteikiama.

Atsakymas: Ne.

Atsakymas: Ne. Svarbu, kad būtumėt deklaravę gyvenamąją vietą LR.

Atsakymas: Ne, Jūs galite gyventi ir dirbti ten, kur Jūs patys pageidaujate.

Atsakymas: Puiku ir pilietiška deklaruoti savo gyvenamąją vietą Klaipėdos rajone įsigytame būste. Savivaldybės biudžetas pildosi ir iš Jūsų pajamų, o Jūs tikrai norėsite savo gyvenamojoje vietoje turėti prižiūrėtus kelius, apšvietimą, vaikų darželį ar mokyklą. Tad padėkite tai savivaldybei, kurioje planuojate gyventi. 

Dėl išmokų, socialinių paslaugų ir paramos

Moteriai, kuri neturi teisės į motinystės išmoką iš Sodros, likus 70 dienų iki numatomos gimdymo datos išmokama vienkartinė  250 Eur išmoka. Dėl jos reikia kreiptis į gyvenamosios vietos seniūniją.

Gimus vaikui vienam iš vaiko tėvų išmokama 11 VRP ( 429 Eur) vienkartinė išmoka neatsižvelgiant į šeimos pajamas.

Gimus dvynukams, kiekvieną mėnesį iki kol vaikams sukaks 2 metai,  vienam iš tėvų mokama  156 Eur dydžio išmoka, trynukams – 312 Eur, gimus kiekvienam paskesniam – dar po 156 Eur per mėnesį.

60 Eur per mėnesį dydžio Išmoka vaikui mokama kiekvienam vaikui iki 18 m. (jeigu mokosi pagal bendrojo ugdymo programą – iki 21 m.). papildoma 40 Eur išmoka mokama negalią turintiems  vaikams ir vaikams iš gausių arba nepasiturinčių šeimų (kur pajamos vienam šeimos nariui nesiekia 250 Eur per mėnesį).

Išmoka besimokančio, studijuojančio asmens vaiko iki 2 m. priežiūrai – 234 Eur per mėnesį (yra papildomų sąlygų).

Į seniūniją ( pagal deklaruotą ar gyvenamąją vietą). Pirminį asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikį nustato socialinio darbo organizatoriai seniūnijose.

Taip. Mokėjimo už socialines paslaugas dydis asmeniui nustatomas individualiai, atsižvelgiant į asmens finansines galimybes mokėti už socialines paslaugas ir asmeniui teikiamos socialinės paslaugos rūšį. Esant būtinybei, mokėjimo dydis gali būti sumažinamas arba nuo mokėjimo atleidžiama.

Dauguma socialinių išmokų mokamos kiekvieno mėnesio 10-15 dienomis. Išmoka gimus vaikui mokama ne vėliau kaip po 10 dienų nuo prašymo priėmimo, paramos mirties atveju išmoka – per parą nuo prašymo priėmimo.  

Bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo turi teisę į socialinę pašalpą, jei kreipimosi metu:

 • nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
 • pajamos vienam asmeniui yra mažesnės už valstybės remiamų pajamų dydį (125 Eur) (toliau – VRP);
 • kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų atitinka bent vieną iš Paramos nepasiturintiems asmenims įstatyme numatytų sąlygų.

Klaipėdos rajone savivaldybės gyventojų prašymai priimami jų deklaruotos arba faktinės gyvenamosios vietos seniūnijose.

Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka iš savivaldybės biudžeto lėšų socialinė parama skiriama vienkartinė, tikslinė, periodinė, sąlyginė pašalpa; apmokama skola už būstą. Piniginė parama skiriama ir skurdo, benamystės, ligos, neįgalumo, stichinės nelaimės ir kitais atvejais. Bet kokiu atveju pirmiausia siūlome kreiptis į gyvenamosios vietos seniūnijos socialinio darbo organizatorių.

1. Socialinės pašalpos dydis vienam gyvenančiam asmeniui, turinčiam teisę ją gauti, sudaro 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų vienam gyvenančiam asmeniui (125 Eur) ir vidutinių vieno gyvenančio asmens pajamų per mėnesį (pvz., jei asmens pajamos 100 Eur per mėnesį, socialinės pašalpos dydis – 25 Eur per mėnesį).

