2023 m. gruodžio mėn. teritorijų planavimo skelbimai

2023-12-28

AB Lietuvos automobilių kelių direkcija informuoja, kad, vadovaujantis Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymu 2019 m. birželio 6 d. Nr. XIII-2166  ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2020 m. rugsėjo 08 d. įsakymu Nr. 3-511 patvirtintu Aerodromo, kelių, geležinkelio kelių ir jų įrenginių, geležinkelio želdinių, viešųjų ryšių tinklų elektroninių ryšių infrastruktūros apsaugos zonų planų, žemėlapių ir (ar) schemų rengimo (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) ir tvirtinimo tvarkos aprašu, yra parengtas ir Lietuvos Respublikos susisiekimo ministrui pateiktas tvirtinti  Valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų nustatymo planas Klaipėdos rajono savivaldybėje (toliau – Planas).

Plano iniciatorius ir rengėjas – AB Lietuvos automobilių kelių direkcija, J. Basanavičiaus g. 36, Vilnius LT-03109, tel. +370 5 232 96 00, el. paštas [email protected], interneto svetainė https://lakd.lt/.

Plano objektas ir tikslas – parengti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių valstybinės reikšmės kelių apsaugos zonų planą (nerengiant teritorijų planavimo dokumento ar žemės valdos projekto) bei nustatyti ir registruoti teritorijas, kuriose yra taikomos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Susipažinti su parengto ir pateikto tvirtinti Plano sprendiniais galima – LR Susisiekimo ministerijos tinklapyje https://sumin.lrv.lt/lt/veiklos-sritys/kita-veikla/teritoriju-planavimas/apsaugos-zonu-planai-zemelapiai-ir-ar-schemos/


2023-12-27

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d. informuojame visuomenę apie žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, pakoreguotą pagal Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijų planavimo komisijos 2023-11-15 nederinimo išvados Nr. REG302323 pastabas.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506), Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav..

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos rajonas, tel. 8 46 473060, el. paštas –[email protected]www.klaipedos-r.lt

Detaliojo plano rengėjas: V. Eimutis, veikiantis pagal pagal individualios veiklos pažymą Nr.507397, Jūrininkų pr. 4-33, Klaipėda, atestato Nr. ATP1775, tel. Nr. 8 682 24703, el. paštas [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. kovo 4 d. įsakymas Nr. AV-611 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0007:342; 5558/0007:506) Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Žemės sklypui kadastro Nr. 5558/0007:342, Klipščių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., pakeisti žemės naudojimo būdą į daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos. Žemės sklypui kad. Nr. 5558/0007:506 pakeisti žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – daugiabučių gyvenamųjų pastatų ir bendrabučių teritorijos, prijungti prie žemės sklypo kad. Nr. 5558/0007:342. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

Su pakoreguotu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-238.

Aiškinamasis raštas

Pagrindinis brėžinys


2023-12-27

INFORMACIJA APIE RENGIAMĄ ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALŲJĮ PLANĄ (TPD NR. K-VT-55-23-915)

Detaliojo plano rengimo pagrindas – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. spalio 26 d. įsakymas Nr. AV-1945 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) Bruzdeilyno k., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Detaliojo plano organizatorius – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].

Detaliojo plano rengėjas – Jurgitos Comienės individualios veikla, teritorijų planavimo vadovė Jurgita Comienė, atestato Nr. 0021, el. paštas: [email protected], mob. 861738752.

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Detaliojo plano darbų  programą patvirtino Klaipėdos  rajono savivaldybės administracijos direktorius 2023 m. gruodžio 20 d. Nr. Ar.14-87. Informacija apie planavimo darbų programą pateikta Klaipėdos rajono savivaldybės tinklapyje, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje, www.tpdris.lt (rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-23-915).

Detaliojo plano koncepcija: nerengiama. Strateginis pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) – neatliekamas.

Teritorijų planavimo dokumento sprendinių svarstymo ir derinimo stadija: sprendinių viešinimas bendrąja tvarka.

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl detaliojo plano visuomenė gali teikti detaliojo plano organizatoriui aukščiau nurodytais adresais raštu ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (TPDRIS, rengiamo teritorijų planavimo dokumento TPD Nr. K-VT-55-23-915) per visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laikotarpį iki viešo svarstymo pabaigos.


2023-12-22

INFORMACIJA ŽEMĖS SKLYPŲ SAVININKAMS, FIZINIAMS ASMENIMS, NAUDOJANTIEMS ŽEMĘ PAGAL NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRE ĮREGISTRUOTĄ SUTARTĮ, TAIP PAT KURIŲ GYVENAMOSIOS VIETOS ADRESAS NEŽINOMAS ARBA KURIEMS NEPAVYKO ĮTEIKTI REGISTRUOTO LAIŠKO

Informuojame apie Lietuvos Respublikos (toliau – LR) energetikos ministro 2023-12-07 įsakymu Nr. 1-368 patvirtinti Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje esančių magistralinių dujotiekių ir susijusios infrastruktūros apsaugos zonų plano dalies pakeitimo plano (toliau – Planas) sprendiniai.

