Politikų kalba – pavyzdys visuomenei

Turbūt kiekvienas sutiktų, kad daugiausia įtakos bendram kalbos kultūros lygiui turi būtent politikų kalba. Gal kas pasakytų – kalbininkų? Tačiau kur ir kada mes juos girdime? Praėjo tie laikai, kai per Lietuvos radiją ir televiziją galėjome pasiklausyti svaraus Aldono Pupkio žodžio, − kai buvo analizuojamos rimtos kalbos problemos, kalbos raidos tendencijos, kai buvo atkreipiamas dėmesys į aktualius kalbos klausimus. Ne tik kalbininkai reaguodavo į išsakytas pastabas, diskutuodavo, taisydavo vieni kitus. Deja, to neatstoja dabartinės kalbos valandėlės.

Per televiziją pasisakantys politikai daro nemažai kalbos klaidų – jų pasisakymai cituojami, atskiri posakiai netgi su klaidomis įauga tiek į partijos kolegų rajonuose, tiek į paprastų žmonių vartoseną.

Ar daro rajono gyventojams įtaką vietos politikų kalba? Manyčiau, kad taip. Juk Savivaldybės tarybos nariai – vieši žmonės, nuolat bendraujantys su rinkėjais. Be to, ir Savivaldybės tarybos posėdžiai dabar transliuojami internetu, todėl kiekvienas gyventojas gali juos stebėti namie. Turbūt visi norime girdėti politikus ne tik aktyviai, bet  ir taisyklingai pasisakančius svarbiais klausimais.

Savivaldybės (taip pat ir kitų įstaigų) rengiamuose dokumentuose ir raštuose pasitaiko rašybos, skyrybos klaidų, kurių sakytinėje kalboje nematyti – už tai „visu grožiu“ atsiskleidžia tarties ir kirčiavimo klaidos, kurios nė kiek ne mažiau darko kalbos sistemą.

Ne vienus metus stebint Savivaldybės tarybos posėdžius jau susidarė gana aiškus vaizdas, kokias kalbos klaidas kartoja politikai. Jos nevienodai vertintinos – vienos didesnės, kitos – ne tokios. Todėl būtini taisymai žymimi =, o rekomenduojamojo pobūdžio −.

Žodyno klaidos. Reikia pasakyti, kad dabar politikai nebedaro šiurkščių žodyno klaidų – beveik nevartoja svetimybių. Dažniau pasitaiko neteiktinų vertinių (gerbūvis vietoj aplinka, gerovė), junginių klaidų (ant kiek, ant tiek vietoj taip, tiek), žodžių ir junginių reikšmės klaidų, t. y. žodžiai vartojami tokiomis reikšmėmis, kokių jie neturi, nors galbūt turi kitoje kalboje (apsijungimas vietoj susijungimasbendrai vietoj apskritai).

Neteiktini vertiniai, žodžių ir junginių reikšmės klaidos:

Išdiskutuotas (– išnagrinėtasapsvarstytas aptartas) klausimas;

Kas liečia reorganizaciją (= reorganizacijo dėl reorganizacijos), mes turime pasverti;

Išsireikšti (= pasakyti, pareikšti); ne visai tiksliai išsireiškta (= pasakyta);

Reiškiasi (= vadinasi taigi), jie yra griaunami; tai, reiškia, yra vieša informacija (= vadinasi taigi), tai yra vieša informacij;a

Prie ko čia opozicija? (= Kuo dėta opozicija?);

Kas nori pasisakyti? (= Kas nori kalbėti?);

Daro grubias klaidas (= didelių stambių klaidų);

Prašau į darbotvarkę įtraukti sekantį (= šį) klausimą; sekančius (= kitus) pasiūlymus; iki sekančio (= kito) posėdžio; atidėti sekančiam (= kitam) kartui; sekantis (= kitas) posėdis bus; po to sekė (= ėjobuvo) ir kitos procedūros;

Jau eilę (= daug) metų svarstome; su eile (= daug) kitų dalykų; eilei (= daugybei) problemų; yra visa eilė (= daug / visa grupė) objektų;

 „Gargždų švara“ randasi (= yra) kitame pastate; sklypas, kuris randasi (= yra) Agluonėnuose

Branginti (= didintikelti) kainą;

Tuo pačiu (= draugekartu) norėčiau dar atsakyti;

Pilnas pagrindas biudžetą svarstyti ir priimti pilnai (= stiprus /tvirtas / visas pagrindas biudžetą svarstyti ir priimti visą / visiškai); ar pilnai tai vykdoma (= ar kaip reikiant, tinkamai, visiškai tai vykdoma); kainos pilnai (= visiškai) suderintos; taryba pilnai (= tikrai visiškai) gali priimti bet kokį sprendimą;

Gausis 90 centų su virš (= išeis bus 90 centų su trupučiu su viršum arba išeis bus daugiau nei negu kaip 90 centų); beprasmis gaunasi (= išeina) planas; išvada gaunasi (= išeina) tokia; be PVM gausis (= išeisbus) dar daugiau;

