Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas

Kliento veiksmai paslaugai gauti

Privalomi pateikti dokumentai:

 1. Prašymas;
 2. Atitinkamas statinio projektas ir jo elektroninė versija;
 3. Statinio projekto ekspertizės aktas;
 4. Žemės sklypo bendraturčių rašytinis sutikimas;
 5. Statytojo (užsakovo) įgaliojimas raštu pateikti prašymą – jeigu prašymą teikia įgaliotas asmuo;
 6. Žemės sklype (teritorijoje), kurio nuosavybės teise ar kita valdymo ir naudojimo teise nevaldo statytojas (užsakovas), sutartis, sutikimas ar susitarimas su šio žemės sklypo (teritorijos) savininku, valdytoju ar servituto nustatymą patvirtinantys dokumentai (statant inžinerinius statinius);
 7. Statinio (jo dalies) bendraturčių rašytinis sutikimas dėl statybos darbų atlikimo;
 8. Atrankos išvada dėl planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo arba sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių ir atrankos išvados ar sprendimo viešinimo dokumentai, kai pagal Lietuvos Respublikos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo įstatymo nuostatas turi būti atliktos planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo procedūros;
 9. Statinio kadastro duomenų byla, išskyrus Statybos įstatyme 27 straipsnio 1 dalies 1 punkte nurodytą atvejį;
 10. Atsakingos institucijos sprendimas dėl planuojamos ūkinės veiklos galimybių poveikio visuomenės sveikatai vertinimo požiūriu ir sanitarinės apsaugos zonos ribų nustatymo, kai pagal Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos priežiūros įstatymą atliekamas poveikio visuomenės sveikatai vertinimas;
 11. Statinio projekto pakeitimų pagal gautus motyvuotus nepritarimo statinio projektui argumentus aprašymas (pakartotinio prašymo teikimo atveju);
  statinio projektuotojo civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumento kopija (kai toks draudimas privalomas). Kai statytojas (užsakovas) sudaro sutartis su skirtingais statinio projektuotojais statinio projekto atskiroms dalims parengti, bet nesudaro su statinio projektuotoju statinio projektavimo sutarties visam statinio projektui parengti, pateikiamos visų statinio projektuotojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo dokumentų kopijos;
 12. Sanitarinės apsaugos zonos ribų planas arba kitas brėžinys, kuriame pažymėtos sanitarinių apsaugos zonų ribos, kai sanitarinės apsaugos zonos ribas dėl statytojo vykdomos ar numatomos vykdyti ūkinės veiklos privaloma nustatyti pagal teisės aktų reikalavimus;
 13. Žemės sklypo savininko, valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio sutikimas dėl Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytų teritorijų, kuriose taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, įrašymo į Nekilnojamojo turto registrą, Nekilnojamojo turto kadastrą, kai šiam sklypui dėl statytojo žemės sklype numatomos vykdyti ar vykdomos ūkinės veiklos šios teritorijos turi būti nustatytos, arba valstybinės ar savivaldybės žemės patikėtinio rašytinis sutikimas, kai dėl šios veiklos atsiranda apribojimų valstybinėje ar savivaldybės žemėje;
 14. Statybos techniniuose reglamentuose nurodytų subjektų rašytiniai pritarimai statinio projektui statybos techniniuose reglamentuose nustatytais atvejais;
 15. Statinio projekto priėmimo – perdavimo aktas;
 16. Dokumentas, patvirtinantis nurodytos įmokos už savavališkos statybos įteisinimą šio įstatymo 1 priede sumokėjimą, ir dokumentai, pagrindžiantys šios įmokos apskaičiavimo dydį, – savavališkos statybos atveju.

! Daugiau informacijos apie privalomus pateikti dokumentus –  epaslaugos.lt puslapyje.

Paslaugos rezultatas

Išduotas leidimas statyti naują statinį, rekonstruoti statinį, atnaujinti (modernizuoti) pastatą, atlikti statinio kapitalinį remontą, atlikti statinio paprastąjį remontą, pakeisti statinio ar jo dalies paskirtį, griauti statinį, papildytas, patikslintas leidimas, sustabdytas leidimo galiojimas, panaikintas leidimo galiojimo sustabdymas arba panaikintas leidimo galiojimas arba pateiktas motyvuotas atsakymas neišduoti leidimo statybai.

X

Gavėjai: fiziniai asmenys ne verslo tikslais, juridiniai asmenys ne verslo tikslais, fiziniai asmenys verslo tikslais, juridiniai asmenys verslo tikslais

Kreiptis dėl paslaugos suteikimo

Terminai ir pasiekiamumas

X

10-20 darbo dienų

X

Visada

Daugiau informacijos:

Paslaugos tiekėjas: Danguolė Bakstienė

X +37046471980, +37062076443

X [email protected]

I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45

Paslaugos tiekėjas: Rasa Šneiderienė

X +3704647198, +37062072338

X [email protected]

I-IV 8:00 – 17:00, V 8:00 – 15:45

Padėkite mums tobulėti!

Ar jau pasinaudojote šia paslauga? Pasidalinkite savo patirtimi

Paskutinis atnaujinimas: 2024-04-26 01:44:38

Veiklos sritys