Vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas

PATVIRTINTA                                        

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. gegužės 27 d. sprendimu Nr. T11-171

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETOS GYVENTOJŲ APKLAUSOS ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) vietos gyventojų apklausos organizavimo tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja Klaipėdos rajono savivaldybės vietos gyventojų apklausos (toliau – Apklausa) bendruosius principus, inicijavimą, būdus, organizavimą, agitaciją, komisijos įgaliojimus, rezultatų nustatymą ir naudojimą.

2.  Apklausos tikslas – sužinoti vietos gyventojų nuomonę klausimais, kuriuos Savivaldybė sprendžia atlikdama savarankiškąsias funkcijas, skatinti juos dalyvauti tvarkant Savivaldybės viešuosius reikalus.

3.  Apklausa organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo (toliau – Įstatymas), Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento (toliau – Reglamentas) ir šio Aprašo nustatyta tvarka.

4.  Apklausą inicijuoti, joje dalyvauti gali asmenys, kuriems apklausos dieną yra suėję 18 metų ir kurie savo gyvenamąją vietą yra deklaravę Savivaldybės teritorijoje arba kurie yra įtraukti į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Savivaldybėje. Šiam reikalavimui užtikrinti tvarkomi asmens duomenys: asmens vardas, pavardė, gimimo data ir gyvenamosios vietos adresas.

5.  Dalyvavimas Apklausoje yra laisvas (savanoriškas) ir grindžiamas visuotine, lygia teise tiesiogiai pareikšti nuomonę. Gyventojai Apklausoje dalyvauja asmeniškai, jų reiškiamos valios kontroliuoti neleidžiama.

6.  Negalima varžyti gyventojų teisės dalyvauti Apklausoje dėl jų lyties, rasės, tautybės, kalbos, kilmės, socialinės padėties, tikėjimo, įsitikinimų ar pažiūrų.

7.  Apklausą organizuoja Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis šiuo Aprašu. Savivaldybės taryba gali nustatyti klausimus, kuriems spręsti turi būti organizuojamos apklausos.

8. Apklausos dėl Savivaldybių steigimo, esamų Savivaldybių panaikinimo, taip pat jų teritorijų ribų bei centrų nustatymo ir keitimo rengiamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijos administracinių vienetų ir jų ribų įstatymu.

II SKYRIUS

APKLAUSOS PASKELBIMO INICIATYVOS TEISĖ IR JOS ĮGYVENDINIMAS

9. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė priklauso Savivaldybės gyventojams, Savivaldybės tarybai, merui ir seniūnui:

9.1. gyventojai Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 5 procentų iniciatyvinės grupės siūlomos apklausos teritorijos vietos gyventojų reikalavimu;

9.2. Savivaldybės taryba Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina ne mažiau kaip 1/4 Tarybos narių grupės reikalavimu Reglamento nustatyta tvarka;

9.3. meras Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę įgyvendina Reglamento nustatyta tvarka;

9.4. seniūnas seniūnijos aptarnaujamoje teritorijoje gali inicijuoti Apklausą dėl kompetencijai priskirtų klausimų. Seniūnas Apklausos iniciatyvos teisę įgyvendina Reglamento nustatyta tvarka.

10. Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisę gyventojai įgyvendina tiesiogiai. Šiam tikslui sudaroma iniciatyvinė grupė iš ne mažiau kaip 10 vietos gyventojų. Grupės atstovas pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui prašymą įregistruoti iniciatyvinę grupę.

11. Iniciatyvinės grupės prašyme turi būti nurodyta: preliminarus arba galutinis Apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas, siūlomas Apklausos būdas, siūloma Apklausos teritorija ir iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai). Iniciatyvinės grupės atstovas (atstovai) prašyme nurodo duomenis, taip užtikrindamas (-i) Įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatytą sąlygą asmenims, inicijuojantiems apklausą: savo vardą, pavardę, gimimo datą ir gyvenamosios vietos adresą. Prašymą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai.