Vadovaujantis LR specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo (toliau – SŽNS įstatymas) 11 str. 3 ir 4 d. nuostatomis informuojame apie Planu nustatytas teritorijas ir žemės sklypo (-ų) savininko (-ų), taip pat asmens (-ų), kurio (-ių) teisė į žemės sklypą (-us) įregistruota Nekilnojamojo turto registre, taip pat kurio (-ių) gyvenamosios vietos adresas nežinomas arba kuriam (-iems) nepavyko įteikti registruoto laiško (detalesnė informacija žemiau pateiktoje lentelėje), teisę kreiptis į Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatorių AB „Amber Grid“ (toliau – Plano iniciatorius) dėl SŽNS įstatymo 13 str. 1 d. nurodytos kompensacijos išmokėjimo. Informuojame, kad teisę į kompensaciją galite įgyvendinti Plano iniciatoriui pateikiant Metodikoje „Kompensacijos dėl specialiųjų žemės naudojimo sąlygų taikymo Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatyme nurodytose teritorijose, nustatytose tenkinant viešąjį interesą, apskaičiavimo ir išmokėjimo metodika“ nustatyta tvarka užpildytą prašymą išmokėti kompensaciją (kurio forma nustatyta šioje Metodikoje) kartu su pridedamais dokumentais įrodančiais patirtus nuostolius. Pažymėtina, kad kompensacijos nemokamos SŽNS įstatymo 13 str. 5 d. numatytais atvejais. Žemės sklypas (jo dalis) Klaipėdos r. sav., patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininko (-ų), fizinio (-ių) asmens (-ų), naudojančių žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį, gyvenamosios vietos adresas nežinomas
Žemės sklypo unikalus Nr.Adresas
5538-0013-0063Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Saulažolių k.
Žemės sklypas (jo dalis), Klaipėdos r. sav., patenkantis į Planu nustatytą teritoriją*, kurio savininkui (-ams), fiziniam (-iems) asmens (-ims), naudojantiems žemę pagal nekilnojamojo turto registre įregistruotą sutartį
Žemės sklypo unikalus Nr.Adresas
4400-0860-6222; 5510-0004-0193; 4400-0304-3316; 5510-0005-0167; 5510-0004-0259Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Dauparų k.
5568-0001-0134; 4400-2133-3560; 4400-0890-2252; 4400-0458-2085Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Gerduvėnų k.  
5568-0003-0014; 4400-3923-6427; 4400-2968-7662;Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Pajuodupio k.
4400-2129-5070; 5538-0016-0154Gargždai
5503-0009-0053; 5503-0009-0089Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių  k.
5538-0013-0058; 5538-0013-0092Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Saulažolių k.
4400-5154-9154Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių  k.
4400-3100-8130Klaipėdos r. sav.,Priekulės sen., Žiaukų k.
5503-0009-0014Klaipėdos r. sav., Agluonėnų sen., Juodikių k.
4400-2271-8607Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Kuliškių k.
5538-0013-0063Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Saulažolių k.
4400-0910-5864Klaipėdos r. sav., Dauparų – Kvietinių sen., Žvirblių k., Žvirblių g. 30
4400-1976-5230Klaipėdos r. sav., Dauparų-Kvietinių sen., Kuliškių k.
4400-2382-2820Klaipėdos r. sav., Dovilų sen., Kiškėnų k., Birbinčių g. 54
4400-4197-1842Klaipėdos r. sav., Klaipėdos r. sav. Teritorija
4400-0316-6018Gargždai, Kretingos Plento g. 45
4400-2111-6392Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Perkūnų k.

*Magistralinių dujotiekių apsaugos zonų dydžiai nurodyti LR SŽNS įstatymo 27 str. 1 ir 2 d., kurių ribose taikytini LR SŽNS įstatymo 28 str. įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai. Susijusios infrastruktūros apsaugos zonų dydžiai ir jų ribose įtvirtinti ūkinės ir/ar kitos veiklos apribojimai: Elektros tinklų apsaugos zonų dydis – LR SŽNS įstatymo 24 str. 3 d., jose taikytini apribojimai – LR SŽNS įstatymo 25 str.

Su patvirtinto Plano sprendiniais (skelbtais 2022-07-25) galite susipažinti Plano iniciatoriaus internetinėje svetainėje adresu  www.ambergrid.lt.

Plano iniciatorius – AB ,,Amber Grid“, Laisvės pr. 10, Vilnius LT-04215, tel. +370 5 236 0855, el. p. [email protected], interneto svetainė www.ambergrid.lt. Už Plano rengimo vykdymą atsakingas asmuo – vyresnioji inžinierė Rūta Bastikaitienė, tel. +370 640 42750, el. p. [email protected].

Plano rengėjas – UAB „Inžinerija LT“, Klaipėdos g. 15, LT-96332, Kretingalė, Klaipėdos r., +370 628 10344, el. p. [email protected]., interneto svetainės adresas www.inzinerija.lt. Dėl informacijos apie Plano sprendinius kreiptis į matininką Justiną Pocių, tel. +370 611 09375, el. p. [email protected].

Dėl papildomos informacijos galite kreiptis į UAB „InžinerijaLT“ ar AB „AmberGrid“ aukščiau nurodytus atsakingus asmenis.


2023-12-22

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2230) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-11-23 TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti inžinerinės infrastruktūros teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0005:2230) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-12-21

Informuojame apie parengtą aplinkos ministro įsakymo „Dėl naujų valstybės saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo, jų ribų schemų patvirtinimo, sunykusių valstybės saugomų gamtos paveldo objektų išbraukimo ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2022 m. birželio 14 d. įsakymo nr. D1-184 „Dėl saugomų gamtos paveldo objektų paskelbimo ir jų ribų schemų patvirtinimo“ pakeitimo“ projektą.

