Ugdymo įstaigų strateginių planų kalba: mokykimės, kad mokytume

Rajono ugdymo įstaigos parengė naujus strateginius planus iki 2019 metų. Taigi – ketvertą metų šie planai bus skelbiami įstaigų internetinėse svetainėse, tikėtina, jais aktyviai domėsis tėvai ir mokiniai, jų nuostatos pateks į kitus dokumentus (bent jau ataskaitas tai tikrai), šių planų ištraukos nukeliaus į įvairių pristatymų skaidres, kurios pateikiamos seminaruose; studentai, rinkdami duomenis apie ugdymo įstaigas, taip pat galės panaudoti citatas iš jų savo darbuose, galbūt kai kurie teiginiai atsidurs ir mokyklų stenduose ir pan.

Taisyklingos kalbos reikalavimai įtvirtinti ne tik Valstybinės kalbos, bet ir Valstybės tarnybos, Viešojo administravimo, Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų rengimo įstatymuose ir jų įgyvendinamuosiuose teisės aktuose.

Turbūt niekas ir neprieštaraus, kad ugdymo įstaigų (ypač mokyklų) strateginiai planai turi būti parašyti preciziškai taisyklinga kalba. 

Betgi ko galima juose rasti? Rašybos, skyrybos, žodyno, žodžių sandaros ir darybos, linksnių ir prielinksnių vartojimo, stiliaus ir teksto tvarkybos klaidų.

Rašyba

Didžiosios ir mažosios

Strateginiai planai rengiami vadovaujantis… Jungtinių tautų vaiko teisių konvencija, Vaiko teisių Konvencija, Vaikų teisių konvencija… Iš tiesų šio dokumento pilnas pavadinimas yra Jungtinių Tautų vaiko teisių konvencija, sutrumpintai būtų Vaiko teisių konvencija.

Jungtinės Tautos – viena iš aukščiausių tarptautinių organizacijų, todėl abi pavadinimo raidės rašomos didžiosiomis raidėmis. Kaip ir Europos Sąjunga, jos Taryba, Komisija, Parlamentas.

Tačiau būna parašyta ir taip:

Mokyklos vykdoma Švietimo (= švietimo, − juk kalbama ne apie instituciją ar dokumentą) politika yra formuojama atsižvelgiant į bendrąsias Europos sąjungos (= Sąjungos) švietimo politikos gaires ir vertybes.

Europos komisijos (= Komisijos) komunikate teigiama, jog būtina plėtoti „aktyviam senėjimui“ skirtą politiką.

Valdymo vienetų pavadinimai turi būti rašomi mažąja raide:

Gimnazijos Taryba (= taryba) – aukščiausia Gimnazijos savivaldos institucija, Mokytojų Taryba (= taryba), plg. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba (bet sutrumpintai Savivaldybės taryba; šiuos sprendimus Taryba patvirtino praėjusiame posėdyje, − jei iš konteksto aišku, kokia tai taryba).

Jei institucija, įstaiga ar organizacija nepriklauso aukščiausiųjų kategorijai, jos sudėtinio pavadinimo tik pirmasis žodis rašomas didžiąja:

Visa bendruomenė įsijungė į Lietuvos Futbolo Federacijos (= Lietuvos futbolo federacijos) organizuotą projektą „Futboliukas“. Aktyvesni tėvai dalyvauja Lietuvos Tėvų (= tėvų) forumo užsiėmimuose, Mažojo Princo Fondo (= Mažojo Princo fondo) iniciatyvoje ,,Visa Lietuva skaito vaikams“ ir kt.

Sudėtiniame pavadinime esantį padalinio pavadinimą turime rašyti didžiąja raide:

Siekiame plėtoti metodinius ryšius su S. Šimkaus konservatorija, Muzikos ir teatro akademija, Klaipėdos Universiteto menų fakultetu (= Klaipėdos universiteto Menų fakultetu).

Kai kurios įstaigos savo pavadinimus rašo taip lyg būtų Klaipėdos rajono padaliniai, − bet juk tokios institucijos, kaip Klaipėdos rajonas, nėra:

Lanksti ir efektyvi Klaipėdos rajono Švietimo (= švietimo) centro veikla tenkina daugumos pedagogų kvalifikacijos tobulinimo poreikius. Klaipėdos r. Pedagoginė (= pedagoginė) psichologinė tarnyba įsteigta Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2003 m. spalio 23 d. sprendimu. 2014 m. spalio 22 d. įsteigtas Klaipėdos rajono Trečiojo (= trečiojo) amžiaus universitetas.

Įmonės ar įstaigos statuso nuoroda (teisinė forma) rašoma mažąja, o koks yra visas įmonės pavadinimas ir kaip rašomi jos padaliniai, geriausia sužinoti tos įmonės tinklalapyje:

Centras įregistruotas Valstybinės įmonės registrų centro nekilnojamo turto registre Nr. 336822 (= …įregistruotas valstybės įmonės Registrų centro Nekilnojamojo turto registre).

