Vadovaudamasi Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2024 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T11-319 „Dėl penkių socialinių būstų pirkimo“ Klaipėdos rajono savivaldybės administracija perka penkis socialinius būstus.

Pirkimas vykdomas vadovaujantis Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų pirkimų arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimų tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. 1036 „Dėl Žemės, esamų pastatų ar kitų nekilnojamųjų daiktų įsigijimo arba nuomos ar teisių į šiuos daiktus įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ bei kitais teisės aktais.

Pirkimo būdas: skelbiamos derybos.

Perkančioji organizacija: Klaipėdos rajono savivaldybės administracija, įmonės kodas 188773688, adresas: Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai, tel. (8 46) 21 11 16, [email protected].

Perkamas turtas: penki socialiniai būstai.

Perkami butai turi būti įvertinti ir sertifikuoti pagal Lietuvos Respublikos statybos įstatymo nuostatas ir statybos techninio reglamento STR 2.01.02:2016 reikalavimus.

Gyvenamosios patalpos ir jų įranga turi atitikti statybos bei specialiųjų normų (higienos, priešgaisrinės saugos, elektros ir kt.) reikalavimus.

Santechnikos, patalpų šildymo ir kiti prietaisai turi būti techniškai tvarkingi, veikiantys, kokybiški.

Tvarkinga elektros instaliacija – visose patalpose veikiančios rozetės ir patalpų apšvietimas. Kiekvienoje patalpoje būtinas minimalus šviestuvas.

Butai turi būti be išorinių matomų defektų, nereikalaujantys remonto.

Langai ir balkono durys tvarkingi, gerai darinėjasi.

Turi būti įrengti elektros, vandens, dujų (jeigu jos yra) apskaitos prietaisai.

Pirmumas teikiamas butams, kuriuose įrengti elektrinei viryklei pritaikyti elektros įvadai.

Sandorio sudarymo metu butams negali būti uždėtas turto areštas, butai negali būti užstatyti ar įkeisti fiziniams ar juridiniams asmenims, sandorio sudarymo metu neturi būti  įsiskolinimų už komunalines paslaugas, butuose neturi būti įregistruotų kitų asmenų, taip  pat jie neturi būti kitų asmenų deklaruojami kaip gyvenamoji vieta, tūri būti nutraukta nuomos sutartis (jei buvo).

Jei perkamas būstas yra atnaujintame (modernizuotame) name, pateikiama pažyma apie savininko įsipareigojimus bei įsiskolinimus, susijusius su namo modernizavimu, kreditu, palūkanomis pasiūlymo pateikimo dienai.

Būstai perkami su inventorizuotais ir teisiškai įregistruotais butų priklausiniais (rūsiais ir pan.), jei tokie yra.

Įsigyjamuose būstuose privalo būti komunalinių paslaugų teikimas: turi būti tiekiamas geriamasis vanduo, energija maistui gaminti, šildymo, elektros energijos perdavimo, atliekų išvežimo ir kitos paslaugos. Būste turi būti sanitariniai įrenginiai (praustuvė, klozetas, vonia, dušas ir kt.), estetiška būsto išvaizda, siekiant užtikrinti oraus gyvenimo sąlygas.

Būstas negali būti bendrabutyje.

Būstai daugiabučiuose namuose arba vienbutis gyvenamasis namas ar kitos gyvenamos patalpos, kurių energinio naudingumo klasė ne žemesnė nei C.

Būstai įsigyjami Gargždų, Priekulės miestuose ir Vėžaičių, Kretingalės, Dovilų miesteliuose:

Vieną vieno kambario būstas pirmame aukšte arba turi būti liftas jeigu ne pirmame, pritaikytas asmeniui su fizinę negalia (pritaikytas ir patekimas į būstą asmeniui su fizinę negalia), 24-40 kv. m.;

Vieną keturių kambarių būstą, 75-85 kv. m.;

Vieną trijų kambarių būstą, 50-67 kv. m.;

Du dviejų kambarių būstus, 32-52 kv. m.

Pirkimo dokumentai skelbiami savivaldybės tinklapyje www.klaipedos-r.lt.

Pasiūlymas (su priedais) savininko arba įgalioto asmens pateikiamas raštu užklijuotame voke, ant voko turi būti užrašyta:

Penkių socialinių būstų pirkimo komisijai

Klaipėdos rajono savivaldybės administracija

Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Pasiūlymas ir parduodamo turto dokumentai pateikiami iki 2024-08-09 17.00 val. lietuvių kalba.

Pasiūlymai teikiami siunčiant paštu arba perduodant tiesiogiai Klaipėdos g. 2, Gargždai, 1 aukšte esančiame „viename langelyje“.

Telefonas pasiteiravimui dėl dokumentų pateikimo tel. +370 690 07 135.

Komisijos posėdžio, kuriame atplėšiami vokai su pasiūlymais, planuojama data ir laikas: 2024-08-12 09.30 val.

Kandidatai per skelbime nustatytą laiką pateikia laisvos formos pasiūlymą-paraišką dalyvauti derybose ir šiuos parduodamo turto dokumentus:

1. Valstybės įmonės Registrų centro išduota būsto kadastrinių matavimų bylos kopija;

2. Būsto, kuris siūlomas pirkti, nuosavybės teisę patvirtinančio dokumento kopija;

3. Būsto savininko įgaliojimas, suteikiantis teisę asmeniui pateikti pasiūlymą ir kitus pirkimo dokumentus už jį, tikslinti pirkimo dokumentus ir derėtis dėl būsto pardavimo ir (ar) sudaryti pirkimo sutartį ar kitaip disponuoti būstu, kai šis asmuo nėra būsto savininkas; 

4. Kredito įstaigos rašytinis sutikimas parduoti būstą, jei jis įkeistas kredito įstaigai;

5. Perkančiosios organizacijos nurodytus techninius ir ekonominius duomenis patvirtinančių dokumentų kopijas;

6. Bendraturčių sprendimą (sutikimą) parduoti būstą Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.79 straipsnio nustatyta tvarka.

Sąlygos