12. Jeigu iniciatyvinės grupės prašyme pažymima, kad Apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas yra preliminarus, grupės atstovo (atstovų) prašymu Savivaldybės administracija per 10 darbo dienų suteikia reikalingą pagalbą rengiant galutinį Apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstą. Galutinį klausimo (klausimų) tekstą pasirašo visi iniciatyvinės grupės nariai ir jis pateikiamas Savivaldybės administracijos direktoriui.

13. Savivaldybės administracijos direktorius, gavęs iniciatyvinės grupės prašymą, ne vėliau kaip per 2 darbo dienas įregistruoja iniciatyvinę grupę ir išduoda jos atstovui (atstovams) vidaus reikalų ministro patvirtintos formos gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti Apklausą rinkimo lapus.

14. Savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimas įregistruoti iniciatyvinę grupę įforminamas įsakymu. Gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti Apklausą rinkimo lapus išduoda Savivaldybės administracija, pažymėdama lapų išdavimo datą.

15. Gyventojų iniciatyvos paskelbti Apklausą teisei įgyvendinti nustatomas 2 mėnesių laikotarpis. Jis skaičiuojamas nuo gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti Apklausą rinkimo lapų išdavimo dienos.

16. Jeigu per šio Aprašo 15 punkte nustatytą terminą nesurenkamas reikiamas gyventojų parašų skaičius,  laikoma, kad Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė neįgyvendinta.

17. Gyventojų parašų lapus dėl Apklausos paskelbimo kaupia iniciatyvinė grupė. Per šio Aprašo 15 punkte nustatytą terminą surinkusi reikiamą gyventojų parašų dėl reikalavimo paskelbti Apklausą skaičių, iniciatyvinė grupė surašo laisvos formos parašų rinkimo baigiamąjį aktą ir jį kartu su gyventojų parašų lapais perduoda Savivaldybės administracijos direktoriui.

18. Jeigu per šio Aprašo 15 punkte nustatytą terminą yra surinktas reikiamas parašų dėl reikalavimo paskelbti Apklausą skaičius ir nenustatyta parašų rinkimo pažeidimų (gyventojų parašų klastojimo atvejų ar savanoriškumo principo pažeidimų), ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo parašų rinkimo baigiamojo akto ir gyventojų reikalavimo pateikimo Savivaldybės administracijos direktoriui dienos meras privalo paskelbti Apklausą.

19. Kai Apklausos paskelbimo iniciatyvos teisė įgyvendinama ne mažesnės kaip 1/4 Savivaldybės tarybos narių grupės reikalavimu, meras privalo paskelbti Apklausą ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo šios grupės reikalavimo gavimo.

20. Meras, gavęs Reglamento nustatyta tvarka pateiktą seniūno iniciatyvą paskelbti Apklausą, ne vėliau kaip per 10 darbo dienų privalo paskelbti Apklausą.

III SKYRIUS

APKLAUSOS TERITORIJA

21. Apklausa gali būti surengta:

21.1. visoje Savivaldybės teritorijoje;

21.2. seniūnijos (kelių seniūnijų) aptarnaujamoje teritorijoje (aptarnaujamose teritorijose) ar jos (jų) dalyse;

21.3. gyvenamosios vietovės teritorijoje ar jos dalyje. Apklausos teritorija parenkama atsižvelgiant į tai, kurios teritorijos vietos gyventojams sprendimas, dėl kurio teikiamas klausimas apklausai, turės tiesioginį poveikį.

22. Apklausos teritoriją pasiūlo apklausos iniciatorius.

IV SKYRIUS

APKLAUSOS BŪDAI

23. Apklausos būdai yra šie:

23.1. tiesioginis vietos gyventojų nuomonės įrašymas į apklausos dalyvių sąrašo lapus;

23.2. apklausa elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje.

24. Atliekant apklausą elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje, turi būti užtikrinti Įstatymo 40 straipsnio 3 dalyje nustatyti reikalavimai, taip pat turi būti užtikrinta galimybė vietos gyventojams pateikti savo nuomonę apklausoje teikiamu klausimu šio skyriaus 1 punkte nustatytu būdu.

