Želdiniai

Želdynų ir želdinių tvarkymas

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, norint gauti leidimą tvarkyti (kirsti, šalinti, genėti, perkelti į kitą vietą) saugotinus želdinius (medžius, krūmus) reikia gauti leidimą. Leidimai išduodami tik saugotiniems želdiniams. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2008-03-12 nutarimas Nr. 206 apibrėžia Kriteririjus, pagal kuriuos želdiniai yra priskiriami saugotiniems (parsisiųsti).  

Želdinius gali tvarkyti želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininku ar valdytoju suderintą leidimą želdinių pertvarkymui.

Želdinius gali tvarkyti fiziniai ar juridiniai asmenys, kuriems vadovaujantis LR Želdynų įstatymo 21 straipsnio nuostatomis yra suteikta teisė atlikti šiuos darbus. 

Medžiai ir krūmai nepriskiriami saugotiniems, jeigu jie yra:

1. nudžiūvę, stichinių nelaimių, ekstremalių įvykių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, sužaloti (išskyrus sužalotus dėl neteisėtos fizinių ar juridinių asmenų veikos);

2. invazinių rūšių medžiai ir krūmai;

3. medžiai ir krūmai, augantys:

3.1. ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių (išskyrus medžius, esančius kelio juostoje); 

3.2. geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio ar krūmo iki artimiausio geležinkelio kelio bėgio, yra pasvirę didesniu kaip 45o kampu į geležinkelio kelių ir (ar) jų įrenginių pusę, blogina matomumą pervažose, perėjose, geležinkelio keliuose, apsunkina eismo signalų, signalinių ženklų matomumą;

3.3. energetikos objektų apsaugos zonose;

3.4. ant melioracijos statinių, įtrauktų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą (išskyrus sureguliuotas upių vagas), ir jų apsaugos zonoje;

3.5. pasienio juostoje, valstybės sienos apsaugos objektų ir įrenginių apsaugos zonose, kai želdiniai trukdo pasienio juostą, valstybės sienos ženklus, valstybės sienos apsaugos zonos draudžiamuosius ženklus, vaizdo, ryšių ir (ar) signalizacijos sistemas (kompleksus), stebėjimo bokštus ir stiebus eksploatuoti pagal jų paskirtį;

4. medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus, saugomų rūšių apsaugos planus.

Klaipėdos rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės

Želdinių būklės ekspertiniai vertinimai Klaipėdos rajone:

Vėžaičių seniūnijos, Kalniškės kaimo, Žemaičių plento gatvės medžių būklės ekspertinis vertinimas. 

Gargždų seniūnijos, Žemaičių gatvės medžių būklės ekspertinis vertinimas

2020 išduoti leidimai želdinių pertvarkymui

Gargždų dvaro parko želdinių būklės ekspertinis vertinimas (prie leidimo AL-32, Gargždų parko želdinių pertvarkymui).

Gargždų dvaro parko želdinių būklės ekspertinis vertinimas (prie leidimo AL-42, Gargždų parko želdinių pertvarkymas).

Gargždų dvaro parko želdinių būklės ekspertinis vertinimas (prie leidimo AL-158 Gargždų parko želdinių pertvarkymas)

2021 išduoti leidimai želdinių pertvarkymui

Gargždų dvaro parko želdinių ekspertinis vertinimas (prie leidimo AL-10Gargždų m. parko šlaito dalies medžių būklės vertinimo ataskaita).

Saugotinų medžių ir krūmų kirtimo prašymo forma

TEIKTI PRAŠYMĄ ELEKTRONINIU BŪDU.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-20 11:04:05

Veiklos sritys