Ar yra kokie tai skaičiai (= ar yra kokių nors kažkokių skaičių);

Kažkur tai / kažkaip tai / kažkurį tai / kažkiek tai / kažkuris tai (= kažkur kažkaip kažkurį kažkiek kažkuris);

Iššaukia (= sukelia) kainos padidėjimą;

Užprotokoluota (= protokole įrašyta);

Nuimti tuos visus įtarinėjimus (= liautis įtarinėti);

Buvo kai kurių siūlymų (= buvo siūlymų buvo tokių siūlymų siūlyta buvo siūlyta);

Pakelti (= pažiūrėti pasižiūrėti / peržiūrėti / patikrinti / pasitikrinti / iš naujo įvertinti) protokolus;

Noriu pasakyti tuo pačiu (= kartu drauge prie to paties);

Iš darbotvarkės ištraukti (= išbraukti išrašyti pašalinti) klausimą;

Didėja ženkliai (= itin smarkiai labai gerokai didėja) išlaidos;

Bendrai (= apskritai) mes prie šio klausimo dar grįšime;

Įtakoti (= daryti įtaką, turėti įtakos, veikti);

Neužilgo (= netrukus, tuojau, greitai) baigsis posėdis;

Reikėtų daugiau rūpintis žmonių gerbūviu (= gerove); rekonstruotas objektas ir sutvarkytas gerbūvis (= aplinka);

Veiklą įtakojo (= veiklai įtakos turėjo) kelios priežastys; antisanitarinės sąlygos įtakojo susirgimus (= turėjo įtakos susirgimams);

Matome, ant kiek (= kaip) svarbu yra gerai parengti sprendimo projektą; ant kiek (kaip, kiek) padidėjo finansavimas;

Kas liečia šį atvejį (= o dėl šio atvejo), reikia sudaryti komisiją; 

Reikia apjungti (= suvienyti) mokyklos, valdžios institucijų ir gyventojų bendruomenės pastangas;

Vieningi (= vienodi) mokesčiai, tarifai, vieningi (= bendri) reikalavimai;

Vadovas turi nešti atsakomybę (= būti atsakingas, atsakyti);

Būtina paskaičiuoti (= apskaičiuoti) sąmatą;

Sesiją nutarė pravesti (= surengti, sušaukti) sausio 25 d. Ministerija pravedė (= suorganizavo, surengė) seminarą; Pravedė (= atliko) patikrinimą, reviziją, ekspertizę;

Mūsų rajone veikia sekančios (= šios, tokios) vaistinės; Atsakydamas į jūsų raštą, pranešu sekantį (= štai ką); Numatyta sekančio (= kito, ateinančio, artimiausio) susirinkimo data;

Pastatas šiandien labai blogo stovio (= būklės ne būklėje!);  

Straipsnis bus patalpintas (= atspausdintas; paskelbtas) rajono laikraštyje ir interneto svetainėje (= įdėtas į interneto svetainę; paskelbtas interneto svetainėje);

Už atsakymą į klausimą užskaitomas (= įskaitomas) balas;

Automobilių parkavimas (= statymas); parkavimo (= stovėjimo) aikštelės, nėra kur parkuoti (statyti), prisiparkuoti sudėtinga (= pasistatyti automobilį sudėtinga);

Prastai žinau (= moku) anglų kalbą; jis nežino (= neišmano) technikos; vadovai turi žinoti (= pažinti) savo pavaldinius;

Nu (= na);

Jo (= taip);

Vat (= va); Tai vat (= tai va);

Įkurs kempingą (– stovyklavietę);

Įsisavinti (− panaudoti) pinigus.

Sintaksės klaidos. Tai linksnių, prielinksnių, linksniuojamų veiksmažodžių formų, bendraties vartojimo, sakinio ir sakinio dalių jungimo klaidos. Šio tipo klaidos labiausiai darko kalbos sistemą, bet paprastų kalbos vartotojų kuo toliau, tuo mažiau pastebimos. Galbūt dėl to, kad svetimų kalbų įtaka kalbos sistemai ne tik nesilpnėja, o stiprėja, ir dažnai nebeatpažįstame, kad vienas ar kitas pasakymas yra visiškai netinkamas mūsų kalbai, nors turime visas galimybes savo kalba tą patį dalyką pasakyti sklandžiai, aiškiai, vaizdžiai. Netgi nuolat taisomos, kai kurios sintaksės klaidos neišgujamos iš vartosenos (todėl atstovaujame rajoną, o turėtume atstovauti rajonui, atitinkame reikalavimams, o reikėtų atitikti reikalavimusturime gerą laiką, o turėtume gerai leisti laiką).