2. Socialinės pašalpos dydis bendrai gyvenantiems asmenims:

 • pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui – 100 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
 • antram bendrai gyvenančiam asmeniui – 80 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį;
 • trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims – 70 procentų skirtumo tarp valstybės remiamų pajamų dydžio vienam iš bendrai gyvenančių asmenų ir vidutinių bendrai gyvenančių asmenų pajamų vienam iš bendrai gyvenančių asmenų per mėnesį.

Dėl jaunimo iniciatyvų, savanorystės, kitų jaunimo užduodamų klausimų

Jei tai jaunimo iniciatyva, prašome  kreiptis į Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorių (tel. 8 686 30 736, el.p. [email protected]).

Kreiptis į Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorių (tel. 8 686 30736, el.p. [email protected]) arba į savanorišką veiklą organizuojančią organizaciją, Jaunimo klubą „Ekipa“ (tel. 8 687 95 842, el.p. [email protected]).

Taip. Reikėtų kreiptis į Gargždų atvirą jaunimo centrą (tel. 8 673 43 947, el.p. [email protected]).

Reikėtų kreiptis į Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatorių (tel. 8 686 30 736, el.p. [email protected]).

Gargždų atvirame jaunimo centre veikia  jaunimo informavimo ir konsultavimo taškas „Eurodesk“ ([email protected]; tel. 8 673 43 947).

Dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų

Kam skirtos koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugosSkirtos vaikams nuo gimimo iki 18 metų ir asmenims, turintiems didelių ar labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių (toliau – Vaikas) iki 21 metų, ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams). 
Koordinuojamos paslaugosŠvietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos
Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslasSudaryti palankias sąlygas Vaiko gerovei, padedant jo tėvams (globėjams, rūpintojams) kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) poreikisKoordinuotai teikiamų paslaugų poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina Vaiko gerovės.
Kas gali kreiptis dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimoVaiko tėvai (globėjai, rūpintojai)

Institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas Vaikui ir šeimai
Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo ir teikimo kriterijaiKai Vaiko tėvai (globėjai, rūpintojai) kreipiasi kartu su pavienes švietimo pagalbos, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas teikusios ar teikiančios institucijos, įstaigos ar organizacijos siūlymu dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimo;

Kai su prašymu kreipiasi institucijos, įstaigos, organizacijos, teikusios ar teikiančios pavienes švietimo pagalbos, sveikatos priežiūros, socialines ar viešosios tvarkos užtikrinimo paslaugas, nustačiusios, kad jų teiktų ar teikiamų paslaugų Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) nepakanka;

Kai kreipiasi minimalios priežiūros priemonės vykdytojo (-ų) ir kitų, Vaikui teikiančių švietimo, socialines ar sveikatos priežiūros paslaugas specialistų pranešimas, kad Vaikui taikoma (-os) minimalios priežiūros priemonė (-ės) yra neveiksminga (-os);

Kai priimamas sprendimas Vaikui skirti vidutinės priežiūros priemonę. Tokiu atveju svarstomas Koordinuotai teikiamų paslaugų poreikis tik Vaiko tėvams (globėjams, rūpintojams);

Kai gauta vaikų socializacijos centro informacija apie Vaiko vidutinės priežiūros priemonės vykdymo pabaigą (tokiu atveju Koordinuotai teikiamos paslaugos gali būti teikiamos Vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams).
Kam pateikiamas prašymas dėl koordinuotai teikiamų paslaugų skyrimoPrašymas pateikiamas Klaipėdos rajono savivaldybės tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriui

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinės ir sveikatos priežiūros paslaugų organizavimo Klaipėdos rajono savivaldybėje schema

Dėl kultūros paveldo objektų

Tai sužinoti galite apsilankę Kultūros vertybių registro svetainėje https://kvr.kpd.lt/#/ arba paskambinę į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių telefonu +370 618 45 035.

Pardavėjas ar kitaip valdymo teises perduodantis kultūros paveldo objekto valdytojas (toliau – perdavėjas), vykdantis teisinį sandorį, ne vėliau kaip prieš mėnesį turi kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių dėl kultūros paveldo objekto būklės patikrinimo ir pateikti prašymą.