O štai dokumentų pavadinimus visada derėtų rašyti didžiąja, bet tik ypatingos reikšmės dokumentų  visi pavadinimo žodžiai rašomi didžiosiomis raidėmis:

Svarbiausi strateginiai šalies ir ES dokumentai (valstybės (= Valstybės) ilgalaikės pažangos ir Lisabonos strategijos) didelį dėmesį skiria švietimo paslaugų teikimui visiems asmenims.

Ugdymo įstaigų veikla grindžiama… Lietuvos Respublikos konstitucija (= Lietuvos Respublikos Konstitucija, − tai ypatingos reikšmės dokumentas), Lietuvos Respublikos Švietimo įstatymu (= Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu, − juk tai vienas iš daugelio įstatymu), švietimo strategijos 2013–2022 metų strategijos nuostatomis (Švietimo strategijos…, − juk tai dokumento pirma raidė), Lietuvos respublikos Vyriausybės (= Lietuvos Respublikos – visada abu žodžiai didžiosiomis) nutarimais, Švietimo (= švietimo, − kad ir kaip švietimo darbuotojai gerbtų savo ministrą, tačiau pareigų pavadinimai, išskyrus kvietimus ir sveikinimus, rašomi mažąja) ir mokslo ministro įsakymais, Klaipėdos rajono tarybos (= Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos, − taip vadinasi ši institucija) sprendimais.

Valstybinių švenčių pavadinimus taip pat rašomi pagal tą pačią taisyklę (pirma raidė didžioji):

Organizavome bendrus projektus kovo 11 (= Kovo 11-ajai) paminėti su gimnazija, bendrus projektus su Socialinių paslaugų centru „Mūsų šeima – pavyzdys kitiems“, skirtus tarptautinei (= Tarptautinei) šeimos dienai.

Kadangi bažnyčių pavadinimai registruojami be vietos nuorodos, todėl santrumpa „Šv.“ rašoma didžiąja: 

Organizavome koncertus Priekulės šv. (= Šv.) Antano bažnyčioje šv. Kalėdų ir Velykų proga.

Su kabutėmis ir be jų

Dokumentai ir jų projektai, jei neprasideda prielinksniu „dėl“, rašomi be kabučių:

Mokyklos veikla, strategija parengta vadovaujantis „Valstybiniu švietimo 2013–2022 metų strategijos projektu“ (= vadovaujantis Valstybinės švietimo 2013–2022 metų strategijos projektu).

Progimnazija savo veiklos kokybę įsivertina remdamasi „Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis“ (= Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo rekomendacijomis), patvirtintomis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2009 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. ISAK- 607.

Simboliniai įstaigų, įmonių ir organizacijų, pavadinimai – su kabutėmis:

Išvyka į Klaipėdos Marijos taikos Karalienės Carito senelių namus (= Marijos Taikos Karalienės „Carito“ senelių namus).

Tiesioginės reikšmės pavadinimai, t. y. tokie, kurie neturi perkeltine reikšme suprantamo pavadinimo, rašomi be kabučių:

Dalyvaujame projekte ,,Mes rūšiuojam“, kurį organizuoja UAB ,,Atliekų tvarkymo centras“ (= UAB Atliekų tvarkymo centras),  užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro, Sveikatos apsaugos ministerijos konkurse ,,Švarių rankų šokis 2013“.

Ne tik įmonių ar organizacijų, bet ir kitokie simboliniai pavadinimai rašomi su kabutėmis:

Per 100 kompiuterių prijungti prie internetinio Balticum (= „Balticum“) ryšio, yra penki laidinio telefono abonentai, trys – mobilaus ryšio, 1 fakso aparatas.

Buvo sukurtas internetinis Laisvalaikio centro bei socialinio tinklapio facebook puslapiai (=  „Facebook“).

Ne dokumentuose, o publicistiniuose ar šiaip laisvesniuose tekstuose galima vartoti adaptuotą programos pavadinimą be kabučių, pvz.: Mūsų mokyklos mokiniai dažnai bendrauja per feisbuką; Vakar su broliu kalbėjomės per skaipą.

Kartais pirmą kartą susidūrus su tam tikru pavadinimu, neaišku, ar jis simbolinis, ar tai – asmens pavardė, ar galbūt netgi vietovės pavadinimas. Jei tai asmens pavardė, nereikia imti į kabutes (nors yra atvejų, kai ir asmenvardis tampa simboliniu pavadinimu), bet pagal taisykles, jei vartojame netgi autentišką formą, turėtume rašyti su lietuviškomis galūnėmis, jei tas asmenvardis – vyriškos giminės:   

2012–2013 metais 5–10 klasių mokiniai dalyvavo patyčių prevencijos programoje Olweus (= …dalyvavo Olweuso patyčių prevencijos programoje).

Aprūpinti psichologą  darbo priemonėmis: adaptuotomis tyrimų metodikomis – Amthauer ir Achenbach (= Amthauerio ir Achenbacho).