Netaisyklingai vartojamas vardininkas:

Kreipiantis – tik šauksmininkas:

 Meras (= Mere), atkreipkite dėmesį;

Neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti – kiti linksniai:

Yra pažeidimai (= pažeidimų) dėl;

Buvo įsigyta (= įsigyti) rangos darbai pigiau arba (= buvo įsigyta rangos darbų pigiau);

Tikimės, kad iš to bus nauda (= kad iš to bus naudos / kad tai bus naudinga);

Turėjom du šimtai (= du šimtus) penkiasdešimt tūkstančių išlaidų;

Trūksta šeššimtai (= šeš šimtų) tūkstančių litų;

Pajamos mažėja trys kablelis šeši procento (= pajamos mažėja trimis kablelis šešiais procento);

Nėra numatytos lėšos (= numatyta lėšų) dėl vandens pabrangimo; Ar yra numatytos lėšos (= numatyta lėšų) kitam renovacijos etapui;

Išlaidos didėja du milijonai trys šimtai šešiasdešimt penki kablelis septyni tūkstančiai litų (= išlaidos didėja dviem milijonais trimis šimtais šešiasdešimt penkiais kablelis septyniais tūkstančiais litų)

Gyventojų pajamų mokestis sudaro aštuoniasdešimt šeškablelis du procento (= sudaro aštuoniasdešimt šešis kablelis du procento);

Siūloma neskirti trys šimtai penkiasdešimt tūkstančių litų (= siūloma neskirti trijų šimtų penkiasdešimt tūkstančių litų).

Netaisyklingai vartojamas kilmininkas:

Prieiname – tik ką arba prie ko:

Priėjome išvados (= išvadą, prie išvados); bendros nuomonės (= bendrą nuomonę, prie bendros nuomonės).

Vietoj veiksmažodinių abstraktų − bendratis

Nepavyksta surasti susitarimų (= susitarti); Toliau tikslinga vykdyti projektavimą (= projektuoti).

Netaisyklingai vartojamas naudininkas:

Atitikti – ką neatitìkti ko:

Nuorašas atitinka originalui (= originalą); pasiūla dar neatitinka paklausai (= paklausos).

Vietoj veiksmažodinių abstraktų – naudininkas + bendratis:

Yra teikiamas tvirtinimui (= tvirtinti); paskolos dengimui (= paskolai dengti); darbo užmokesčio fondo didinimui (= fondui didinti); projektas pateiktas svarstymui (= svarstyti); sudaryti darbo grupę klausimo sprendimui (= klausimui spręsti); pastato pirkimui (= pastatui pirkti); tokio stadiono išlaikymui (= tokiam stadionui išlaikyti); skirti tris milijonus projektužbaigimui (= projektui užbaigti); ruošiamės balsavimui (= balsuoti); administracijos išlaikymui (= administracijai išlaikyti); savivaldybės kelių tinklišvystymui (= tinklui išvystyti); privažiavimo sutvarkymui (= privažiavimkeliams sutvarkyti); darbo rinkos politikos įgyvendinimui (= politikai įgyvendinti); sprendimįgyvendinimui lėšos nėra reikalingos (= sprendimui įgyvendinti lėšos nėra reikalingos/ lėšų nereikia); planas yra biudžeto pagrindas tvirtinimui (= tvirtinant).

Su siekimo reikšmės veiksmažodžiais vartojamas tikslo kilmininkas, prielinksniniai junginiai, bendratis:

Prašome į kabinetą puodeliui kavos (= puodelio kavos; išgerti kavos); kviečiame komisijos narius posėdžiui (= į posėdį, posėdžiauti).

Konkrečiai laiko ribai arba momentui reikšti – kilmininkas ar prielinksniniai junginiai:

Rugsėjo dvidešimtai (= rugsėjo dvidešimtąiki rugsėjo dvidešimtos) darbai bus padaryti; šiai valandai (= šią valandą; iki šios valandos) rinkimų rezultatai dar nepatikslinti; metų pradžiai (= pradžioje) mokykloje dirbo 43 darbuotojai; šiai dienai (= š dienąiki šios dienos) nėra patvirtinta.

Neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti – kilmininkas

Esant prieštaravimams (= prieštaravimų); esant klausimams (= klausimų) kreipkitės.

Netaisyklingai vartojamas galininkas:

Atstovauti – tik kam:

Atstovauti gyventojų interesus (= atstovauti gyventojams/ gyventojų interesams); išrinkti atstovauti visą rajoną (= visam rajonui).  

Neapibrėžtam daiktų kiekiui ar daikto daliai reikšti − dalies kilmininkas ar junginys su prielinksniu:

Visi mes darome klaidas (= klaidų); karštą vandenį (= karštvandens) turi dalis miestelio gyventojų;

Gautume didelius priekaištus (= didel priekaištų daug priekaištų);

Pažįstu žmones (= žmon) iš kaimų, kurie norėtų;

Pakėlus tokias drastiškas kainas (= taip drastiškai pakėlus kainas);

Duoda dividendus (= dividendų) duos nuostolius (=duos nuostol/bus nuostolingas);

Padarėme pakankamai dideles investicijas (= pakankamai daug investavome) į laisvąją ekonominę zoną;

Jie turi dideles išlaidas įrengiant (= jie turi didel išlaidų įrengti / jiems daug kainuoja įrengti) parketą, sceną, apšvietimą.