Per nustatytą laiką skyriaus specialistas, su objekto savininku arba jo įgaliotu asmeniu suderinęs atvykimo laiką apžiūri objektą, patikrina, ar tokio objekto ir jo vertingųjų savybių būklė atitinka nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotą būklę, atlieka fotofiksaciją ir surašo patikrinimo aktą. Kultūros paveldo objekto patikrinimo aktas, jei tokiame objekte nebuvo atliekami tvarkybos darbai, jei nenustatyta jo sužalojimų ir jei nebuvo pažeisti jo naudojimo reikalavimai, galioja 6 mėnesius nuo jo surašymo dienos.  

Kultūros paveldo objekto pardavėjo teisės, pareigos ir atsakomybė, patikrinus objekto būklę, pereina naujam valdytojui nuo perdavimo ir priėmimo akto pasirašymo. Jeigu patikrinimo metu nustatyta būklė neatitinka pase užfiksuotos būklės, už tai atsako perdavėjas.

Daugiau apie paslaugą https://www.lietuva.gov.lt/lt/kulturos-paveldo-objektu-bukles-patikrinimo-aktu-rengimas-77;2775.html

Dėl leidimų renginiui, išorinei reklamai, licencijos prekybai alkoholiu

Visais atvejais prašymas prieš pateikiant jį Savivaldybės administracijai turi būti suderintas su sklypo savininku, seniūnija ir policija.

Planuojant laikinus statinius (scenas, stendus, palapines, įrenginius ar kitus statinius), deginti fakelus, laužus ar fejerverkus – parengti jų išdėstymo renginio vietoje schemą ir suderinti ją su Gargždų priešgaisrinės gelbėjimo tarnyba.

Organizuojant renginius regioninio parko teritorijoje, kuriuose numatomas didesnis negu 100 lankytojų skaičius – gauti Pajūrio regioninio parko direkcijos pritarimą, o ichtiologiniame draustinyje Veiviržos upės slėnyje  – Nemuno deltos regioninio parko pritarimą.

Organizuojant renginius kultūros paveldo objekte, kuriuose numatomas didesnis negu 100 lankytojų skaičius  – gauti Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos, Klaipėdos teritorinio padalinio pritarimą.

Planuojant parodomuosius aviacinius renginius (aviacijos šventes, demonstracinius skrydžius, apžvalginius žmonių skraidinimus) ne oro uoste – gauti Civilinės aviacijos administracijos leidimą pagal jos nustatytos formos paraišką.

Planuojant techninių ar pavojingų sporto šakų (ralio, parašiutizmo ir kt.) varžybas – gauti atitinkamos sporto šakos federacijos leidimą numatomoms varžyboms konkrečioje vietoje.

Visą informaciją apie leidimų rengti išorinę reklamą išdavimą ir apmokėjimą galite rasti savivaldybės tinklalapyje.

Pareiškėjas turi turėti maisto tvarkymo pažymėjimą, kurį išduoda Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba.

Pateikti prašymą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai tiesiogiai ar elektroniniu būdu https://www.epaslaugos.lt/portal/service/42523/23560?searchId=cc57e93f-3912-42d7-bd3e-98fb79520b8d.

Paslaugos suteikimo terminas 30 d. d.

Paslaugos suteikimo kaina 490 eurų.

Dėl leidimų vežti keleivius už atlygį lengvaisiais automobiliais pagal užsakymą išdavimo

Informuojame, kad nuo 2020 m. liepos 1 d. leidimus išduoda Lietuvos transporto saugos administracija (toliau – LTSA).

Daugiau informacijos rasite LTSA interneto svetainėje https://ltsa.lrv.lt/ arba tel. (8 5) 278 56 01.

Dėl medžių kirtimo

Želdinius gali tvarkyti želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininkų ar valdytojų suderintą leidimą želdinių pertvarkymui.

