Informacijos teikimo tvarka

    PATVIRTINTA

                     Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos

                                         direktoriaus 2020 m. birželio 30  d.

                                                                                                                                   įsakymu Nr. AV-1372

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS INFORMACIJOS PATEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TVARKOS APRAŠAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Aprašas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymu, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymu, Lietuvos Respublikos teisės gauti informaciją iš valstybės ir savivaldybių įstaigų įstatymu.

2. Šiuo aprašu siekiama gerinti ryšius su viešosios informacijos rengėjais, užtikrinant teisingą ir laiku pateiktą visuomenei informaciją apie Savivaldybės veiklą, stiprinti rajono gyventojų pasitikėjimą savivaldos institucija, kurti ir palaikyti pozityvų valstybės tarnautojų (savivaldos institucijos) įvaizdį.

3. Šis aprašas reglamentuoja bendruosius informacijos pateikimo visuomenei principus ir Savivaldybės darbuotojų bendravimo su viešosios informacijos rengėjais tvarką.

4. Pagrindinės šio aprašo sąvokos:

Darbuotojai – Klaipėdos rajono savivaldybės vadovai, padalinių vadovai, valstybės tarnautojai ir darbuotojai, dirbantys pagal darbo sutartį.

Viešosios informacijos rengėjas – visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas, radijo programų transliuotojas, leidykla, kino, garso ar vaizdo studija, informacijos, reklamos ar viešųjų ryšių agentūra, redakcija, informacinės visuomenės informavimo priemonės valdytojas, nepriklausomas kūrėjas, žurnalistas ar kitas asmuo, rengiantys ar pateikiantys skleisti viešąją informaciją.

Žurnalistas – fizinis asmuo, kuris profesionaliai renka, rengia ir teikia medžiagą viešosios informacijos rengėjui ir (ar) skleidėjui pagal sutartį su juo ir (ar) yra žurnalistų profesinės organizacijos narys.

II. INFORMACIJOS PATEIKIMAS VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS

5. Informaciją apie Savivaldybėje vykstančius posėdžius ir jų darbotvarkę, taip pat mero, jo pavaduotojų ir Savivaldybės administracijos direktoriaus bei jo pavaduotojų darbotvarkę bei planuojamus susirinkimus ar susitikimus, kuriuose be darbuotojų dalyvauja ir kiti privačių interesų turintys asmenys, skelbia Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius Savivaldybės interneto svetainėje. Jeigu nėra galimybių apie susitikimą paskelbti likus ne mažiau kaip vienai darbo dienai iki jo pradžios, apie įvykusį susitikimą pranešama ne vėliau kaip kitą darbo dieną.

6. Informacija apie Savivaldybės mero, jo pavaduotojų, administracijos direktoriaus, jo pavaduotojų, padalinių vadovų iniciatyva organizuojamus seminarus, konferencijas, apskritojo stalo diskusijas, tarptautinių projektų pristatymus, užsienio svečių vizitus, visuomenines akcijas, susitikimus su gyventojais, nusipelniusių žmonių pagerbimo ceremonijas, valstybinių ir profesinių švenčių, rajono istorinių įvykių bei įsimintinų datų paminėjimą ir kitus renginius, apie kuriuos reikia informuoti visuomenę ir žurnalistus, kartu su renginių programa yra pateikiama Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 2 darbo dienas iki renginio. Informacija paskelbiama Savivaldybės interneto svetainėje ir išplatinama viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

7. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius kviečia viešosios informacijos rengėjus dalyvauti posėdžiuose, pasitarimuose, konferencijose, kituose renginiuose, kuriuos pagal kompetenciją organizuoja Savivaldybės vadovai ir padaliniai.

8. Raštiški atsakymai į viešosios informacijos rengėjų klausimus Savivaldybės vadovų vardu ir kita informacija viešosios informacijos rengėjams Savivaldybės administracijoje teikiama tik per  Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrių, kuris, užfiksavęs viešosios informacijos rengėjo pavadinimą, asmens pavardę, jo pateiktus klausimus, perduoda Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovams, kad šie paruoštų išsamų atsakymą. Atsakymai į klausimus Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui pateikiami elektroniniu paštu:

a) jeigu rengiant juos nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per 4 valandas;

b) jeigu reikia kaupti papildomus duomenis – ne vėliau kaip per 5 darbo dienas.

9. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius informaciją viešosios informacijos rengėjams pateikia elektroniniu paštu:

a) jeigu rengiant informaciją nereikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per vieną darbo dieną;

b) jeigu rengiant informaciją reikia kaupti papildomų duomenų – ne vėliau kaip per savaitę.

10. Viešosios informacijos rengėjas klausimus Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui teikia raštu.  Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius klausimus perduoda atsakingiems darbuotojams, kurie pateikia išsamią informaciją. Dėl galutinės atsakymo formos sprendžia Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius. Atsakymus viešosios informacijos rengėjui teikia Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius 9 punkte nustatytais terminais.

11. Viešosios informacijos rengėjai, pageidaujantys susitikti su Savivaldybės vadovai, informuoja apie tai Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrių ir informuoja apie būsimo pokalbio temą ir pateikia preliminarius klausimus. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius suderina interviu laiką ir apie jį informuoja viešosios informacijos rengėjo atstovą.

12. Darbuotojai Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui pateikia objektyvią, tikslią ir išsamią informaciją.

III. VIDINIO KOMUNIKAVIMO TVARKA

13. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius organizuoja Savivaldybės spaudos konferencijas, rengia pranešimus spaudai, informuoja viešosios informacijos rengėjus apie Savivaldybės veiklą ir priimtus sprendimus, vykdo kitus pavedimus, susijusius su oficialios Savivaldybės informacijos rengimu ir skleidimu.

14. Informaciją apie Savivaldybės veiklą Savivaldybės vadovai, seniūnai, skyrių vedėjai, skyrių specialistai (darbuotojai) pagal savo kompetenciją pateikia Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui.

15. Savivaldybės administracijos direktorius, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojai, seniūnai, skyrių vedėjai, biudžetinės įstaigos informuoja Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrių apie organizuojamus renginius – apie komisijų ir darbo grupių posėdžius; pasitarimus, kuriuose dalyvauja meras, mero pavaduotojai, Savivaldybės administracijos direktorius (pavaduotojai), Savivaldybės tarybos nariai, kitų rajono institucijų atstovai – raštu prieš 1 darbo dieną, o apie skubiai sušauktus svarbius pasitarimus – žodžiu, ne vėliau kaip prieš 1 valandą.  

16. Skyrių vedėjai arba jų įgalioti atsakingi darbuotojai informuoja Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrių apie planuojamus projektus, pasirašytas sutartis, vykdomų darbų svarbiausius etapus. Skelbtinos informacijos viešinimo būdus planuoja ir visuomenei bei viešosios informacijos rengėjams informaciją parengia Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius.

17. Privalomus skelbti vietinėje spaudoje skelbimus, administracinius aktus Savivaldybės administracijos padaliniai pateikia Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui. Darbuotojai pagal kompetenciją juos skelbia Savivaldybės interneto svetainėje specialiose skiltyse ir kitose duomenų valdymo bazėse.

18. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius:

18.1. teikia informaciją apie Savivaldybės veiklą Savivaldybės interneto svetainėje ir išplatina viešosios informacijos rengėjams elektroniniu paštu.

18.2. atlieka spaudos stebėseną, renka žiniasklaidoje pasirodžiusią informaciją, kritiką, pastabas, komentarus ir pan. apie Savivaldybės veiklą.

19. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėjas arba specialistas pagal galimybes dalyvauja Savivaldybės tarybos posėdžiuose, organizuojamose spaudos konferencijose. Jis gali dalyvauti Savivaldybės tarybos komitetų, komisijų ir darbo grupių posėdžiuose, pasitarimuose, seminaruose ir kituose renginiuose.

20. Visos privalomos ir kitos svarbios informacijos skelbimo internetinėje svetainėje tvarka išdėstyta atskiru Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

IV. REAGAVIMAS Į VISUOMENĖS NUOMONĘ

21. Žiniasklaidoje paskelbtą gyventojų nuomonę ir konstruktyvią kritiką apie Savivaldybės administracijos veiklą renka ir apibendrina Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius.

22. Tikrovės neatitinkančių faktų paneigimai apie Savivaldybės veiklą paruošiami kuo greičiau. Reikalingą informaciją parengia ir Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriui teikia Savivaldybės padaliniai pagal savo kompetenciją. Už atsakymų platinimą viešosios informacijos rengėjams atsakingas Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius.

23. Atsakymų pateikimą viešosios informacijos rengėjams dėl Savivaldybės administracijos veiklos koordinuoja ir kontroliuoja Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus vedėjas.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 11:39:01

Veiklos sritys