Jaunimo užimtumo programa

PATVIRTINTA

                                                     Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                  2020 m. balandžio 16 d. sprendimu Nr. T11-97

KLAIPĖDOS RAJONO   SAVIVALDYBĖS JAUNIMO UŽIMTUMO VASARĄ IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMA

I SKYRIUS

BENDROJI DALIS

1. Klaipėdos rajono  savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir integracijos į darbo rinką programa (toliau – Programa) siekiama didinti jaunimo užimtumą vasaros metu, ne ugdymo proceso metu skatinti ir didinti pagalbą jauniems žmonėms įgyjant praktinių įgūdžių.

2. Programa skirta Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimui nuo 14 iki 18 m., besimokančiam  savivaldybės teritorijoje esančiose ugdymo įstaigose (toliau – jaunimas). Programos vykdymo terminas –  birželio–rugpjūčio mėnesiais, ne ugdymo proceso metu.

3. Programa remiama Klaipėdos rajono  savivaldybės biudžeto lėšomis Programoje nustatyta tvarka ir vykdoma Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje.

4. Programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

5. Programos tikslas – sudaryti palankias sąlygas jaunimo užimtumui didinti vasaros atostogų metu.

6. Programos uždaviniai:

6.1.  didinti jaunimo motyvaciją pasirinkti sezoninį darbą vasaros atostogų metu, kaip vieną iš užimtumo priemonių;

6.2. padėti integruotis į darbo rinką vasaros atostogų metu;

6.3. remti darbdavius, pagal Programą įdarbinusius jaunuolius, kompensuojant darbo vietos išlaikymą Programoje nustatyta tvarka.

7. Įgyvendinant Programą siekiama skatinti bendradarbiavimą su Klaipėdos rajono  savivaldybės teritorijoje veikiančiu verslo sektoriumi, pagerinti jaunimo profesinio orientavimo kokybę, užimtumą vasaros laikotarpiu ir įtraukti į Programos įgyvendinimą jaunimą, kurių šeimos nariai gauna mažesnes pajamas, taip mažinant socialinę atskirtį.

III SKYRIUS

PROGRAMOS DALYVIAI IR IMTIS

8. Dalyvauti Programoje gali:

8.1. darbdaviai:

8.1.1. Lietuvos Respublikoje įsteigti juridiniai asmenys, kurie veiklą vykdo Klaipėdos rajono  savivaldybės teritorijoje;

8.1.2. Lietuvos Respublikoje įsteigtos kitos organizacijos (ūkininkas), kurios veiklą vykdo Klaipėdos rajono   savivaldybės teritorijoje;

8.1.3. Lietuvos Respublikos piliečiai, kurie verčiasi individualia veikla ir veiklą vykdo Klaipėdos rajono   savivaldybės teritorijoje;

8.2. Klaipėdos rajono  savivaldybės teritorijoje  gyvenamąją vietą  deklaravęs  jaunimas, besimokantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje registruotoje ugdymo įstaigoje pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programą.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VIEŠINIMAS IR ĮSITRAUKIMAS Į PROGRAMĄ

9. Informaciją apie Programos įgyvendinimą interneto svetainėse ir kitose žiniasklaidos priemonėse viešina Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijos vyriausiasis  specialistas (jaunimo reikalų koordinatorius) ir   Klaipėdos rajono  savivaldybės jaunimo reikalų taryba.

10. Programos III skyriuje nurodyti dalyviai apie dalyvavimą Programoje praneša tokia tvarka:

10.1. jaunuoliai, susiradę būsimą darbdavį ir su juo suderinę dalyvavimą programoje, turi registruotis pas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos vyriausiąjį  specialistą (jaunimo reikalų koordinatorių), el. paštu adelija.radziene@klaipėdos-r.lt užpildydami nustatytą formą (1 priedas);

10.2. su Programos dalyviais sudaroma trišalė sutartis, kurioje aptariamos pagrindinės Programos įgyvendinimo  sąlygos (2 priedas);  

10.3. pasirašyta sutartis registruojama ir vykdoma teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

FINANSAVIMAS

11. Darbdaviui, dalyvaujančiam Programoje, už kiekvieną įdarbintą jaunuolį lėšos kompensuojamos šia tvarka:

11.1. už jaunuolį, įdarbintą visu darbo krūviu, per mėnesį kompensuojama 50 proc. nustatytos Lietuvos Respublikos minimalios mėnesinės algos dydžio;

11.2. jeigu jaunuolis dirba ne visu darbo krūviu, kompensacija skaičiuojama proporcingai pagal 11.1. punktą;

11.3. kompensuojamų išlaidų periodas –  birželio–rugpjūčio mėnesiai, ne ugdymo proceso metu;

11.4. darbdavys, siekdamas gauti jaunuolio, įdarbinto pagal Programą, darbo vietos išlaikymo kompensaciją, Klaipėdos rajono  savivaldybės administracijai pateikia trišalėje sutartyje nurodytus jaunuolio įdarbinimo ir sąnaudų patyrimo pagrindimo dokumentus.

12. Įdarbintas jaunuolis šia Programa gali pasinaudoti tik vieną kartą per finansinius metus.

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

13. Įdarbinant jaunimą pagal Programą vadovaujamasi Lietuvos Respublikos teisės aktais, reglamentuojančiais asmenų iki aštuoniolikos metų įdarbinimą.

14. Darbdavys už netinkamą lėšų naudojimą atsako Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

15. Programos vykdymą organizuoja Klaipėdos rajono  savivaldybės administracija, kontrolę vykdo  Kontrolės ir audito tarnyba.


Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo užimtumo vasarą ir  integracijos į darbo rinką  programos

                                                                                              1 priedas

REGISTRACIJOS Į KLAIPĖDOS RAJONO  SAVIVALDYBĖS JAUNIMO VASAROS UŽIMTUMO IR INTEGRACIJOS Į DARBO RINKĄ PROGRAMĄ FORMA

Vardas  
Pavardė  
Gimimo data  
Adresas  
Mokykla, klasė  
Telefono numeris  
El. paštas  
Darbo patirtis (jeigu yra)  
Kuo norėčiau dirbti  
Darbdavio, su kuriuo sutartas įsidarbinimas, pavadinimas, adresas, tel. Nr., vadovo vardas, pavardė, parašas 
Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:11:18

Veiklos sritys