Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone nuostatai

Suvestinė redakcija nuo 2022-05-01

Sprendimas paskelbtas: TAR 2016-06-01, i. k. 2016-14505

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI NUSTATYMO IR VIETINĖS RINKLIAVOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

2016 m. gegužės 26 d. Nr. T11-207

Gargždai

Klaipėdos rajono savivaldybės taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 2 punktu, 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo 11 straipsnio 1 dalies 6 punktu, 12 straipsniu, 13 straipsnio 1 ir 2 dalimi, n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti Vietinę rinkliavą už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis vietomis automobiliams statyti.

2. Patvirtinti Vietinės rinkliavos už naudojimąsi Savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone nuostatus (pridedama).

3. Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės meras                                                                                                   Vaclovas Dačkauskas

PATVIRTINTA

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T11-207

(Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos

2021 m. balandžio 29 d. sprendimo Nr. T11-134

redakcija)

VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ NAUDOJIMĄSI SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOMIS MOKAMOMIS VIETOMIS AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS RAJONE NUOSTATAI

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vietinė rinkliava už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone (toliau – rinkliava) yra Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės taryba) sprendimu nustatyta privaloma įmoka visų kategorijų ir klasių motorinių transporto priemonių, priekabų, laivų, išskyrus dviračius motociklus, dviračius motorolerius ir dviračius mopedus (toliau – transporto priemonių), savininkams ar valdytojams.

2. Šie nuostatai reglamentuoja vietinės rinkliavos už naudojimąsi nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone, išskyrus vietas, esančias nuosavybės teise priklausančiuose, nuomojamuose ar kitais pagrindais valdomuose žemės sklypuose, taip pat gyvenamosios paskirties žemės sklypuose, kurie suformuoti pagal patvirtintus teritorijų planavimo dokumentus ir įregistruoti Nekilnojamojo turto registre. Už naudojimąsi mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajone mokama Savivaldybės tarybos nustatyta vietinė rinkliava. Rinkliavos dydis nustatomas pagal Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajonenuostatų (toliau – Nuostatai) priede nustatytas vietas (priedas pridedamas) ir mokėjimo būdą, nustatytą Savivaldybės tarybos sprendimu.

3. Šia rinkliava siekiama pagerinti rajono ekologinę būklę, sumažinti automobilių srautus, surinkti lėšų, kurios bus naudojamos mokamoms vietoms automobiliams statyti Klaipėdos rajone įrengti ir eksploatuoti, rinkliavai administruoti, viešojo transporto nuostoliams dengti ir viešajai transporto infrastruktūrai vystyti bei prižiūrėti.

4. Šiuos Nuostatus tvirtina, keičia ir papildo Savivaldybės taryba.

II SKYRIUS

RINKLIAVOS MOKĖTOJAI IR MOKĖJIMO TVARKA

5. Rinkliavos mokėtojai yra transporto priemonių savininkai ar valdytojai, kurie naudojasi mokamomis vietomis automobiliams statyti.

6. Rinkliava netaikoma:

6.1. transporto priemonėms, pažymėtoms specialiais šviesos (mėlynos arba mėlynos ir raudonos spalvos) ir garso signalais arba tik specialiais šviesos signalais, kriminalinę žvalgybą ar ikiteisminį tyrimą vykdančių ar kontroliuojančių subjektų transporto priemonėms, maršrutiniam transportui, aptarnaujant nustatytą maršrutą;

6.2. transporto priemonėms, pažymėtoms neįgalių asmenų automobilių statymo kortele;

6.3. transporto priemonėms prie valstybės, įstaigų, institucijų ir tarnybų jų lėšomis pažymėtuose 5–15 m gatvės ruožuose, taip pat vietose, kurias nustato Vyriausybė, atsižvelgdama į saugumą, tarptautinį protokolą ar kitus viešuosius interesus užtikrinančius reikalavimus;

6.4. transporto priemonėms prie valstybinės reikšmės kelių;

6.5. ekologiškoms transporto priemonėms, kurios atitinka abi šias sąlygas:

6.5.1. transporto priemonėje energija mechaniniam judesiui atlikti tiekiama tik iš elektros energijos kaupiklio;

6.5.2. transporto priemonėje sumontuota tik elektros pavara.

Hibridinių transporto priemonių (kuriose, be elektros kaupiklio ar elektros pavaros, sumontuotas ir vidaus degimo variklis), valdytojai (vairuotojai) vietinę rinkliavą moka kaip įprastų transporto priemonių valdytojai (vairuotojai), Nuostatuose nustatyta tvarka.

