Investuotojų atleidimas nuo žemės, valstybinės žemės nuomos ir nekilnojamojo turto mokesčių


PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2018 m. rugsėjo 28 d. sprendimu Nr. T11-404

(Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimo

Nr. T11-113 redakcija)

INVESTICIJŲ IR VERSLO PLĖTROS SKATINIMO KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Investicijų ir verslo plėtros skatinimo Klaipėdos rajono savivaldybėje tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja mokesčių lengvatų ir (ar) kitų investicijas ir verslo plėtrą skatinančių priemonių teikimo kriterijus investuotojams ir (arba) Klaipėdos rajone naujas darbo vietas kuriantiems juridiniams asmenims, prašymų pateikimo, nagrinėjimo ir lengvatų taikymo bei verslo investicijas ir verslo plėtrą skatinančių priemonių teikimo tvarką.

2. Klaipėdos rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimu investuotojams ir (ar) Klaipėdos rajone naujas darbo vietas kuriantiems juridiniams asmenims, priklausomai nuo atliktų arba planuojamų investicijų apimties, sukurtų arba planuojamų sukurti naujų darbo vietų skaičiaus bei nuo kitų šiame Apraše pateiktų kriterijų, gali būti suteikiamos Savivaldybės teritorijoje esančių žemės ir (ar) valstybinės žemės nuomos, ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos ir (ar) taikomos kitos investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės.

3. Aprašas taikomas Lietuvos Respublikos ir užsienio investuotojams, kurie investuoja Savivaldybės teritorijoje į naujai sukuriamą turtą ir kuria naujas darbo vietas, kaip tai apibrėžta šiame Apraše.

4. Aprašo tikslas – skatinti investicijas, verslo plėtrą ir naujų darbo vietų kūrimą Savivaldybėje.

5. Šiame Apraše nurodytos mokesčių lengvatos bei investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės taikomos vadovaujantis 2013 m. gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352, p. 1) (toliau – de minimis reglamentas) bei Komisijos reglamentu (ES) 2020/972 2020 m. liepos 2 d., kuriuo iš dalies keičiant Reglamentą (ES) Nr. 1407/2013 pratęsiamas jo galiojimas ir įtraukiami patikslinimai.

6. Šiame Apraše vartojamos sąvokos:

6.1. Investuotojai – Lietuvos Respublikos ir užsienio juridiniai ir fiziniai asmenys, kurie Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka investuoja nuosavą, skolintą ar patikėjimo teise valdomą bei naudojamą turtą.

6.2. Investicijų sutartis – su investuotoju (-ais) sudaryta sutartis, kurioje nustatytos specialios investavimo ir verslo sąlygos, įskaitant investuotojo įsipareigojimą dėl investavimo apimčių ir naujų darbo vietų sukūrimo bei Savivaldybės įsipareigojimai dėl investicijas ir verslo plėtrą skatinančių priemonių taikymo.

6.3. Mokesčių lengvatos – Savivaldybės tarybos sprendimu teikiamos Savivaldybės teritorijoje esančios žemės, valstybinės žemės nuomos, nekilnojamojo turto mokesčių lengvatos.

6.4. Investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės – Savivaldybės investicijos į inžinerinę Savivaldybės infrastruktūrą.

6.5. Inžinerinė Savivaldybės infrastruktūra – šilumos perdavimo tinklai, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų, įskaitant paviršines nuotekas, tvarkymo inžineriniai statiniai, vietinės reikšmės keliai, kiti transporto statiniai, už kurių statybą, įrengimą ir (ar) eksploatavimą atsakinga Savivaldybė.

6.6. Investicijų projektas – dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodantis projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.

6.7. Prašymų svarstymo komisija – Savivaldybės mero potvarkiu sudaryta Prašymų dėl mokesčių lengvatų bei kitų investicijas ir verslo plėtrą skatinančių priemonių taikymo svarstymo komisija (toliau – Prašymų svarstymo komisija), kuri nagrinėja investuotojų prašymus ir teikia išvadas dėl mokesčių lengvatų ir kitų investicijas ir verslo plėtrą skatinančių priemonių taikymo. Komisiją sudaro 9 nariai, skiriami Savivaldybės tarybos sprendimu Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui. Prašymų svarstymo komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais, kitais teisės aktais, Savivaldybės tarybos sprendimais.

