Klaipėdos rajono savivaldybė, juridinio asmens kodas 111103732, skelbia viešą nuomos konkursą 5 (penkerių) metų laikotarpiui, bet ne ilgiau negu iki privatizavimo, išnuomoti Savivaldybės nuosavybės teise valdomą turtą – 89,81 m2 ploto mokslo paskirties salės patalpas, unikalus Nr. 5590-0018-0016:0007, esančias Mokyklos g. 55, Veiviržėnų mstl., Klaipėdos r. Pradinė nuomos kaina – 0,95 Eur už 1 m2 per mėnesį.

Nuompinigiai mokami kas mėnesį, prieš prasidedant kitam mėnesiui, bet ne vėliau kaip iki kito  mėnesio 20 dienos. Nesumokėjus nuompinigių nustatytu laiku, mokami 0,05 procento delspinigiai nuo nesumokėtos nuompinigių  sumos už kiekvieną pavėluotą dieną. Nuomotojas įsipareigoja per 10 dienų po sutarties pasirašymo perduoti nuomininkui nuomojamą turtą pagal Perdavimo ir priėmimo aktą.

Nustatyta, kad:

1. pirmenybės teisę palyginti su kitais asmenimis atnaujinti nuomos sutartį turi nuomininkas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.482 straipsniu;

2. nuomininkui atsisakius sudaryti sutartį pakeistomis nuomos sutarties sąlygomis, sutartis sudaroma su nuomos konkurso laimėtoju.

3. viešo nuomos konkurso laimėtoju pripažįstamas konkurso dalyvis, pasiūlęs didžiausią turto nuompinigių dydį. Jeigu tokį pat (didžiausią) dydį pasiūlo keli nuomos konkurso dalyviai, konkurso laimėtoju pripažįstamas anksčiau įregistruotas dalyvis.

Asmenys, pageidaujantys dalyvauti viešame konkurse, registruojami nuo 2024 m. kovo 18 d. 8.00 iki 2024 m. kovo 22 d. 15.45 val. Voką su pasiūlymu prašome atnešti į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus 301 kab., Klaipėdos g. 2, Gargždų m. Asmenys, ketinantys dalyvauti nuomos konkurse, privalo pateikti užklijuotą voką, ant kurio turi būti užrašyta: konkurso dalyvio pavadinimas ir adresas, turto, kurio nuomos konkursas buvo skelbtas, pavadinimas, adresas ir nuoroda „Turto nuomos konkursui“. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad yra sumokėtas 255,96 Eur pradinis įnašas (sąskaitos Nr. LT16 4010 0402 0002 0108). Voke turi būti pateikti šie dokumentai:

1. paraiška, kurioje nurodomas konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens vardas, pavardė ir gyvenamosios vietos adresas (šie reikalavimai taikomi fiziniams asmenims) arba asmens teisinė forma, pavadinimas, kodas ir buveinės adresas (šie reikalavimai taikomi juridiniams asmenims), kontaktinio asmens telefono numeris, elektroninio pašto adresas;

2. nustatyta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo;

3. pasiūlymas, kuriame nurodytas siūlomas konkretus nuompinigių dydis;

4. konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurias komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai;

   5. paaiškinimas, kokiam tikslui konkurso dalyvis naudos nuomojamą turtą;

   6. asmens dokumento ar juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopijos.

  Siūlomą nuomoti turtą bus galima apžiūrėti nuo 2024 m. kovo 12 d. (9.00–16.00 val.) iki 2024 m. kovo 15 d. (9.00–15.00 val.), apie atvykimą suderinus su Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Veiviržėnų seniūnijos seniūne Edita Sluckiene tel. (8 612) 46274.

Komisijos posėdis vyks Gargžduose, Klaipėdos g. 2-301 kab. 2024 m. kovo 25 d. 10.00 val.

Dėl išsamesnės informacijos galima kreiptis į Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Turto valdymo skyriaus specialistę Eglę Jasienę, tel. (8 610) 36606.