Papunkčio pakeitimai:

Nr. T11-112, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08905

6.6. mokykliniams autobusams, Savivaldybės tarybos nustatytose nerezervuotose mokamose vietose automobiliams statyti;

6.7. Lietuvos Respublikos vadovybės apsaugos tarnybos transporto priemonėms, naudojamoms saugomų asmenų ir (ar) saugomų objektų apsaugai.

7. Nustatyto dydžio rinkliava mokama:

7.1. mokamose vietose įrengtuose bilietų automatuose grynaisiais pinigais. Mažiausia apyvartinė moneta – 10 centų;

7.2. naudojantis mobiliojo ryšio operatorių paslaugomis;

7.3banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose.

8. Rinkliavos rinkimo laikas nuo gegužės 1 d. iki rugsėjo 15 d. – kiekvieną dieną nuo 8.00 iki 20.00 val.

9. Rinkliava renkama tik nacionaline valiuta – eurais.

10. Rinkliavos dydis nustatomas ir keičiamas Savivaldybės tarybos sprendimu.

11. Rinkliavos dydžiai skirstomi pagal rinkliavos sumokėjimo laiką:

11.1. sumokant nedelsiant, pastačius transporto priemonę;

11.2. sumokant vėliau ar išvykus iš nustatytos mokėjimo vietos, iki kitos dienos 24 val., nepriklausomai nuo tą dieną stovėto laiko.

12. Nustatomi šie rinkliavos dydžiai:

12.1. už transporto priemonės stovėjimą Nuostatų priedo 1.1. punkte nurodytoje aikštelėje 60 minučių – 0.60 Eur, sumokant 11.1 papunktyje nustatytu būdu;

12.2. už transporto priemonės stovėjimą Nuostatų priedo 1.1. punkte nurodytoje aikštelėje, sumokant 11.2 papunktyje nustatytu būdu, – 7,20 Eur.

12.3. už transporto priemonės stovėjimą Nuostatų priedo 1.5. punkte nurodytoje aikštelėje 60 minučių – 1.00 Eur,  sumokant 11.1 papunktyje nustatytu būdu;

12.4. už transporto priemonės stovėjimą Nuostatų priedo 1.5. punkte nurodytoje aikštelėje, sumokant 11.2 papunktyje nustatytu būdu, – 12 Eur.;

12.5. už transporto priemonės stovėjimą Nuostatų priedo 1.2, 1.3., 1.4. punktuose nurodytose aikštelėse 60 minučių – 0.30 Eur,  sumokant 11.1 papunktyje nustatytu būdu;

12.6. už transporto priemonės stovėjimą Nuostatų priedo 1.2, 1.3., 1.4. punktuose nurodytose aikštelėse, sumokant 11.2 papunktyje nustatytu būdu, – 3.60 Eur

Punkto pakeitimai:

Nr. T11-81, 2022-03-31, paskelbta TAR 2022-04-04, i. k. 2022-06891

13. Rinkliava mokama laikantis šios tvarkos:

13.1. Transporto priemonės savininkas ar valdytojas, pastatęs transporto priemonę, privalo:

13.1.1. nedelsdamas įsigyti bilietą arba sumokėti už transporto priemonės stovėjimą nustatytais tarifais mobiliuoju ryšiu.

13.1.2. sumokėti už transporto priemonės stovėjimą nustatytais tarifais  vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos banko, pašto ar kitose mokėjimo vietose iki kitos dienos 24 val.

13.2. Bilieto originalą būtina palikti transporto priemonėje už priekinio stiklo (salono viduje, vairuotojo pusės apatinėje dalyje), iš lauko gerai matomoje vietoje, kad būtų aiškiai matomi jame nurodyti visi duomenys.

13.3. Pasibaigus transporto priemonių apmokėtam stovėjimo laikui, rinkliavos mokėtojai per 10 minučių privalo papildomai sumokėti nustatytą rinkliavą, išvykti iš apmokestintos vietos arba nustatyto dydžio rinkliavą sumokėti vėliau ar išvykus iš nustatytos mokamos vietos iki kitos dienos 24 val. šiuose Nuostatuose nustatyta tvarka.

13.4. Neįgalių asmenų automobilių statymo kortelę būtina palikti už priekinio stiklo (salono viduje, vairuotojo pusės apatinėje dalyje), iš lauko gerai matomoje vietoje, ta puse, kurioje matomas kortelės galiojimo terminas ir numeris;

13.5. Rinkliavos galiojimas vietose, esančiose skirtingose zonose:

13.5.1. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietose, esančiose Nuostatų priedo 1.2., 1.3., 1.4. punktuose nurodytose aikštelėse, galioja tik šiose zonose;

13.5.2. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje Nuostatų priedo 1.1. punkte nurodytoje aikštelėje, galioja Nuostatų priedo 1.2., 1.3., 1.4. punktuose nurodytose aikštelėse;

13.5.3. Rinkliava, sumokėta už transporto priemonės stovėjimą vietoje, esančioje Nuostatų priedo 1.5. punkte nurodytoje aikštelėje, galioja Nuostatų priedo 1.1, 1.2., 1.3., 1.4. punktuose nurodytose aikštelėse.