Su slinkties ir siekimo veiksmažodžiais – kilmininkas:

Susirinkome paminėti sukaktį (= sukakties);

Atvykome į vietą išklausyti gyventojus (= gyventojų).

Tiesioginiam objektui reikšti greta neigiamojo veiksmažodžio −  kilmininkas:

Š santrauką (= Šios santraukos) nevadinčiau ataskaita;

Įmonę (= įmonės) siūloma neatleisti nuo mokesčių.

Paskirčiai reikšti – naudininkas:

Planuojama skirti lėšų skatinti jaunimo veiklą (= jaunimo veiklai skatinti);

Trūksta lėšų mokėti atlyginimus (= atlyginimams mokėti);

Savivaldybės tarybos posėdžius organizuoti (= organizuoti Savivaldybės tarybos posėdžiams) reikalinga nauja salė.

Netaisyklingai vartojamas įnagininkas:

Su veiksmažodžio „būti“ formomis nuolatiniams ir nekintamam būviui reikšti – vardininkas:

Mes esame šios komisijos nariais (= nariai);

Prasto pasirengimo renginiui priežastimi (= priežastis) būna lėšų trūkumas.  

Objektui reikšti su pilnį žyminčiais veiksmažodžiais – kilmininkas:

Jūs dosnūs pažadais (= pažadų);

Rajonas gausus vandens telkiniais (= telkinių), smėlio ir žvyro ištekliais (= ištekl);

Mūsų principas – būti teisingais (= teisingiems).

Būviui reikšti, kai jis nusakomas būdvardžiu ar būdvardiškuoju žodžiu – galininkas:

Tai skatina administracijos darbuotojus jaustis atsakingais (= atsakingus);

Tarybos narius prašytume būti santūresniais (= santūresnius);

Naujas reglamentas privers mus būti demokratiškesniais (= demokratiškesnius).

Jei dokumentas nelaikomas priemone – pagal ką 

Detaliuoju planu (= pagal detalųjį planą) numatyta žemės naudojimo paskirtis;

Atleistas nuo mokesčių įstatymu (= pagal įstatymą);

Žemę nuomoja sutartimi (= pagal sutartį).

Prieveiksmio reikšme nevartotinas junginys „didele dalimi“:

Pinigų panaudojimas didele dalimi (= daugeliu atvejų dažniausiai daugiausia) yra neracionalus.

Vietoj „rūpestis kuo“ – „rūpinimasis kuo“, „rūpestis dėl ko“:

Rūpestis žmonėmis (− rūpestis dėl žmonių, rūpinimasis žmonėmis) pašalpų skyrimu neapsiriboja.

Reikia vengti įnagininkų (dažnai perteklinių): adresu, atveju, atžvilgiu, būdu, laiku, metu, pagalba, pagrindu, požiūriu, sąskaita, tvarka:

Daug pastabų galima pasakyti valdančiosios daugumos atžvilgiu (= valdančiajai daugumai);

Duomenys pateikti lentelių būdu (= lentelėmis, lentelėse);

Klaidų padaryta jau pastato projektavimo metu (− projektuojant pastatą); posėdžio metu spręsime (− spręsime posėdyje).

Netaisyklingai vartojamas vietininkas:

Bendra taisyklė: vietininkas – vietai žymėti, kitur jo reiktų vengti:

Gyventojų pajamų mokestis surenkamose pajamose sudaro aštuoniasdešimt šešis kablelis du procento (= gyventojų pajamų mokestis sudaro aštuoniasdešimt šešis kablelis du procento surenkamų pajamų);

Patvirtino sąmatą 1000 litų sumoje (= 1000 litų (sumos) sąmatą);

Statybai skirta 9000 tūkst. litų, tame skaičiuje (= iš jų; iš to skaičiaus) 500 tūkst. litų montavimo ir apdailos darbams;

Kuris turėtų interesų šitame sklype (= kuris domėtųsi šituo sklypu / kurį domintų šitas sklypas/ kuris būtų suinteresuotas šituo sklypu); Rengti detaliuosius planus tuose sklypuose (= rengti tų sklypų detaliuosius planus);

Gyventojams butuose (= butų gyventojams) reikalingos kitokios sąlygos;

Komitetuose buvo pritarta (= komitetai pritarė);

Eigoje (= dirbant) buvo rengiamasi pastate įkurti seniūniją; diskusijų eigoje (= diskutuojant);

Vykdyti varžybas įprastose sąlygose (= įprastomis sąlygomis);

