Vaiko ugdymas(is) šeimoje

Klaipėdos rajono mokyklos, padedančios tėvams organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje

Lietuvos Respublikos Vyriausybė 2020-05-20 patvirtino Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašą.  Vaikas jo paties ir jo tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu gali pagal priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo bendrąsias programas būti ugdomas (ugdytis) šeimoje. Ugdantis šeimoje įgytas išsilavinimas prilyginamas mokykloje įgytam išsilavinimui.

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų, padedančių tėvams (globėjams, rūpintojams) organizuoti vaikų ugdymą (-si) šeimoje, sąrašas:

1. Gargždų lopšelis-darželis „Saulutė“ (priešmokyklinio ugdymo programa);

2. Gargždų „Kranto“ progimnazija (pradinio ir pagrindinio ugdymo (5-8 klasės) programos);

3. Gargždų „Vaivorykštės“ gimnazija (pagrindinio ugdymo (9-10 klasės) ir vidurinio ugdymo programos);

4. Klaipėdos r. Priekulės Ievos Simonaitytės gimnazija (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos);

5. Klaipėdos r. Veiviržėnų Jurgio Šaulio gimnazija (priešmokyklinio, pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo programos);

6. Klaipėdos r. Plikių Ievos Labutytės pagrindinė mokykla (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos);

7. Klaipėdos r. Endriejavo pagrindinė mokykla (priešmokyklinio, pradinio ir pagrindinio ugdymo programos).

Tėvai, pageidaujantys, kad vaikas pradėtų ugdytis (būtų ugdomas) šeimoje, kviečiami teikti patvirtintos mokyklos (pagal atitinkamą ugdymo programą) direktoriui prašymus ir dokumentus nuo balandžio 15 d. iki birželio 1 d.

Mokyklos vadovui pateikiami šie dokumentai:

  1. tėvų (globėjų, rūpintojų) sutikimas dėl ugdymosi sąlygų šeimoje patikrinimo;
  2. užpildytas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo klausimynas tėvams ir vaikui (1 priedas) dėl ugdymosi šeimoje sąlygų;
  3. švietimo, mokslo ir sporto ministro patvirtintame Priešmokyklinio ugdymo tvarkos apraše nustatytos formos priešmokyklinio ugdymo pedagogo (-ų) ar jungtinės grupės ikimokyklinio ugdymo auklėtojo (-ų) rekomendacija (toliau – rekomendacija) (jei vaikas bus ugdomas pagal 1 klasės programą) ar laisvos formos metinė Vaiko individualios pažangos stebėjimo, fiksavimo ir vertinimo ataskaita (toliau – Vaiko individualios pažangos ataskaita), parengta pagal Aprašo 11.5 papunktyje nustatytus reikalavimus (jei vaikas pagal priešmokyklinio ugdymo bendrąją programą buvo ugdomas šeimoje ir bus ugdomas šeimoje pagal 1-os klasės programą);
  4. vaiko mokymosi pasiekimus ar išsilavinimą patvirtinantis dokumentas (mokymosi pasiekimų pažymėjimas arba pažyma apie mokymosi pasiekimus, arba įgyto išsilavinimo pažymėjimas);
  5. Klaipėdos apskrities vaiko teisių apsaugos Klaipėdos rajono skyriaus informacija apie tai, kad nebuvo nustatytas (-i) vaiko teisių pažeidimas (-ai), susijęs (-ę) su vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) jis gyvena, pareigų nevykdymu ar netinkamu jų vykdymu dėl narkotinių (ar psichotropinių) medžiagų, alkoholio vartojimo, smurto ar kitų vaiko atstovo (-ų) pagal įstatymą, su kuriuo (-iais) vaikas gyvena, veiksmų ar neveikimo, kurie gali turėti įtakos vaiko teisės į mokslą užtikrinimui, per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis šiuo el. p. [email protected]; mob.tel.: +370 613 71511;  +370 610 97912).
  6. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos informacija apie tai, kad nebuvo (nėra) skirtos minimalios ar vidutinės priežiūros priemonės vaikui ir (ar) nebuvo (nėra) taikoma atvejo vadyba per pastaruosius dvejus metus nuo tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymo pateikti informaciją gavimo dienos (dėl informacijos kreiptis į Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorę mob.  tel.: +370 663 81242).

Pasirinkus ugdymąsi šeimoje, vaiko iki 14 metų tėvai (globėjai, rūpintojai) arba vaikas nuo 14 iki 18 metų, turėdamas tėvų (rūpintojų) rašytinį sutikimą, ir pasirinkta ugdymo įstaiga sudarys mokymo sutartį. Mokymo sutartis sudaroma iki pirmos mokslo metų dienos.

Vaikus, besiugdančius šeimose, konsultuos, mokomąja medžiaga aprūpins, mokymosi pažangą ir pasiekimus, socializacijos poreikio užtikrinimą periodiškai vertins ugdymo įstaiga, su kuria bus sudaryta mokymo sutartis.

Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas (Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020-05-20 nutarimas Nr. 504) čia

Paskutinis atnaujinimas: 2023-04-06 09:40:31

Veiklos sritys