Gamtos paveldo objektų teritorijose bus taikomos Lietuvos Respublikos specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 5 skyriaus II skirsnyje nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos, o Gamtos paveldo objektų buferinės apsaugos zonose 5 skyriaus III skirsnyje nustatytos specialiosios žemės naudojimo sąlygos.

Nuo š. m. gruodžio 13 d. su aplinkos ministro įsakymo projektu galima susipažinti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos internetiniame tinklalapyje, nuorodoje: https://vstt.lrv.lt/lt/saugomu-teritoriju-sistema/gamtos-paveldo-objektai/teises-aktai-del-gpo-paskelbimo-valstybes-saugomais-bei-paskelbtu-valstybes-saugomais-gpo-ribu-planai/.

Šiuo įsakymu bus patvirtintos ir naujų gamtos paveldo objektų schemos.


2023-12-21

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-20 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2791) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0001:220) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Glaudėnų k., Alyvų g. 7pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-22 iki 2024-01-09 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-20

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5544/0004:376) Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5544/0004:376) Gedimino g. 8, Dovilų mstl., Dovilų sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos plotas 0,1250 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, Klaipėdos rajonas. tel. 8 46 473060, el. paštas – [email protected].

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: S. K., adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas – [email protected]

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, el. paštas: [email protected]

Planavimo pagrindas: 2022-01-12 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-111.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Prie žemės sklypo Nr. 2 (kadastro Nr. 5544/0004:376), esančio Gedimino g. 8, Dovilai, Klaipėdos r. sav., kurio plotas –0,1250 ha, prijungti įsiterpusį laisvos valstybinės žemės plotą. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

2023-12-14 raštu Nr. Atp-1308 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas, vyriausiasis architektas pritarė Detaliojo plano rengimo etapo bendrųjų sprendinių formavimo ir  konkretizavimo stadijų sprendiniams.

Detalusis planas viešai svarstomas bendrąja tvarka. Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-29 iki 2024-01-12 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-85) bei Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame puslapyje www. klaipedos-r.lt. Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2024-01-08 iki 2024-01-12 imtinai plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2024-01-15 09:00 val.nuotoliniu būdu, jungiantis per nuorodą: https://us02web.zoom.us/j/4758169283?omn=82601537067

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui, plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt, TPD Nr. K-VT-55-22-85 visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki susipažinimo su projektu pabaigos ir viešo svarstymo metu.

Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus ir atmestus pareiškėjo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių ar viešo svarstymo procedūrų per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-12-20

Informuojame apie parengtą žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypas (kad. Nr. 5565/0003:56), Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 1,12 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. (8 46) 211116.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. 8 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-12-22 įsakymas Nr. AV-3406 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5565/0003:56) Venckų k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2023-05-05 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-938; Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Bendrųjų reikalų skyriaus vedėjos, laikinai pavaduojančios Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorių, 2023-07-20 įsakymu Nr. Ar.14-50 patvirtinta planavimo darbų programa.

Planavimo tikslai, uždaviniai – nekeičiant pagrindinės žemės sklypo naudojimo paskirties, padalinti žemės sklypą į du ar daugiau žemės sklypų, daliai suformuotų žemės sklypų pakeisti žemės sklypo naudojimo būdą iš naudingųjų iškasenų teritorijos į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, nustatyti suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, viešinamu bendrąja viešinimo procedūrų tvarka, susipažinti galima nuo 2024-01-02 iki 2024-01-15 imtinai, internetiniame tinklalapyje www.klaipeda.lt; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-360). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2024-01-02 iki 2024-01-08 plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose (su projektu susipažinti galima iš anksto susitarus mob. +370 615 21741). Viešas projekto svarstymas vyks 2024-01-16, 15.00 val. plano rengėjo patalpose Šilutės pl. 2, 502 kab., Klaipėda, UAB „Planvesta“ patalpose.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projektu pabaigos (2024-01-15), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje. Planavimo darbų programa, bei kita informacija, pateikta valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-360).

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-12-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-19 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-437) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5515/0005:37) esančio Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Svencelės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-21 iki 2024-01-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-20

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-19 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-435) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 5544/0002:786, 5544/0002:788, 5544/0002:789, 5544/0002:790, 5544/0002:791), esančių Dovilų sen., Rimkų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-21 iki 2024-01-08 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-19

DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:46) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:47) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-11-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 5538/0013:46, kad. Nr. 5538/0013:47) dalyje suformuotus, tačiau NTR neįregistruotus, žemės sklypus, detaliajame plane (reg. Nr. 003553003251) pažymėtus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24 perdalinti, daliai pakeisti žemės naudojimo paskirtį, suformuotiems žemės sklypams nustatyti naudojimo būdus. Žemės sklypus, detaliajame plane pažymėtus Nr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, dalies sklypų (Nr. 1, 2, 3, 5) žemės naudojimo paskirtį pakeisti iš žemės ūkio į kitos paskirties žemę, žemės sklypams nustatyti naudojimo būdus: bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos (B), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus. Žemės sklypus, detaliajame plane pažymėtus Nr. 7, 8, 20, 21, 22, 23, 24 sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties – kitos paskirties žemė, žemės sklypams nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos (G1), susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos (I2), esant poreikiui susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos (I1). Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo reikalavimus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas „DĖL DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:46) IR DALIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5538/0013:47) SAULAŽOLIŲ K., DAUPARŲ-KVIETINIŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-12-18

