Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos nuostatai

   PATVIRTINTA

                                                                 Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

                                                                         2017 m. sausio 26  d. sprendimu Nr. T11-8

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono savivaldybės administracija (toliau – Administracija) yra Savivaldybės įstaiga, kurios veiklos tikslas savivaldybės teritorijoje organizuoti ir kontroliuoti Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pačiai juos įgyvendinti, įgyvendinti įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų, administruoti viešųjų paslaugų teikimą bei vykdyti kitas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme bei kituose teisės aktuose numatytas funkcijas.

2. Administracija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimais bei kitais teisės aktais.

3. Įstaigos pavadinimas − Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

4. Teisinė forma − biudžetinė įstaiga.

5. Administracijos savininkas – Klaipėdos rajono savivaldybė.

6. Savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Klaipėdos rajono savivaldybės taryba.       

7. Administracijos buveinė – Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, Klaipėdos rajonas.

8. Administracija turi herbinį antspaudą ir sąskaitų bankuose.

9. Administracijos veikla yra neterminuota.

10. Administracijos ūkiniai metai sutampa su kalendoriniais metais.

II. SAVININKO TEISES IR PAREIGAS ĮGYVENDINANČIOS INSTITUCIJOS KOMPETENCIJA

11. Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos (toliau − Savivaldybės taryba) kompetencija:

11.1. Administracijos direktoriaus (Administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) priėmimas į pareigas ir atleidimas iš jų;

11.2. sprendimų dėl Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybės (pareigybių) steigimo priėmimas;

11.3. sprendimų dėl šiame įstatyme nustatytų Savivaldybės vykdomosios institucijos funkcijų paskirstymo Administracijos direktoriui ir, jei tokia (tokios) pareigybė (pareigybės) steigiama (steigiamos), Administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) priėmimas;

11.4. sprendimų dėl Administracijos direktoriaus teisės pavesti įgyvendinti funkcijas apribojimo priėmimas;

11.5. sprendimų dėl Administracijos direktoriaus pavadavimo priėmimas, Administracijos direktoriaus ir Administracijos direktoriaus pavaduotojo (pavaduotojų) darbo užmokesčio nustatymas;

11.6. Administracijos struktūros, nuostatų ir darbo užmokesčio fondo tvirtinimas, didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje nustatymas  Administracijos direktoriaus siūlymu mero teikimu;

11.7. sprendimo išieškoti iš Administracijos direktoriaus žalą, atsiradusią dėl jo tyčinių neteisėtų sprendimų, pareigų neatlikimo ar šiurkštaus aplaidumo atliekant pareigas, priėmimas, kai jis teismo sprendimu turėjo atlyginti žalą, jeigu žala neviršija jo paskutinių šešių mėnesių vidutinio darbo užmokesčio dydžio;

12. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba vykdo ir kitas funkcijas, jeigu jos numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose bei kituose teisės aktuose.

III. ADMINISTRACIJOS STRUKTŪRA

13. Administracija yra Savivaldybės įstaiga, kurią sudaro struktūriniai padaliniai, į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ir Administracijos filialai − seniūnijos (toliau – Padaliniai).

14. Administracijos struktūrą, jos veiklos nuostatus ir darbo užmokesčio fondą, didžiausią leistiną valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių užmokestį iš savivaldybės biudžeto, skaičių Administracijos direktoriaus siūlymu Savivaldybės mero teikimu tvirtina ir keičia Savivaldybės taryba, o pareigybes tvirtina Administracijos direktorius.

15. Administracijos direktorius yra Savivaldybės vykdomoji institucija. Administracijos direktorius pavaldus Savivaldybės tarybai ir atskaitingas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui. Administracijos direktorius vadovauja Administracijai. Jis yra įstaigos vadovas.

16. Administracijos direktoriaus pavaduotojui (-ams) gali būti suteikiami vykdomosios institucijos įgaliojimai.

17. Administracijos direktorius, Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) į pareigas skiriami ir atleidžiami iš pareigų, tarnybinės nuobaudos už tarnybinius nusižengimus skiriamos Lietuvos Respublikos vietos savivaldos ir Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka, Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu.

