Sąvado formavimo nuostatai

PATVIRTINTA Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2019 m. birželio 7 d. įsakymu Nr. AV-1192

  KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEMATERIALAUS KULTŪROS PAVELDO VERTYBIŲ SĄVADO NUOSTATAI

 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono savivaldybės nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvadas (toliau – Sąvadas) – viena iš Lietuvos ir Klaipėdos rajono etninės kultūros plėtros politikos įgyvendinimo priemonių − nematerialaus kultūros paveldo vertybių sisteminiai sąrašai su surinktais ir nuolat atnaujinamais dabarties ir praeities duomenimis: aprašymais, vaizdo ir garso medžiaga. Tai vienas iš būdų aktualizuoti dvasinio tautos kultūros paveldo reikšmę, kuris dėl ypatingo trapumo ir spartaus nykimo reikalauja sutelkti visas įmanomas priemones vertybėms išsaugoti.

2. Sąvadas rengiamas vadovaujantis UNESCO Nematerialaus kultūros paveldo apsaugos konvencijos ir Lietuvos Respublikos etninės kultūros valstybinės globos pagrindų įstatymo nuostatomis. Nacionalinio Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado duomenų valdytojas yra Lietuvos Respublikos kultūros ministerija, tvarkytojas − Lietuvos nacionalinis kultūros centras.

3. Nematerialus kultūros paveldo vertybės – išlikę unikalūs, istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingi, bendruomenėms reikšmingi nematerialaus kultūros paveldo elementai, įtraukti į Sąvadą. Vertybę įvairiapusiškai pristato, apibūdina, pagrindžia jos istorinį tęstinumą ir vertę dokumentų rinkinys, vadinamas Sąvado byla.

II. SĄVADO TIKSLAI IR TURINYS

 4. Sąvado tikslai yra:

4.1. rinkti duomenis apie Klaipėdos rajono savivaldybėje išlikusius unikalius istoriniu, kultūriniu, etnologiniu ir kitais požiūriais vertingus, bendruomenėms reikšmingus nematerialaus kultūros paveldo elementus (toliau – Sąvado vertybės);

4.2. patikslinti Klaipėdos rajono nematerialaus kultūros paveldo vertybių registro objektų sąrašą, atrinktus reikšmingus registro objektus įtraukiant į Sąvadą;

4.3. sukurti vietinį Sąvado bylų archyvą;

4.4. pateikti vietinio Sąvado vertybių pasiūlymus nacionalinio Nematerialaus kultūros paveldo vertybių sąvado tvarkytojui;

4.5. siekti užtikrinti Sąvado vertybių apsaugą, sudaryti sąlygas jų perimamumui, tęstinumui ir sklaidai;

4.6. sudaryti galimybes Sąvadu naudotis valstybinėms valdymo institucijoms, mokslo ir studijų, kultūros bei švietimo įstaigoms bei institucijoms, kitoms suinteresuotoms organizacijoms ir asmenims;

4.7. skleisti informaciją apie Sąvado vertybes rajono ir šalies mastu.

5. Sąvadą sudaro 5 kategorijų vertybių duomenys:

5.1. tradicinės kultūros sričių, rūšių, žanrų, įgūdžių, gebėjimų;

5.2. tradicinės kultūros įvykių – švenčių, renginių, apeigų;

5.3. gyvųjų tradicinės kultūros židinių;

5.4. tradicinės kultūros pateikėjų, atlikėjų – grupių, kolektyvų, bendruomenių;

5.5. tradicinės kultūros atlikėjų, meistrų, pateikėjų – asmenų.

 III. SĄVADO FORMAVIMAS

6. Sąvado administratorius ir Sąvado duomenų valdytojas bei tvarkytojas − Savivaldybės administracijos Kultūros skyrius.

7. Sąvado pirminių duomenų apie objektus, siūlomus įtraukti į Sąvadą, teikėjais gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys (toliau – Teikėjas):

7.1. su etnine kultūra susijusios kultūros, švietimo, mokslo ir studijų, saugomų teritorijų įstaigos ir institucijos;

7.2. kaimų, seniūnijų, miestelių bendruomenės;

7.3. nevyriausybinės organizacijos;

7.4. pavieniai asmenys.

8. Teikėjai kasmet iki gegužės 1 d. pateikia Kultūros skyriui pasiūlymų sąrašą su siūlomų objektų aprašymais (Nuostatų 1 priedas).

9. Sąvado vertybes iš pasiūlytų objektų atrenka Nematerialaus kultūros paveldo vertybėms rajone išaiškinti komisija (toliau – Komisija), sudaryta Kultūros skyriaus siūlymu Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu iš penkių asmenų: Savivaldybės mero pavaduotojo, kuruojančio kultūros sritį, Savivaldybės administracijos, kultūros įstaigų, atminties institucijų atstovų.

10. Komisija siūlomus objektus Sąvadui nagrinėja posėdyje, kurį šaukia Komisijos pirmininkas. Komisijos posėdis protokoluojamas. Protokolą pasirašo Komisijos pirmininkas ir sekretorius.

11.  Posėdis yra teisėtas, jeigu jame dalyvauja daugiau kaip pusė Komisijos narių.

12. Komisija priima sprendimus atviru balsavimu posėdyje balsavusių Komisijos narių balsų dauguma, įskaitant posėdyje nedalyvaujančio Komisijos nario, kurio nuomonė pareikšta raštu, balsą. Balsams pasiskirsčius po lygiai, lemia posėdžio pirmininko balsas. 

13.  Esant reikalui, į Komisijos posėdį gali būti kviečiamas Teikėjas pristatyti savo pasiūlymus.

14. Už kiekvieną pateiktą Sąvadui objektą posėdyje balsuojama atskirai.

15.  Komisijai patvirtinus bent vieną siūlomą objektą kaip Sąvado vertybę, Teikėjas apie tai informuojamas raštu ir įpareigojamas parengti Sąvado bylą, bei, Komisijai rekomendavus, iki kitų metų balandžio 1 d. pateikti Sąvado vertybę kaip pasiūlymą Lietuvos nacionaliniam kultūros centrui.

16. Sąvado sąrašai pildomi ir tikslinami kas dveji metai, išimties atvejais – dažniau.

17. Apie naujai įrašytas Sąvado vertybes informacija paskelbiama Savivaldybės tinklalapyje bei žiniasklaidoje.

18. Sąvado vertybių sąrašai viešinami Savivaldybės tinklalapyje (skyrelyje Etninė kultūra).

19. Sąvado bylų duomenys yra vieši, teikiami fiziniams ir juridiniams asmenims.

 IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

20. Sąvado kūrimas, apsauga ir plėtra vykdoma Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto, Savivaldybės biudžeto lėšomis, įskaitant Lietuvos kultūros tarybos remiamus projektus, etninės kultūros puoselėjimo ir plėtros Klaipėdos rajone projektus bei Klaipėdos rajono biudžetinių kultūros įstaigų veiklos finansavimą.

21. Asmens duomenys, kiek tai susiję su šiuose nuostatuose nustatyta veikla, teikiami ir naudojami Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nustatyta tvarka.

1 Priedas. Sąvado pasiūlymų sąrašo forma

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:04:58

Veiklos sritys