Reikalinga išsiaiškinti, kieno žemės sklype auga želdinys (medis). Jeigu medis auga privačiame žemės sklype, už jo priežiūrą ir būklę yra atsakingi žemės sklypo savininkai. Jeigu želdinys auga valstybei priklausančiame žemės sklype, būtina kreiptis į seniūniją, kuri, įvertinusi želdinio būklę, nuspręs, ar prašymą perduoti nagrinėti Klaipėdos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai.  

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia, jeigu jie:

 • yra nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti;
 • yra invazinių rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 • auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;
 • auga geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;
 • auga energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;
 • auga pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;
 •  auga vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;
 • auga ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;
 • auga kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu);
 •  karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose;
 • medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus. 

Prašymo forma ir visa informacija apie želdynų ir želdinių tvarkymą skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje.

Prašymai priimami ir elektroniniu būdu. https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43647/23560?searchId=1870f7df-7c69-4fc7-a74d-1d0ddd753810.

Dėl melioracijos

Už bebrų populiacijos sureguliavimą atsakingas tame plote medžiojantis medžiotojų būrelis. Laisvos formos prašymas teikiamas seniūnijoje pagal gyvenamąją vietą tiesiogiai atvykus, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Techninės sąlygos išduodamos Savivaldybės administracijai pateikus:

 1. nustatytos formos prašymą,
 2. žemės sklypo nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantį dokumentą (arba jo patvirtintą kopiją),
 3. planuojamos statybos ribų planą (M 1:2000) su jame pažymėtais esamais ir projektuojamais Statiniais ir žemės sklypų naudotojų ribomis.

Paslauga užsakoma ir elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Tęchninės sąlygos taip pat gali būti išduodamos naudojantis informacinėmis sistemomis „Infostatyba“, Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacine sistema (ŽPDRIS).

Melioruotos žemės savininkas ar kitas naudotojas teikia Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui laisvos formos prašymą išduoti techninius dokumentus apie jo žemėje esančius melioracijos statinius. Kartu pateikiamas nuosavybės teisę ar kitą valdymo teisę patvirtinantis dokumentas (arba jo patvirtinta kopija). Paslauga teikiama ir elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Prašymai priimami Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje. Pateikiamas laisvos formos prašymas. Prie prašymo pridedami dokumentai:

 1. Žemės sklypo, registruoto nekilnojamojo turto registre, pažymėjimo (kopiją) arba kitus dokumentus, kuriais patvirtinamas naudojimosi žeme faktas.
 2. Žemės sklypo plano kopija.

Jei planuojamas dirbtinis vandens telkinys melioruotoje žemėje, jo įrengimo vieta turi būti suderinta ir su Savivaldybe. Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui pateikiamas laisvos formos prašymas, dirbtinio vandens telkinio brėžinys, kuriame nurodomas planuojamas vandens telkinio gylis, plotas ir profilis bei melioracijos statinių planas masteliu 1:2000 su pažymėta planuojamo telkinio įrengimo vieta ir koordinatėmis.

Dėl paramos už papildomą bičių maitinimą

Paraiškos renkamos nuo rugpjūčio 1 d. iki rugsėjo 15 d.

Bičių laikytojas, norėdamas pateikti paraišką, turi atvykti į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių pagal gyvenamąją vietą arba bičių šeimų buvimo adresą ir pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, cukraus ar invertuoto cukraus sirupo išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentų sąrašą ir išlaidų apmokėjimo įrodymo dokumentus.

Jei ūkis ekologinis, bičių laikytojas savivaldybės darbuotojui turi pateikti sertifikavimo institucijos išduotą sertifikatą.

Dėl pažymos apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą

Norint gauti pažymą apie atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, reikia užpildyti prašymą Savivaldybės administracijos direktoriaus vardu.

Dėl santuokos įregistravimo

Santuoką galima registruoti bet kuriame Civilinės metrikacijos skyriuje nepriklausomai nuo gyvenamosios vietos.

Prašymą turite pateikti tame Civilinės metrikacijos skyriuje, kuriame ketinate registruoti santuoką.

Ne, prašymą santuokai registruoti turi pateikti abu ketinantys susituokti asmenys, atvykę  į Civilinės metrikacijos skyrių.

