Visuomenės informavimas želdinių klausimais

Išduoti leidimai želdinių pertvarkymui

Sklypo kadastrinis numeris/adresasŽeldynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisijos, veikiančios prie Savivaldybės visuomeniniais pagrindais išvada ir Želdinių būklės ekspertinis vertinimas (atvejais kada reikalinga)Priimtas sprendimas dėl leidimo išdavimoSprendimo dėl leidimo išdavimo priėmimo dataNumatomas sprendimo dėl leidimo išdavimo įsigaliojimo terminasGautas visuomenės pranešimasdėl želdynų ir želdinių būklės ekspertizės
 Žvejų g. 2A Dreverna5515/0001:400 ir laisva valstybinė žemė Komisijos protokolas
Protokolas
Priimta išvada išduoti leidimą kirtimui, sumokėjus želdinių atkuriamąją vertę. Leidimas 5515/0001:400 sklype kirsti dvikamienį patenkinamos būklės uosį (74 cm ir 43 cm skersmens), 2 nepatenkinamos būklės juodalksnius 56 cm ir 40cm skersmens, blogos būklės 42 cm skersmens gluosnį. Taip pat kirsti želdinius gretimybėje su Žvejų gatve ir sklypu, laisvoje valstybinėje žemėje, augančius: patenkinamos būklės juodalksnį 24 cm skersmens, nepatenkinamos būklės juodalksnį 73 cm skersmens, 2 patenkinamos būklės gluosnius 26 cm ir 33 cm skersmens ir patenkinamos būklės daugiakamienį baltąjį gluosnį (41 cm skersmens, 30 cm ir 31 cm skersmens). Taip pat genėti želdinius, vadovaujantis želdinių genėjimo taisyklėmis.  2021-11-222021-12-20 
Laisva valstybinė žemė Kliošių kraštovaizdžiodraustinyje Tyrų pelkėje Komisijos protokolas
Protokolas
Priimta išvada išduoti leidimą želdinių kirtimu neatlygintinai. Vadovaujantis želdynų įstatymo 13 str. 3 dalies 13 p. Planuojama kirsti juodalksnius (skersmuo nuo 16 cm iki 32 cm) – 13 vnt; gluosnius (skersmuo nuo 24 cm iki 52 cm) – 5 vnt; guobą (skersmuo 28 cm) – 1 vnt; baltalksnius (skersmuo nuo 12 cm iki 32 cm) – 16 vnt; beržus (skersmuo nuo 8 iki 28 cm) – 112 vnt. Prieš darbų vykdymą turi būti gautas Aplinkos ministerijos sutikimas kirsti želdinius saugomoje teritorijoje, negavus sutikimo išduodamas leidimas laikomas negaliojančiu.2021-11-222021-12-20 
Klaipėdos g. 26 A Gargždai (kad. Nr. 5520/0010:122) Vienbučių ir dvibučių, gyvenamosios paskirties sklype auganti liepa yra geros būklės. Medžio skersmuo 52 cm (matuota 1,30 m aukštyje). Medis gyvybingas, kamiene matomas nedidelis puvinys. Medis neišlaiko saugaus atstumo nuo rekonstruojamo pastato, auga 1,8 m atstumu nuo pastato. Medžio šaknys gadina pastato pamatus, o medžio laja remiasi į pastato stogą ir jį gadina. Medžio šakos liečia ir braižo pastato fasadą. Medis auga ant ryšio linijos kabelių. Nutarta išduoti leidimą neatlygintinai, vadovaujantis Želdynų įstatymo 13 straipsnio 3 dalies 8 punktu. 2021-11-302021-12-28 
 Gargždų miesto senosios kapinės Pagal pateiktą prašymą civilinių kapinių teritorijoje, vertintos 2 dygiosios eglės. medžiai sveiki, gyvybingi, geros būklės. Apžiūrėjus medžių augimvietę nenustatyta, kad medžiai gadintų paminklus ar keltų pamatus. Nutarta neišduoti leidimo želdinių kirtimui.  2021-11-30 2021-12-28 