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:357) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gruodžio 20 d. iki 2024 m. sausio 5 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2024 m. sausio 5 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5558/0007:357) SLENGIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-12-15

INFORMACIJA APIE PARENGTĄ ŽEMĖS SKLYPO, KADASTRO Nr. 5558/0013:465, NAUJOJI G. 46, PURMALIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV., DETALŲJĮ PLANĄ

Planuojama teritorija: Žemės sklypas, kadastro Nr. 5558/0013:465, Naujoji g. 46, Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Žemės sklypo plotas – 0,3900 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius; Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. +370 46 211116, el. paštas [email protected] , interneto svetainė www.klaipedos-r.lt.
Detaliojo planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.
Detaliojo plano rengėjas: UAB „Archidomus“; Neužmirštuolių g. 1 – 9, LT-04124 Vilnius. Projekto vadovas Vaidas Mikalauskas, tel. +370 698 87423 el. paštas [email protected].
Teritorijų planavimo dokumento rengimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022.08.05 įsakymas Nr. AV-2204 „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0013:465) Purmalių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai ir uždaviniai: keisti teritorijos tvarkymo režimo ir naudojimo reglamentus, padalinti žemės sklypą į atskirus sklypus, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas.
Planavimo darbų programa: Planavimo darbų programa ir kiti planavimo proceso dokumentai skelbiami LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-755).

Pritarimas rengimo etapo sprendiniams: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vedėjas 2023.10.27 raštu Nr. Atp5-1120 pritarė detaliojo plano Rengimo etapo sprendiniams.

Teritorijų planavimo dokumento viešinimo procedūrų tvarka: bendroji.
Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima nuo 2023 m. gruodžio 27 d. iki 2024 m. sausio 10 d. (imtinai) LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-755) bei Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt. Vieša detaliojo plano sprendinių ekspozicija vyks nuo 2024 m. sausio 4 d. iki 2024 m. sausio 10 d. (imtinai) Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Ežero g. 47, Slengiai.

Viešo svarstymo tvarka: viešas svarstymas numatomas 2024 m. sausio 11 d. 16.00 val. Klaipėdos rajono savivaldybės Sendvario seniūnijos patalpose, adresu Ežero g. 47, Slengiai.
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu iki 2024 m. sausio 10 d. imtinai (iki viešo svarstymo pabaigos) planavimo organizatoriui arba plano rengėjui aukščiau nurodytais adresais bei LR teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-755).
Planavimo organizatoriaus atsakymas į pateiktus pasiūlymus per 10 darbo dienų gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai prie Aplinkos ministerijos.


2023-12-14

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti žemės sklypų Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj., detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai Gindulių k., (kad. Nr. 5523/0002:646, kad. Nr. 5523/0002:647, kad. Nr. 5523/0002:648, kad. Nr. 5523/0002:650, kad. Nr. 5523/0002:651, kad. Nr. 5523/0002:654, kad. Nr. 5523/0002:656, kad. Nr. 5523/0002:657, kad. Nr. 5523/0002:658, kad. Nr. 5523/0002:659), Sendvario sen., Klaipėdos raj. Planuojamos teritorijos plotas – 1.1412 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g.2, Gargždai, Klaipėdos raj., tel. 8 46 473060, el. p. – [email protected], www.klaipedos-r.lt

Planavimo iniciatorius: UAB „AG Astra“, tel. 8 652 13677, el. p. [email protected].

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-03-09 įsakymas Nr. AV – 635.

Planavimo uždaviniai: koreguoti detaliojo plano reg. Nr. 003553001433 sprendinius.

Planavimo tikslai: nekeičiant žemės sklypų pagrindinės žemės naudojimo paskirties, esamus sklypus sujungti ir padalinti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naudojimo būdus: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos, bei nustatyti (pakeisti) teritorijos naudojimo reglamentus.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus su koreguojamu detaliuoju planu galimasusipažinti nuo 2023-12-28 iki 2024-01-11 imtinai planavimo organizatoriaus – Klaipėdos rajono savivaldybės internetiniame tinklalapyje www.klaipedos-r.lt, Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (toliau – TPDRIS) www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-253). Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-12-28 iki 2024-01-04 imtinai TPDRIS informacinėje sistemoje TPD Nr. K-VT-55-23-253 ir detaliojo plano rengėjo patalpose (iš anksto susitarus nurodytu telefonu). Informacija teikiama aukščiau nurodytais detaliojo plano rengėjo kontaktais. Detaliojo plano projekto viešas svarstymas numatomas 2024-01-12 16:00 val. nuotoliniu būdu, nuoroda prisijungimui: https://us05web.zoom.us/j/83935451103?pwd=sLVwjz8y6Ravp90gFIagxwSOmzFxru.1 meeting ID: 839 3545 1103, passcode: 6GMjtc.

Planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo sprendinių galima teikti raštu, iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos, planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu ar www.tpdris.lt informacinėje sistemoje.

Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto detaliojo plano koregavimo sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

Planuojamos teritorijos bei jos kaimyninių žemės sklypų valdytojai ir naudotojai, jeigu jų gyvenamoji vieta neatitinka deklaruotos gyvenamosios vietos ar buveinės adreso, prašome pranešti savo adresą detaliojo plano rengėjui.