6.8. Naujai sukurtas turtas – Savivaldybės teritorijoje investuotojo naujai sukurtas ilgalaikis materialusis turtas, o taip pat ir esamų statinių ir (ar) ilgalaikio turto esminis pagerinimas ekonominei veiklai vykdyti.

6.9. Naujos darbo vietos – naujai įsteigtos darbo vietos Savivaldybės teritorijoje gyvenamąją vietą deklaravusiems arba įtrauktiems į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą Klaipėdos rajono gyventojams, kai darbuotojai įdarbinami pagal neterminuotas darbo sutartis visai darbo dienai. Naujomis darbo vietomis nelaikomos darbo vietos, atsiradusios jas perkeliant iš savivaldybės teritorijoje veikusių kitų įmonių, filialų, juos reorganizuojant, pertvarkant ar pan.

6.10. Kitos Apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos investicijų įstatyme ir kituose teisės aktuose, reglamentuojančiuose investicinę ir mokestinę aplinką, vartojamas sąvokas.

II SKYRIUS

MOKESČIŲ LENGVATŲ BEI INVESTICIJAS IR VERSLO PLĖTRĄ SKATINANČIŲ PRIEMONIŲ TEIKIMO SĄLYGOS

7. Investuotojai, atlikę investicijas, gali teikti rašytinį prašymą (Aprašo 1 priedas) Savivaldybės tarybai dėl atleidimo nuo žemės ir (ar) valstybinės žemės nuomos, ir (ar) nekilnojamojo turto mokesčio:

7.1. trejų metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo dienos investavo daugiau kaip 1000 000 eurų bei sukūrė ne mažiau kaip 7 naujas darbo vietas ir nuo Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatos taikymo priėmimo dienos įsipareigoja išlaikyti ne mažesnį darbo vietų skaičių ne trumpiau kaip 12 mėn., arba, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos sukūrė daugiau kaip 30 naujų darbo vietų ir nuo Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatos taikymo priėmimo dienos įsipareigoja išlaikyti ne mažesnį darbo vietų skaičių ne trumpiau kaip 12 mėn.;

7.2. penkerių metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo dienos investavo daugiau kaip 10 000 000 eurų ir sukūrė ne mažiau kaip 15 naujų darbo vietų ir nuo Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatos taikymo priėmimo dienos įsipareigoja išlaikyti ne mažesnį darbo vietų skaičių ne trumpiau kaip 24 mėn., arba, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos sukūrė daugiau kaip 50 naujų darbo vietų ir nuo Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatos taikymo priėmimo dienos įsipareigoja išlaikyti ne mažesnį darbo vietų skaičių ne trumpiau kaip 18 mėn.;

7.3. dešimties metų laikotarpiui, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo dienos investavo daugiau kaip 50 000 000 eurų bei sukūrė daugiau kaip 100 naujų darbo vietų ir nuo Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatos taikymo priėmimo dienos įsipareigoja išlaikyti ne mažesnį darbo vietų skaičių ne trumpiau kaip 36 mėn., arba, jei per paskutinius 3 metus iki prašymo pateikimo datos sukūrė daugiau kaip 150 naujų darbo vietų ir nuo Tarybos sprendimo dėl mokesčių lengvatos taikymo priėmimo dienos įsipareigoja išlaikyti ne mažesnį darbo vietų skaičių ne trumpiau kaip 36 mėn.

8. Investuotojai, Klaipėdos rajone planuojantys kurti naują verslą arba vykdyti verslo plėtrą, gali teikti rašytinį prašymą (Aprašo 2 priedas) Savivaldybės tarybai dėl investicijų sutarties sudarymo, kurioje abipusiu susitarimu nustatomos specialios investavimo ir verslo sąlygos.

9. Dėl planuojamų investicijų į naujo verslo kūrimą, kai Savivaldybės teritorijoje pradedama nauja ekonominė veikla, investicijų sutartis gali būti sudaroma, jei planuojama investuoti daugiau kaip 500 000 eurų ir sukurti ne mažiau kaip 10 naujų darbo vietų ne trumpesniam kaip 18 mėn. laikotarpiui. Šiuo atveju investicijų sutartyje gali būti numatytos mokesčių lengvatos investicinio projekto laikotarpiui ir (ar) investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės, kurios gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. investiciniame projekte numatytų atlikti investicijų sumos ir neviršyti 100 000 eurų.

