Ūkinių gyvūnų savininkai ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo žalos pastebėjimo rašytiniu prašymu dėl žalos įvertinimo ir atlyginimo apie tai turi pranešti atitinkamai seniūnijai ir Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Žemės ūkio ir aplinkosaugos skyriui.

Prašyme turi būti nurodytas pareiškėjo vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta, telefono numeris, banko sąskaitos numeris, informaciją apie ūkinio gyvulio draudimą, kokios prevencinės priemonės buvo taikytos;

27.2. Gaišenų važtaraštį;

27.3. Pranešimą apie ūkinių gyvūnų perkėlimą ir kaitą iš ūkinių gyvūnų registravimo ir identifikavimo informacinės sistemos;

27.4. Medžiojamųjų gyvūnų padarytos žalos apžiūros aktą (3 priedas);

27.5 Nukentėjusių gyvūnų fotofiksaciją.