25. Apklausos būdą pasiūlo Apklausos iniciatorius.

V SKYRIUS

APKLAUSOS ORGANIZAVIMAS

26. Sprendimą dėl Apklausos būdo, laiko, vietos, trukmės ir apklausos teritorijos priima meras, skelbdamas apklausą.

27. Mero potvarkyje paskelbti Apklausą turi būti nustatyta:

27.1. Apklausai teikiamo (teikiamų) klausimo (klausimų) tekstas;

27.2. Apklausos teritorija;

27.3. Apklausos būdas;

27.4. Apklausos data;

27.5. Apklausos vieta;

27.6. Apklausos trukmė;

27.7. Apklausos komisijos sudėtis (pirmininkas, jo pavaduotojas, nariai ir sekretorius) ir jos įgaliojimai.

28. Apklausos datą ir trukmę Savivaldybės meras suderina su Apklausos iniciatoriais;

29. Nustatant Apklausos komisijos sudėtį, nurodomi šie duomenys: komisijos nario vardas, pavardė, jo pareigos komisijoje; jeigu komisijos narys yra savivaldybės administracijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, dirbantis pagal darbo sutartį, nurodomos ir jo pareigos savivaldybės administracijoje, jeigu komisijos narys yra iniciatyvinės grupės deleguotas asmuo, nurodoma, kad tai yra iniciatyvinės grupės atstovas. Komisijos nariai pasirašo konfidencialumo pasižadėjimą (1 priedas) ir Informavimo dėl asmens duomenų naudojimo vietos gyventojų apklausoje formą (arba pasirašytinai informuojami apie jų asmens duomenų naudojimą) (2 priedas).

30. Iniciatyvinė grupė turi teisę į Apklausos komisiją deleguoti savo atstovą (atstovus).

31. Mero potvarkis paskelbti Apklausą turi būti paskelbtas, vadovaujantis Įstatymo 37 straipsnio reikalavimais.

32. Apklausą vykdo Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Apklausos komisija (toliau – Komisija).

33. Komisijos nariais gali būti Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, Savivaldybės tarybos nariai, seniūnaičiai, iniciatyvinės grupės deleguoti asmenys. Komisijos narių skaičius nustatomas mero potvarkiu, atsižvelgiant į Apklausai teikiamus klausimus, apklausos teritoriją, apklausos būdą. Kai Apklausa rengiama seniūno iniciatyva, į Komisiją turi būti įtraukiamas seniūnijos atstovas.

34. Komisijos pirmininką, pirmininko pavaduotoją ir sekretorių skiria meras iš Komisijos narių. Komisijos pirmininkas vadovauja Komisijos darbui ir užtikrina Apklausos proceso tvarką.

35. Komisija:

35.1. atlieka būtinus pasirengimo Apklausai darbus;

35.2. vykdo Apklausą;

35.3. surašo ir pasirašo Apklausos protokolą;

35.4. kontroliuoja ir koordinuoja Apklausos vykdymą;

35.5. pagal savo kompetenciją priima sprendimus kitais Apklausos vykdymo klausimais.

36. Apklausos iniciatoriai, ne vėliau kaip 3 darbo dienos iki Apklausos pradžios, turi teisę skirti Apklausos stebėtojus, kuriems Komisija išduoda stebėtojo pažymėjimus. Stebėtojai turi teisę reikalauti, kad būtų laikomasi šio Aprašo ir kitų teisės aktų nustatytų reikalavimų.