18. Administracijos Padalinių veiklos nuostatus, Padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, į struktūrinius padalinius neįeinančių valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus tvirtina Administracijos direktorius.

19. Struktūriniams padaliniams vadovauja vedėjai, o Administracijos filialams − seniūnijoms – seniūnai.

IV. ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR ADMINISTRACIJOS KOMPETENCIJA

20. Savivaldybės administracijos direktorius:

20.1. tiesiogiai ir asmeniškai atsako už įstatymų, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimų įgyvendinimą savivaldybės teritorijoje jo kompetencijai priskirtais klausimais;

20.2. tiesiogiai įgyvendindamas įstatymus, Vyriausybės ir Savivaldybės tarybos sprendimus, gali kreiptis į valstybinio administravimo subjektus, leisti įsakymus, privalomus Administracijos struktūriniams padaliniams, seniūnijoms, į struktūrinius padalinius neįeinantiems valstybės tarnautojams, taip pat jam priskirtos kompetencijos klausimais – savivaldybės gyventojams ir kitiems savivaldybės teritorijoje esantiems subjektams;

20.3. organizuoja Administracijos darbą, tvirtina Administracijos struktūrinių padalinių ir Administracijos filialų – seniūnijų veiklos nuostatus, tvirtina Administracijos, seniūnijų metinius veiklos planus ir kitus strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą detalizuojančius dokumentus ir kontroliuoja jų įgyvendinimą, atsako už vidaus administravimą Administracijoje;

20.4. administruoja asignavimus, Savivaldybės tarybos skirtus Administracijai;

20.5. Savivaldybės tarybos nustatyta tvarka administruoja savivaldybės biudžeto asignavimus ir kitus piniginius išteklius, organizuoja savivaldybės biudžeto vykdymą ir atsako už savivaldybės ūkinę ir finansinę veiklą, administruoja savivaldybės turtą;

20.6. įstatymų nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartį, seniūnijų – biudžetinių įstaigų – vadovus – seniūnus, atlieka kitas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo ir savivaldybės tarybos jam priskirtas personalo valdymo funkcijas;

20.7. koordinuoja ir kontroliuoja viešąsias paslaugas teikiančių subjektų darbą, atlieka kitas pagal įstatymus ir Savivaldybės tarybos sprendimus jam priskirtas savivaldybės juridinių asmenų valdymo funkcijas;

20.8. organizuoja Savivaldybės tarybos narių, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, mokymą;

20.9. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka atsiskaito už savo ir Administracijos veiklą teikdamas veiklos ataskaitas Savivaldybės tarybai ir Savivaldybės merui;

20.10. Savivaldybės tarybos reglamento nustatyta tvarka ir terminais, bet ne rečiau kaip kartą per metus, informuoja savivaldybės gyventojus apie savo veiklą;

20.11. teikia Savivaldybės merui siūlymus dėl didžiausio leistino valstybės tarnautojų pareigybių ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, skaičiaus Administracijoje;

20.12. tvirtina detaliuosius planus ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtus vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentus;

20.13. teikia tvirtinti Savivaldybės tarybai savivaldybės bendrąjį planą ar savivaldybės dalių bendruosius planus;

20.14. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja Savivaldybės bendrojo plano arba Savivaldybės dalių bendrųjų planų, detaliųjų planų ir Administracijos direktoriaus kompetencijai priskirtų vietovės lygmens specialiojo teritorijų planavimo dokumentų rengimą;

20.15. įstatymų nustatytais atvejais organizuoja žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimą ir tvirtina juos.

20.16. organizuoja Savivaldybės strateginio planavimo procesą, atsako už patvirtintų Savivaldybės planavimo dokumentų ir jų įgyvendinimo ataskaitų viešinimą.