Kisinių k. Grobštų g. 3 (laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas) Apžiūros metu vertinta Kisinių kaime šalia Grobštų g. 3 namo augančio kaštono būklė. Medis auga laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype šalia gyvenamojo namo. Medis auga iki 1 m. atstumu nuo gyvenamojo namo. Medis tuščiaviduris, avarinės būklės. Nutarta išduoti leidimą 89 cm avarinės būklės kaštono kirtimui. 2021-12-022021-12-30 
 Grobštų kaimas Klaipėdos g. 52 (laisvas nesuformuotas valstybinės žemės sklypas) Apžiūros metu vertinta Grobštų kaime šalia Klaipėdos g. 52 namo augančios liepos būklė. Medis auga laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype. Liepa auga 7-9 m. atstumu nuo gyvenamojo namo. Medis be išorinių pažeidimų, geros būklės. Medžio laja gerai išvystyta, matomos pavienės sausos šakos, Medis ypatingai gražus, medžio skersmuo 130 cm. Nutarta išduoti leidimą Agluonėnų seniūnijai genėti želdinį:  išimamos nudžiūvusios ir sausos šakos, lengvinama želdinio laja. Želdinys genimas vadovaujantis želdinių genėjimo taisyklėmis ir vadovaujant atestuotam specialistui. Seniūnija stebi želdinio būklę 2021-12-02 2021-12-30 
Gargždų mieste Tilto gatvėje (atkarpoje nuo Gargždų miesto ligoninės iki tilto per Miniją) Protokolas Komisijos metu vertinti Gargždų miesto teritorijoje Tilto gatvėje (atkarpoje nuo Gargždų ligoninės iki tilto per Miniją augantys želdiniai). Komisijos metu vertintos 3 mažalapės liepos: 42 cm skersmens (su puviniu šiaurinėje šakoje, pavojinga dėl dalinio lūžimo, nežymiai pasvirusi)- patenkinamos būklės, 66 cm skersmens (smailios jungtys, netvirtos, genėjimo žaizdos užkantuotos) – vidutinės būklės, 53 cm skersmens (genėjimo žaizdos užkantuotos, palinkusi virš kelio, šaknys kelia šaligatvį) -vidutinės būklės. Komisijos metu vertinti Gargždų miesto teritorijoje Tilto gatvėje (atkarpoje nuo Gargždų ligoninės iki tilto per Miniją augantys želdiniai). Komisijos metu vertintos 3 mažalapės liepos: 42 cm skersmens (su puviniu šiaurinėje šakoje, pavojinga dėl dalinio lūžimo, nežymiai pasvirusi)- patenkinamos būklės, 66 cm skersmens (smailios jungtys, netvirtos, genėjimo žaizdos užkantuotos) – vidutinės būklės, 53 cm skersmens (genėjimo žaizdos užkantuotos, palinkusi virš kelio, šaknys kelia šaligatvį) -vidutinės būklės.  2021-12-10 2022-01-07 
Sendvario seniūnijoje Ginduliuose Žalioji g. 36 ir 36 a (kad. Nr. 5523/0002:126 ir 5523/0002:363)Ekspertinis vertinimas
Ekspertinis vertinimas
Apžiūros aktas
Komisijos metu vertinti Ginduliuose Žaliojoje gatvėje 36 ir 36 a sklypuose augantys želdiniai (kad. Nr. 5523/0002:126 ir 5523/0002:363). Žemės sklypas komercinės paskirties. Teritorija apželdinta želdinių eilėmis, kurios trukdo žemės sklypą naudoti pagal paskirtį – vystyti komercinę veiklą. Pagal pateiktą prašymą išduodamas leidimas 46 saugotinų želdinių kirtimui sumokant atkuriamąją želdinių vertę – 6339,5 eur.  2021-12-10 2021-01-07 