37. Tiesioginis vietos gyventojų nuomonės įrašymas į Apklausos dalyvių sąrašo lapus vykdomas mero potvarkyje nurodytu laikotarpiu nurodytose vietose nustatytu laiku, tokia tvarka:

37.1. Asmuo, pageidaujantis dalyvauti Apklausoje, užpildo Informavimo dėl asmens duomenų naudojimo vietos gyventojų apklausoje formą naudoti asmens duomenis (3 priedas) ir įteikia jį Komisijos nariui. Asmens duomenys viešai neskelbiami ir naudojami tik apklausos dalyviui identifikuoti;

37.2. Asmuo, raštiškai informuotas dėl asmens duomenų naudojimo vietos gyventojų apklausoje, įteikia Komisijos nariui asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą;

37.3. Komisijos narys Gyventojo registro duomenų bazėje patikrina, ar asmens deklaruota gyvenamoji vieta yra apklausiamoje teritorijoje. Komisijos narys, turintis prieigą prie gyvenamosios vietos deklaravimo sistemos, patikrina, ar asmens deklaruota gyvenamoji vieta yra apklausiamoje teritorijoje;

37.4. Komisijos narys, nustatęs, kad asmuo gyvena apklausiamoje teritorijoje, pateikia asmeniui Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapą (4 priedas), kuriame jis turi išreikšti nuomonę pasirašydamas ties pasirinktu atsakymo variantu;

37.5. Apklausos dalyvis, kuris dėl fizinės negalios neįstengia pats įrašyti savo nuomonės ir pasirašyti, gali nurodyti kitą asmenį (išskyrus apklausos komisijos narį), kuris tai padarytų vietoje jo.

37.6. Komisijos narys turi užtikrinti sąraše jau pasirašiusių kitų gyventojų, dalyvavusių apklausoje, asmens duomenų konfidencialumą, juos uždengti ir palikti tik tą sritį, kur savo nuomonę išreiškia gyventojas.

38. Apklausa elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje vykdoma mero potvarkyje nurodytu laikotarpiu ir nustatytu laiku, tokia tvarka:

38.1. Apklausos elektroninių ryšių priemonėmis dalyvis pirmiausia turi užpildyti Informavimo dėl asmens duomenų naudojimo vietos gyventojų apklausoje formą (3 priedas). Asmens pateikti duomenys viešai neskelbiami ir naudojami tik apklausos dalyviui identifikuoti ir patikrinti, kiek kartų asmuo išreiškė savo nuomonę.

38.2. Užpildžius Informavimo dėl asmens duomenų naudojimo vietos gyventojų apklausoje formą (3 priedas), Apklausos elektroninių ryšių priemonėmis dalyviui pildymui pateikiamas Vietos gyventojų apklausos dalyvių sąrašo lapą (4 priedas), kuriame Apklausos dalyvis pažymi savo pasirinkimą.

38.3. Apklausiant vietos gyventojus elektroninių ryšių priemonėmis, gyventojai turi nurodyti savo vardą, pavardę, gimimo datą bei deklaruotos gyvenamosios vietos adresą. Jeigu bent vienas iš Apklausos elektroninių ryšių priemonėmis dalyvio teikiamų asmens duomenų įrašytas neteisingai, Apklausos elektroninių ryšių priemonėmis dalyvio nuomonė bus neįskaityta.

39. Apklausos dalyviui elektroninių ryšių priemonėmis išreiškus nuomonę kelis kartus, įskaitomas paskutinis nuomonės pareiškimas.

40. Atliekant Apklausą elektroninių ryšių priemonėmis Savivaldybės interneto svetainėje, sudaroma galimybė vietos gyventojams pateikti savo nuomonę Apklausoje teikiamu klausimu gyventojų nuomonę tiesiogiai įrašant Apklausos dalyvių sąrašo lapuose, mero potvarkyje nurodytu laikotarpiu nurodytose vietose nustatytu laiku ir vykdoma šio Aprašo 37 punkte nustatyta tvarka.

41. Apklausos dalyviui išreiškus nuomone elektroninių ryšių priemonėmis ir Tiesioginiu gyventojų nuomonės įrašymu į Apklausos dalyvių sąrašo lapus, galioja elektroninių ryšių priemonėmis užpildytas balsas.

42. Komisija, pasibaigus Apklausai, suskaičiuoja balsus „Taip“ ir „Ne“ ir surašo Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolą (toliau – Protokolas) (5 priedas), kurį pasirašo Komisijos nariai. Iniciatyvinės grupės deleguoti/paskirti stebėtojai pastabas raštu gali pateikti Komisijos pirmininkui ir visi stebėtojai pasirašo Protokole.