Viskas tebėra projektų stadijoje (= projektai; projektuojama);

Dirbs tie patys žmonės, tik naujame statuse (= tik įgaus (turės) naują statusą; tik statusas bus naujas);

Pastatas tokiame stovyje (= tokios būklės) negali būti priduotas;

Komisija susirinko pilnoje sudėtyje (= visos sudėties; visa);

Komisijoje dalyvavo 15 žmonių, tame tarpe (= tarp jų) ir vienas biudžetinės įstaigos darbuotojas;

Apsvarstykime tolesnius veiksmus įvairiuose variantuose (= įvairiais variantais; įvairius veiksmų variantus);

Tokio apsileidimo rezultate (= Dėl tokio apsileidimo) kilo gaisras (Tokio apsileidimo rezultatas – gaisras);

Tai apsvarstysime sąryšyje su  (= ryšium su perėjimu; nes perėjo) į kitą darbą;

Renginiai daugelyje atvejų (= daugeliu atvejų; daugiausia; dažniausiai) pavykdavo;

Daugumoje (= Daugiausia; dažniausiai; paprastai) šventes organizuodavo kultūros centrai;

Dėl komisijų sudarymo eilėje atvejų (= dažnai, neretai) būna nesutarimų;

Niekas esmėje (= iš esmės) nepasikeitė;

Susirinko pagrinde (= daugiausia) pagyvenę žmonės;

Šį klausimą aptarsime paskutinėje eilėje (= paskutinį; paskiausiai; pabaigoje);

Principe (= iš principo) su tavim sutinku;

Paroda visumoje (= apskritai) pavyko;

Esamoje situacijoje (= kad esant tokiai situacijai) jokio poveikio rangovui padaryti negalime;

Mėnesio bėgyje (= per mėnesįšį mėnesį).

Netaisyklingai vartojami prielinksniai

Ant:

Dirba ant dviejų etatų (= dviem etatais; turi du etatus; eina dvejas pareigas); esu ant biuletenio (= turiu biuletenį, nedarbingumo lapelį).

Apie:

Direktorius per mažai domėjosi apie darbo sąlygas (= darbo sąlygomis);

Apie ką (= dėl ko) čia ginčijatės? Kilo ginčas apie pelno paskirstymą (= dėl pelno paskirstymo; kaip paskirstyti pelną);

Ši suvestinė rodo apie renginių organizavimą (= renginių organizavimą; kaip organizuojami renginiai);

Gauname nemaža skundų apie prastą pasiruošimą projektų administravimui (= dėl prasto pasiruošimo administruoti projektus).

Į:

Jie darė spaudimą į mūsų darbuotojus (= mūsų darbuotojams);

Skirkite daugiau dėmesio į stebėseną (= stebėsenai);

Eiti į bankrotą (= bankrutuoti);

Objektas nebus įvestas į eksploataciją (= nebus atiduotas eksploatuoti);

Atiduoti atgal į komisiją (= komisijai grąžinti komisijai).

:

Remsimės nutarimu iš spalio 17 dienos (= spalio 17 dienos nutarimu). Reikia patikrinti protokolą iš kovo 5 dienos (= kovo 5 dienos protokolą).

Pagal:

Tinklai įrengti pagal finansuojamą Europos struktūrinių fondų paramą (= tinklai įrengti iš Europos struktūrinių fondų lėšų/ tinklai įrengti Europos struktūrinių fondų lėšomis).

Pas:

Pas ką yra klausimų (= kas turi klausimų; kas norėtų paklausti)? Pas mane nėra (= [aš] neturiu) laiko.

Po (su įnagininku):

Dokumentai išduodami po parašu (= su parašu; pasirašytinai).

Prie:

Posėdis vyko prie uždarų durų (= už uždarų durų; uždaromis durimis; neviešai; buvo uždaras);

Ir prie geriausių norų (= ir geriausių norų turėdamas; kad ir labai norėdamas) negalėsime šio projekto laiku užbaigti;

Prie progos (= pasitaikius progai, esant progai) pakalbėsime;

Sunku dirbti prie esamų sąlygų (= tokiomis sąlygomis; kai tokios sąlygos; esant tokioms sąlygoms).

Su:

Jie turės tiesiogiai atsiskaityti su mumis (= atsiskaityti mums);

Su tokiu pinigų panaudojimu (= taip naudodami pinigus) mes nieko nepasieksim.

:

Rezoliucijos projektą siūloma priimti (laikyti) už pagrindą (= pagrindu; kaip pagrindą);

Ataskaita  2012 metus (= 2012 metų ataskaita).

Virš:

Planuojate virš milijono (= daugiau neinegukaip milijoną) pajamų; virš 36 valandų (= daugiau neinegukaip 36 valandas).