Papildyta papunkčiu:

Nr. T11-112, 2022-04-26, paskelbta TAR 2022-04-29, i. k. 2022-08905

14. Mažiausia mokama rinkliavos suma yra 30 centų.

15. Už šiuose Nuostatuose nustatytos vietinės rinkliavos mokėjimo tvarkos pažeidimą taikoma atsakomybė teisės aktų nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

RINKLIAVOS ĮMOKŲ APSKAITA

16. Rinkliavos įmokos yra įskaitomos ir pervedamos į Savivaldybės administracijos surenkamąją pajamų sąskaitą.

17. Rinkliavos įmokos yra kaupiamos Klaipėdos rajono savivaldybės biudžeto sąskaitoje.

IV SKYRIUS

RINKLIAVOS GRĄŽINIMO TVARKA

18.Vietinė rinkliava grąžinama Lietuvos Respublikos rinkliavų įstatymo numatytais atvejais.

19. Rinkliava grąžinama tokia tvarka:

19.1. Rinkliavos mokėtojas Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (toliau ‒Savivaldybė) pateikia motyvuotą prašymą dėl rinkliavos grąžinimo kartu su prašyme nurodytais faktus pagrindžiančiais dokumentais.

19.2. Savivaldybė per 20 darbo dienų nuo prašymo gavimo dienos išnagrinėja prašymą ir priima sprendimą grąžinti rinkliavą rinkliavos mokėtojui arba rinkliavos mokėtojui motyvuotai atsako, dėl kokių priežasčių sumokėta rinkliava nebus grąžinta. Savivaldybė, jeigu rinkliavos mokėtojo pateikti dokumentai nepagrindžia rinkliavos grąžinimo priežasties, turi teisę pareikalauti papildomų faktus pagrindžiančių dokumentų ir prašymą pakartotinai išnagrinėti per 10 darbo dienų nuo papildomų dokumentų gavimo dienos.

19.3. Rinkliava, paimta pažeidžiant šiuos nuostatus, arba permokėta vietinė rinkliava per 20 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo dienos grąžinama rinkliavos mokėtojui į prašyme nurodytą banko sąskaitą.

20. Vietinė rinkliava negrąžinama, jei išvykstama iš transporto priemonės stovėjimo vietos anksčiau nei pasibaigia laikas, už kurį sumokėta vietinė rinkliava.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

21. Rinkliavos rinkimą ir surinktų lėšų panaudojimą pagal šių Nuostatų 3 punktu nustatytą paskirtį kontroliuoja  Savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba.

22. Vietinės rinkliavos administravimo veiksmai, neaprašyti šiuose Nuostatose, atliekami vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais vietinių rinkliavų administravimo tvarką reglamentuojančiais teisės aktais

Vietinės rinkliavos už naudojimąsi savivaldybės tarybos nustatytomis mokamomis vietomis automobiliams statyti Klaipėdos rajono nuostatų priedas (Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimo Nr. T11-81 redakcija)

SAVIVALDYBĖS TARYBOS NUSTATYTOS MOKAMOS VIETOS AUTOMOBILIAMS STATYTI KLAIPĖDOS RAJONE

1. Zonos ribos (schema pridedama):

1.1. Aikštelė prie Placio g. Sklypo unikalus Nr. 552800030072 –  nuo kelio KL1093 į vakarinę jūros pusę (Jūros I zona);

1.2. Aikštelė prie Placio g. Sklypo unikalus Nr. 552800030370 – nuo kelio KL1093 į rytinę pusę (Karklės zona);

1.3. Aikštelė prie Placio g. Sklypo unikalus Nr. 552800030045 – nuo kelio KL1093 į rytinę pusę (Karklės zona);

1.4. Aikštelė prie Placio g. Sklypo unikalus Nr. 552800030177 – nuo kelio KL1093 į rytinę pusę (Karklės zona);

1.5. Aikštelė prie kelio KL1093 Olandų kepurės kraštovaizdžio draustinio į vakarinę jūros pusę (Jūros II zona).

Paskutinis atnaujinimas: 2023-07-12 10:41:39

Veiklos sritys