Želdinius gali tvarkyti želdynų ir želdinių savininkas ar valdytojas, jų įgaliotas fizinis ar juridinis asmuo, kitas suinteresuotas asmuo, turintis želdynų ir želdinių savininkų ar valdytojų suderintą leidimą želdinių pertvarkymui.

Reikalinga išsiaiškinti, kieno žemės sklype auga želdinys (medis). Jeigu medis auga privačiame žemės sklype, už jo priežiūrą ir būklę yra atsakingi žemės sklypo savininkai. Jeigu želdinys auga valstybei priklausančiame žemės sklype, būtina kreiptis į seniūniją, kuri, įvertinusi želdinio būklę, nuspręs, ar prašymą perduoti nagrinėti Klaipėdos rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijai.  

Leidimo medžių ir krūmų kirtimui ar kitokiam pašalinimui, genėjimui nereikia, jeigu jie:

 • yra nudžiūvę, stichinių nelaimių, gaisrų ar avarijų metu išversti, nulaužti, apdegę, žvėrių sužaloti;
 • yra invazinių rūšių, įrašytų į Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2004 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. D1-433 „Dėl Invazinių Lietuvoje rūšių sąrašo patvirtinimo“;
 • auga ant pastatų stogų, pamatų ar kitų jų dalių, inžinerinių statinių;
 • auga geležinkelio želdinių apsaugos zonoje aukštesni už nuotolį nuo medžio iki pirmojo bėgio;
 • auga energetikos objektų (išskyrus elektros oro kabelius) apsaugos zonose;
 • auga pylimo (polderio) priežiūros juostoje, melioracijos griovio (išskyrus sureguliuotas upių vagas) šlaituose ir priežiūros juostoje, drenažo rinktuvo apsaugos juostoje, ant melioracijos statinių ir 15 m atstumu nuo melioracijos statinių ašinės linijos ir žemės užtvankos žemutinio šlaito, kai melioracijos statiniai įtraukti į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą, taip pat 15 m atstumu į abi puses nuo drenažo žiočių ir (ar) vandens nuleistuvų įtekėjimo į sureguliuotas upės;
 •  auga vandens telkiniuose, grioviuose, pylimų (polderių) ir griovių (išskyrus sureguliuotas upes ir upelius) šlaituose;
 • auga ant įrašytų į melioruotos žemės ir melioracijos statinių apskaitą: slenksčių, greitviečių, vandens pralaidų, drenažo rinktuvų ir sausintuvų, siurblinių, tvenkinių žemės užtvankų, pylimų, drėkinimo vamzdynų, šulinių, vandens nuleistuvų, siurblinių ir 15 m atstumu nuo jų pakraščio, grioviuose ir jų šlaituose (išskyrus sureguliuotas upių vagas), griovio priežiūros juostoje;
 • auga kapavietėse (suderinus su kapinių priežiūrą vykdančia organizacija ar atsakingu asmeniu);
 •  karpant medžių šakas kelio ženklų veikimo zonose;
 • medžiai ir krūmai, kuriuos numatyta iškirsti pagal parengtus saugomų teritorijų gamtotvarkos planus, kultūros paveldo objektų apsaugos reglamentus ar kompleksinių kultūros paveldo objektų ir kultūros paveldo vietovių tvarkymo planus ir saugomų rūšių apsaugos planus. 

Prašymo forma ir visa informacija apie želdynų ir želdinių tvarkymą skelbiama Klaipėdos rajono savivaldybės tinklalapyje.

Prašymai priimami ir elektroniniu būdu. https://www.epaslaugos.lt/portal/service/43647/23560?searchId=1870f7df-7c69-4fc7-a74d-1d0ddd753810.