Minima programa ir metodikos – pavadintos pagal jas kūrusių asmenų pavardes. Vardai gali būti ir neminimi, nes vartojant nepatogu juos kaskart sakyti ar rašyti. O kaip reiktų rašyti programos Comenius pavadinimą? Matyt, pagal bendrąsias simbolinių pavadinimų rašybos taisykles, t. y. su kabutėmis:

2013 m. gauta 43,5 tūkst. Lt Comenius programos (= „Comenius“ programos) dvišalio mokyklų partnerystės  projektų vykdymui.

Rašant programų ir projektų pavadinimus taip pat reikia pagalvoti, ar jie yra simboliniai, ir ką reiškia nelietuviški vardai juose – asmenvardžiai ar galbūt vietovardžiai? Pagal bendrąsias taisykles vietovardžiai adaptuojami:

Dalyvavimas  tarptautiniuose, šalies ir rajono projektuose, programose: ,,Zipio draugai“, ,,V. Šerborn vystymo judesiu metodas“, ,,Reggio Emilia  ikimokyklinio ugdymo sistema“ (…=,,Zipio draugai“, taikant V. Šerborn vystymo judesiu metodą, Emilijos Redžo ikimokyklinio ugdymo sistemą).

Nors daugumoje šaltinių vartojama neadaptuota miestelio Šiaurės Italijoje, kur ir pradėtas taikyti minimas metodas, forma, tačiau tada jis turėtų būti rašomas bent jau taisyklingai: Reggio nell‘Emilia.

Oficialių dokumentų tekstuose nereikia rašyti įvairių švenčių, festivalių, konkursų, kitų renginių didžiosiomis raidėmis:

III tarptautinio jaunųjų muzikų konkurso Latvijoje „VIVA LA MUSICA“ (= „Viva la musica“) laureatė.

Rašant užsienio šalių renginių tiesioginės reikšmės pavadinimus, reiktų juos išversti, kita kalba galima rašyti nebent papildomai skliausteliuose:

2012–2013 m. m. – kolekcijos „Balta, bet ne šalta” ir „Alisa stebuklų šalyje“, tarptautiskais bernu un jauniešu modes un talantu festivals Daugpilis, Latvija „MODES UN TALANTU MOZAĪKA” (= tarptautinis vaikų ir jaunimo madų ir talentų festivalis Daugpilyje, Latvijoje „Madų ir talentų mozaika“) – Grand Prix (mokytojos Joana Lukienė, Rita Batečko).

Brūkšniai ir brūkšneliai

Vis dažniau brūkšniai ir brūkšneliai vartojami teisingai, tačiau dar kartais pasitaiko, kai supainiojamas brūkšnys, − kaip skyrybos ženklas ir ženklas, rašomas tarp dviejų ar daugiau žodžių ar skaitmenų, žyminčių daiktų bei reiškinių vietos, laiko, kiekio, eilės ribas (tada rašomas be tarpų), ir brūkšnelis, − kaip rašybos ženklas, rašomas tarp dviejų (kartais ir daugiau) sintaksiškai lygiaverčių žodžių, nusakančių vieno daikto, reiškinio ar vienos ypatybės pavadinimą.

Galutinis įvertinimas-pasibaigus (= įvertinimas − pasibaigus) šios strategijos įgyvendinimo laikotarpiui.

2013-2014 (= 2013−2014) mokslo metais neformaliam mokinių švietimui nebuvo skirta nei viena valanda.

Per metus 2-3 (= 2−3) kvalifikacijos renginiai kiekvienam mokytojui.

Nei brūkšnio, nei brūkšnelio nereikia tarp sintaksiškai nelygiaverčių daiktavardžių, kurių vienas (paprastai antrasis) yra siauresnės reikšmės, paaiškina, patikslina arba papildo kitą ir eina jo priedėliu: evangelikų−liuteronų (= evangelikų liuteronų) bažnyčia; mokytojas-metodininkas (= mokytojas metodininkas).

Su brūkšneliu negalima užrašyti ne tik elektroninio pašto santrumpos (e-paštas (= el. paštas, e. paštas), bet ir kitų elektroninių dalykų: tinklalapyje talpinami veiklos e-naujienlaiškiai (= skelbiami veiklos e. naujienlaiškiai); e-mokymosi (= e. mokymosi) asociacija, e-dienynas (e. dienynas), Nacionalinė e-Twinning (= eTwinning) tarnyba.

Brūkšneliu niekad nereikia prijungti galūnės prie romėniško skaitmens:

Įrengtos laisvalaikio zonos mokiniams prie valgyklos, I-ame aukšte (= I aukšte) greta buvusių rūbinių.

Kitos rašybos klaidos

Dar klaidų ir jų taisymų be komentarų:

Po pamokinė (= Popamokinė) veikla

Centre įrengta kompiuterių klasė su 15  kompiuterių, veikia bevielis Internetas (= internetas), įsigyti 3 multimedia (= multimedijos arba daugiafunkciai) projektoriai,

Įgys (= Įgis) aukštesnes kategorijas.

Erdvus foje (= fojė) parodoms eksponuoti. 

