Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1) mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2) infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3) mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4) konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5) projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės – bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Klaipėdos rajono savivaldybė yra projekto partnerė ir įgyvendina 1–3 punkte numatytas veiklas: projekto ,,Tūkstantmečio mokyklos I“  gimnazijų – Gargždų ,,Vaivorykštės“, Priekulės Ievos Simonaitytės, Veiviržėnų Jurgio Šaulio – direktoriai ir pavaduotojai ugdymui bei pedagogai, taip pat ir kitų rajono mokyklų mokytojai, pagalbos mokiniui specialistai, vadovai tobulins profesines kompetencijas 12-oje ilgalaikių mokymų lyderystės veikiant, įtraukiojo, kultūrinio ir STEAM ugdymo srityse. Šiose srityse bus organizuojamos gimnazijų ir kitų rajono švietimo įstaigų bendruomenių veiklos: mokytojų ir vadovų stažuotės Lietuvoje ir užsienyje, edukacijos, ilgalaikės kūrybinės dirbtuvės-plenerai,  mokslinės-praktinės konferencijos, medijų raštingumo praktikumai, parodos, analizuojami mokinių pasiekimai ir kt. Gimnazijose gamtos mokslų mokytojams eksperimentinę, patyriminę veiklą padės organizuoti laborantai, atskirų sričių veiklas organizuos koordinatoriai.

Projekto įgyvendinimui skirtomis lėšomis finansuojama Priekulės I. Simonaitytės gimnazijos priestato statyba, kuriame bus įrengtos 4 klasės (socialinių, gamtos-tiksliųjų mokslų, IT bei priešmokyklinio ugdymo laboratorijos) ir aktų salė. Šioje gimnazijoje taip pat bus įrengta lauko eksperimentų erdvė, intensyvus-interaktyvus sensorinis kabinetas, sukurta aplinka pagalbos specialistams – psichologams, socialiniams pedagogams, veiks visos dienos mokykla ir kt.

Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazijoje ruošiamasi įkurti informacinį centrą, kūrybinio mąstymo, „FotoLabas“ erdves, robotikos ir mokslo laboratoriją, bus nupirkti nauji baldai, įranga ir priemonės.

Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazijoje bus įkurta muzikos studija, suremontuoti du technologijų kabinetai, fizikos-chemijos laboratorija, nupirkta reikalinga įranga ir priemonės, įrengtas intensyvus-interaktyvus sensorinis kabinetas.

Klaipėdos rajono savivaldybei skirta lėšų – 2 925 999,99 Eur.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4–5 punkte).

Siekiami rezultatai

  1. Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  2. Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
  3. Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
  4. Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
  5. Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
  6. Pagerėjęs jaunesnių nei 50 metų bei 50 metų ir vyresnio amžiaus mokytojų skaičiaus santykis.
  7. Padidėjusi neformaliojo švietimo veikloje dalyvaujančių mokinių dalis.
  8. Suaktyvėjęs kultūros lauko profesionalų įsitraukimas į formalųjį mokinių švietimą.
  9. Sukurta šiuolaikiška mokymosi aplinka.
  10.  Įgyvendintas tinklaveikos modelis.
Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-08 04:36:31

Veiklos sritys