Galimybės pateikti prašymą įregistruoti santuoką internetu nėra. Yra tik galimybė pateikti prašymą patikrinti norinčių susituokti asmenų duomenis, prieš paduodant prašymą įregistruoti santuoką. Pateikus šį prašymą internetu, vis tiek abu asmenys privalės atvykti į Civilinės metrikacijos skyrių pateikti prašymą santuokai registruoti, tačiau užtruks trumpiau, nes duomenys bus patikrinti iš anksto.

Jei santuoką registruosite su užsienio valstybės piliečiu – galima pasilikti originalią vyro pavardę.

Siūlome kreiptis į tos valstybės, kurioje ketinate sudaryti santuoką kompetentingą instituciją. Kiekvienoje valstybėje santuokos registravimo tvarka ir sąlygos yra skirtingos.

Dėl specialiųjų architektūrinių reikalavimų, visuomenės informavimo apie apie visuomenei svarbių statinių projektavimo pradžią

Dėl statybos leidimų

Savivaldybės administracija neteikia tokios paslaugos. Projektavimo darbus atlieka privačios projektavimo įmonės ar asmenys, turintys įstatymo nustatytą teisę užsiimti projektavimo veikla.

Persiregistruoti statybos leidimo savo vardu nereikia. Leidimas siejamas su konkrečiu sklypu, ne asmeniu. Norint tęsti statybas, į Savivaldybę kreiptis nereikia.

Išduoti statybos leidimai yra viešai skelbiami www.planuojustatyti.lt puslapyje. Paieškoje suvedus sklypo adresą galite matyti, ar sklype yra išduoti ir kokie išduoti statybos leidimai (https://planuojustatyti.lt/eInfostatyba-external/accounting/accountingPermitDocuments).

Dėl traktorių, savaeigių mašinų, priekabų ir puspriekabių registravimo

Traktoriai, eksploatuojami uždarose teritorijose ir nedalyvaujantys kelių eisme, gali būti neregistruojami.

Traktoriai registruojami nepriklausomai nuo traktoriaus savininko gyvenamosios vietos ar buveinės registravimo vietos. Įregistruojant kitos savivaldybės teritorijoje esantį traktorių arba keičiant jo registro duomenis, traktoriaus duomenis patikrina savivaldybės darbuotojas pagal traktoriaus buvimo vietą.

Iš atsarginių dalių ir agregatų surinkti traktoriai neregistruojami, išskyrus savadarbes priekabas ir puspriekabes, kurios registruojamos, jeigu atitinka Fizinių asmenų surinktų traktorių, savaeigių žemės ūkio mašinų ir traktorių priekabų, naudojant serijinės gamybos technikos agregatus, junginius ir detales, konstrukcijos techninius reikalavimus, patvirtintus Lietuvos Respublikos žemės ir miškų ūkio ministerijos.

Įregistruojant iš atsarginių dalių ir agregatų surinktą priekabą turite pateikti Valstybinės mašinų bandymo stoties išvadas dėl jos atitikties.

Traktoriaus savininko arba daiktinių teisių į traktorių pasikeitimo atveju traktorių įsigijęs asmuo registro duomenis turi pakeisti iki traktoriaus eksploatacijos pradžios, bet ne vėliau kaip per mėnesį nuo įsigijimo dienos.

Praradęs registravimo dokumentą ir (arba) valstybinio numerio ženklą, registruojantis asmuo papildomai pateikia raštišką paaiškinimą. Vietoj prarasto registravimo dokumento išduodamas naujas registracijos liudijimas. Veiksmai, atliekami išduodant naują valstybinio numerio ženklą ir (ar) naują registracijos liudijimą vietoj prarastų, laikomi registro duomenų keitimu. Prarasti registravimo dokumentai ir valstybinio numerio ženklai laikomi negaliojančiais nuo tos dienos, kai savivaldybės administracija gauna pranešimą apie jų praradimą.

Traktorių ar kitą žemės ūkio techniką reikia/galima išregistruoti, kai baigiasi laikinos registracijos terminas; savininkas numato traktoriaus toliau neeksploatuoti; traktorius parduodamas ar kitu būdu perduodamas užsienyje gyvenančiam fiziniam asmeniui ar užsienyje esančiam juridiniam asmeniui; traktoriaus savininkas išvyksta gyventi į užsienį.