Netaisyklingai parenkamas skaičius:

Dvidešimt du su puse etatų (= etato);

Iki 2013 metų gegužės trisdešimt pirmo (= trisdešimt pirmos);

Vadovų pritarimai gaut(= pritarimas gautas);

Netaisyklingai vartojama bendratis:

Nesiima veiksmų tam, kad tuos pažeidimus likviduoti (= tam, kad tuos pažeidimus likviduo);

Jeigu vertinti ir lyginti (= jeigu vertintume ir lygintume);

Tam, kad tinkamai pasiruošti (= tam, kad tinkamai pasiruoštume norėdami tinkamai pasiruošti siekdami tinkamai pasiruošti) sprendimo projektą;

Reikės leisti nemokamų atostogų, kad užmokėti (= kad užmokėtume) už vandenį;

„Lifosa“ sumažino zoną, kad maisto pramonę vystyti (= kad maisto pramonę vysty);

Rezultatas rajoninių mokyklų tarpe (= rezultatas tarp rajoninių mokyklų).

Netaisyklingai parenkamas jungtukas ar jungiamasis žodis:

Kas (= o) dėl gretimų rajonų;

Ir tuo tarpukai biudžete trūksta pinigų, numatyta įgyvendinti tokius projektus (= ir nors biudžete trūksta pinigų, numatyta įgyvendinti );

Taskas (= tiekurie) dabar yra išrinkti;

Atkreipti dėmesį į tuos klausimus, kur (= kuriuos) visa šalis sprendžia.

Netaisyklingai vartojamas padalyvis:

Ar yra metodika, kuria vadovavosi specialistai parenkant (= parinkdami) šitą objektą;

Kuo remiantis (= remdamiesi) jūs paskelbėte tokią informaciją?

Atsižvelgiant (= atsižvelgdami) į susidariusią situaciją, turime priimti atitinkamą sprendimą;

Reikia perskaičiuoti sąskaitą, kad išvengus (= kad būtų išvengta; norint išvengti) klaidų;

Jeigu apskaičiavus (Jeigu apskaičiuotume) nuostolius, išaiškėtų tikroji padėtis;

Maistas būtų gaminamas vietoje, o ne atvežant (= atvežamas) termosuose.

Žodžių sandaros ir darybos klaidos. Tai netaisyklingai sudaryti arba ne ta reikšme vartojami žodžiai.

Netaisyklingai parinktas priešdėlis:

Siūlymas apjungti (= sujungti) mokyklas;

Priduotas (= atiduotas) vertinti objektas; objektai turi būti priduoti (= turi būti atiduoti) vertinti

Pravesti (= pervesti) pinigus į savivaldybės sąskaitą;

Nedadavė pinigų (= nedavė visų pinigų); negalime daleisti pažeidimų (= leisti atsirasti pažeidimams); daleiskim (= sakykim), jūs teisus;

Galėsime prabalsuoti (= balsuoti); prabalsavo (= nubalsavo) punktą išimti (= išbraukti pašalinti) iš sąrašo;

Problema nebuvo laiku išdiskutuota (– apsvarstytaaptarta); klausimą išdiskutuoti (–išnagrinėtiapsvarstytiaptartipadiskutuoti šiuo klausimu);

Atatinkamame (= atitinkamame) sprendime;

Netaisyklingai parinkta priesaga:

Išnuomuotas (= išnuomotas);

Kompetetingai (= kompetentingai);

Reikalinga (= reikiabūtina) parašyti raštą; Jeigu bus reikalingumas (– jeigu reikės);

Prieš tris (= trejus) metus; iki dvidešimt trijų (= trejų) metų; daugiau negu metus ar du (= dvejus); keturis penkis (= ketverius penkerius) metus; po dviejų trijų (= dvejų trejų) metų;

Procentaliai (= procentiškai).

Netaisyklinga galūnė ar žodžio baigmuo:

Visai nesenai (= neseniai) buvo gautas;

Tenais (= tenaiten) yra numatyta;

Toksai (= toks) sprendimas;

Buvo vykdom(= vykdomas) monitoringas;

Dėl to pačio (= to paties) projekto;

Tokia pozicija man yra ypatingai (= ypačlabaiitin) keista; bus sprendžiamas ypatingai (= ypačlabaiitin) atidžiai; klausimas ypatingai (= ypačlabaiitin) svarbus.

Netaisyklingai vartojamos paprastos formos vietoj įvardžiuotinių (terminų arba išskiriant iš visumos):

Nekilnojamas (= nekilnojamasis) turtas;

Atlikti detalų (= detalųjį) planą;

Daugiau norinč (= norinčiųjų) paklausti nėra.

Netaisyklingai vartojama sangrąžos dalelytė:

Matosi (– matyti), kad klausimas gerai neapsvarstytas;

Vietos savivaldos įstatymas pasipildo (= yra papildomaspapildomas) 14-u punktu ;

Dėl reorganizacijos atsilaisvins (= bus atlaisvintos) patalpos;

Matosi, labai (– matyti, labai / matyti, kad labai) formaliai atlikta.

