Klaipėdos rajono savivaldybė skelbia kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursą.

Konkurso tikslas – atrinkti kompleksinių paslaugų Klaipėdos rajono savivaldybės gyventojams teikėjus.

Tikslinė grupė – Klaipėdos rajono savivaldybės asmenys (šeimos), kuriems reikalingos kompleksiškai teikiamos paslaugos.

Paraiškas gali teikti nevyriausybinės organizacijos, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme, viešieji ir privatieji juridiniai asmenys, fiziniai asmenys, vykdantys ūkinę komercinę veiklą. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro rekomendacijas, prioritetas teikiamas nevyriausybinėms organizacijoms.

Kviečiame teikti paraiškas organizacijoms, kurios atitinka šiuos būtinuosius reikalavimus:

  • turi kompleksinių paslaugų šeimai organizavimo patirties;
  • kompleksinių paslaugų šeimai vykdymui darbuotojai turi tinkamą kvalifikaciją ir patirtį.

Kontaktiniai asmenys: Jolanta Papievienė, el. p. [email protected], tel. 8 616 83 353, ir Iveta Gailienė, el. p. [email protected], tel. 8 683 24 571.

Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkurso nuostatai

Paraiškos forma

Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašas

 Paraiškas būtina pateikti iki 2023 m. vasario 28 d. (imtinai) registruotu paštu arba elektroniniu paštu [email protected] (laiško pavadinime nurodyti, pvz.: „Socialinės veiklos projektų finansavimo konkursui“), ar perduodami (užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašyta: „Kompleksinių paslaugų šeimai teikėjo atrankos konkursui“) tiesiogiai Savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriui (toliau – atsakingas skyrius), Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai.

Informacija teikiama: Jolanta Papievienė, el. p. [email protected], tel. 8 616 83 353 ir Iveta Gailienė, el. p. [email protected], tel. 8 683 24 571.