Dabartine kvalifikacijos tobulinimo sistema apibrėžia pagrindines pedagogu (= pedagogų) kvalifikacijos tobulinimo plėtros gaires: nuolatinio ir testinio (= tęstinio) kvalifikacijos tobulinimo būtinybės suvokimo skatinimas, geresnių finansinių ir organizacinių sąlygų kvalifikacijos tobulinimui sudarymas, kvalifikacijos tobulinimo sričių ir formų įvairovės didinimas. 

Skyryba

Sakinio dalys

Pasitaiko atvejų, kai skiriamos sakinio dalys, kurių nereikia skirti:

Dalyvavome „Antro žingsnio“, bei patyčių „Olweus“ (= „Antro žingsnio“ bei patyčių Olweuso) programose.

Nebuvo lėšų koncertinės salės, ir pirmo aukšto koridorių sienų sutvarkymui (= koncertinės salės ir pirmo aukšto koridorių sienų sutvarkymui).

Kiekvienas mokytojas, kiekvienais metais, mažiausiai (= mokytojas kiekvienais metais mažiausiai) 5 kartus dalyvavo aktualiuose kvalifikacijos kėlimo seminaruose.

Ugdant saugų ir sveiką vaiką, nuo 2013 metų, dėl lėšų stygiaus, nebegalėjome (= nuo 2013 metų dėl lėšų stygiaus nebegalėjome) kiekvienai klasei skirti po 0,5 val. „Sveikai gyvensenai“.

Atskirti veiksnį nuo tarinio yra didelė skyrybos klaida:

Augantis visuomenės kompiuterinis raštingumas ir naujos technologijos, daro įtaką (= technologijos daro įtaką) centro veiklai.

Deja, tik trys ikimokyklinės įstaigos, turi spec. pedagogus (= įstaigos turi spec. pedagogus).

Plečiamas socialinių partnerių ratas, sudarys sąlygas (= ratas sudarys sąlygas) tobulinti įstaigos veiklą bei dalintis gerąja patirtimi.

Vietoj praleisto tarinio jungties netinka dėti kablelį. Pagal pasirenkamąsias skyrybos taisykles gali būti rašomas brūkšnys, jei norima paryškinti praleidimą:

Mokytojų taryba, savivaldos institucija (= Mokytojų taryba − savivaldos institucija) pagrindiniams mokytojų, pedagogų profesiniams bei ugdymo klausimams spręsti.

Įterpinius privalu skirti iš abiejų pusių:

Po renovacijos, kaip ir planuota 2014–2015 m. m. (= kaip ir planuota, 2014–2015 m. m.) prasidėjo laiku be jokių trukdžių.

2012 m. duomenimis  63 proc. (= 2012 m. duomenimis,  63 proc.) rajono mokyklų mokinių įtraukti į socialinio ir emocinio ugdymo programas.

Išplėstinius derinamuosius pažyminius po pažymimojo žodžio privalu skirti:

Tikėtina, kad 2015 metais, įsigaliojus nuostatai reglamentuojančiai (= nuostatai, reglamentuojančiai) privalomą priešmokyklinį ugdymą, ši problema dar labiau paaštrės.

Mokykloje iš dalies laikomasi darbo tvarkos taisyklių – yra mokinių dažnai (= yra mokinių, dažnai) nusižengiančių tvarkos reikalavimams.

III respublikinio jaunųjų pianistų konkurso, skirto L. Povilaičiui atminti diplomantė (= atminti, diplomantė).

Teikiama kvalifikuota specialiojo pedagogo, logopedo pagalba, vaikai  turintys kalbos (= vaikai,  turintys kalbos) ir specialiųjų ugdymosi poreikių sutrikimų, integruoti į bendrąsias grupes.

II etape įgyvendintos profesinės kvalifikacijos tobulinimo modelyje numatytos būtinos priemonės susijusios (= priemonės, susijusios) su pedagogo karjeros raida.

Tai Europoje pripažintas ne tik  mokinių motyvacijos skatinimo įrankis, bet ir puiki mokytojų kvalifikacijos tobulinimo forma neatsiejama (= forma, neatsiejama) nuo praktinės veiklos.

Jei jau skiriame išplėstas dalyvines, padalyvines ar pusdalyvines aplinkybes (skirti nebūtina), tai turime skirti iš abiejų pusių:

2012–2014 m. mokytojų kolektyvas įgyvendindamas (= kolektyvas, įgyvendindamas) strateginio plano prioritetus, tikslus bei uždavinius, kiekvienais metais dalyvavo kvalifikacijos tobulinimo renginiuose.

Sudėtiniai sakiniai

Plintanti tendencija – neskirti šalutinių sudėtinio prijungiamojo sakinio dėmenų, − ypač šalutiniam dėmeniui įsiterpus į pagrindinį, pamirštama kablelį padėti iš kitos pusės:

Mokykloje yra mišri priešmokyklinio ugdymo grupė, kurią lanko vaikai nuo 4 metų ir (= …nuo 4 metų, ir) pailgintos dienos grupė.

Pagrindiniai vidaus dokumentai, pagal kuriuos vykdoma veiklos kontrolė yra (= veiklos kontrolė, yra) lopšelio-darželio nuostatai, darbo tvarkos taisyklės, metinis veiklos planas, pareigybių aprašymai. 