43. Apklausos komisija neįskaičiuoja gyventojo pareikštos nuomonės tik tuo atveju, jeigu dėl netinkamai užpildytų apklausos dalyvių lapų neįmanoma nustatyti tikrosios gyventojo valios dėl pateikto klausimo.

44. Jeigu apklausą vykdė Komisijos padaliniai, visi Apklausos rezultatai, pasibaigus Apklausos vykdymo laikui, pristatomi Apklausos komisijai, sumuojami ir surašomas Protokolas.

45 Jeigu apklausa buvo vykdoma elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje, komisijos nariai mero potvarkiu paskirti skaičiuoti elektroninėmis ryšio priemonėmis Apklausos dalyvių balsus, Komisijai pateikia elektroninių ryšių priemonėmis savivaldybės interneto svetainėje rezultatus, kurie yra sumuojami su Apklausos rezultatais gautais gyventojų nuomonę tiesiogiai įrašytais Apklausos dalyvių sąrašo lapuose.

46. Protokolą ir panaudotus bei nepanaudotus Vietos gyventojų apklausos sąrašo lapus ir kitus su Apklausa susijusius dokumentus, Komisijos pirmininkas ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Apklausos pabaigos pateikia Savivaldybės administracijos direktoriui.

VI SKYRIUS

APKLAUSOS AGITACIJA

47. Apklausos agitacija:

47.1. Apklausos agitacijos kampanijos pradžia yra gyventojų iniciatyvinės grupės įregistravimo Savivaldybės administracijoje diena;

47.2. Apklausos agitacija gali būti įvairių formų ir būdų, išskyrus tuos, kurie pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus bei kitus teisės aktus;

47.3. Apklausos agitacijos kampanijoje negali dalyvauti Apklausos komisijos nariai.

VII SKYRIUS

APKLAUSOS REZULTATŲ NUSTATYMAS IR PASKELBIMAS

48. Apklausos rezultatus (Komisijos pirmininko arba jam nesant, Komisijos pirmininko pavaduotojo patvirtintą Vietos gyventojų apklausos balsų skaičiavimo protokolo kopiją) ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po Apklausos pabaigos Apklausos komisija pateikia merui. Meras paskelbia Apklausos rezultatus, laikydamasis Įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

49. Savivaldybės taryba privalo svarstyti Apklausai pateiktą (pateiktus) klausimą (klausimus), jeigu savo nuomonę pateiktu (pateiktais) klausimu (klausimais) pareiškė ne mažiau kaip 10 procentų Apklausos teritorijos gyventojų, turinčių teisę dalyvauti Apklausoje.

50. Paskelbti Apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl Apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti svarstomi artimiausiame Savivaldybės tarybos posėdyje Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka. 

51. Savivaldybės tarybos sprendime dėl Apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti nurodyti Apklausos rezultatai (gyventojų nuomonė dėl Apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) ir Savivaldybės tarybos sprendimo priėmimo motyvai. Savivaldybės tarybos sprendimas dėl Apklausai pateikto (pateiktų) klausimo (klausimų) turi būti paskelbtas laikantis Įstatymo 37 straipsnyje nustatytų reikalavimų.

VIII SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

52. Apklausos rezultatai yra patariamojo pobūdžio.

53. Apklausos organizavimo išlaidos apmokamos iš Savivaldybės biudžeto. Technines, kanceliarines priemones ir patalpas, apklausos vykdymui suteikia Savivaldybės administracijos direktorius, jas įrengia ir techniškai prižiūri Administracija arba seniūnai, kurių teritorijoje vyksta apklausa.

54. Asmens duomenys naudojami tik Tvarkos apraše numatytoms procedūroms vykdyti. Asmens duomenys tvarkomi ir saugomi vadovaujantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą.

55. Veiksmai ir sprendimai, priimti įgyvendinant Aprašą, gali būti skundžiami Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-23 08:50:01

Veiklos sritys