Paraiškos teikiamos Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai nuo 2023 m. lapkričio 30 d. iki 2023 m. gruodžio 20 d. 15 val. (imtinai) adresu: Klaipėdos g. 2, Gargždai (paraiškos paliekamos 1 aukšte esančiame „viename langelyje“) arba siunčiamos paštu ant voko nurodant „Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose iš dalies finansuojamų Savivaldybės biudžeto lėšomis programų atrankos konkursui“. Pareiškėjas pateikia vieną užpildytą, pasirašytą ir antspauduotą projekto paraiškos formą ir priedus (originalą). Projekto paraiška turi būti pateikta registruotu paštu, įteikta per pašto kurjerį arba pareiškėjo ar jo įgalioto asmens asmeniškai. Jeigu paraiška pateikiama paštu arba per pašto kurjerį, pašto žymoje nurodyta išsiuntimo data turi būti atitinkamai ne vėlesnė kaip gruodžio 20 d. Kitais būdais, tai yra faksu, elektroniniu paštu arba kitais adresais, gautos paraiškos nevertinamos. Paraiška turi būti užpildyta aiškiai ir įskaitomai lietuvių kalba ir kartu su pridedamais dokumentais tvarkingai susegta.

Paraiškos bus priimamos tik pagal Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus patvirtintą paraiškos formą. Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, ugdymo, dalyvavimo pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose, rėmimo bei paraiškų priėmimo, nagrinėjimo, vertinimo tvarkos aprašus ir paraiškos formą rasite Savivaldybės interneto svetainėje www.klaipedos-r.lt skyriuje „Sportas–Sporto rėmimo konkursai“.

Pareiškėjai, kurie ankstesniais metais pateikė trimetes paraiškas ir su Klaipėdos rajono savivaldybe pasirašė Sportininkų, reprezentuojančių Klaipėdos rajono savivaldybę, aukšto meistriškumo sporto varžybose programos vykdymo ir finansavimo sutartis, turi pateikti patikslintą paraišką 2024 metams. Lėšų gavėjai, kurie dar nepateikė ataskaitų už šių metų vykdymą, privalo jas pateikti.

Galimi pareiškėjai:

Paraiškas gali teikti fiziniai ir juridiniai asmenys, kurie:

1. teisės aktų nustatyta tvarka yra registruoti ir vykdo savo veiklas Klaipėdos rajone;

2. reprezentuoja Klaipėdos rajono savivaldybę pasaulio, Europos, Lietuvos aukšto meistriškumo sporto varžybose ir atitinka Tvarkos aprašo 1 priede nustatytus kriterijus ir yra pateikę tai įrodančius dokumentus;

3. teisės aktų nustatyta tvarka yra pateikę Registro tvarkytojui metinės finansinės atskaitomybės dokumentus, įvykdę mokesčių mokėjimo įsipareigojimus;

4. nėra likviduojami, sustabdę ar apriboję savo veiklos;

5. įsipareigoja komandai skirti ne mažesnę kaip savivaldybės skiriamo dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų sumą, išskyrus individualiai sportuojančius sportininkus, kurie įsipareigoja skirti ne mažiau kaip 25 proc. savivaldybės skiriamo dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų sumą. Tinkami dokumentai, įrodantys prisidėjimą, yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų laiškas, parama, teikiama natūra prekėmis ir (arba) paslaugomis, išreikšta pinigine verte (nepiniginio įnašo vertę teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoja, nustato ir už jos teisingumą atsako programos vykdytojas). Visuose indėlį patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas programos pavadinimas, finansinio įsipareigojimo rūšis (parama lėšomis ar natūra), finansinio įsipareigojimo vertė eurais ir finansinio įsipareigojimo įvykdymo terminas (konkreti data, laikotarpis ar įvykis).

Savivaldybės biudžeto lėšos gali būti skiriamos:

1. išlaidoms sportininko(ų) nuvykimui į varžybas (kelionės bilietams, transporto nuomai, kurui);

2. sportininko maitinimui varžybų ir pasirengimo joms laikotarpiu, bet neviršijant nustatyto maksimalaus sutartinio dienų skaičiaus. Savivaldybės biudžeto lėšų dydis vieno sportininko maitinimui nustatomas vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2019 m. liepos 24 d. nutarimu Nr. 778 „Dėl Viešųjų renginių ir aukšto meistriškumo sporto treniruočių stovyklų dalyviams skiriamų neapmokestinamųjų piniginių kompensacijų dydžių ir mokėjimo tvarkos taisyklių patvirtinimo“ (atsižvelgiant į aktualią redakciją).Savivaldybės biudžeto lėšų naudoti kitų sporto varžybų dalyvių maitinimui neleidžiama. Lėšos sportininko (ų) maitinimui apskaičiuojamos taip: lėšų suma vienam sportininkui padauginama iš varžybų ir pasirengimo varžyboms dienų skaičiaus ir padauginama iš sutartinio sportininkų skaičiaus;

3. atlygiui pagal sportinės veiklos sutartis, neviršijant biudžeto lėšų skiriamų nustatyto sportininko krepšelio principu vienam sutartiniam sportininkui;

4. sportininko aprangos, trumpalaikio sporto inventoriaus įsigijimui, bet neviršijant Tvarkos aprašo 2 priede nustatytos maksimalios sumos;

5. starto, teisėjavimo ar dalyvio mokesčiui;

6. sporto aikštelių, patalpų, inventoriaus nuomai;

7. varžybų medicininiam aptarnavimui;

8. veiklos viešinimui;

9. sportininko apgyvendinimo išlaidoms treniruočių ar varžybų metu.

Prie paraiškos pridedama:

1. Aukšto meistriškumo sporto programa – trejų kalendorinių metų trukmės aukšto meistriškumo sporto planavimo dokumentas, kuriame nurodomi fizinio ar juridinio asmens veiklos uždaviniai ir priemonės jiems įgyvendinti, priemonių terminai, lėšų poreikis šios programos įgyvendinimui ir planuojami lėšų šaltiniai, priemonių įgyvendinimo vertinimo kriterijai, jų reikšmės. Sportininkai, kurių meistriškumo siekimas apsiriboja dalyvavimu regiono, šalies ar tarptautiniuose sporto mėgėjų renginiuose, ir aukšto meistriškumo individualių sporto šakų sportininkai gali pateikti tik vienų metų programą, jeigu siekia finansavimo tik vieniems metams;

2. sąrašas sportininkų, kuriems prašomas finansavimas;

3. dokumentai, patvirtinantys sportininko ar komandos pasiektą aukšto meistriškumo rezultatą;

4. dokumentai, patvirtinantys sportininko ar komandos dalyvavimą aukšto meistriškumo sporto varžybose;

5. varžybų nuostatų (jeigu yra) kopija;

6. dokumentai, įrodantys prisidėjimą: įsipareigojimas komandai skirti ne mažesnę kaip savivaldybės skiriamo dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų sumą, o individualiems sportininkams skirti ne mažiau kaip 25 proc. savivaldybės skiriamo dydžio nuosavų ar kitų šaltinių lėšų sumą.

7. sutarties kopija, jeigu paraišką už fizinį asmenį teikia juridinis asmuo.

Išsamesnę informaciją teikia Švietimo ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė (fizinio aktyvumo ir sporto koordinatorė) Ugnė Tamošauskienė, mob. tel. 8 694 53126, el. p. [email protected]