Kas yra seniūnaitis?

Siekiant skatinti vietos bendruomenes aktyviau ir veiksmingiau dalyvauti savivaldoje, spręsti gyvenamojoje vietoje kylančius klausimus ir problemas, jau nuo 2008 m. spalio 1 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymas numato galimybę iš gyvenamųjų vietovių ar jų dalių sudaryti seniūnaitijas, kurioms atstovauja seniūnaitis – gyvenamosios vietovės ar jos dalies pačios bendruomenės išrinktas atstovas, turintis įstatymais nustatytas teises ir pareigas.

Seniūnaitis aktyvina vietos bendruomenę ir atstovauja kolektyvinius bendruomenės klausimus vietos valdžios institucijose.

Vykdydamas savo funkcijas seniūnaitis:

• atstovauja seniūnaitijos gyventojų interesams seniūnijoje, savivaldybės institucijose ir savivaldybės teritorijoje veikiančiose valstybės įstaigose;

• skatina seniūnaitijos gyventojus prižiūrėti gyvenamąsias vietoves, plėtoti ir organizuoti vietos kultūrinį, sportinį, visuomeninį gyvenimą;

• dalyvauja organizuojant gyventojų apklausas ir gyventojų susitikimus su tarybos nariais, seniūnu ir kitais savivaldybės ar valstybės institucijų atstovais;

• turi teisę gauti savivaldybės institucijų parengtus teisės aktų projektus ir priimtus teisės aktus, susijusius su seniūnaitijos gyventojais;

• sueigoje seniūnaičiai sprendžia, ar tikslinga įgyvendinti projektus, kuriuos teikia seniūnaitijų teritorijose esančios bendruomeninės organizacijos;

• turi teisę dalyvauti savivaldybės tarybos komitetų ir savivaldybės tarybos posėdžiuose, kai svarstomi klausimai, susiję su seniūnaitijos gyventojais, ir pareikšti seniūnaitijos gyventojų nuomonę apie poreikius ir interesus šiais klausimais, siūlyti problemų sprendimo variantus;

• dalyvauja savivaldybės tarybos komitetų, savivaldybės tarybos komisijų darbe;

• dalyvauja konkursų į seniūno pareigas komisijos darbe;

• gali dalyvauti svarstant klausimus dėl piniginės socialinės paramos skyrimo savivaldybės tarybos nustatyta tvarka;

• dalyvauja seniūnaičių sueigose; jose seniūnaičiai aptaria ir priima sprendimus dėl seniūnijos metinio veiklos plano projekto ir šio plano įgyvendinimo ataskaitos;

• svarsto kitus svarbius klausimus;

• seniūnaitis gali gauti išmoką su seniūnaičio veikla susijusioms išlaidoms apmokėti;

• seniūnaitis renkamas 4 metams.

Paskutinis atnaujinimas: 2023-09-11 02:46:49

Veiklos sritys