Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (toliau – Įstatymas) įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pranešimus apie pastebėtus pažeidimus Klaipėdos rajono savivaldybėje (toliau – Savivaldybė) gali pateikti esami ir buvę Savivaldybės valstybės tarnautojai ir darbuotojai arba asmenys sutartiniais santykiais (konsultavimo, rangos, subrangos, stažuotės, praktikos, savanoriškos veiklos ir pan.) susiję su Savivaldybe, el. p. [email protected]

Pažeidimas – Įstaigoje galbūt rengiama, daroma ar padaryta nusikalstama veika, administracinis nusižengimas, tarnybinis nusižengimas ar darbo pareigų pažeidimas, taip pat šiurkštus privalomų profesinės etikos normų pažeidimas, mėginimas nuslėpti minėtą pažeidimą ar kitas grėsmę viešajam interesui keliantis arba jį pažeidžiantis teisės pažeidimas, apie kuriuos informaciją apie pažeidimą pateikiantis asmuo iš savo turimų ar turėtų tarnybos, darbo sutartinių santykių su Įstaiga arba įdarbinimo ar kitų iki sutartinių santykių metu.

Informacijos apie pažeidimus teikimo tvarka patvirtinta Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2022 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. AV- 2339 patvirtintas ,,Klaipėdos rajono savivaldybės vidinio informacijos apie pažeidimus kanalo administravimo tvarkos aprašas”

Siekiant veiksmingai įgyvendinti Pranešėjų apsaugos įstatymo nuostatas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“ yra patvirtinti:

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-17 10:34:43

Veiklos sritys