2023-12-13

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-11 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2744) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:239) esančio Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Klemiškės I k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-14 iki 2023-12-29 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-13

INFORMUOJAME, KAD PRITARTA PRIEKULĖS MIESTO  BENDROJO PLANO KEITIMO KONCEPCIJAI (I ALTERNATYVAI „PRIEKULĖ – MAŽOSIOS LIETUVOS TURISTINIS IR REKREACINIS CENTRAS“).

 Informuojame, kad Klaipėdos rajono savivaldybės taryba 2023 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T11-389 „Dėl pritarimo Priekulės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijai“ pritarė Priekulės miesto bendrojo plano keitimo koncepcijos alternatyvai Nr. 1 „Priekulė – Mažosios Lietuvos turistinis ir rekreacinis centras“.

 Priekulės miesto bendrojo plano keitimo bendrųjų sprendinių formavimo (koncepcijos) stadijoje atliktos strateginio pasekmių aplinkai vertinimo procedūros.

 Su pasirinkta alternatyva bei motyvais lėmusiais alternatyvos pasirinkimą, SPAV subjektų išvadomis, šių išvadų įvertinimo pažyma, su visuomenės dalyvavimu procese bei kitais aspektais galima susipažinti: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijoje (Klaipėdos g. 2, LT-96130,

Gargždai), Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-55-22-102)

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130, Gargždai, tel. 8 4621 1116, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt. Informaciją apie projektą teikia: Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus vyriausiasis specialistas Karolis Litvinas, el. paštas [email protected]

Bendrojo plano rengėjas: UAB „Plentprojektas“, Gedimino pr. 41/2-1, Vilnius, Tel. (8 5) 261 7581, faks. (8 5) 212 7941, el. paštas [email protected],  Projekto vadovas: Laurynas Byla, tel. 8 618 07879, el. paštas: [email protected]. Informaciją apie projektą teikia: Andrius Petruškevičius, tel. 8 655 58746, el. paštas [email protected], Ainė Nastulevičiūtė, tel. 8 696 48035, el. paštas [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimas Nr. T11-372. 

Planavimo darbų programa: susipažinti su planavimo darbų programa ir kita informacija galima www.tpdris.lt; TPD Nr. K-VT-55-22-102

Planavimo tikslai ir uždaviniai: 

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl teritorijų planavimo dokumentų planavimo organizatoriui teikiami raštu ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt) visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, viešo svarstymo metu pasiūlymai teikiami ir žodžiu.


2023-12-12

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-12 gautas prašymas (registravimo Nr. Atp4-544) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:553), esančio Kretingalėje, Klaipėdos g. 1C, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:53), esančio Kretingalėje, pakeisti iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos.

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus:

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-13 iki 2023-12-28 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt)

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt)

Prašymas.


2023-12-11

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-08 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2735) nustatyti kitos paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:44), esančio Kretingalėje, Klaipėdos g. 1F, žemės naudojimo būdą – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5535/0004:79), esančio Kretingalėje, pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos ir susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-12 iki 2023-12-27 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,6586 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1522 ir kad. Nr. 5558/0004:1523 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Darbų programa: patvirtinta 2023-09-15 Nr. Ar.14-63.

Numatomi atlikti tyrimai ir galimybių studijos: neprivaloma.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: neprivaloma.

Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: neprivaloma.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neprivaloma.

Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-607) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, (susitarus iš anksto tel. 8-6 1288144), el. paštu: [email protected], per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2023-12-11

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalusis planas

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,7317 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-440 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1524; 5558/0004:1525) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1524 ir kad. Nr. 5558/0004:1525 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Darbų programa: patvirtinta 2023-09-15 Nr. Ar.14-62.

Numatomi atlikti tyrimai ir galimybių studijos: neprivaloma.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: neprivaloma.

Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: neprivaloma.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neprivaloma.

Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-608) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, (susitarus iš anksto tel. 8-6 1288144), el. paštu: [email protected], per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.


2023-12-11

Informuojame apie pradedamą rengti žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav., detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5558/0005:1606, kad. Nr. 5558/0005:1615, esantys Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamas plotas – apie 0,22 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, adresas: Klaipėdos g. 2, Gargždai, el. p. [email protected], tel. +370 46 211116.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Green Energy Studio“, j. a. k. 302826985, adresas korespondencijai Šilutės pl. 2-502, Klaipėda, mob. +370 615 21741, el. p. [email protected].

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-03-04 įsakymas Nr. AV-612 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0005:1606; 5558/0005:1615) Slengių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“, 2022-05-10 teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis Nr. AS-752.

Planavimo tikslai, uždaviniai – nekeičiant pagrindinės žemės naudojimo paskirties, pertvarkyti žemės sklypus juos sujungiant ir pakeičiant sujungto žemės sklypo naudojimo būdą iš gyvenamosios teritorijos ir pobūdį iš mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos į žemės naudojimo būdą – komercinės paskirties objektų teritorijos.

Planavimo darbų programa patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022-05-17 įsakymu Nr. Ar.14-48.

Koncepcija: nerengiama.

Visa su planavimo procesu susijusi informacija pateikiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-22-435). Pasiūlymus dėl rengiamo teritorijų planavimo dokumento galima teikti visą teritorijų planavimo dokumento rengimo laiką iki viešo svarstymo pabaigos, visuomenė gali teikti pasiūlymus raštu planavimo organizatoriui, rengėjui ir www.tpdris.lt.