10. Dėl planuojamų investicijų į Klaipėdos rajone jau vykdomo verslo plėtrą, kai investuojama į naujai sukuriamą turtą, investicijų sutartis gali būti sudaroma, jei planuojama investuoti daugiau kaip 1 000000 eurų ir sukurti ne mažiau kaip 15 naujų darbo vietų ne trumpesniam kaip 18 mėn. laikotarpiui. Šiuo atveju investicijų sutartyje gali būti numatytos mokesčių lengvatos investicinio projekto laikotarpiui ir (ar) investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės, kurios gali sudaryti ne daugiau kaip 10 proc. investiciniame projekte numatytų atlikti investicijų sumos ir neviršyti 200 000 eurų.

11. Investuotojai atleidžiami nuo nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo tik to turto, kuris yra įskaičiuojamas į investicijų vertę.

12. Sprendžiant dėl investicijas ir verslo plėtrą skatinančių priemonių taikymo ir jų dydžio, gali būti atsižvelgiama į tai:

12.1.  ar investicinis projektas atitinka Klaipėdos rajono savivaldybės 2020‒-2030 metų strateginio plėtros plano tikslus;

12.2.  ar investuotojas savo veikloje įgyvendina ar planuoja įgyvendinti žiedinės ekonomikos verslo modelį;

12.3.  ar investuotojas savo veikloje taiko, planuoja taikyti pažangiąsias technologijas, diegia ar kuria inovacijas;

12.4.  ar investuotojas yra socialiai atsakingas verslas;

12.5.  ar investuotojas savo veikloje vadovaujasi darnaus vystymosi principais aplinkosauginėje, socialinėje ir ekonominėje srityse

13. Pagal šį Aprašą taikomos mokesčių lengvatos bei investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės yra de minimis pagalba, kuri teikiama vadovaujantis de minimis reglamento nuostatomis.

14. Investicijų sutartyje, įsipareigojimą sukurti ir (ar) išlaikyti atitinkamą darbo vietų skaičių gali prisiimti ne tik pats investuotojas, bet ir jo kontrahentai (nuomininkai, operatoriai ir pan.), kurie kuria darbo vietas investuotojo sukurtuose objektuose, į kuriuos buvo investuotos arba planuojamos investuoti Aprašo 7‒10 punktuose nurodytos sumos.

15. Su investuotojais ir jų kontrahentais, kurie prisiima įsipareigojimus dėl naujų darbo vietų sukūrimo (jei tokius įsipareigojimus prisiima ne pats investuotojas, o jo sukurtame objekte veikiantys nuomininkai, operatoriai ar pan.), sudaromos investicijų sutartys, kuriose numatomos Savivaldybės taikomos mokesčio lengvatos ar kitos investicijas ir verslo plėtrą skatinančios priemonės, investuotojo ar jo kontrahento įsipareigojimai dėl investavimo apimčių ir darbo vietų sukūrimo ir išlaikymo bei tokių įsipareigojimų vykdymo kontrolės tvarka ir įsipareigojimų nesilaikymo pasekmės.

16. Jei vienas (naujas) investuotojas įsigyja iš kito (pirminio, ankstesnio) investuotojo nekilnojamąjį turtą, kuris buvo įskaičiuotas į investicijų vertę ir kuriam pradėtos taikyti šiame Apraše numatytos mokesčių lengvatos, teisė į šias mokesčių lengvatas likusiam laikotarpiui pereina naujam investuotojui (turto įsigijėjui), su sąlyga, kad darbo vietos, kurias pirminis investuotojas buvo įsipareigojęs išlaikyti pagal šį Aprašą nėra panaikintos ir jas perima bei likusią Apraše numatyto termino dalį įsipareigoja išlaikyti naujas investuotojas arba jo turte veikiantys nuomininkai, operatoriai ar kiti naujojo investuotojo kontrahentai. Tokiu atveju pasirašomas pirminio (ankstesnio) investuotojo sudarytos investicijų sutarties pakeitimas, kurio šalimi turi tapti ir tas subjektas, kuris likusią Apraše numatyto termino dalį įsipareigoja išlaikyti sutartyje nurodytą darbo vietų skaičių.

III SKYRIUS

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

17.  Investuotojai prašymus (Aprašo 1 ir 2 priedai) dėl mokesčių lengvatų arba dėl investicijų sutarties sudarymo adresuoja Savivaldybės tarybai.