Sudėtinga įvertinti kokia dalis (= įvertinti, kokia dalis) lėšų, skirtų švietimui, atitenka  neformaliajam vaikų švietimui. 

Finansų krizė sukėlė šalyje naują nedarbo augimo ir emigracijos bangą, todėl tikėtina kad (= tikėtina, kad) problemiškų šeimų ir rizikos grupių vaikų daugės, augs emigrantų, imigrantų, reemigrantų ir jų vaikų ugdymo problemų mąstai (= mastai).

Reiktų vengti be galo ilgų sakinių, − taip visada rizikuojame klaidų pridaryti dar daugiau:

Tarnyba teikia pagalbą ne tik savivaldybės mokyklose besimokantiems mokiniams, bet ir  ikimokyklinio amžiaus vaikams lankantiems, ir nelankantiems ugdymo įstaigas (= vaikams, lankantiems ir nelankantiems ugdymo įstaigas), jų tėvams, mokytojams, specialistams, suteikia pagalbą medicininėms įstaigoms nustatant asmenų neįgalumą, vaikų teisių skyriui (= Vaiko teisių apsaugos skyriui) ir teisėtvarkos institucijoms nukreipus asmenis dėl psichologinės pagalbos skyrybų, smurto atvejais, ir kt., todėl būtinas Tarnybos finansavimo užtikrinimas ir savivaldybės lėšomis, arba (= savivaldybės lėšomis arba) perskirstant mokinio krepšelio lėšas.

Žodynas

Žodyno klaidos vertintinos nevienodai, − kas anksčiau laikyta klaida, dabar gali būti jau ne klaida arba ne tokia ryški klaida. Pavyzdžiui, veiksmažodis neraminti reikšme „jaudinti, kelti nerimą“ kurį laiką kalbininkų vertintas kaip reikšmės skolinys iš rusų беспокоить ir taisytas. Naujausiame el. „Dabartinės lietuvių kalbos žodyne“ (Vilnius, 2003) veiksmažodis neraminti (su nuoroda knyginis) teikiamas reikšme „daryti neramų“, taigi klaida jau nebelaikomas. Vis dėlto pirmenybė teiktina gyviems lietuvių kalbos pasakymams:

Taip pat neramina (geriau kelia nerimą; neduoda ramybės) ir ugdymo įstaigas skatina koreguoti savo veiklos kryptis Lietuvoje nuolat augantis vaikų su specialiaisiais poreikiais skaičius.

Nevartotinos svetimybės on-line pakaitai yra prijungtas, prisijungęs (prie tinklo); prijungtinis; tiesiogiai; internetinis:

Klaipėdos rajono mokyklose įdiegtas  e-dienynas (e. dienynas), mokyklų komandos apmokytos naudotis IQES interneto teikiamomis galimybėmis.

Kai kurie lietuviški pakaitai lengvai prigyja, tačiau yra gajų svetimžodžių, vieni iš jų – dėmenys audio-, video-, kurie rašomi visada kartu su antruoju dėmeniu, tačiau reiktų vartoti lietuviškus pakaitus:

,,Klaipėdos krašto senųjų pastatų istorija. Video montažas (= Videomontažas; Vaizdo montažas)“.

Aprūpinimas naujomis technologijomis: audio, video įranga (= audio-, videoįranga; vaizdo ir garso įranga), multimedija (geriau įvairialypė terpė), kompiuteriais, interneto prieiga visoje įstaigoje sudaro sąlygas neribotai informacijos sklaidai bei reikalingos informacijos paieškai.

Eilė, visa eilė – nevartotini neapibrėžto kiekio reikšmėmis „daug, daugelis, dauguma, dalis, keletas, nemažas skaičius“.

Eilę metų (= Daug, daugelį metų) mūsų įstaiga nebesutalpino vaikų, norinčių lankyti darželį.

Kai kurie žodžiai, o kartais – kai kurios žodžio reikšmės gali būti vartojamos netaisyklingai. Vienas iš tokių – veiksmažodis „talpinti“. Jei prieš tai buvusiame sakinyje jis pavartotas taisyklingai, tai reikšme „skelbti, įdėti“ – nevartotinas:

2014 m. atnaujintas Gimnazijos svetainės internetinis puslapis, į jį talpinama (= jame skelbiama, į jį dedama) Gimnazijai ir bendruomenei aktuali informacija.

Projekto nuorodomis naudojasi ir su patalpinta (= skelbiama) mokomąja medžiaga susipažįsta užsienyje gyvenantys ir lietuvių mokyklėlėse dirbantys mokytojai.

Yra žodžių, kurie turi ne vieną reikšmę, tačiau visos jos netaisyklingos, − vienas iš tokių – gerbūvis. Priklausomai nuo konteksto, jis taisomas gerove (kalbant apie žmonių gerovę), aplinka (kalbant apie pastato aplinką), aplinkotvarka (kalbant apie platesnę aplinką, lėšų skyrimą teritorijai tvarkyti):

2014 m. įsikūrė vaikų fondas, kuris rūpinasi vaikų gyvenančių bendrabutyje gerbūviu (= vaikų, gyvenančių bendrabutyje, gerove).