Informacija apie teritorijų planavimo dokumento parengtus sprendinius, susipažinimo su jais ir viešo svarstymo tvarką, vietą ir laiką bus informuojama papildomai.


2023-12-11

Informuojame, kad nepritarta pasiūlymui dėl žemės sklypo kad. Nr. 5528/0004:23 detaliojo plano Karklės k. rengimo.

PRIDEDAMA: Atsakymas iniciatoriui, 1 lapas.


2023-12-08

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą 2019-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1815 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:886, 5558/0013:887, 5558/0013:891, 5558/0013:952, 5558/0013:1009), esančių Sendvario sen., Aukštkiemių k., detaliojo plano koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2023-07-12 derinimo protokole TPKp-55 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1080), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Vokiečių g. 23. Planuojamos teritorijos plotas 0.1162 ha.
Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].
Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.
Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .
Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo vietą).

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2023-12-08

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypo Vasaros g. 52, Bauštininkų k., Klaipėdos raj. 2006-06-29 sprendimu Nr. T11-196 (reg. Nr. 003553000929) patvirtinto detaliojo plano dalies koregavimo patvirtinto 2018-05-30 įsakymu Nr. AV-1150, koregavimą supaprastinta tvarka pagal LR Teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d.

Planuojama teritorija: žemės sklypas Vasaros g. 52, Baukštininkų k., Sendvario sen., Klaipėdos raj. (kad. Nr. 5558/0004:1226). Planuojamo sklypo plotas – 0.1202 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211 116, el. p.: [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatoriai: fiziniai asmenys (duomenys nuasmeninti).

Detaliojo plano koregavimo rengėjas: A. Taurosevičienės individuali veikla (Nr.938392). PV – Asta Taurosevičienė (TVP 0091), tel. 8 650 43536, el. paštas: [email protected].

Planavimo tikslai ir uždaviniai: koreguojama detaliajame plane pažymėtame žemės sklype Nr. 55 statinių statybos zona ir statybos riba. Kiti detaliuoju planu nustatyti teritorijos naudojimo reglamentai nekeičiami.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-20 iki 2024-01-05 imtinai Teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt ir pas projekto rengėją, iš anksto susitarus tel. 8 650 43536. Vieša projekto ekspozicija vyks nuo 2023-12-20 iki 2023-12-28 imtinai projekto rengėjo patalpose (su projekto rengėju iš anksto susitarus telefonu) ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto tinklalapyje www.klaipedos-r.lt. Informacija teikiama aukščiau nurodytais projekto rengėjo kontaktais.

Pasiūlymų teikimo tvarka: planavimo pasiūlymus dėl parengto detaliojo plano koregavimo galima teikti raštu aukščiau nurodytais planavimo organizatoriaus, detaliojo plano koregavimo rengėjo  kontaktiniais adresais bei www.tpdris.lt informacinėje sistemoje iki susipažinimo su parengtu detaliojo plano koregavimu pabaigos (2024-01-05 d.).

Pasiūlymus teikusiems asmenims, ne vėliau, kaip per 5 darbo dienas nuo susipažinimo su teritorijų planavimo dokumentu laikotarpio pabaigos raštu atsako projekto rengėjas. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti Valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo – laiško (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Aiškinamasis raštas.

Brėžinys.


2023-12-07

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 30 str. 2 dalies nuostatomis Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos ministerijos (toliau – Tarnyba) parengė sprendimo dėl Klaipėdos rajono Kojelių smėlio telkinio išteklių dalies žemės gelmių naudojimo plano rengimo pradžios projektą.

Vykdydami Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. D1-145 „Dėl žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių patvirtinimo“ patvirtintų Žemės gelmių naudojimo planų rengimo taisyklių 12 punkto nuostatas, prašome minėtą įsakymo projektą per 4 darbo dienas nuo šio rašto gavimo Jūsų įstaigoje dienos patalpinti Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje bei nurodyti, kad:

  1. Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais (https://lgt.lrv.lt/lt/skelbimai/) galima iki 2023 m. gruodžio 22 d;
  2. Teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima Lietuvos geologijos tarnybai prie AM (S. Konarskio 35, LT-03123 Vilnius) arba elektroniniu paštu ([email protected]) iki 2023 m. gruodžio 22 d.

PRIDEDAMA. Lietuvos geologijos tarnybos prie Aplinkos ministerijos sprendimo projektas, 1 lapas.


2023-12-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2708) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5028/0001:832) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Bendikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-07 iki 2023-12-20  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2706) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5028/0001:946) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Bendikų k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-07 iki 2023-12-20  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2705) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5028/0003:366) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-07 iki 2023-12-20  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-05 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2704) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5028/0003:361) esančio Klaipėdos r. sav., Kretingalės sen., Karklės k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-07 iki 2023-12-20  (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-06

Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212; 5535/0004:182; 5535/0004:933) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo.

Informuojame, kad pakoreguota planuojama teritorija.