18. Kartu su prašymu pateikiami šie dokumentai:

18.1.  VĮ Registrų centro pažymėjimo apie įregistruotą žemės sklypą kopija;

18.2.  VĮ Registrų centro pažymėjimo apie įregistruotą nekilnojamąjį turtą (nurodant mokestinių metų aktualią statinių (patalpų) vertę) kopija;

18.3.  valstybinės žemės nuomos sutarties kopija (jei taikoma);

18.4.  žemės mokesčio deklaracijos (-ų) kopija (-os) (jei taikoma);

18.5.  valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijos (-ų) kopija (-os) (jei taikoma);

18.6.  nekilnojamojo turto mokesčio deklaracijos (-ų) kopija (-os) (jei taikoma);

18.7.  „Vienos įmonės“ deklaracija (pagal Europos Komisijos reglamentą (ES) Nr. 1407/2013);

18.8.  per trejus mokestinius metus iki prašymo pateikimo dienos atliktų investicijų į naujai sukurtą ilgalaikį materialųjį turtą ataskaita (Aprašo 3 priedas) (jei taikoma);

18.9.  planuojamas investicijas įrodantys dokumentai (investicijų projektas, finansiniai dokumentai, sutartys, patvirtintas paskutiniojo ataskaitinio laikotarpio finansinės atskaitomybės dokumentų kopijos ir pan.);

18.10.  dokumentai, įrodantys naujų darbo vietų sukūrimą ir darbuotojų įdarbinimą (Valstybinio socialinio draudimo fondo pažyma apie įmonėje dirbančių darbuotojų skaičių už praėjusius kalendorinius metus, darbo sutarčių kopijos, darbuotojų gyvenamosios vietos deklaracijas ir kt.);

19. Prašymas ir pridedami dokumentai yra teikiami ir registruojami Savivaldybės administracijoje arba siunčiami elektroniniu paštu [email protected].

20. Visos šiame Apraše nurodytos procedūros, susijusios su prašymų ir kitų dokumentų pateikimu, gali būti atliekamos ir elektroninėmis priemonėmis. Prašymas, atsiųstas  elektroninėmis priemonėmis, turi būti pasirašytas kvalifikuotu elektroniniu parašu arba suformuotas elektroninėmis priemonėmis, kurios leidžia užtikrinti teksto vientisumą ir nepakeičiamumą.

21. Prireikus Savivaldybės administracija ar Prašymų svarstymo komisija turi teisę prašyti investuotoją pateikti papildomus dokumentus arba informaciją, susijusią su investicijų projektu, investuotojo finansine padėtimi ar kita.

22. Prie prašymo ir paraiškos pridėti dokumentai pateikiami ta kalba, kuria jie surašyti. Jeigu dokumentai yra surašyti ne lietuvių kalba, pridedamas jų vertimas į lietuvių kalbą, patvirtintas įstatymų nustatyta tvarka.

IV SKYRIUS

PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMAS IR SVARSTYMAS

23. Savivaldybės administracija ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos patikrina:

23.1.  ar prie prašymo pateikti visi reikalingi dokumentai;

23.2.  ar įmonė atitinka nereikšmingos pagalbos gavėjui keliamus reikalavimus bei kitas Apraše nustatytas sąlygas;

23.3.  ar investuotojas nėra skolingas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, ar neturi mokestinės nepriemokos Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui arba savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija.

23.4.  ar investuotojo veikla ar veiklos sektorius nepatenka į sektorius ar veiklas, numatytas de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289) 3 straipsnio 3 dalyje;

23.5.  ar investuotojas nėra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas.

24. Jeigu su prašymu pateikti ne visi reikalingi dokumentai, apie tai raštu informuojamas pareiškėjas, kuris per 20 darbo dienų turi pateikti trūkstamus dokumentus ir (ar) patikslinti prašymą. Jei per nurodytą terminą prašomi dokumentai nepateikiami ir priežastys, kodėl nebuvo galima dokumentų per nurodytą terminą pateikti, nepripažįstamos svarbiomis (ligos atvejis ar pan.), prašymas dėl lengvatų arba investicijas ir verslo skatinimo priemonių suteikimo atmetamas ir apie tai informuojamas pareiškėjas.

25. Išvadą dėl prašymo atitikties šio aprašo 18.7. papunkčio reikalavimui pateikia Savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija.

26. Ekonominius apskaičiavimus, vertinimą ir išvadas, susijusias su mokesčių lengvatų taikymu, pateikia Savivaldybės administracijos Biudžeto ir ekonomikos skyrius.

