Informuojame apie galimybę susipažinti su Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais.

Planavimo organizatorius: Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius, Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 47 20 25, el. paštas [email protected], interneto svetainė www.klaipedos-r.lt

Teritorijų planavimo dokumento rengėjas: UAB „Tyrens Lietuva“, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, el. p.: [email protected]. Projekto vadovė – Gintarė Karpavičienė, tel.: +37064909425, el. p.: [email protected], interneto svetainė: www.tyrens.lt 

Planavimo pagrindas:

• Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. lapkričio 24 d. sprendimas Nr. T11-405 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano sprendinių koregavimo“

• Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2023 m. vasario 28 d. įsakymas Nr. AV-550 „Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių koregavimo“

• Planavimo darbų programa Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniams

Planavimo tikslai:

Planavimo tikslas nustatytas vadovaujantis Savivaldybės bendrojo plano sprendinių įgyvendinimo stebėsenos ataskaitos išvadomis. Planavimo tikslas – koreguoti bendrojo plano koregavimo sprendinius visoje bendruoju planu suplanuotoje teritorijoje, nekeičiant galiojančio bendrojo plano sprendinių esmės.

Planavimo uždaviniai:

 1. Įvertinti rekomendacijas ir siūlymus, suformuotas bendrojo plano koregavimo sprendinių įgyvendinimo stebėsenos (monitoringo) 2020-2021 metų ataskaitoje.
 2. Pagal poreikį taisyti technines klaidas (brėžiniuose ir (ar) tekstinėje dalyje).
 3. Detalizuoti aukštesnio lygmens kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų sprendinius.
 4. Pagal poreikį įvertinti Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo 14 straipsnio 6 dalyje išdėstytus uždavinius.
 5. Pagal poreikį nustatyti savivaldybės ir jos urbanistinių centrų socialinės infrastruktūros sistemos vystymo reikalavimus.
 6. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose aiškiau reglamentuoti G1 indeksą neurbanizuojamose teritorijose.
 7. Įvertinti ir pateikti siūlymus dėl bendrajame plane numatytų rodiklių: užstatymo tankumas, intensyvumas ir aukštingumas.
 8. Patikslinti 30 m aukščio ir aukštesnių ypatingųjų inžinerinių statinių ir atsinaujinančių išteklių energetikos objektų (išskyrus saulės šviesos energijos elektrines ir kitus Lietuvos Respublikos atsinaujinančių išteklių energetikos įstatyme numatytus atvejus) išdėstymo reikalavimus.
 9. Patikslinti urbanistinių struktūrų formavimo ir (ar) pertvarkymo principus.
 10. Įvertinti ir patikslinti bendrajame plane nustatytus sklypų dydžius ir jų reglamentavimą.
 11. Pagal poreikį tikslinti bendrojo plano koregavimo sprendinius dėl marių krantų apsaugos juostos, įvertinant pasikeitusius teisės aktus.
 12. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti sklypų atidalinimą bendraturčiams.
 13. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti ir patikslinti (esant poreikiui) bendrojo plano sprendiniuose vaizduojamas sanitarines apsaugos zonas.
 14. Pagal poreikį patikslinti, reglamentuoti urbanizuotose ir urbanizuojamose teritorijose pramonės ir gamybos įmonių veiklą ir plėtros galimybes.
 15. Numatyti savivaldybei svarbių objektų išdėstymą, tame tarpe uostelius/prieplaukas.
 16. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose reglamentuoti miškų funkcines zonas, rengiant teritorijų planavimo dokumentus.
 17. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose patikslinti infrastruktūrai reikalingų koridorių formavimą, žemesnio lygmens teritorijų planavimo ir žemėtvarkos dokumentuose ir žemės paskirties keitimo atvejais.
 18. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose nustatyti vertingą kraštovaizdį reprezentuojančias apžvalgos vietas ir iš jų atsiveriančias panoramas, pagal poreikį numatyti jų vizualinę apsaugą.
 19. Bendrojo plano koregavimo sprendiniuose įvertinti želdynų plotų atitiktį teisės aktuose nustatytoms želdynų normoms, jeigu reikalinga pateikti siūlymus.

Teritorijų planavimo dokumento lygmuo: savivaldybės.

Viešinimo procedūrų tvarka: bendroji (savivaldybės lygmens bendrųjų planų) viešinimo tvarka.

Susipažinti su parengto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima:

Skelbimas apie parengtą bendrąjį planą: Informacija, apie parengtą bendrąjį planą skelbiama Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumento rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinės sistemos (TPDRIS interneto svetainėje www.planuojustatau.lt TPD Nr. K-RJ-55-23-498); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai) ir interneto svetainėje https://klaipedos-r.lt/, ir seniūnijų skelbimų lentose.

Susipažinimo su parengtu teritorijų planavimo dokumentu tvarka: Susipažinti su parengto Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendiniais galima nuo 2024  07 01 d. iki 2024 08 01 d. teritorijų planavimo dokumentų informacinėje sistemoje (https://www.planuojustatau.lt, TPD Nr. K-RJ-55-23-498); Planavimo organizatoriaus Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos buveinėje ir svetainėje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai); Rengėjo UAB „Tyrens Lietuva“ buveinėje, Jonavos g. 7 (D korpusas), LT-44192 Kaunas, informacija telefonu Tel. +370 649 09 425, el. paštas [email protected]

Sprendinių vieša ekspozicija vyks: 2024 07 08 d. iki 2024 08 01 d. Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos skelbimų lentoje (I aukšte), adresu Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Viešas susirinkimas dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių įvyks 2024 08 01 d. 17.00 val. Gargždų muzikos mokyklos salėje (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai)

Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymai dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijos bendrojo plano koregavimo sprendinių teikiami planavimo organizatoriui raštu (aukščiau nurodytu adresu) ir (ar) Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybės priežiūros informacinėje sistemoje iki viešo svarstymo pabaigos – t. y. 2024 08 01 d. viešo susirinkimo pabaigos.

Pasibaigus susipažinimo su parengtu dokumentu skirtam laikui, pateikti pasiūlymai nebus priimami. Teikiant pasiūlymus, privaloma nurodyti vardą, pavardę, adresą ir motyvus, kuriais pagrindžiamas pasiūlymas ir juos patvirtinantys įrodymai. Pasiūlymus teikusiems asmenims planavimo organizatorius atsakys raštu, nurodant, ar atsižvelgta į pasiūlymus ar neatsižvelgta, taip pat kodėl neatsižvelgta.