Papildomų lėšų reikėjo mokyklos gerbūviui (= aplinkai) sutvarkyti.

Žodžių sandara ir daryba

Dalykinio stiliaus tekstuose svarbu taisyklingai vartoti terminus, o į termino sudėtį įeinantis būdvardis ar dalyvis paprastai įgyja įvardžiuotinę formą:

Nešiojamų (= Nešiojamųjų) kompiuterių  kiekvienai grupei įsigijimas.

Gerosios patirties sklaida vykdoma įvairiomis  formomis – metodinės dienos  (savaitės),  metodinės  sesijos, apskriti (= apskritieji) stalai, konferencijos.

1961 m. tarybinio ūkio gyvenamame (= gyvenamajame) pastate buvo įkurtas vienos grupės lopšelis-darželis

Galimybė. Skleisti gerą (= gerąją) iniciatyvių mokytojų patirtį.

Jaunos šeimos įsigyja nekilnojamą (= nekilnojamąjį) turtą.

Kad su žodžiu „metai“ vartojami dauginiai skaitvardžiai – dažnai pamirštama, tik kažkodėl persistengiama ten, kur nereikia, − jei kalbama apie vienus metus, − tai jų negali būti keleri, todėl pirmenybė teikiama senajai formai vieni, vienos, o ne vieneri, vienerios:

Ne vienerius (− vienus) metus centras vykdo naujus ir tęstinius vaikų socializacijos bei tarptautinius projektus.

Siekdami ugdymo(si) kokybės gerinimo, didelį dėmesį skyrėme ugdymo(si) sąlygoms, kurios per paskutiniuosius tris (= trejus) metus pagerėjo itin pastebimai.

Lietuvių kalboje vartojamas abstraktas įtaka, bet iš abstraktų su priesaga -oti veiksmažodžiai nedaromi. Vertinys įtakoti, atsižvelgiant į stilių ir kontekstą, gali būti keičiamas žodžiais atsiliepti, lemti, paveikti, veikti, formuoti, taip pat junginiais daryti įtaką, turėti įtaką ar įtakos.

Nedarbas, mažos pajamos, verslumo skatinimo priemonių nežinojimas/nebuvimas, migracija, sumažėjęs gimstamumas įtakoja (= lemia) Klaipėdos rajono savivaldybėje gyvenančių vaikų skaičiaus mažėjimą.

Visa tai įtakojo (= veikė) ir švietimo sistemą.

Informacijos ir komunikacijos technologijos diegimas įvairiose šalies veiklos srityse, taip pat ir švietimo sistemoje įtakoja (= veikia) ir  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigų veiklos kryptis.

Todėl švietimo ugdymo įstaigų veiklą įtakoja (= formuoja) bendrieji Lietuvos ekonominiai rodikliai.

Valstybės švietimo strategijoje 2013–2022 m. kalbama apie plėtrą, − tai gali teigiamai įtakoti požiūrį į neformalųjį vaikų ugdymą (= turėti teigiamos įtakos požiūriui į neformalųjį vaikų ugdymą).

Nepakankamas mokytojų kompiuterinio raštingumo lygis, kompiuterių bei interneto prieigos stoka gali įtakoti ugdymo kokybei (= gali paveikti ugdymo kokybę).

Dalykiniuose raštuose labai populiarus ir būdvardis savalaikis, kuris yra knyginis, dirbtinis, taigi, kur galima, geriau vartoti prieveiksmį laiku su reikiamą veiksmą rodančiu dalyviu: ne savalaikis darbas, o laiku atliktas darbas, ne savalaikė, o laiku sudaryta sutartis.

Specialistų trūkumas suteikiant savalaikę ir kokybišką pagalbą (= suteikiant kokybišką pagalbą laiku) spec. poreikių turintiems vaikams.

Ne visada taisyklingai pavartojamas veiksmažodis sąlygoti. Šio žodžio reikšmė yra riboti kokia nors sąlyga. Tačiau kai norima pasakyti, kad kas nors yra ko nors priežastis, veiksnys, turi sprendžiamą reikšmę, geriau vartoti žodį lemti ar kt.:

Nuolatiniam suaugusiųjų mokymui(si) reikia naujų įgūdžių, gebėjimų ir kompetencijų, kurias sąlygoja (= lemia) žinių visuomenės kūrimasis ir informacinių technologijų pažanga.

Vietoj būdvardžio bendrakultūrinis, -ė geriau vartoti junginį bendros kultūros, kur tinka sudurtinį būdvardį keisti įprastiniu kultūrinis, -ė. Prireikus gali būti vartojamas ir nepriesaginis sudurtinis būdvardis bendrakultūris, -ė:

Švietimo centrų darbuotojams organizuotuose  mokymuose  švietimo centrų darbuotojai patobulino tiriamąsias, administravimo ir bendrakultūrines (= bendros kultūros, bendrakultūres) kompetencijas.

