Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. gegužės 4 d. sprendimu Nr. T11-140 „Dėl patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 250 iki 350 m2. Patalpų vieta – Gargždų teritorija.

Patalpas pageidaujama nuomotis 10 metų su galimybe nuomos sutartį pratęsti arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos 7 patalpos/erdvės/kabinetai:

1. 2 patalpos/erdvės, ne mažesnės kaip po 10 m², tinkamos konsultavimui, kurio metu užtikrinamas konfidencialumas;

2. 1 patalpa, ne mažesnė nei 66 m², tinkanti bendram darbuotojų kabinetui;

3. 1 patalpa, ne mažesnė nei 100 m², skirta lankytojams, konferencijoms, užsiėmimams ir kitoms jaunimo veikloms;

4. 1 patalpa nuo 14 iki 30 m² su galimybe įrengti mokomąją virtuvę. Turi būti kanalizacija, vandentiekis, anga gartraukiui;

5. 1 patalpa, ne mažesnė nei 30 m², skirta darbo su jaunimu inventoriaus sandėliavimui, dokumentų archyvui;

6. turi būti ne mažiau kaip 1 tualetas;

7. patalpos turi būti strategiškai patogios jaunimui (arti miesto centro, pageidaujama Klaipėdos gatvėje);

8. patalpos turi būti tvarkingos, atitikti higienos, priešgaisrines ir saugos normas arba užtikrinama remonto ir tinkamo patalpų įrengimo galimybė nuomotojo lėšomis po sutarties sudarymo;

9. Patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Gargždų atviro jaunimo centro veiklai Gargždų teritorijoje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2023-08-28 10.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2023-08-29  9.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos arba pavyzdinės formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos