Smulkiojo verslo rėmimo programos nuostatai

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. sausio 28 d. sprendimu Nr.T11-9 (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2020 m. birželio 25 d. sprendimo Nr. T11-278 redakcija)

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO VERSLO RĖMIMO PROGRAMOS NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Klaipėdos rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo programa (toliau tekste – Programa) skirta finansiškai remti naujai besisteigiančioms arba savo veiklą plečiančioms (naujas darbo vietas kuriančioms) Klaipėdos rajono savivaldybėje registruotoms įmonėms, verslininkams, atitinkantiems šioje Programoje nustatytus reikalavimus, kurių veikla iki paraiškos pateikimo dienos yra vykdoma ne ilgiau kaip 5 metus. Programa taip pat orientuota remti ir skatinti verslumą Klaipėdos rajone. Programa parengta vadovaujantis  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymu (toliau – Įstatymas), Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos2011 m. liepos 28 d. sprendimu Nr. T11-372 patvirtintu Klaipėdos rajono plėtros strateginiu planu 2009–2020 m.

2. Lėšos Programos įgyvendinimui tvirtinamos vieniems metams, lėšų šaltinis – Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto lėšos.

II SKYRIUS

PAGRINDINĖS SĄVOKOS

3. Savivaldybė – Klaipėdos rajono savivaldybė.

4. SV – smulkiojo verslo subjektai – tai labai mažos bei mažos įmonės, atitinkančios Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas, ar verslininkai, atitinkantys Įstatymo 4 straipsnyje nustatytas sąlygas.

5. Komisija – Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sudaryta Smulkiojo verslo rėmimo programos vertinimo komisija.

III SKYRIUS

TIKSLAI IR UŽDAVINIAI

6. Pagrindinis Programos tikslas – remti smulkųjį verslą, skatinti gyventojų verslumą bei SV plėtrą prisidedant prie nedarbo mažinimo bei užimtumo didinimo Klaipėdos rajone ir didinti Klaipėdos rajono investicinį patrauklumą.

7. Programos uždaviniai:

7.1. Remti SV steigimą bei plėtrą;

7.2. Ugdyti rajono gyventojų verslumo įgūdžius;

7.3. Skatinti Klaipėdos rajono SV kvalifikacijos kėlimą;

7.4. Skatinti naujų technologijų ir metodų taikymą bei naujovių diegimą Klaipėdos rajono SV veikloje;

7.5. Įgyvendinti įvairias priemones siekiant pristatyti Klaipėdos rajoną kaip patrauklų verslui kurti ir plėtoti.

IV SKYRIUS

PROGRAMOS VERTINIMO KOMISIJA

8. Komisija sudaroma iš 7 narių, kurią Savivaldybės tarybos kadencijos laikotarpiui skiria Savivaldybės taryba. Komisija sudaroma iš Savivaldybės tarybos narių, Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų bei darbuotojų.

9. Komisija yra kolegialus organas, galintis priimti sprendimus, susijusius su Smulkiojo verslo rėmimo programos klausimais, ir teikiantis siūlymus Administracijos direktoriui dėl dalinio išlaidų kompensavimo skyrimo.

10. Komisijos pagrindinė veiklos forma – posėdžiai. Posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 4 Komisijos nariai. Komisijos sprendimai priimami Posėdyje dalyvaujančių narių balsų dauguma. Balsams pasiskirsčius po lygiai, sprendimą lemia Posėdžio pirmininko balsas.

11. Komisijos narys turi teisę dalyvauti Posėdyje nuotoliniu būdu. Jeigu iki atitinkamo Komisijos posėdžio likus vienai dienai Komisijos narys praneša Komisijos pirmininkui apie pageidavimą dalyvauti Posėdyje nuotoliniu būdu, jam yra užtikrinama galimybė dalyvauti Posėdyje nuotoliniu būdu (vaizdo konferencijos būdu) naudojant atitinkamas technines priemones. Jeigu Komisijos narys apie pageidavimą dalyvauti Posėdyje praneša likus mažiau kaip vienai dienai, Komisijos pirmininkas neprivalo sudaryti galimybių Komisijos nariui dalyvauti Posėdyje nuotoliniu būdu. Komisijos narys yra asmeniškai atsakingas už tai, kad jis turėtų technines galimybes dalyvauti Komisijos posėdyje nuotoliniu būdu pagal Komisijos pirmininko nurodytas technines sąlygas. Jeigu dėl techninių trukdžių nėra galimybės užtikrinti tinkamo Komisijos nario dalyvavimo Komisijos posėdyje (pvz., trūkinėja ar dingsta ryšys ir pan.), tuomet savo nuomonę svarstomais klausimais, patvirtintą kvalifikuotu elektroniniu parašu, jis gali atsiųsti Komisijos pirmininkui ir Posėdžio sekretoriui elektroniniu paštu.

12. Jei komisijos narys negali tiesiogiai arba nuotoliniu būdu dalyvauti Posėdyje, tuomet jis turi teisę savo nuomonę apie Posėdžio metu svarstomus klausimus pareikšti kvalifikuotu elektroniniu parašu patvirtintame dokumente ir jį atsiųsti Komisijos pirmininkui ir Posėdžio sekretoriui elektroniniu paštu.

13. Esant skubiai spręstinam klausimui, kuriam reikalingas Komisijos sprendimas, Komisijos pirmininko sprendimu gali būti inicijuota rašytinė sprendimų priėmimų procedūra šia tvarka:

13.1. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius elektroniniu paštu išsiunčia Komisijos nariams svarstomo klausimo dokumentus;

13.2. Komisijos nariai elektroniniu paštu turi pareikšti savo nuomonę pateiktu klausimu per 2 darbo dienas nuo dokumentų pateikimo;

13.3. Jeigu per Nuostatų 13.2 papunktyje nustatytą terminą nuomonė nepareiškiama, laikoma, kad Komisijos narys pritaria svarstomam klausimui.

14. Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriaus specialistas konsultuoja SV atstovus bei kitus suinteresuotus asmenis Programos lėšų panaudojimo, prašymų pateikimo ir kitais klausimais.

15. Komisijos pirmininkas inicijuoja Komisijos posėdžius, jiems pirmininkauja bei pasirašo posėdžių protokolus, o Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius elektroniniu paštu informuoja Komisijos narius apie planuojamų posėdžių datą ir laiką bei parengia posėdžiui reikiamą medžiagą. Jeigu Komisijos pirmininkas nedalyvauja posėdyje, posėdžiui vadovauja Komisijos pirmininko pavaduotojas.

16. Komisijos pirmininkas atstovauja Komisijai susitikimuose su SV atstovais.

17. Komisijos narys, esant viešųjų ir privačių interesų konfliktui, negali dalyvauti komisijos svarstomo klausimo rengime, svarstyme ir priėmime ir privalo nusišalinti. Apie tai įrašoma į Komisijos posėdžio protokolą.

18. Komisijos posėdžių darbą protokoluoja Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyrius. Visi su Programos įgyvendinimu susiję dokumentai saugomi Savivaldybės administracijos Viešųjų ryšių ir bendradarbiavimo skyriuje.

SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMUI SKIRTŲ LĖŠŲ PANAUDOJIMO SRITYS

19. Programos finansavimas teikiamas kompensavimo principu – kompensuojama dalis SV subjekto patirtų (ne anksčiau kaip prieš 18 mėnesių, skaičiuojant iki paraiškos pateikimo finansinei paramai gauti dienos) išlaidų be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). Nuostata dėl PVM nekompensavimo taikoma tik PVM mokėtojams.

20. paraišką pateikusiems SV dalinė finansinė parama gali būti teikiama šioms patirtų išlaidų sritims:

20.1. pradinėms įmonės įregistravimo ir su įmonės steigimu susijusioms išlaidoms iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų finansuoti išlaidų. Pradines steigimosi išlaidas sudaro mokestis notarui už steigiamo juridinio asmens steigimo dokumentų ir įstatymų reikalavimų atitikties patvirtinimą bei patvirtinimą, kad juridinį asmenį įregistruoti galima, mokestis VĮ Registrų centrui už juridinio asmens laikino pavadinimo įtraukimą į registrą ir juridinio asmens įregistravimą, apmokėjimas už suteiktas steigimo dokumentų rengimo paslaugas, įmonės antspaudo gamybos išlaidos.

20.2. dalyvavimo parodose, konferencijose bei kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidoms iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų finansuoti išlaidų. Dalyvavimo parodose išlaidas sudaro: registracijos mokestis, parodos ploto nuoma, stendų dizainas ir įranga, apgyvendinimo paslaugos ir kelionės išlaidos. SV vadovų ir (ar) darbuotojų dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo mokymuose išlaidų dalinis kompensavimas skiriamas trumpalaikiams (ne ilgesniems kaip trijų mėnesių trukmės) darbuotojų mokymams, siekiant suteikti ir (ar) tobulinti jų profesines žinias ir įgūdžius. Taip pat Programos lėšos gali būti skiriamos finansuoti privalomus vadovų mokymus (priešgaisrinės, darbų saugos ir pan.).

20.3. įrangos ir darbo priemonių įsigijimo išlaidoms iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų finansuoti išlaidų. Darbo priemonės – darbo procese naudojamos mašinos, įrenginiai, aparatai, prietaisai, įrankiai, įtaisai ir kiti reikmenys;

20.4. naujų interneto svetainių kūrimo išlaidoms iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų finansuoti išlaidų. Pagrindines interneto svetainių kūrimo išlaidas sudaro mokestis už atliktus svetainės kūrimo darbus.

20.5. verslo plėtrai skirtų mokslo tiriamųjų darbų bei rinkos tyrimų išlaidoms iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų finansuoti išlaidų.  

20.6. rinkodaros priemonių išlaidoms (reklaminiams leidiniams, skrajutėms, lankstinukams, stendams, iškaboms bei viešinimo paslaugoms) iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 10 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 50 % tinkamų finansuoti išlaidų.

20.7. paraišką pateikusio SV paskolų verslo plėtrai ir (ar) išperkamosios nuomos verslo plėtros projektams vykdyti per 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos sumokėtoms palūkanoms iš dalies padengti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų finansuoti išlaidų.

20.8. negyvenamųjų patalpų nuomos išlaidoms pradedantiems verslininkams (SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos) iš dalies padengti, jeigu šios patalpos skirtos verslo veiklai vykdyti. Vienam SV gali būti kompensuojama iki 20 % visų Programos lėšų, bet ne daugiau kaip 80 % tinkamų finansuoti išlaidų.

21. Kiekvienai 20.1-20.8 punktuose numatytai išlaidų sričiai dalinė finansinė parama tam pačiam SV gali būti teikiama ne dažniau kaip kas trejus metus.

22. Dalinė finansinė parama vienam pareiškėjui per finansinius metus negali būti teikiama daugiau kaip trims šių nuostatų 20.1–20.8 punktuose numatytoms išlaidų sritims bei viršyti 20 % visų Programos lėšų.

23. Jeigu šių nuostatų 20.1–20.8 punktuose numatytoms išlaidų sritims dalinė finansinė parama suteikiama iš kitų valstybės ar savivaldybės programų ar fondų, tai parama iš Programos lėšų neteikiama.

24. Parama skiriama teikiant prioritetą:

24.1. pareiškėjams, kurie plėtoja naujus, netradicinius verslus ar ūkinę komercinę veiklą;

24.2. pareiškėjams, kurie diegia inovacijas versle ar ūkinėje komercinėje veikloje;

24.3. pareiškėjams, kurie užsiima socialiniu verslu;

24.4. kai paramos prašo šioms socialinės atskirties grupėms priskiriami asmenys:

24.4.1. neįgalieji;

24.4.2. pilnametystės sulaukę našlaičiai;

24.4.3. auginantys daugiau nei tris vaikus iki 18 m.;

24.4.4. ilgalaikiai bedarbiai;

24.5. labai mažoms įmonėms, atitinkančioms Įstatymo 3 straipsnyje nustatytas sąlygas.

24.6. kuriantiems arba jau vykdantiems verslą kaimo teritorijoje;

24.7. SV subjektui, įsteigtam ne anksčiau kaip prieš 12 mėnesių iki paraiškos pateikimo dienos;

24.8. jaunimui iki29 m.;

24.9. steigiantiems naujas darbo vietas (jei per 12 mėn. iki paraiškos pateikimo dienos yra įsteigtos ne mažiau kaip 2 darbo vietos);

25. Atitinkant 24.1–24.3. punktuose nurodytą prioritetą, už kiekvieną iš jų skiriama 10 balų.

26. Atitinkant 24.4.1–24.4.4. punktuose nurodytą prioritetą, už kiekvieną iš jų skiriami 5 balai.

27. Atitinkant 24.5–24.9. punktuose nurodytą prioritetą, už kiekvieną iš jų skiriamas 1 balas.

28. Balai sumuojami, pirmumo teisę gauti paramą gauna daugiausiai balų surinkęs pareiškėjas.

29. Einamaisiais metais Komisija, paraiškų vertinimo posėdžio metu, atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių ir Programos įgyvendinimui numatytą finansavimą, gali nustatyti minimalų balų skaičių, kurio nesurinkus pareiškėjui parama neskiriama.

30. Einamaisiais metais Komisija, paraiškų vertinimo posėdžio metu atsižvelgdama į gautų paraiškų kokybę ir kiekį, gali suformuluoti kitą/papildomą tikslinį prioritetą.

31. Komisijai siūlant Administracijos direktoriaus įsakymu dalis Programos lėšų gali būti skiriama verslumą skatinantiems renginiams, konkursams ir mokymams, skirtiems Klaipėdos rajono gyventojams, organizuoti, Klaipėdos rajono verslui skirtoms verslo misijoms organizuoti bei verslumą skatinantiems leidiniams leisti. Parama vienam prašymo teikėjui šiame punkte nurodytoms veikloms per finansinius metus gali viršyti 20 % visų Programos lėšų. Komisija siūlo Administracijos direktoriui, kokią dalį Programos lėšų panaudoti verslumo skatinimo projektų įgyvendinimo finansavimui bei kokią šių projektų išlaidų dalį finansuoti.

32. Komisija gali siūlyti skirti programos lėšas ir kitoms šiuose nuostatuose nenumatytoms smulkaus ir vidutinio verslo veikloms remti. Tokiu atveju Komisijos siūlymui turi pritarti Savivaldybės taryba.

VI SKYRIUS

NEREMTINA VEIKLA

33. Programos parama neteikiama:

33.1. valstybės ir savivaldybės įmonėms;

33.2. įmonėms, kuriose valstybei ar savivaldybei priklauso daugiau kaip ½ balsų visuotiniame akcininkų susirinkime;

33.3. smulkiojo verslo subjektams, turintiems įsiskolinimų valstybės ir (ar) savivaldybių biudžetams;

33.4. bankrutuojantiems, likviduojamiems ar restruktūrizuojamiems smulkiojo verslo subjektams.

34. Programos lėšomis neremiamos šios veiklos:

34.1. alkoholinių gėrimų gamyba ir prekyba;

34.2. tabako gaminių gamyba ir prekyba;

34.3. prekyba degalais;

34.4. finansinis tarpininkavimas;

34.5. draudimo veikla ir pensijų lėšų kaupimas;

34.6. nekilnojamojo turto operacijos;

34.7. teisinė veikla;

34.8. medžioklės ir su ja susijusių paslaugų veikla;

34.9. azartinių lošimų ir lažybų organizavimo veikla;

34.10. vaistinių veikla;

34.11. Valstybinės ligonių kasos finansuojamos veiklos.

VII SKYRIUS

PARAMOS TEIKIMO SĄLYGOS

35. SV, pageidaujantys gauti paramą, už dokumentų priėmimą atsakingam asmeniui tiesiogiai arba elektroniniu būdu pristato šiuos dokumentus:

35.1. nustatytos formos prašymą (1 priedas) gauti dalinę finansinę paramą;

35.2. laisvos formos verslo aprašymą (apimtis – iki dviejų A4 formato lapų);

35.3. asmenys, dirbantys pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos pažymą, pateikia verslo liudijimo arba individualios veiklos pažymos kopiją.

35.4.sutarčių, PVMsąskaitųfaktūrų, banko sąskaitų išrašų,pažymų, sąmatų ir kitų dokumentų, patvirtinančių finansinės paramos reikalingumą kopijas, su dokumento apačioje kopijos tikrumą patvirtinančiu prierašu „kopija tikra“ ir įstaigos vadovo ar kito tokius įgaliojimus turinčio asmens pareigų pavadinimu, parašu, vardu (vardo raidė) ir pavardė bei data, o Komisijai pareikalavus, pateikti dokumentų originalus;

35.5. finansinės institucijos, su kuria yra sudaryta paskola verslo plėtrai ir (ar) išperkamosios nuomos sutartis, pažyma apie pagal sutartį per paskutinius 12 mėn. sumokėtas palūkanas ir patvirtinimas, kad SV neturi pradelstų įsipareigojimų pagal investicinės paskolos ir (ar) išperkamosios nuomos sutartis.

36. Pareiškėjai gali teikti dokumentus vienu iš būdų:

36.1. dokumentai Komisijai gali būti siunčiami registruota pašto siunta naudojantis pašto paslaugų teikėjų teikiamomis paslaugomis arba tiesiogiai pristatomi kvietime teikti paraiškas nurodytu adresu;

36.2. dokumentai gali būti pristatomi naudojantis E. pristatymo sistema arba elektroniniu paštu teikiant elektroniniu parašu pasirašytus dokumentus.

36.3. prašymai suteikti finansinę paramą iš Programos lėšų priimami kiekvienais metais nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d, prireikus Komisija gali nuspręsti skelbti antrą prašymų priėmimo etapą.

37. Komisija į posėdžius gali kviesti prašymus pateikusius SV atstovus.

38. Komisija, gavusi visus reikiamus dokumentus, posėdyje apsvarsto pateiktą medžiagą ir teikia siūlymą Administracijos direktoriui dėl dalinio išlaidų kompensavimo skyrimo. Administracijos direktorius, gavęs Komisijos siūlymą, savo įsakymu skiria kompensavimą arba priima motyvuotą atsisakymą skirti kompensavimą ir apie priimtą sprendimą informuoja pareiškėją raštu.

39. Priėmus sprendimą teikti dalinę finansinę paramą Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktorius ir paramos gavėjas pasirašo finansinės paramos teikimo sutartį.

40. Komisija siūlo Savivaldybės administracijos direktoriui įsakymu skirti Programos lėšų verslumo skatinimo renginiams, konkursams ir mokymams, skirtiems Klaipėdos rajono gyventojams, organizuoti, Klaipėdos rajono verslui skirtoms verslo misijoms organizuoti bei verslumą skatinantiems leidiniams leisti pagal gautus dokumentus:

40.1. užpildytą paraiškos formą (2 priedas), patvirtintą organizacijos antspaudu ir vadovo parašu, jeigu paraiška teikiama elektroniniu būdu, patvirtintą elektroniniu parašu;

40.2. Komisijai pareikalavus, kitus dokumentus.

VIII SKYRIUS

PROGRAMOS KONTROLĖ

41. Programos nuostatus tvirtina, keičia, papildo ar panaikina Savivaldybės taryba.

42. Programos lėšųapskaitątvarko Savivaldybės administracijos Centrinė buhalterija.

43. Už dalinės finansinės paramos lėšų tikslingą panaudojimą atsako paramos gavėjas.

44. Paaiškėjus, kad skirta dalinė finansinė parama buvo panaudota ne pagal paskirtį arba ji nebuvo panaudota, paramos gavėjas privalo lėšas grąžinti į Savivaldybės biudžetą, to nepadarius lėšos išieškomos teisės aktų nustatyta tvarka.

45. Komisija kiekvienais metais iki gegužės 1 d. už atliktą darbą atsiskaito Savivaldybės tarybai.

46. Programos kontrolę vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės Kontrolės ir audito tarnyba.

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 01:14:31

Veiklos sritys