Apie konkursus, pareigybes ir pareigas

Kartais susimaišo  pareigybė ir pareigos reikšmės, jų skirtumai ir taisyklinga vartosena. Šių žodžių vartosena yra specifinė ir juridiškai svarbi, todėl pravartu suprasti sistemą, o minėtų terminų reikšmes gerai įsidėmėti ir jų nepainioti ne tik šnekamojoje kalboje, bet ir dokumentuose.

Pareigybė – su atskiru žmogumi nesiejamos pareigos, tam tikra pareigų etatinė vieta, pvz.: Įsteigta mero patarėjo pareigybė. Vadinasi, tai tik etatinė vieta, o kas eis tas pareigas, kol kas neįvardijama, t. y. nesiejama su konkrečiu asmeniu.

Žodžio pareigybė negalima vartoti konkretaus žmogaus einamų pareigų (turimo statuso) reikšme, pvz.: Mano kaimyną Praną atleido iš vyriausiojo specialisto pareigybės (= turi būti pareigų).

Sąsajai su pareigybe reikšti vartojamas ir būdvardis pareigybinis, pvz.: Sudaryta komisija pareigybiniams nusikaltimams tirti.

Pareiginis, -ė – rodo sąsają su pareigomis, pvz.: Mokama pareiginė (pagal pareigas) alga. Darbų saugos klausimai gali būti numatomi pareiginiuose nuostatuose. Privaloma vadovautis pareiginėmis instrukcijomis // pareigybių aprašymais.

Būdvardžio pareiginis reikšmė sunkiai skiriama nuo pareigybinis (žr. pareigybė), todėl galima jų lygiagreti vartosena, pvz.: Keliama byla dėl pareiginių // pareigybinių įgaliojimų viršijimo. Tokiais atvejais parankesni pasakymai su būdvardžiu pareiginis: pareiginiai nuostatai // pareigybės aprašymas; pareiginė alga; pareiginiai įgaliojimai.

Pareigos – darbo ar tarnybos vietoje turimas konkretaus žmogaus statusas: Bronius Petraitis eina skyriaus vedėjo pareigas. Joną Kvaukaitį atleido iš teisėjo pareigų.

Pareigos gali būti pagrindinės ir įvairios kitokios:

pagrindinės pareigos – pagrindinėje darbovietėje turimos ar svarbiausios iš keleto turimų pareigų; visas kitas apima pasakymas ne pagrindinės pareigos;

antraeilės pareigos – buvęs, bet dabar oficialiai nebevartojamas terminas; jį pakeitė ne pagrindinės pareigos, ne pagrindinėje darbovietėje turimos pareigos, darbas ne pagrindinėje darbovietėje;

gretutinės pareigos – greta pagrindinių turimos kitos panašaus svarbumo pareigos:  vyriausiasis specialistas gamtosaugai ir kultūros paveldui; skyriaus  vedėjo pavaduotojas ir vyriausiasis architektas. Gretutinių pareigų pavadinimus galima jungti jungtuku arba rašyti greta be nieko. Vartojamas ir pasakymas sugretinti pareigas (sugretinti pareigas – turėti ne vienas lygiagrečias pareigas; gali būti gretutinės arba sugretintos (ne sudvejintos) pareigos;

šalutinės pareigosgreta pagrindinių turimos kitos mažesnės svarbos pareigos. Jos gali būti toje pačioje ar kitoje darbovietėje ar visuomeninėje organizacijoje;

pareigos kame – pareigų vietai nusakyti tinka vietininkas: pareigos darbovietėje, pareigos komisijoje;

skirti į pareigas // pareigoms – galimi abu variantai: skiria į naujas pareigas // naujoms pareigoms. Su veiksmažodžiais tvirtinti ir atestuoti vartojamas naudininkas pareigoms;

eiti pareigas – turėti pareigas, dirbti tam tikrų pareigų darbą: eina direktoriaus pareigas. Galimas ir pasakymas dirba direktoriumi, bet netinka vykdo direktoriaus pareigas; vykdyti pareigas reiškia atlikti šiaip privalomą dalyką, nors ir šia reikšme geriau tinka atlikti pareigas;

dirbti pareigose – nevartotinas pasakymas su vietininku; gali būti eiti pareigas ar kitaip: dirba atsakingose pareigose (= turi būti eina atsakingas pareigas);

paaukštinti, pažeminti pareigose – nevartotini pasakymai su vietininkais; turi būti paaukštinti, pažeminti pareigas; perkelti (skirti) į aukštesnes (žemesnes) pareigas. Netinka ir pasakymas su įnagininku paaukštinti pareigomis;           

užimti pareigas – geriau nevartoti: Jau treti metai užima (geriau eina) direktoriaus pareigas (turi direktoriaus pareigas, yra direktorius). Ir konkursus geriau skelbti ne kieno pareigoms užimti, o pareigoms eiti arba tiesiog pareigoms (nors ir sunku laimėti, bet geriau taikiai rungtis negu mūšyje užimti).

Tai taip ir rašykime, skelbkime (ne talpinkime!) internetinėse svetainėse:

Skelbiamas konkursas vyriausiojo specialisto pareigoms, eiti vyriausiojo specialisto pareigas.

O pats žodis „užimti“ tinka tokiuose pasakymuose:

Tas butas jau užimtas (apgyvendintas, išnuomotas). Kol atėjau, mano vieta jau buvo užimta. Šita sofa užima daug vietos. Tai lėkiau, net kvapą užėmė.

O geriausiai dera su karu susijusiame kontekste, kai vyksta mūšiai, užimamos vis naujos teritorijos.

Kaip skirti – kada laikinai einantis pareigas, o kada pavaduojantis?

laikinai einantis pareigas – specialios reikšmės pasakymas, reiškiantis nenuolatines, bet oficialiai įteisintas pareigas; vartojamas su pareigų nurodymu: laikinai einantis vedėjo, direktoriaus, mero  pareigas. Toks pasakymas galimas tada, kai atitinkamo pareigūno vieta vakuoja, t. y. laisva dėl to, kad įstaigoje nėra nuolatinio darbuotojo (paprasčiau kalbant, vienas specialistas (pareigūnas) išėjo iš darbo, pasibaigė sutarties laikas ar buvo atleistas, o kito specialisto, pareigūno dar nėra). Vartojant sutrumpinimą, pareigų pavadinimas gali būti rašomas vardininko forma šalia santrumpos: L. e. p. direktorius, l.e. p. meras.

Pastaba. Kai dokumentą pasirašo ne vadovas, o teisės aktų nustatyta tvarka kitas asmuo (pavaduojantis vadovą, atliekantis vadovo funkcijas ar kt.), tai nurodoma parašo rekvizite, pvz.:

Savivaldybės mero pavaduotojas,

pavaduojantis savivaldybės merą              

 arba

Juridinio skyriaus vyriausiasis specialistas,

atliekantis skyriaus vedėjo funkcijas            

Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31 11:24:39

Veiklos sritys