21. Administracija:

21.1. savivaldybės teritorijoje organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą arba pati juos įgyvendina;

21.2. įgyvendina įstatymus ir Vyriausybės nutarimus, nereikalaujančius Savivaldybės tarybos sprendimų;

21.3. įstatymų nustatyta tvarka organizuoja savivaldybės biudžeto pajamų, išlaidų ir kitų piniginių išteklių buhalterinės apskaitos tvarkymą, organizuoja ir kontroliuoja savivaldybės turto valdymą ir naudojimą;

21.4. administruoja viešųjų paslaugų teikimą;

21.5. per įgaliotus valstybės tarnautojus atstovauja Savivaldybei Savivaldybės įmonių ir akcinių bendrovių valdymo organuose;

21.6. rengia Savivaldybės institucijų sprendimų ir potvarkių projektus;

21.7. atlieka sekretoriato, mero, tarybos narių ir Savivaldybės kontrolieriaus finansinį, ūkinį ir materialinį aptarnavimą.

22. Administracijos direktorius, Administracija vykdo ir kitas funkcijas, jeigu jos numatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose, Savivaldybės tarybos sprendimuose bei kituose teisės aktuose.

V. VEIKLOS ORGANIZAVIMAS, DARBO SANTYKIAI IR DARBO APMOKĖJIMAS

23. Administracijos vidaus darbo veiklą reglamentuoja  Administracijos vidaus tvarkos taisyklės, struktūrinių padalinių, Administracijos filialų − seniūnijų nuostatai, valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymai.       

24. Administracijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, skiria į pareigas ir atleidžia iš jų, skiria tarnybines ir drausmines nuobaudas, skatina, komandiruoja, suteikia atostogas Administracijos direktorius Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos, Lietuvos Respublikos darbo kodekso bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

25. Administracijos darbuotojų darbo užmokesčio dydį ir mokėjimo sąlygas vadovaudamasis teisės aktais bei neviršydamas Savivaldybės tarybos nustatyto darbo užmokesčio fondo nustato Administracijos direktorius.

26. Karjeros valstybės tarnautojų veikla vertinama Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Administracijos valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartis, negali būti Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nariais.

VI. ATSTOVAVIMAS IR PAVADAVIMAS

28. Administracijos direktoriaus atostogų, komandiruotės ar ligos metu, taip pat kai jis laikinai negali eiti pareigų dėl kitų priežasčių, Administracijos direktoriaus pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme ir kituose teisės aktuose, atlieka Administracijos direktoriaus pavaduotojas. Jeigu Administracijoje steigiama daugiau negu viena Administracijos direktoriaus pavaduotojo pareigybė, kuris iš Administracijos direktoriaus pavaduotojų vykdys Administracijos direktoriaus pareigas sprendžia Savivaldybės meras.

29. Administracijos direktoriui, kai Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotojui (pavaduotojams) atostogas suteikia, Administracijos direktorių, kai Administracijos direktoriaus nėra, – jo pavaduotoją (pavaduotojus) į komandiruotes siunčia Savivaldybės meras. Administracijos direktoriaus pavaduotojui (pavaduotojams) atostogas suteikia ir į komandiruotę siunčia Administracijos direktorius.

30. Laikinai negalint eiti pareigų Padalinių vedėjams, seniūnams, valstybės tarnautojams ar darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, juos pavaduoja kiti valstybės tarnautojai ar darbuotojai, kuriems pavadavimas numatytas pareigybių aprašymuose arba jiems tai pavedama Administracijos direktoriaus įsakymais.

31. Administracijos valstybės tarnautojai ar darbuotojai gali atstovauti Savivaldybei ir Administracijai, teisme, bendradarbiaujant su kitomis savivaldybėmis, valstybės ar užsienio šalių institucijomis, kitais juridiniais ir fiziniais asmenimis, vadovaudamiesi Savivaldybės tarybos sprendimais, Savivaldybės mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais jiems suteiktais įgaliojimais.

VII. LĖŠŲ ŠALTINIAI, JŲ NAUDOJIMO TVARKA, TURTAS, VEIKLOS IR FINANSINĖ KONTROLĖ

32. Administracijos veikla finansuojama iš savivaldybės biudžeto. Biudžeto asignavimus skiria Savivaldybės taryba. Valstybinėms (valstybės perduotoms savivaldybėms) funkcijoms įgyvendinti lėšos skiriamos iš valstybės ar savivaldybės biudžeto.