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: apjungti sklypus. Pakeisti žemės naudojimo būdą į vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijas. Padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus. Esant poreikiui suformuoti infrastruktūros bei želdynų teritorijas.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-10 įsakymas „Dėl 2023-03-09 įsakymo Nr. AV-636 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5535/0004:222; 5535/0004:212) Kretingalės mstl., Kretingalės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“ dalinio pakeitimo“, Priedas Nr. 1

2. 2023-11-23 papildomas susitarimas, Priedas Nr. 2


2023-12-06

Vadovaujantis LR Teritorijų planavimo įstatymo 37 str. 3 d., informuojame visuomenę apie parengtą 2019-08-26 Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. AV-1815 patvirtinto žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0013:886, 5558/0013:887, 5558/0013:891, 5558/0013:952, 5558/0013:1009), esančių Sendvario sen., Aukštkiemių k.,  detaliojo plano koregavimą  supaprastinta tvarka pagal LR teritorijų planavimo įstatymo 28 str. 9 d., pakoreguotą pagal Teritorijų planavimo komisijos 2023-07-12 derinimo protokole TPKp-55 pateiktas pastabas.

Planuojama teritorija: Žemės sklypas (kad. Nr. 5558/0013:1080), Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Aukštkiemių k., Vokiečių g. 23. Planuojamos teritorijos plotas 0.1162 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].  

Projekto užsakovas: Fizinis asmuo.

Projekto rengėjas: UAB „Project 28“, adresas korespondencijai – H. Manto g.7, Klaipėda, tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected] .

Planavimo tikslai ir uždaviniai: Pakoreguoti detaliuoju planu nustatytą statinių statybos zoną, statybos ribą, susisiekimo komunikacijų išdėstymo principus (įvažiavimo vietą).

Aiškinamasis raštas.

Sprendiniai.


2023-12-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-05 gautas prašymas (registravimo Nr. T18-415) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5558/0006:238), esančio Sendvario sen., Mazūriškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, komercinės paskirties objektų teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-06 iki 2023-12-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-06

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 20 str. 2 dalies 2 punktu, informuojame, kad 2023-12-04 gautas prašymas (registravimo Nr. A13-2689) pakeisti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5568/0011:287) esančio Klaipėdos r. sav., Vėžaičių sen., Maciuičių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir būdą iš žemės ūkio į kitą, rekreacinės teritorijos. 

Kur ir kada galima pateikti pasiūlymus: 

Su paviešintu prašymu galima susipažinti nuo 2023-12-06 iki 2023-12-20 (10 darbo dienų) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt), Klaipėdos rajono savivaldybės svetainėje (www.klaipedos-r.lt

10 darbo dienų nuo prašymo paskelbimo dienos galima teikti pasiūlymus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriui raštu (Klaipėdos g. 2, Gargždai, LT-96130 Gargždai, el. paštu [email protected]) ir Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje (www.tpdris.lt

Prašymas.


2023-12-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:722) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-11-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: padalinti sklypą į atskirus sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo režimo reikalavimus. Esant poreikiui suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijas).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0002:722) DARGUŽIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-12-06

Informuojame visuomenę apie parengtą žemės sklypų (kas. Nr. 5515/0005:157; 5515/0005:158) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą, numatantį koreguoti detaliojo plano, reg. Nr. 003553001948, sprendinius.

Planuojama teritorija: žemės sklypai kad. Nr. 5515/0005:157; 5515/0005:158) Svencelės k., Klaipėdos r. Planuojamas plotas – apie 1.6283 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, Gargždai, 96130 Klaipėdos r., tel. Nr. (8 46) 47 30 60, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.klaipedos-r.lt.

Planavimo iniciatorius: AB „Klaipėdos vanduo“, į. k. 140089260.

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Project 28“, H. Manto g. 7, 92128 Klaipėda (verslo centras „Manto namai“), tel. Nr. 8 686 69258, el. paštas [email protected], internetinė svetainė www.project28.lt. Projekto vadovė Sandra Kazlauskienė, atestato Nr. TPV 0008.

Planavimo pagrindas: 2023-08-21Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AV-1587„Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5515/0005:157; 5515/0005:158) Svencelės k., Priekulės sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano koregavimo“.

Planavimo tikslai: apjungti sklypus, padalinti į sklypus. Nustatyti teritorijos naudojimo reikalavimus.

Vadovaujantis LR teritorijų planavimo įstatymo 25 str. 7 d., sprendinių konkretizavimo stadijai pritarta 2023-12-01 Klaipėdos rajono savivaldybės Architektūros ir teritorijų planavimo skyriaus raštu Nr. Atp5-1244.

Pagal Teritorijų planavimo įstatymą ir Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatus, su parengtu teritorijų planavimo dokumentu susipažinti galima nuo 2023-12-13 iki 2023-12-28 imtinai teritorijų planavimo informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-742). Vieša projekto ekspozicija numatoma nuo 2023-12-13 iki 2023-12-19 imtinai detaliojo plano rengėjo patalpose, aukščiau nurodytu adresu (prieš tai susitarus telefonu). Viešas projekto svarstymas numatomas 2023-12-29 10:00 val. nuotoliniu būdu, jungiantis per paskyrą:

https://us05web.zoom.us/j/83605000370?pwd=1V6CH1mvNaZHej993YMqOTrPYSHZKp.1#success

Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu planavimo organizatoriui ir plano rengėjui ar per informacinę teritorijų planavimo sistemą www.tpdris.lt iki susipažinimo su projektu pabaigos (2023-12-28) ir viešo svarstymo metu. Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.