Netaisyklingai vartojami prieveiksmiai:

Iki rugsėjo 20 d., matomai (= matyt), bus pateikti tie sąrašai;

Buvo principiniai (= iš principo) diskutuojama.

Kirčiavimo ir tarimo klaidos. Dažniausios klaidos – kirtis atkeliamas iš galūnės į priesagą ar šaknį, kai to nereikia daryti. Taip atsitinka nepaisant priešpaskutinio skiemens taisyklės (jei kaitomo žodžio priešpaskutinis kirčiuotas skiemuo yra tvirtagalis arba trumpas (galininko linksnyje), jo kirtis tam tikrose to žodžio formose (moteriškos giminės vienaskaitos vardininke, vienaskaitos įnagininke, daugiskaitos galininke, kai kuriais atvejais vietininke šoka į galūnę), pvz.: laũkas: laukù, laukùs, lauké, rãsą: vard. rasà, įn. rasà, rasàs. Kaip įprasti kirčiuoti taisyklingai? Tikrintis žodžių kirčiavimą žodyne, mokėti pagrindines kirčiavimo taisykles. Be minėtosios, svarbi ir daugiskaitos naudininko taisyklė, nes su šio linksnio kirčio vieta sutampa kai kurių kitų linksnių kirčio vieta, pvz.: kaip kirčiuojami žodžiai káulams, darbáms, bùtams, varlė́ms, geri̇́ems, kamuoliáms, ten pat kirtį turės ir: daugiskaitos kilmininkas: káulų, darbų̃, bùtų, varlių̃, gerų̃, kamuolių̃; daugiskaitos įnagininkas: káulais, darbai̇̃s, bùtais, varlėmi̇̀s, gerai̇̃s, kamuoliai̇̃s; daugiskaitos vietininkas: káuluose, darbuosè, bùtuose, varlėsè, geruosè, kamuoliuosè.

Kai kurių žodžių kirčiavimą verta tiesiog įsidėmėti.

Toliau pateikiami dažniausiai politikų neteisingai kirčiuojami žodžiai ir jų linksniai.Kirtis netaisyklingai atkeliamas iš galūnės į šaknį ar priesagą:

      interesas (= interèsas), interesus arba interesus (= interesùs);

      centrus (= centrùs), centrams (= ceñtrams)

      yra (= yrà), nėra (= nėrà), nebėra (= nebėrà)

      nebūtini (= nebūtinì)

      gerbiami (= gerbiamì), gerbiamam (= gerbiamám)

      darbotvarkė priimta (= priimtà)

      biudžetas (= biudžètas)

      projektas (= projèktas), projektą (= projèktą), projekte (= projektè), projektus (= projektùs)

      dokumentas (= dokumeñtas), dokumentais (= dokumeñtais), dokumentai (= dokumeñtai)

      reglamentas (= reglameñtas), reglamentą (= reglameñtą), reglamentu (= reglamentù), reglamentų (= reglameñtų)

      stadionus (= stadionùs)

      dalykus (= dalykùs)

      nepriskiriami (= nepriskiriamì)

      devyni  (= devynì)

      du šimtus (= šimtùs), keturi šimtai (= šimtaĩ)

      kreditas (= kredìtas)

      kur čia yra problema (= yrà problemà), spręsime problemas (= problemàs)

      remontas (= remòntas)

      komitetas (= komitètas), komiteto (= komitèto), komitetuose (= komitètuose)

      atidžiai (= atidžiaĩ) perskaičius

      tikime teisingumu (= teisingumù)

      aiškios vertės (= aiškiõs vertė̃s) nėra

      šeši (= šešì) šimtai

      vienu milijonu (= víenu milijonù) didėja

      devynis milijonus (= milijonùs)

      trijų (= trijų̃) milijonų

      keliuose (= keliuosè)

      prioritetus (= prioritetùs)

      nėra perspektyvi (= perspektyvì)

      metodas (= metòdas), paprastu metodu (= metodù)

      mieste (= miestè)

      įvairiose (= įvairiosè)

      trasose (= trãsose)

      efektas (= efèktas), efektu (= efektù)

      objektas (= objèktas), objektai (= objèktai),

      kultūra (= kultūrà)

      pažeidimus (= pažeidimùs)

      autobusas (= autobùsas), autobusų (= autobùsų)

      vadovus (= vadovùs)

      internete (= internetè)

      antspauduose (= antspauduosè)

      priima sprendimus (= sprendimùs)

      konkrečiai (= konkrečiaĩ)

      pastabų (= pastabų̃) nebuvo

      tokius (= tókius) projektus

      kokia (= kokià) ateitis

      registre (= registrè)

