Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 31 d. sprendimu Nr. T11-280 „Dėl patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomos pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomą.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Nuomojamas turtas: patalpos. Patalpų plotas turėtų būti nuo 30 iki 50 m2. Patalpų vieta – Kretingalė.

Patalpas pageidaujama nuomotis 5 metams su galimybe nuomos sutartį pratęsti dar 5 metams arba nutraukti anksčiau laiko.

Reikalingos patalpos, tinkamos repeticijoms, nedidelėms edukacijoms ir daiktų sandėliavimui:

1. bendras patalpų plotas nuo 30 m² iki 50 m²;

2. turi būti bent vienas tualetas (gali būti bendro naudojimo);

3. atstumas nuo Kretingalės kultūros centro, kuris yra įsikūręs pastate Klaipėdos g. 10, Kretingalėje, ne didesnis nei 500 metrų;

4. netoli nuomojamų patalpų (iki 500 metrų atstumu) turi būti automobilių stovėjimo aikštelė, kurioje būtų galimybė pasistatyti ne mažiau nei 3 automobilius (aikštelė gali būti vieša bendro naudojimo);

5. privažiavimas prie pastato;

6. pritaikytas įėjimas neįgaliesiems, o jo nesant – galimybė įrengti;

7. patalpose turi būti įrengtas šildymas, vėdinimas, jos turi atitikti priešgaisrinės saugos reikalavimus;

8. patalpos turi atitikti higienos normas: Lietuvos higienos norma HN 42:2009 „Gyvenamųjų ir visuomeninių pastatų patalpų mikroklimatas“ ir Lietuvos higienos norma HN 98:2000 „Natūralus ir dirbtinis darbo vietų apšvietimas. Apšvietos ribinės vertės ir bendrieji matavimo reikalavimai“.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Patalpų, tinkamų Kretingalės kultūros centro veiklai Kretingalėje, nuomos pirkimo skelbiamų derybų būdu komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir nuomojamų patalpų dokumentai pateikiami iki 2023-10-16 17.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2023-10-17 14.00 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos nuomojamo turto dokumentus ir informaciją:

1. Patalpų, kurias siūloma nuomoti, nuosavybę įrodančio dokumento kopiją (valstybės įmonės Registrų centro pažymėjimo arba Nekilnojamojo turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopiją);

2. Patalpų kadastro duomenų bylos kopiją;

3. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

4. Įgaliojimą, suteikiantį teisę kitam asmeniui pateikti paraišką už turto savininką, taip pat pateikti kitus patalpų nuomos dokumentus, tikslinti dokumentus ir derėtis dėl patalpų nuomos (notaro patvirtintas įgaliojimas arba tinkamai patvirtinta jo kopija), kai šis asmuo nėra siūlomų nuomoti patalpų savininkas;

5. Kreditoriaus rašytinį sutikimą nuomoti patalpas (jei patalpos įkeistos);

6. Pradinę siūlomų nuomoti patalpų kainą mėnesiui už 1 kv. m, įskaitant visus papildomus mokesčius, kaip jie suprantami Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatyme (įskaitant gyventojų pajamų mokestį ir pridėtinės vertės mokestį, bet tuo neapsiribojant). Komunaliniai mokesčiai į nuomos kainą neįskaičiuojami.

Sąlygos