Traktoriai, savaeigės žemės ūkio ir kitos savaeigės mašinos, kurių variklio galia viršija 8 kW, taip pat jų priekabos ir puspriekabės.

Taip, paveldėjimo atveju, reikalingi paveldėjimą įrodantys dokumentai, kitais atvejais  ̶  atstovavimo sutartis.

Dėl ūkio registravimo

Ūkininko ūkiai registruojami ir išregistruojami Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje pagal ūkininko turimos žemės buvimo vietą. Prašymą įregistruoti ūki pateiksite atvykę į Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių arba elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt).

Privalomi duomenys registruojant ūkininko ūkį:

 • Ūkininko duomenys – fizinio asmens kodas, vardas ir pavardė, gyvenamosios vietos adresas, telefono Nr., el. pašto adresas.
 • Pasirengimą ūkininkauti nurodantys duomenys (išsilavinimas žemės ūkio srityje arba baigti pasirengimo ūkininkauti kursai, arba turėti 3 metų darbo stažą  žemės ūkyje, jeigu tai  asmuo vyresnis nei 50 m.).
 • Ūkio adreso duomenys – žemės sklypo unikalus Nr. ar valstybinės žemės ploto duomenys. Žemės sklypo paskirtis turi būti žemės ūkio arba miškų ūkio, arba vandens ūkio.
 • Pagrindinė veikla – pasirenkama iš klasifikatoriaus (EVRK 2 red.). Pagrindinė veikla pasirenkama tik iš klasifikatoriaus A sektoriaus.
 • Kiti duomenys ūkyje nurodomi ūkininko nuožiūra.

Ūkininko pažymėjimas išduodamas ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo dokumentų pateikimo dienos tik atvykus į ūkį įregistravusios savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyrių.

Ūkininko ūkio duomenis atnaujinti galima seniūnijose pagal ūkio adresą, Savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje arba savarankiškai www.epaslaugos.lt, prisijungus prie paslaugos „Prašymo įregistruoti žemės ūkio valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre ir (arba) ūkininko ūkį Ūkininkų ūkių registre, išregistruoti juos iš registrų arba atnaujinti jų duomenis pateikimas, įregistruotų registruose paslaugos gavėjo žemės ūkio valdos ir (arba) ūkininko ūkio duomenų peržiūra“.

Ūkio duomenis atnaujinti reikia kiekvienais kalendoriniais metais iki gruodžio 31 d, net jei jie nepasikeitė (reikia patvirtinti šį faktą).

Paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus bei gyvulius paraiškų teikimo pradžia kiekvienais metais tvirtinama atskiru Žemės ūkio ministro įsakymu.

Pagal valdos centro adresą kreiptis į seniūnijos žemės ūkio specialistą/ savivaldybės Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriaus darbuotoją.

Pareiškėjas, turintis technines galimybes naudotis elektronine bankininkyste, gali pats deklaruoti pasėlius adresu https://paseliai.vic.lt, pasirinkęs „Prisijungti per el. valdžios vartus“.

https://www.nma.lt/index.php/duk/280?show_item=20936&#item_20936

Mažiausias valdos naudmenų plotas, kurį gali sudaryti ne mažesni kaip 0,1 ha laukai ir už kurį gali būti mokamos tiesioginės išmokos už plotą, yra 1 ha.

Visi žemės ūkio ar alternatyviąja veikla užsiimantys fiziniai ir juridiniai asmenys, pretenduojantys gauti Europos Sąjungos bei valstybės paramą žemės ūkiui ir kaimo plėtrai, privalo įregistruoti valdą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre.

Valdą gali įregistruoti fiziniai ir juridiniai asmenys, plėtojantys bent vieną žemės ūkio veiklos arba alternatyviosios veiklos rūšį ir nuosavybės, Nekilnojamojo turto registre įregistruotos nuomos (panaudos) teise valdantys bent vieną nekilnojamąjį daiktą: Nekilnojamojo turto registre įregistruotą žemės sklypą, statinį arba patalpą.

Dėl vilkų ir kitų medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos

Ūkinių gyvūnų savininkai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo apie tai turi pranešti atitinkamai seniūnijai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui.

Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, informaciją apie ūkinio gyvulio draudimą, kokios prevencinės priemonės buvo taikytos;

27.2. Gaišenų važtaraštį;

27.3. Pranešimą apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą iš ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos;

27.4. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą (3 priedas);

27.5 Nukentėjusių gyvūnų fotofiksaciją.

Gyventojai gali teikti paraiškas medžiojamųjų gyvūnų daromos žalos įgyvendintų prevencijos priemonių kompensavimui (repelentų įsigijimui, tepimui, apsauginių tvorų įrengimui). Paraiškos teikiamos bei registruojamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriuje iki kiekvienų kalendorinių metų lapkričio 1 d.

Prašymą nustatyti medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams galima pateikti tiesiogiai atvykus į seniūniją, atsiuntus paštu ar elektroniniu būdu prisijungus prie Elektroninių valdžios vartų (www.epaslaugos.lt) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo.

Prie prašymo turi būti pateikiamos žemės/miško sklypų, kuriuose padaryta žala, registracijos dokumentų ir jų planų kopijos.  

Su nurodytų dokumentų kopijomis kartu turi būti pateikiami ir jų originalai arba notaro patvirtinti dokumentų nuorašai.

Dėl žemės sklypų formavimo, paskirties keitimo, prijungimo, pirkimo

Nuo 2020 sausio 1 d. prašymus organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą (miestų, miestelių bei kaimiškose teritorijose) reikia pateikti Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Visi žemės sklypų pertvarkymo projektai rengiami per  ŽPDRIS (Žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinė sistema). Dėl projekto rengimo ir įgyvendinimo galima kreiptis į asmenis, turinčius jiems nustatyta tvarka išduotus kvalifikacijos pažymėjimus žemėtvarkos planavimo dokumentams rengti ar kitus dokumentus, įrodančius, kad jie turi teisę rengti žemėtvarkos planavimo dokumentus.

Įsiterpęs valstybinės žemės plotas Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka ir atvejais sujungiamas su besiribojančiu žemės sklypu, jeigu laisvoje valstybinėje žemėje negalima suformuoti racionalaus dydžio ir ribų žemės sklypo, rengiant žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektą.

Žemės sklypų, formavimo ir pertvarkymo projektų rengimą pagal iniciatorių prašymus organizuoja Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius ar jo įgaliotas asmuo. Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami vadovaujantis Lietuvos Respublikos žemės įstatymu, Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. 3D-452/D1-513 „Dėl Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektų rengimo ir įgyvendinimo taisyklių (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

Procedūros trukmė nuo prašymo pateikimo – 10 darbo dienų. Šiai procedūrai netaikomas joks mokestis.

Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo nustatymo ir keitimo tvarkos bei sąlygų aprašo (toliau – Tvarkos bei sąlygų aprašas), patvirtinto Lietuvos Respublikos vyriausybės 1999-09-29 nutarimu Nr. 1073, 10 punktas nustato, kad Lietuvos Respublikos žemės įstatymo 24 straipsnio 1 dalyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 straipsnio 2 dalies 2 punkte ir Lietuvos Respublikos saugomų teritorijų įstatymo 13 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytais atvejais pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) būdas (būdai) keičiami žemės savininkų, valstybinės žemės patikėtinių ar įstatymų nustatytais atvejais kitų subjektų prašymu savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu pagal savivaldybės lygmens bendrąjį planą ir (ar) vietovės lygmens bendrąjį planą, jeigu šis parengtas.

Informaciją apie galiojančius teritorijų planavimo dokumentus galite rasti Klaipėdos rajono savivaldybės puslapyje https://gis.klaipedosr.lt/portal/apps/webappviewer/index.html?id=85ffde40c35d4eeab408c66abd57fb06. Dėl papildomos konsultacijos kreiptis į Architektūros ir teritorijų planavimo skyrių. 

Dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčio lengvatos

Norint gauti mokesčio lengvatą dėl žemės, valstybinės žemės nuomos, paveldėjimo arba nekilnojamo turto mokesčio reikia užpildyti prašymą Savivaldybės mero vardu:

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-16 01:42:36

Veiklos sritys