Klaipėdos rajono savivaldybės administracija organizuoja atranką į Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimo darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto partnerius.

Atrankos tikslas – skatinti organizacijas bendradarbiauti su Klaipėdos rajono savivaldybe sveikatos stiprinimo ir priežiūros srityje, įgyvendinant Pažangos priemonę Nr. 11-002-02-11-01 „Gerinti sveikatos priežiūros paslaugų kokybę ir prieinamumą“.

Galimi pareiškėjai  asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau – ASPĮ), kurios turi ambulatorinės slaugos paslaugų namuose (toliau – ASPN) paslaugas teikiančią specialistų komandą ir atitinka Apraše nustatytus kriterijus.

Pareiškėjas atrankai gali pateikti ne daugiau kaip vieną paraišką ir tik vienai ASPN paslaugas teikiančiai komandai.

Vienai ASPN komandai (įstaigai) skiriama ne daugiau kaip 18 400,00 Eur su PVM (medicininės ir kitos įrangos įsigijimui).

Paraiškos teikimo tvarka:

  • paraiška, pasirašyta elektroniniu parašu, kartu su pridedamais dokumentais pateikiama Savivaldybės administracijai el. paštu [email protected], laiško temos laukelyje (subject) nurodant „ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimo darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankai“. Šie dokumentai vienu laišku gali būti pateikiami naudojant specialias didelės apimties byloms siųsti pritaikytas programas ir (ar) mainavietes internete;
  • pasirašyta popierinė paraiška su priedais viename užklijuotame voke su užrašu „ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimo darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankai“ siunčiama paštu registruotu laišku arba pristatoma tiesiogiai Savivaldybės administracijai, adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai LT- 96130. Paraiškų, atsiųstų paštu, priėmimo terminas nustatomas pagal pašto antspaudo datą ant voko.

Paraiška turi būti pateikta iki skelbime, paskelbtame Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt, nustatyto termino paskutinės dienos ir valandos. Paraiškos, pateiktos po nurodyto termino skelbime ir išsiųstos kitais būdais nei nurodyta Apraše, nebus vertinamos.

Paraiška turi būti užpildyta lietuvių kalba, kompiuteriu, „Microsoft Word“ formatu, pasirašyta įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, bei patvirtinta antspaudu, jei tokį antspaudą įstaiga / organizacija privalo turėti, arba pasirašyta kvalifikuotu elektroniniu parašu, atitinkančiu 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 910/2014 dėl elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų vidaus rinkoje, kuriuo panaikinama Direktyva 1999/93/E, nustatytus kvalifikuotam elektroniniam parašui keliamus reikalavimus.

Paraiškos (1 priedas) ASPN paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimo darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankai priimamos iki 2024 m. sausio 24 d. 17 val. (įskaitytinai).

Aktualūs dokumentai:

Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimo darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės direktoriaus 2024 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. AV-68 „Dėl Ambulatorinės slaugos paslaugų namuose paslaugas teikiančių specialistų komandų aprūpinimo darbui reikalinga įranga ir priemonių komplektais Klaipėdos rajono savivaldybėje projekto partnerių atrankos tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Aprašas);

Kvietimas „Ilgalaikės priežiūros dienos centrų įrengimas, mobilių komandų aprūpinimas įranga ir transporto priemonėmis Nr. 09-010-P“ (https://www.esinvesticijos.lt/kvietimai/ilgalaikes-prieziuros-dienos-centru-irengimas-mobiliu-komandu-aprupinimas-iranga-ir-transporto-priemonemis).

Kontaktinis asmuo papildomai informacijai:

Gintarė Domarkė, Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vyresnioji patarėja, el. p. [email protected], tel. +370 674 92 428.