Nuostatai

PATVIRTINTA

                                                                                Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                                        2009-11-26 sprendimu  Nr.T11-493

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS  NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono savivaldybės  jaunimo reikalų tarybos nuostatai (toliau vadinama – Nuostatai) nustato Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų tarybos tikslus ir funkcijas, teises, sudėtį bei darbo organizavimo tvarką.

2. Klaipėdos rajono savivaldybės jaunimo reikalų taryba (toliau  vadinama – Jaunimo taryba) yra visuomeniniais pagrindais prie Savivaldybės tarybos veikiantis kolegialus organas, įsteigtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu (Žin., 1994, Nr. 55-1049; 2008, Nr. 113-4290) ir Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu (Žin., 2003, Nr. 119-5406)  bei Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu.

3. Jaunimo taryba savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymu, Savivaldybės tarybos veiklos reglamentu, Savivaldybės tarybos sprendimais, mero potvarkiais, kitais teisės aktais bei šiais Nuostatais.

4. Jaunimo taryba turi nuolatinės (Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui) komisijos statusą.

5. Nuostatai  tvirtinami Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

 II. JAUNIMO TARYBOS TIKSLAI IR FUNKCIJOS

 6. Jaunimo tarybos tikslai yra:

6.1.   bendradarbiaujant su savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi, padėti įgyvendinti savivaldybės funkcijas jaunimo politikos įgyvendinimo srityse, numatytose Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatyme bei kituose teisės aktuose;

6.2.   koordinuoti savivaldybės jaunimo politikos įgyvendinimą;

6.3.  užtikrinti jaunų žmonių dalyvavimą, sprendžiant savivaldybės jaunimo politikos klausimus;

6.4.  stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų ar įstaigų ir jaunimo bei su jaunimu dirbančių organizacijų.

7. Jaunimo taryba numatytų tikslų siekia, įgyvendindama šias funkcijas:

7.1.  renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu, teikia siūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms, Savivaldybės administracijai bei kitoms institucijoms, susijusioms su jaunimo politikos įgyvendinimu;

7.2.   teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai dėl jaunimo politikos plėtros krypčių;

7.3.    inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;

7.4.  teikia pasiūlymus savivaldybės institucijoms ir įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikai įgyvendinti skirtų programų turinio, projektų finansavimo dydžio ir tvarkos;

7.5.  analizuoja užsienio valstybių patirtį, spręsdama jaunimo politikos klausimus, ir teikia pasiūlymus ir rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo galimybių su užsienio šalių institucijomis;

7.6.   ne rečiau kaip kartą per metus teikia savo veiklos ataskaitą Savivaldybės tarybai.

 III. JAUNIMO TARYBOS TEISĖS

8. Jaunimo taryba turi šias teises:

8.1.       gauti iš savivaldybių institucijų ir įstaigų informaciją, kurios reikia Jaunimo tarybos funkcijoms atlikti;

8.2.       kviestis į Jaunimo tarybos posėdžius Savivaldybės tarybos narius, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, specialistus (ekspertus), prašyti pateikti išvadas, informaciją, susijusią su jaunimo politika;

8.3.  dalyvauti Savivaldybės tarybos, jos komitetų ar komisijų posėdžiuose, kuriuose sprendžiami jaunimo politikos aktualūs klausimai.

9. Jaunimo taryba gali turėti kitų teisių, nustatytų kituose teisės aktuose.

 IV. JAUNIMO TARYBOS SUDĖTIS IR DARBO ORGANIZAVIMAS

10. Jaunimo taryba lygiateisės partnerystės pagrindu sudaroma iš savivaldybės institucijų ar įstaigų bei jaunimo organizacijų atstovų. Jaunimo organizacijų atstovus į Jaunimo tarybą deleguoja Klaipėdos rajono savivaldybėje veikianti regioninė jaunimo organizacijų taryba. Jaunimo tarybą sudaro 12 narių.

11. Jaunimo tarybos pirmininką ir Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoją iš Jaunimo tarybos narių savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriaus teikimu skiria Savivaldybės taryba, tvirtindama Jaunimo tarybos sudėtį. Jaunimo tarybos pirmininku paskyrus savivaldybės institucijos ar įstaigos atstovą, Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotoju turi būti skiriamas jaunimo organizacijų atstovas ir atvirkščiai.

12. Jaunimo tarybos nario įgaliojimai nutrūksta, jeigu:

12.1.   Jaunimo tarybos narys atsistatydina savo noru anksčiau, negu pasibaigia Jaunimo tarybos kadencija;

12.2.    jei nutrūksta jo darbo (tarnybos) santykiai atstovaujamoje savivaldybės institucijoje ar įstaigoje;

12.3.   jei jis atšaukiamas jį delegavusios institucijos iniciatyva.

13. Savivaldybės tarybos sprendimu į Jaunimo tarybos nario, kurio įgaliojimai nutrūko, vietą Jaunimo taryboje skiriamas kitas asmuo.

14. Jaunimo taryba darbą organizuoja, vadovaudamasi Jaunimo tarybos darbo reglamentu, kurį tvirtina posėdžio metu. Jaunimo tarybos darbo forma yra posėdžiai. Tarybos posėdžius šaukia ir jiems pirmininkauja Jaunimo tarybos pirmininkas,  jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas.

15. Jaunimo tarybos posėdis laikomas teisėtu, jeigu jame dalyvauja ne mažiau kaip pusė Jaunimo tarybos narių.

16. Jaunimo tarybos posėdžius techniškai aptarnauja Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu paskirtas Savivaldybės administracijos darbuotojas.

17. Jaunimo tarybos posėdžiai šaukiami prireikus, bet ne rečiau kaip kartą per tris mėnesius.

18. Jaunimo taryba sprendimus priima posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Jeigu balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Jaunimo tarybos pirmininko (jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojo) balsas.

19. Jaunimo tarybos sprendimai įforminami Jaunimo tarybos posėdžio protokolais. Protokolus pasirašo Jaunimo tarybos pirmininkas, jo nesant – Jaunimo tarybos pirmininko pavaduotojas. Protokolų kopijos įteikiamos Jaunimo tarybos nariams ir suinteresuotoms institucijoms.

20. Jaunimo tarybos sprendimai yra vieši.

V. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Jaunimo tarybos posėdžių protokolai saugomi Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatymo (Žin., 1995, Nr. 107-2389; 2004, Nr. 57-1982)  ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:13:21

Veiklos sritys