Veiksmažodis apjungti nevartotinas reikšme „suburti“ žmones:

Be to, ši veikla suteikia plačias galimybes profesiniam tobulėjimui ir apjungia (= suburia) bendradarbiaujančius į bendrus tinklus ir leidžia keistis gerąja patirtimi virtualioje erdvėje.

Veiksmažodiniai abstraktai su priesaga –imas, -ymas reiškia veiksmo pavadinimą, o ne prietaisų visumą:  

Nauji įrengimai (= įrenginiai) užtikrins  sanitarinių-higieninių  normų  reikalavimus.

Veiksmažodinių abstraktų su priesagomis –imas, -ymas apskritai reiktų vengti:

Muzikos mokykla – tai savarankiška, vaikų poreikių tenkinimo ir muzikinių gebėjimų atskleidimo bei vystymo neformaliojo ugdymo įstaiga (= …tai savarankiška neformaliojo ugdymo įstaiga, tenkinanti vaikų poreikius ir atkleidžianti bei vystanti muzikinius gebėjimus)

Terminas tinklapis darybiškai nebūtų niekuo blogas, bet informatikų pasirinktas terminas tinklalapis:

Sukurtos uždaros bendravimo grupės socialiniame tinklapyje (= tinklalapyje) „Facebook“.

O kartais pasitaiko visai naujoviškos darybos atvejų: 

Sukauptas subiudžetintas (= biudžetines) lėšas už teikiamas paslaugas ir nuomą Centras  naudoja savo nuožiūra.

Sintaksė

Tai kalbos vartotojų mažiausiai pastebimos ir sunkiausiai išgyvendinamos kalbos klaidos, bet būtent jos, deja, labiausiai iš visų darko kalbos sistemą. Tai linksnių, prielinksnių, veiksmažodžių linksniuojamųjų formų vartojimo ir kai kurios kitos klaidos.

Vardininkas nevartotinas neapibrėžtam daiktų kiekiui reikšti:

Mokyklos įsteigimo teisiniai aktai (= teisinių aktų) neišliko.

Tarnyba aptarnauja apie  8000  Klaipėdos rajono ugdymo įstaigas nelankančius ir lankančius vaikus ir moksleivius (= ugdymo įstaigas nelankančių ir lankančių vaikų ir moksleivių), todėl įstaigoje turėtų būti patvirtinti 4 psichologo etatai.

Daugiausia padaroma vietininko vartojimo klaidų, ypač vartojant pasakymą kieno tarpe:

Mokinių tarpe ugdoma teigiama motyvacija knygai (= Ugdoma teigiama mokinių motyvacija skaityti knygas).

Meninis ugdymas − puiki prevencinė priemonė prieš plintančias negeroves jaunimo tarpe (= tarp jaunimo).

Gimnazijoje 64 mokytojai dirba pagrindinėse pareigose (= eina pagrindines pareigas).

Didėjantis dirbančių nepagrindinėse pareigose (= nepagrindines pareigas einančių) mokytojų skaičius.

Mokykla yra svarbi sveikos gyvensenos įgūdžių formavime (= Mokykla yra svarbi ugdant (formuojant) sveikos gyvensenos įgūdžius).

Šiame sakinyje vietininko galima ir netaisyti, tačiau netaisyklingai jungiamos sakinio dalys:

Neaktyvi gerosios patirties sklaida, mokytojai nenoriai dalyvauja patirties sklaidoje, o taip pat (= taip pat; ir) projektinėje veikloje.

Pasakymas su (kieno) pagalba priemonei reikšti yra verstinis, teiktina vartoti įnagininką; prielinksninę konstrukciją su kuo ar pan.:

Muzikos mokymasis – tai savo įgimtų muzikinių gebėjimų realizavimas, tai dvasinis ryšys su jį supančia aplinka, tai ateities suvokimas muzikos ir meno pagalba (= per muziką ir meną).

Kiekio, svorio, atstumo, laiko trukmės viršijimui reikšti vartotina ne prielinksninė konstrukcija virš ko, o daugiau kaip (negu, nei) su galininku:

Šią erdvę lanko virš 200 (= daugiau kaip 200) miesto jaunuolių.

Stilius

Tik sąlygiškai šioje dalyje pateikiamus pavyzdžius galima priskirti stiliaus dalykams. Mokyklų strateginių planų, kaip ir kitų oficialių dokumentų, turiniui taikomi tie patys kriterijai kaip ir kitiems teisės aktams, oficialiems raštams ir kitiems dalykiniams tekstams: jie turi būti parašyti logiškai, kiek įmanoma − glaustai ir aiškia kalba, be dviprasmybių ir supainiojimų.

Beveik visos ugdymo įstaigos mini svarbiai svarbų (kitaip nepavadinsi) dokumentą, kuriuo vadovaujasi − Valstybės pažangos strategija „Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“. Chmm… tai Seimo nutarimu patvirtintas dokumentas, − baisu net ką sakyti, − jau geriau užsitepti ant sviesto margarino, ant viršaus dar kastinio gabaliuką ir pabandyti visa tai nuryti… Žinoma, šaunu, kad dauguma ugdymo įstaigų šį dokumentą įvardija tiksliai (taip ir turi būti), bet aš, būdama Seimo žmogumi, būčiau kuklesnė ir šį dokumentą, nemenkindama jo svarbos, pavadinčiau maždaug taip: 2015−2030 m. Valstybės pažangos strategija arba Lietuvos pažangos strategija iki 2030 m.