2023-12-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:435; 5544/0006:436) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-11-23

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: perdalinti žemės sklypus į du ir daugiau žemės sklypų, vadovaujantis Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo, patvirtinto 2020-08-20 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T11-333, sprendiniais, daliai atidalintų žemės sklypų numatoma pakeisti pagrindinę žemės naudojimo paskirtį į kitą, nustatyti naudojimo būdą – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, numatoma suformuoti miškų ūkio paskirties žemės sklypą, esant poreikiui išskirti infrastruktūros teritorijas, suformuoti susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijų sklypą gatvės plėtrai, kuri suplanuota Ketvergių gyvenvietės aplinkos susisiekimo sistemos bei inžinerinės infrastruktūros vystymo specialiuoju planu (reg. Nr. 003552002833), suformuotiems žemės sklypams nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimų reikalavimus).

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-11-23 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5544/0006:435; 5544/0006:436) KETVERGIŲ K., DOVILŲ SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-12-06

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Rengimo pradžios data: 2023-10-26

TPD rūšis: detalusis

Būsena: rengiamas

Planavimo tikslai: pertvarkyti žemės sklypus, sujungiant žemės sklypus į vieną žemės sklypą, nustatyti žemės sklypų naudojimo reglamentus.

Susipažinti su rengiamu detaliuoju planu viso planavimo proceso metu galima Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS) interneto svetainėje www.tpdris.lt

Parengiamojo etapo dokumentai:

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023-10-26 įsakymas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5528/0004:1102; 5528/0004:1101) BRUZDEILYNO K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, Priedas Nr. 1

2. Teritorijų planavimo proceso inicijavimo sutartis, Priedas Nr. 2


2023-12-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:250) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gruodžio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gruodžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 5528/0004:250) GRABIŲ K., KRETINGALĖS SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-12-04

DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO

Informuojame,kad pritarta pasiūlymui dėl detaliojo plano koregavimo.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos r. sav. administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel.: 8 46 211116, el. p.: [email protected].    

Planavimo iniciatorius: fizinis asmuo.

Susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais galima nuo 2023 m. gruodžio 6 d. iki 2023 m. gruodžio 19 d. planavimo organizatoriaus patalpose – Klaipėdos g. 2, Gargždai, Architektūros ir teritorijų planavimo skyriuje.

Pasiūlymus ir pastabas dėl planavimo tikslų visuomenė gali teikti planavimo organizatoriui iki 2023 m. gruodžio 19 d.

PRIDEDAMA: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektas „DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 5558/0002:1204; 5558/0002:1205) RADAILIŲ K., SENDVARIO SEN., KLAIPĖDOS R. SAV. DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO“, 1 lapas.


2023-12-01

Informuojame visuomenę apie pradedamą rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detalųjį planą.

Planuojama teritorija: žemės sklypai (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. Planuojamos teritorijos bendras plotas – 1,6586 ha.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2,
Gargždai, Klaipėdos r., tel. 8 46 21 11 16, [email protected].  

Detaliojo plano koregavimo iniciatorius: Privatūs fiziniai asmenys, adresas korespondencijai –  J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected].

Detaliojo plano rengėjas: UAB „Progresyvūs projektai“, J. Zauerveino g. 5-7, Klaipėda, tel. 8 46 21 60 71, [email protected]

Planavimo pagrindas: Klaipėdos rajono savivaldybės mero potvarkis 2023-07-10 Nr. MV-441 „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 5558/0004:1522; 5558/0004:1523) Trušelių k., Sendvario sen., Klaipėdos r. sav. detaliojo plano rengimo“.

Planavimo tikslai: nepažeidžiant įstatymų ir kitų teisės aktų reikalavimų, aukštesnio lygmens kompleksinio ar specialiojo teritorijų planavimo dokumentų sprendinių, sujungti du esamus žemės sklypus kad. Nr. 5558/0004:1522 ir kad. Nr. 5558/0004:1523 į vieną žemės sklypą ir padalinti į du ar daugiau žemės sklypų, kuriems nustatoma žemės paskirtis – kita, ir nustatomi naudojimo būdai: vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos, susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos; nustatyti teritorijų naudojimo reglamentus.

Darbų programa: patvirtinta 2023-09-15 Nr. Ar.14-63.

Numatomi atlikti tyrimai ir galimybių studijos: neprivaloma.

Strateginio pasekmių aplinkai vertinimo (SPAV) atlikimas: neprivaloma.

Konkursas geriausiai urbanistinei idėjai atrinkti: neprivaloma.

Teritorijos vystymo koncepcijos rengimas: neprivaloma.

Su pradedamu koreguoti teritorijų planavimo dokumentu ir visa susijusia informacija galima susipažinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-55-23-607) ir plano rengėjo – UAB “Progresyvūs projektai” patalpose, J.Zauerveino g. 5-7, Klaipėdoje, (susitarus iš anksto tel. 8-6 1288144), el. paštu: [email protected], per visą teritorijų planavimo dokumentų rengimo laikotarpį iki viešo susirinkimo pabaigos. Teikiant pasiūlymus, privalu nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas. Informacija apie galimybes susipažinti su parengto teritorijų planavimo dokumento sprendiniais, viešos ekspozicijos, viešo svarstymo vietą ir laiką, pasiūlymų priėmimo tvarką bus pranešta ir skelbiama papildomai, vadovaujantis LR Vyriausybės 2013-12-18 nutarimu Nr. 1267 patvirtintų Visuomenės informavimo, konsultavimo ir dalyvavimo priimant sprendimus dėl teritorijų planavimo nuostatų 33 punktu.

Paskutinis atnaujinimas: 2024-01-10 03:16:03

Veiklos sritys