Dėl atleidimo nuo vietinės rinkliavos mokėjimo

Dėl atleidimo nuo vietinės RINKLIAVOS MOKėjimo už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas KLAIPĖDOS RAJONO savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą

2020 m. balandžio 30 d. Nr.     
Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu, n u s p r e n d ž i a:

Atleisti fizinius ar juridinius asmenis nuo vietinės rinkliavos mokėjimo už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuo 2020-05-01 iki 2020-12-31.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo įteikimo ar pranešimo suinteresuotai šaliai apie viešojo administravimo subjekto veiksmus (atsisakymą atlikti veiksmus) dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Klaipėdos apygardos skyriui (Herkaus Manto g. 37, LT-92236, Klaipėda) arba Regionų apygardos administracinio teismo Klaipėdos rūmams (Galinio Pylimo g. 9, LT-91230 Klaipėda) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                Bronius Markauskas

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:20:58

Veiklos sritys