Ar dokumentų teikimas jau yra dalyvavimas, ar veiksmas, kurį atlikus galima jau pradėti svajoti apie dalyvavimą? Galbūt tiesiog reikia pabandyti pasakyti paprasčiau, taip pat ir be šiurkščių skyrybos klaidų (bent jau neatskiriant veiksnio nuo tarinio):

Tęsiamas dalyvavimas tarptautinių, ES struktūrinių fondų bei kitų konkursų paraiškų teikime, kurių finansavimas, galėtų pagerinti materialinę bazę (= Toliau teikiamos paraiškos tarptautiniams, ES struktūriniams fondams bei kitiems konkursams, kuriuos laimėjus ir gavus finansavimą, galima būtų pagerinti materialinę bazę).

Kartais keistai formuluojami apibrėžimai:

Konfidencialumas – darbuotojai laikosi  šio etinio principo, kurio privalu vadovautis bendraujant vienam asmeniui su kitu (žodžiu, raštu, įskaitant el. ryšio priemones) (= Konfidencialumas – etinis principas, kuriuo privalu vadovautis bendraujant vienam asmeniui su kitu (žodžiu, raštu, įskaitant el. ryšio priemones).

Teksto tvarkyba

Taip pat tik sąlygiškai visus atvejus galima pavadinti teksto tvarkybos trūkumais ar nesklandumais. Tai įvairūs Įstatymų ir kitų teisės norminių aktų, Dokumentų rengimo, Adresų formavimo ir kitų raštvedybos formalių reikalavimų nepaisymo atvejai.

Užrašant teisės akto pilną pavadinimą, datą ir numerį reikia rašyti vietoje:

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimu ,,Dėl Klaipėdos r. pagrindinės mokyklos pavadinimo ir nuostatų tvirtinimo“ 2009 m. gegužės 28 d. Nr. T11-257 (= Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2009 m. gegužės 28 d. sprendimu Nr. Nr. T11-257 ,,Dėl Klaipėdos r. pagrindinės mokyklos pavadinimo ir nuostatų tvirtinimo“) nuo 2009 m. rugsėjo 1 d.  mokyklai leista vadintis šiuo vardu.

Kartais norint sužinoti, kas norėta pasakyti, kokį dalyką ir kaip norėta apibūdinti, reikia gerokai panaršyti internete. Šiuo atveju norėta apibūdinti iniciatyvą, kurios pavadinimas sutampa su svetainės pavadinimu:

Eko mokykla. Lt-aplinkos (= Ekomokykla.lt – aplinkos) išteklių tausojimo ir atsakingo elgesio iniciatyva Lietuvos švietimo sistemoje.

Datą užrašant mišriuoju būdu, mėnesiai nurodomi žodžiais:

Planuojamas pasiekimo laikas 2015 m. 09 mėn. (= rugsėjo mėn.).

Užrašant adresą, jei prie namo numerio nurodoma dar ir raidė, ji turi būti didžioji, o nurodant elektroninio pašto adresą, jei jis tik vienas, dvitaškio nereikia:

Adresas: Mokyklos g. 22a, el. pašto adresas: [email protected] (Mokyklos g. 22A, el. pašto adresas [email protected]).

***

Šiame straipsnyje aptarti tik šių metų mokyklų strateginiuose planuose pastebėtos klaidos ir netikslumai. Tikėkimės, kad jos neperšoks į kitus mokyklų dokumentus, į straipsnius ir naujienas, skelbiamas mokyklų interneto tinklalapiuose.

O kaip daugumos kalbos klaidų ir įvairių netikslumų išvengti? Valstybinės lietuvių kalbos komisijos tinklalapyje www.vlkk.lt galima rasti visus nutarimus ir konsultacijų banke – daug atsakymų į iškilusius klausimus dėl kalbos dalykų, čia galima pasitikrinti termino taisyklingumą Lietuvos Respublikos terminių banke. Pravartu užsukti į Lietuvių kalbos instituto tinklalapio www.lki.lt Skaitmeninių išteklių skyrių, −  žodžius pasitikrinti žodyne, vietovardžius − vietovardžių žodyne, taip pat ir VĮ Registrų centro Adresų registre (www.kada.lt).

Kaip taisyklingai rašyti adresus? Kaip nurodyta Universaliosiose pašto paslaugos teikimo taisyklėse (ant vokų) ar Adresų formavimo taisyklėse (valstybės ir savivaldybių informacinėse sistemose), o telefono ir fakso numeriai rašomi pagal Nacionalinių ir tarptautinių telefono ryšio numerių rašymo rekomendacijose nustatytus reikalavimus (pavyzdžius galima susirasti ir Dokumentų rengimo taisyklėse).

Daiva Beliokaitė

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-21 09:58:16

Veiklos sritys