33. Administracija gali gauti paramą.

34. Asignavimus, skirtus Administracijai, administruoja Administracijos direktorius.

35. Administracijos buhalterinė apskaita organizuojama vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų bei kitų teisės aktų, reglamentuojančių buhalterinę apskaitą, nustatyta tvarka.

36. Administracija Savivaldybei nuosavybės teise priklausantį, patikėjimo teise, panaudos pagrindais perduotą turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo, Savivaldybės tarybos sprendimų bei kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

37. Administracijos veiklos ir finansinį auditą atlieka Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba  bei Centralizuotas vidaus audito skyrius.

VIII. ATSKAITOMYBĖ IR ATSAKOMYBĖ

38. Administracijos direktorius ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki gegužės 1 dienos už savo ir Administracijos veiklą, teikdamas veiklos ataskaitas už kalendorinius metus, atsiskaito Savivaldybės tarybai ir merui. Informuoja apie savo ir Administracijos veiklą savivaldybės gyventojus vietinėje spaudoje bei Savivaldybės interneto svetainėje.

39. Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) už praėjusius kalendorinius metus atsiskaito Administracijos direktoriui ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki balandžio 1 dienos. Prireikus Administracijos direktoriaus pavaduotojas (-ai) atsiskaito Savivaldybės tarybai.

40. Padalinių vadovai bei į struktūrinius padalinius neįeinantys valstybės tarnautojai ne rečiau kaip 1 kartą per metus iki vasario 1 dienos už savo veiklą, pateikdami ataskaitas už kalendorinius metus,  atsiskaito Administracijos direktoriui.

41. Už tarnybinius nusižengimus Administracijos valstybės tarnautojai gali būti traukiami tarnybinėn atsakomybėn. Už darbo drausmės pažeidimus, darbo pareigų nevykdymą ar netinkamą jų vykdymą darbuotojai gali būti traukiami drausminėn atsakomybėn.

42. Už administracijai padarytą materialinę žalą valstybės tarnautojai ar darbuotojai gali būti traukiami materialinėn atsakomybėn.

IX. REIKALŲ PERDAVIMAS IR PERĖMIMAS

43. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą dėl Administracijos direktoriaus atleidimo iš pareigų, buvęs Administracijos direktorius turi perduoti reikalus naujai paskirtam Administracijos direktoriui arba Savivaldybės tarybos įgaliotam asmeniui.

44. Perduodant reikalus surašomas perėmimo aktas (toliau tekste – aktas), kurį pasirašo reikalus perduodantis ir perimantis asmuo bei Savivaldybės meras. Jei nors vienas iš šių asmenų nesutinka su akte nurodytais duomenimis, apie tai jis pažymi akte.

45. Akte pateikiami svarbiausi duomenys, apibūdinantys faktinę administracijos būklę, jos struktūrą, Administracijos išlaidų sąmatos vykdymą, buhalterinės apskaitos ir atskaitomybės būklę, Savivaldybės turtą, Savivaldybės tarybos sprendimų vykdymą ir kt.

46. Aktas surašomas keturiais egzemplioriais, kurių po vieną lieka pas aktą pasirašiusius asmenis ir vienas perduodamas Administracijos Bendrajam skyriui.

47. Savivaldybės tarybai priėmus sprendimą atleisti Administracijos direktoriaus pavaduotoją, pavaduotojas turi perduoti reikalus Administracijos direktoriui.

48. Administracijos valstybės tarnautojų ar darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, reikalų perėmimo tvarką reglamentuoja Padalinių veiklos nuostatai bei pareigybių aprašymai.

X. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

49. Administracijos vieši pranešimai skelbiami vietinėje spaudoje ir Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje.

50. Administracija reorganizuojama, pertvarkoma ar likviduojama Savivaldybės tarybos sprendimu, Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

51. Šie nuostatai gali būti panaikinti, pakeisti ar papildyti Savivaldybės tarybos sprendimu.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-29 09:44:05

Veiklos sritys