27. Savivaldybės administracija, patikrinusi, ar prie prašymo pateikti visi reikalingi dokumentai ir investuotojas atitinka šio Aprašo nustatytus kriterijus, parengia išvadą ir kartu su gautu prašymu ir prie jo pridedamais dokumentais pateikia svarstyti Prašymų svarstymo komisijai.

28. Prašymų svarstymo komisija per 10 darbo dienų nuo jai pateiktos medžiagos svarsto paraišką ir kitus pateiktus dokumentus. Pripažinus paraišką pagrįsta, teikia siūlymą Savivaldybės administracijos direktoriui dėl mokesčių lengvatų teikimo investuotojui ir (ar) dėl investicijų sutarties sudarymo.

29. Savivaldybės administracijos direktorius, vadovaudamasis Komisijos siūlymu, parengia Savivaldybės tarybos sprendimo projektą dėl mokesčių lengvatų taikymo arba investicijų sutarties sudarymo (kartu su investicijų sutarties projektu) ir teikia svarstyti Savivaldybės tarybai.

30. Investuotojo prašymas netenkinamas šiais atvejais:

30.1.  jei paaiškėja, kad investuotojas pateikė neteisingus duomenis, kurie gali nulemti nepagrįstą sprendimo dėl mokesčių lengvatų teikimo priėmimą;

30.2.  jei investuotojas prašymo pateikimo dienai turi mokestinių įsiskolinimų valstybės, savivaldybės biudžetui ar valstybinio socialinio draudimo fondui;

30.3.  jei investuotojas per trejus paskutinius metus yra pasinaudojęs valstybės pagalba, kurios dydis, siekia nereikšmingos pagalbos (de minimis) maksimalų dydį;

30.4.  jei investuotojo veikla ar veiklos sektorius patenka į sektorius ar veiklas, numatytas de minimis reglamento 1 straipsnio 1 dalyje, ir 2013 m. gruodžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1301/2013 dėl Europos regioninės plėtros fondo ir dėl konkrečių su investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslu susijusių nuostatų, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 1080/2006 (OL 2013 L 347, p. 289) 3 straipsnio 3 dalyje;

30.5.  jei investuotojas yra bankrutuojantis, likviduojamas ar restruktūrizuojamas;

30.6.  jei nėra pateikta informacija ir papildomi dokumentai apie per paskutinius trejus metus iki prašymo pateikimo dienos atliktas investicijas ir sukurtas naujas darbo vietas.

  1. 31.  Sprendime dėl mokesčių lengvatos teikimo konkrečiam investuotojui nurodoma:

31.1.  mokestis, nuo kurio mokėjimo yra atleidžiamas investuotojas;

31.2.  mokestiniai metai, kuriems galioja lengvata;

31.3.  mokestinės lengvatos suma už visą numatomą lengvatos teikimo laikotarpį;

32. Savivaldybės tarybai suteikus investuotojui mokesčių lengvatą, investuotojas pasibaigus pirmiesiems lengvatos mokestinio laikotarpio metams, per 10 darbo dienų pateikia Savivaldybės administracijai laisvos formos ataskaitą su pridedamais dokumentais, įrodančiais naujų darbo vietų išlaikymo faktą.

33. Jei paaiškėja, kad investuotojas pateikė neteisingus duomenis, kurie nulėmė nepagrįstą sprendimo dėl lengvatų teikimo priėmimą, Savivaldybės tarybos sprendimas dėl lengvatos suteikimo pripažįstamas netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimu. Neteisėtai suteikta lengvata investuotojo turi būti grąžinama arba gali būti išieškoma iš jo teisės aktų nustatyta tvarka.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

  1. 34.  Savivaldybės tarybai pritarus investicijų sutarties projektui, investicijų sutartį su investuotoju pasirašo Savivaldybės meras.
  2. 35.  Savivaldybės administracija apie Savivaldybės tarybos priimtus sprendimus dėl suteiktos mokesčių lengvatos arba investicijų sutarties sudarymo informuoja investuotoją raštu.
  3. 36.  Savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija suteiktą mokesčio lengvatą užregistruoja Suteiktos valstybės pagalbos registre.
  4. 37.  Savivaldybės administracija Savivaldybės tarybos priimtų sprendimų apie suteiktas mokesčių lengvatas kopijas pateikia Valstybinei mokesčių inspekcijai.
Paskutinis atnaujinimas: 2022-10-24 09:54:46

Veiklos sritys