Neformaliojo vaikų švietimo organizavimas rajone

INFORMACIJA DĖL NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ VYKDYMO

Informuojame, kad nuo 2022 m. kovo 1 d. įsigalioja bendra visoms savivaldybėms Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarka, patvirtinta Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2022 m. sausio 10 d. įsakymu Nr. V-46 “Dėl Neformaliojo vaikų švietimo programų finansavimo ir administravimo tvarkos aprašo patvirtinimo” ČIA.

NVŠ programos atitikties reikalavimams paraiškų teikimas:

Paraiškas Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) programoms akredituoti gali teikti Klaipėdos rajone veiklą vykdančios organizacijos ir laisvieji mokytojai, neformaliojo vaikų švietimo teikėjai registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Elektroninės paraiškos pildomos per e. paslaugų portalą www.nspr.smm.lt. NVŠ programos duomenų pildymo ir registravimo eigą rasite ČIA.

Elektroninės paraiškos teikiamos ir vertinamos du kartus per kalendorinius metus:

Užpildžius NVŠ programos registravimo formą Neformaliojo švietimo programų registre (NŠPR), kurioje bus integruota ir paraiška, įregistravus programą, NVŠ teikėjas turės paspausti Pateikti akreditavimui. Tik tada savivaldybė matys pateiktas programas (su integruota paraiškos forma). Visus programos duomenis bus galimybė atsisiųsti PDF formatu.

Programos akreditacija galioja visose savivaldybėse. NVŠ programos atitiktis reikalavimams galioja neterminuotai. Atitinkančios reikalavimus programos tvirtinamos Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu. Su NVŠ teikėju, kurio NVŠ programai (-oms) savivaldybės administracijos direktoriaus sprendimu yra skiriamas finansavimas, sudaroma finansavimo sutartis.

NŠPR nuostatų nustatyta tvarka NVŠ programa išregistruojama iš NŠPR, jei daugiau nei vienus kalendorinius metus Mokinių registre NVŠ programoje nebuvo registruotas nei vienas Mokinys. 

MOKYMO SUTARTIES SUDARYMAS

Teikėjas sudaro elektroniniu būdu užpildytą Mokymo sutartį su tėvais ir per 5 (penkias) darbo dienas nuo Mokymo sutarties pasirašymo Mokinių registre pažymi, kad Mokiniui skiriamas NVŠ krepšelis. Mokymo sutarties formą rasite ČIA.

NVŠ KREPŠELIO DYDIS KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE:

2024 m. sausio–rugpjūčio mėn. laikotarpiui nustatytas NVŠ krepšelis:

1. 20.00 eurų lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį ir 40.00 eurų turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP), kurie nurodyti Mokinių registre;

2. 25.00 eurų lėšų suma vienam NVŠ nacionalinio prioritetų krypties (techninės kūrybos, gamtos ir ekologijos, informacinių technologijų, technologijų, medijų krypties NVŠ programos, prisidedančios prie STEAM įgyvendinimo plėtros) programoje dalyvaujančiam vaikui per mėnesį ir 50.00 eurų turinčiam vidutinius, didelius ir labai didelius specialiuosius ugdymosi poreikius (SUP), kurie nurodyti Mokinių registre. 

SVARBU. NVŠ teikėjas privalo tėvams sumažinti ugdymo pagal NVŠ programą kainą visu NVŠ krepšelio dydžiu.

Mokymo sutarčių kopijos, pasirašytos abiejų šalių, teikiamos Švietimo ir sporto skyriui el.p. [email protected] pagal reikalavimus:

  1. nuskanuotos PDF formatu;
  2. kiekvieno vaiko sutartis pavadinta vaiko vardu ir pavarde, nurodant amžiaus tarpsnį arba vaiko lankomos programos pavadinimą.
  3. Sutartys siunčiamos atskirais aplankais pagal programas. Siunčiamas aplankasturi būti  pavadintas NVŠ teikėjo ir atitinkamos programos pavadinimu ar trumpiniu.

Mokymo sutarčių elektroninės kopijos saugomos interneto svetainėje www.emokykla.lt;

KITI NVŠ VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS DOKUMENTAI:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės NVŠ elektroninės apskaitos sistemos naudojimo tvarkos aprašas.
2. Elektroninio mokinio pažymėjimo naudojimo tvarkos aprašas.

3. Klaipėdos rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo programų stebėsenos tvarkos aprašas.

4. Klaipėdos rajono savivaldybės NVŠ programų atitikties vertinimo komisijos darbo reglamentas.

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2024 METŲ NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMŲ IR TEIKĖJŲ SĄRAŠAS ČIA.

NVŠ klausimais konsultuoja:

Dėl ŠMIR  konsultuoja:


Stovyklų organizatorius kviečiame dalyvauti 2024 m. Klaipėdos rajono savivaldybės vaikų vasaros poilsio programų konkurse!

Kad vaikų poilsis vasarą būtų smagesnis ir prasmingesnis, stovyklų organizatorius kviečiame teikti paraiškas Vaikų vasaros poilsio programoms, finansuojamoms Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšomis, konkursui.

Programų teikėjai ir vykdytojai gali būti švietimo teikėjai, turintys teisę vykdyti švietimo veiklas, nepriklausomai nuo jų teisinio statuso ir savininko teises ir pareigas įgyvendinančios institucijos, ir registruoti Švietimo ir mokslo institucijų registre (ŠMIR).

Konkursui turi būti teikiamos programos, kuriose numatoma užimti tik Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų arba kitų mokyklų mokiniai, kurių deklaruota gyvenamoji vieta Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje. Programos vienoje pamainoje turi būti užimta ne mažiau kaip 8 vaikai. Programos turinys įgyvendinamas per vieną pamainą. Viena pamaina ne trumpesnė kaip 5 kalendorinės dienos. Vienos dienos vaikų užimtumo trukmė ne trumpesnė kaip 8 valandos. Programos įgyvendinimas gali būti kartojamas kelias pamainas. Savivaldybė iš dalies finansuoja tik vieną stovyklos pamainą, nepriklausomai nuo jų tipo.

Paraiškas galima teikti iki 2024 m. balandžio 17 d. (imtinai) adresu: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyrius, Vaikų vasaros poilsio programų konkursui Klaipėdos rajono savivaldybėje, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Paskelbus registracijos į stovyklas pradžią, ji bus vykdoma elektroniniu būdu Informacinėje sistemoje, prisijungus per elektroninius valdžios vartus. Už Informacinėje sistemoje pateiktų duomenų teisingumą atsako tėvai (globėjai).

Daugiau informacijos apie konkursą suteiks Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus patarėja Vilma Gudzevičienė tel. 8 658 88 796, el. paštu [email protected] ir  vyr. specialistė Sigita Muravjova, tel. 8 658 76 205, el. p. [email protected]

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje organizavimo dokumentai ir jų priedai:

Vaikų vasaros poilsio programų konkurso Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

1 priedas2 priedas; 3 priedas; 4 priedas; 5 priedas; 6 priedas; 7 priedas8 priedas.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-03-29 11:09:17

Veiklos sritys