Klaipėdos rajono savivaldybė, skatindama valdytojus bendromis jėgomis tinkamai prižiūrėti ir tvarkyti kultūros paveldo objektus, esančius Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje,  ir kultūros paveldo statinius, esančius Priekulės miesto istorinėje dalyje (unikalus kodas Kultūros vertybių registre 33624), kviečia teikti paraiškas iš dalies finansuoti jų išsaugojimo darbus 2023 metais iš Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšų.

Savivaldybės skiriamų lėšų dalis sudarys:

 • kultūros paveldo objekto taikomiesiems tyrimams (tarp jų ir archeologiniams tyrimams) sudarys iki 100 procentų, bet ne daugiau negu 5 tūkst. eurų;
 •  kultūros paveldo objekto tvarkybos ir (ar) apsaugos techninių priemonių įrengimo darbų projekto parengimui iki 70 procentų, bet ne daugiau negu 10 tūkst. eurų;
 • kultūros paveldo objekto tvarkybos ir (ar) apsaugos techninių priemonių įrengimo ir (ar) tvarkomiesiems statybos darbams arba kultūros paveldo statinio tvarkomiesiems statybos darbams iki 80 procentų, bet ne daugiau negu 50 tūkst. eurų.

Paraiškas gali teikti kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio savininkas ar kitas fizinis ar juridinis asmuo nuosavybės, patikėjimo, nuomos, panaudos ar kitokiu teisėtu pagrindu valdantis kultūros paveldo objektą ar kultūros paveldo statinį, arba jo įgaliotas asmuo.

Bendra skiriama lėšų suma 2023 metais – 100 000 eurų.

Prioritetas bus teikiamas, kai:

 • vykdomi fizinio asmens nuosavybės teise valdomo pastato išsaugojimo darbai;
 • vykdomi daugiabučio gyvenamojo namo išsaugojimo darbai;
 • vykdomi saugomo kultūros paveldo objekto (pastato), kuriam iškilusi reali sunykimo grėsmė, išsaugojimo darbai;
 • vykdomi išsaugojimo darbai, susiję su pastato fasadų ir (ar) stogų sutvarkymu Priekulės miesto istorinėje dalyje (tuo atveju, jei kompleksiškai sutvarkomas visas pastato fasadas ir (ar) stogas);
 • vykdomi medinės architektūros statinio išsaugojimo darbai;
 • vykdomi sakralinio statinio išsaugojimo darbai;
 • vykdomi dvaro statinio išsaugojimo darbai;
 • vykdomi tęstiniai pastato išsaugojimo darbai;
 • kultūros paveldo objekto ar kultūros paveldo statinio valdytojo išsaugojimo darbų finansinis indėlis didesnis nei 50 procentų.

Paraiškos forma, privalomų pateikti dokumentų sąrašas ir kitos sąlygos nurodytos Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimo tvarkos apraše, patvirtintame Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2021 m. sausio 28 d. sprendimu Nr. T11-35. Tvarkos aprašą su paraiškos forma galima rasti  Klaipėdos rajono savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt (Veiklos sritys/Kultūra/Kultūros paveldas/Kultūros paveldo objektų, esančių Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje, ir kultūros paveldo statinių, esančių Priekulės miesto istorinėje dalyje, išsaugojimo darbų finansavimas).

Paraiškų priėmimas vyksta nuo 2023 m. sausio 18 d. iki 2023 m. kovo 18 d.

Paraiškas priima Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijų planavimo skyrius (Klaipėdos g. 2, Gargždai, kab. 308).

Papildomos konsultacijos teikiamos el. paštu [email protected] arba telefonu +370 618 45035.

Tvarkos aprašą ir paraiškų formas rasite ČIA.