Klaipėdos rajono savivaldybė ieško išsinuomoti patalpas, tinkamas Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Ieškomas išsinuomoti turtas: patalpos, tinkamos Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai laikotarpiu nuo 2024-10-12 1200 val. iki  2024-10-14 1200 val., nuo 2024-10-26 1200 val. iki  2024-10-28 1200 val.

Tinkamos vietovės balsavimo patalpoms: Purmalių k., Kalotės k., Kalnuvėnų k., Aukštkiemių k., Gvildžių k., Glaudėnų k., Normantų k. Balsavimo patalpos plotas ne mažiau kaip 80 kv. m. Taip pat patalpoje  turi būti įrengtos šildymo, vėdinimo sistemos, san. mazgas. Privalo būti užtikrinta teisė balsuoti neįgaliesiems, senyvo amžiaus rinkėjams ir numatyta galimybė jiems nesunkiai patekti ir (ar) pakilti į balsavimo patalpas. Įėjimas į pastatą, patekimas į balsavimo patalpas (pastato viduje) turi būti įrengtas taip, kad žmonėms su negalia nebūtų kliūčių savarankiškai patekti į pastato vidų ir balsavimo patalpą. Jeigu prie įėjimo į pastatą ar pastato viduje yra laiptai, greta jų turi būti įrengta nuožulna (pandusas arba rampa). Nuožulnos plotis turi būti ne mažesnis kaip 120 cm, išilginis nuolydis turi būti ne didesnis kaip 1:12 (8,3 proc.), abiejose pusėse turi būti įrengti ištisiniai turėklai. Mobilūs laiptų kopikliai yra netinkami rinkėjams, judantiems neįgaliųjų vežimėliais, patekti į pastatą (patalpą). Patogus privažiavimas automobiliu bei automobilių stovėjimo aikštelė.

PASTABA. Į nuomos kainą turi būti įtraukti visi galimi mokesčiai, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant), pastato/patalpų priežiūros, valymo, aptarnavimo, valdymo, šildymo ir kitos galimos eksploatavimo išlaidos.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt. „Skelbimai“ − „Skelbimai“.

Pasiūlymas (su priedais) patalpų savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų,  tinkamų  Kalotės rinkiminės apylinkės veiklai, nuomos pirkimo komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2024-07-08  10.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2024-07-09 10.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus:

1. valstybės įmonės Registrų centro išduota žemės sklypo bei siūlomų nuomoti patalpų kadastrinių matavimų bylos kopija;

2. patalpų, kurios siūlomos nuomoti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija;

3. žemės sklypo ir patalpų savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus už jį, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos ir (ar) sudaryti nuomos pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti žemės sklypu ir patalpomis, kai šis asmuo nėra žemės sklypo ir patalpų savininkas;

4. kredito įstaigos rašytinis sutikimas nuomoti patalpas, jei jos įkeistos kredito įstaigai;

5. perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. bendraturčių sprendimą (sutikimą) nuomoti patalpas Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.