VšĮ Lietuvos energetikos agentūra (LEA) administruos „Neefektyvių biomasę naudojančių ar iškastinį kurą naudojančių katilų keitimo į efektyvesnes, atsinaujinančius energijos išteklius naudojančias šilumos gamybos technologijas, individualiuose namuose, neprijungtuose prie centralizuotos šilumos tiekimo sistemos“ priemonę.

Kvietimus gyventojams teikti paraiškas kompensacijai gauti LEA planuoja skelbti 2023 m. rugsėjį pagal Energetikos ministerijos patvirtintas Neefektyvių biomasę ar iškastinį kurą naudojančių (taršių) katilų keitimo gyventojams (namų ūkiams) projektų finansavimo sąlygas (žr. 2 priedas), kurios įsigaliojo 2023 m. liepos 26 d.

Neefektyvių ir taršių katilų keitimo priemonei per 6 metų laikotarpį (iki 2029 III ketv.) planuojama paskirstyti 90,44 mln. Eur (įskaitant priemonės administravimą).

Atkreipiame pareiškėjų dėmesį, kad katilų keitimo išlaidos bus pripažįstamos tinkamomis finansuoti, jeigu:

1) Jos bus patirtos nuo projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. nuo 2023-07-26.

2) Neefektyvūs ir taršūs katilai bus pakeisti į efektyvesnius šilumos gamybos įrenginius, atitinkančius projektų finansavimo sąlygose jiems ir jų finansavimui keliamus reikalavimus;

3) Paraiška Lietuvos energetikos agentūros bus pripažinta tinkama finansuoti pagal kvietimo teikti paraiškas sąlygas, t. y. atitiks projektams keliamus bendruosius ir specialųjį reikalavimus, bus pateikti visi reikalaujami dokumentai.

SVARBU:

1) Namų ūkis (gyventojas) nuo 2023-07-26 gali jau keisti neefektyvų ir taršų katilą į efektyvesnį šilumos gamybos įrenginį dar iki LEA kvietimo paskelbimo teikti paraiškas, bet tik gerai susipažinęs su projektų finansavimo sąlygomis ir įsivertinęs galimas rizikas.

2) Paraiškos, LEA paskelbus kvietimą, bus atrenkamos tęstinės atrankos būdu, t. y. po kvietimo paskelbimo paraiškos bus priimamos, įvertinamos ir atitinkančioms visus keliamus reikalavimus skiriamas finansavimas iki pasibaigs šiai priemonei įgyvendinti numatyta skirti lėšų suma;

3) Didžiausia galima finansuoti (kompensuoti) išlaidų, patirtų neefektyviam ir taršiam katilui keisti, suma – ne daugiau kaip 50 proc. tinkamų finansuoti išlaidų. Patirtos išlaidos neefektyviam ar taršiam katilui pasikeisti bus apmokamos, taikant fiksuotuosius įkainius nustatytus Europos socialinio fondo agentūros atliktame tyrime. Katilų keitimo namų ūkiuose išlaidų fiksuotieji vieneto įkainiai 1 kW (dauginami iš konkretaus įrenginio techniniame pase nurodytos galios):

4) Namų ūkis (gyventojas) negalės gauti paramos, jeigu neefektyvus ar taršus katilas bus pakeistas iki projektų finansavimo sąlygų aprašo įsigaliojimo dienos, t. y. iki 2023-07-26 namų ūkiui (gyventojui, kuris planuoja teikti paraišką) buvo išrašyta PVM sąskaita faktūra ir (arba) pasirašytas naujo šilumos gamybos įrenginio įsigijimo ir (ar) montavimo/ įrengimo perdavimo-priėmimo aktas.

5) Gali būti perkama ir montuojama tik nauja nenaudota įranga.

Detalesnė informacija apie kvietimo sąlygas, paraiškų teikimą, techninius projekto reikalavimus, tinkamas išlaidas ir kita bus nurodyta kvietime ir paskelbta šiose interneto svetainėse: www.esinvesticijos.lt ir https://www.ena.lt/kvietimai-teikti-paraiskas/.

Turint klausimų, galite kreiptis el. paštu [email protected] arba tel. 8 5 230 3312 (darbo dienomis 8:00–12:00 val.).