      čempionate (= čempionatè)

      esančių kapinių (= kapinių̃); viešose kapinėse (= viešosè kapinėsè)

      rajone (= rajonè)

      sportininkus profesionalus (= profesionalùs) arba geriau sakyti profesionalius sportininkus

      teikiami (= teikiamì) tvirtinti

      šita (= šità) parengta tvarka

      metami (= metamì) kaltinimai

      yra paremti (= paremtì)

      katilines (= katilinès)

      praeitais (= praeitaĩs) metais

      tarifus (= tarifùs)

      kvartale (= kvartalè)

      lėšų (= lė́šų), lėšàs (= lė́šas), lėšomis (= lė́šomis)

      apie (= apiẽ)

      su dar didesne (= didesnè) atsakomybe

 Kiti kirčio nukėlimo atvejai:

      architektas (= architèktas)

      transportas (= transpòrtas)

      elektra (= elektrà), elektros (elèktros) kaina

      gegužė (= gegužė̃ arba gegùžė), gegužės (= gegužė̃s arba gegùžės)

      klausimai (kláusimai), klausimų (= kláusimų)

      direktoriai, direktoriams (= dirèktoriai, dirèktoriams)

      parlamentas (= parlameñtas), parlamento (= parlameñto)

      rinkliava (= riñkliava), rinkliavos (= riñkliavos)

      skirtumas (= skìrtumas)

      tyrimas (= tyri̇̀mas), tyrimų (= tyrìmų)

      asmeninis (= asmenìnis) vertinimas

      valdančioji (= val̃dančioji)

      atsižvelgiant (= atsižvel̃giant)

      nesteigia (= nesteĩgia)

      pateikta (= pàteikta) (Balsis „a“ tariamas pernelyg ilgai. Šiuo atveju reikia tarti trumpai)

      asmeniškai (= ãsmeniškai)

      paskelbtas (= paskélbtas)

      progimnazija (= progimnãzija)

      nenukenčia (= nenukeñčia)

      procentais (= pròcentais) (Balsis „o“ tariamas pernelyg ilgai. Reikia tarti trumpai)

      procentų (= pròcentų), procentais (= pròcentais), procentu (= pròcentu)

      procentaliai (= pròcentiškai)

      taigi (= taĩgi)

      išnuomuotas (= išnúomotas), nuomos (= núomos) kainos

 Ne ta priegaidė:

      jeigu (= jéigu)

      beveik (= bevéik)

      mergaitėms (= mergáitėms)

      autorius (= áutorius)

      savo teises (= téises)

      paskelbta (= paskélbta) (Balsis „e“ tariamas per trumpai. Reikia tarti ilgiau)

      neteisyngos (= neteisingos), specialystų (= specialistų), patvyrtintos (= patvirtintos), skyrtos (= skirtos) (Visuose žodžiuose trumpasis balsis „i“ kirčiuotame skiemenyje yra ilginamas ir tariamas kaip ilgasis „y“ balsis. Tai – didelė tarimo klaida. Trumpąjį balsį „i“ privalu tarti trumpai)

Kartais netaisyklingai kirčiuojami ir vietovardžiai. Juos kirčiuojant taikomos tos pačios taisyklės, kaip ir paprastiems daiktavardžiams. Rajono centro pavadinimas kirčiuojamas taip:

Gargždaĩ

Gargždų̃

Gargždáms

Gárgždus

Gargždaĩs

Gargžduosè

Gargždaĩ!

VĮ Registrų centro Adresų registro duomenų bazėje šiuo metu teikiami sukirčiuoti vietovardžiai ir nurodyta kirčiuotė. Žinant kirčiuotę ir pagrindines kirčiavimo taisykles galima sukirčiuoti bet kurį vietovardį teisingai.

Savivaldybės politikai turėtų stengtis taisyklingai kalbėti Savivaldybės tarybos posėdžiuose, nes tai – vieša erdvė. Rengiantis skaityti oficialų pranešimą, kalbėti šventiniuose ar kituose renginiuose visada pravartu pasitikrinti kai kurių linksnių vartojimą Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų banke, o kirčiavimą – „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“. Visa tai prieinama internete.

Naudinga literatūra ir interneto svetainės:

  1. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos nutarimai (http://www.vlkk.lt).
  2. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos konsultacijų bankas (http://www.vlkk.lt).
  3. Lietuvos Respublikos terminų bankas (http://www.vlkk.lt).
  4. Elektroninis „Dabartinės lietuvių kalbos žodynas“ ir kiti Lietuvių kalbos instituto interneto svetainėje http://www.lki.lt skelbiami skaitmeniniai ištekliai.
  5. Aldona Paulauskienė. Teisininkų kalba ir bendrosios normos, Vilnius, 2004.
  6. Pranas Kniūkšta. Administracinė kalba ir jos vartosena, Vilnius, 2005.
  7.  „Kanceliarinės kalbos patarimai“, Vilnius, 2002.
  8. „Kalbos patarimų“ sąsiuviniai, Vilnius, 2003–2005.

Parengė Savivaldybės kalbos tvarkytoja Daiva Beliokaitė

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-21 09:57:56

Veiklos sritys