Sendvario seniūnijoje Saulės g. 1 Slengių kaime (5558/0005:164) Komisijos metu vertintas Slengių k. Saulės g. 1 augantis klevas. Teritorijoje parengtas projektas, kuriame vykdant statinio rekonstrukcijos darbus bus vykdomos statybos. Vadovaujantis parengto techninio projekto sprendiniais, naujai statomi statiniai nuo medžio kamieno bus nutolę tik 10 cm atstumu ir gadins pastato konstrukcijas (laja remsis į stogą ir gadins pamatus). Vykdant statybos darbus bus pažeistos medžio gyvybinės funkcijos ir medis taps potencialiai pavojingu. 2021-12-162021-12-31 
Laisvoje valstybinėje žemėje, šalia Jakų kaime esančio Spindulių g. 1 sklypo (kad. Nr. 5530/0004:473) Apžiūros metu vertinta laisvame valstybiniame nesuformuotame žemės sklype (šalia sklypo 5530/0004:473 Spindulių g. 1 Jakuose) auganti mažalapė liepa. Liepa sudaro gatvės apželdinimo liniją, einančią ištisai gatvės. Medžio kamiene matoma drevė, medis patenkinamos būklės. Laisvoje valstybinėje žemėje augantis medis trukdo įrengti įvažiavimą į gyvenamosios paskirties žemės sklypą kad. Nr. 5530/0004:473. Nutarta išduoti leidmą liepos kirtimui sumokant želdinio atkuriamąją vertę2021-12-172022-01-14 
Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios teritorijoje (kad. Nr. 5545/0003:498)Ekspertinis vertinimas  Apžiūros metu vertinti Plikių evangelikų liuteronų bažnyčios teritorijoje augantys želdiniai (mažalapės liepos, blindės, ąžuolai) medžiams atliktas būklės ekspertinis vertinimas (pridedamas). Pagal želdinių būklę ir augimvietę rekomenduojamas blogos būklės želdinių šalinimas (keturkamienė mažalapė liepa su puviniu; mažalapė liepa su puviniu 28,9 cm skersmens; 2 blogos būklės blindės – 47 cm ir 66 cm skersmens; ir geros būklės mažalapė liepa 22,9 cm kuri įaugusi į tvorą ir ją gadina). Taip pat apžiūros metu pateiktos rekomendacijos retinti ir persodinti per mažais atstumais pasodintus ąžuolus (atstumas iki 2 metrų), perkelti perspektyvius augalus į kitas vietas.  2021-12-28 2022-01-24 
Plikių evangelikų pirmosios kapinėsEkspertinis vertinimas
Apžiūros aktas
Apžiūros metu vertinti Plikių evangelikų liuteronų kapinėse augantys želdiniai – klevai ir baltalksniai. Prie bažnyčios tvoros augantys medžiai yra savaiminio suaugimo, neišlaikantys atstumų, laiku dėl teritorijos nepriežiūros suaugę želdiniai. Želdiniai verčia tvorą, stelbia vienas kitą. Medžiai neatitinka nei estetinių nei kokybinių kapinių teritorijos parametrų. Atsižvelgiant į želdinių būklę ir prašymą, nutarta išduoti leidimą želdinių kirtimui. 1-2, 4, 6-11 lentelėje pažymėtiems želdiniams. 2021-12-282022-01-24 
Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaime žvejų g. 9 (kad Nr. 5515/0001:387) Apžiūros metu vertinti Drevernos kaime sklype kad. Nr. 5515/0001:387 augantys želdiniai: liepa, uosis ir 2 akacijos. Pareiškėjas informuotas, kad akacijos nėra saugotinas želdinys ir leidimas jų kirtimui nereikalingas, todėl neišduodamas. Liepa su pažeista dvėve kamiene ir matomais medžio puviniais 40 cm skersmens ir uosis  (23 cm skersmens) tuščiaviduris su 25 laipsnių pasvirimo kampu. Atsižvelgiant į želdinių būklę ir sklypo paskirtį, nutarta išduoti leidimą želdinių kirtimui.2021-12-282022-01-24 
Gargždų mieste, laisvoje valstybinėje žemėje, šalia sklypo Laugalių g. 4.  Apžiūros metu vertinti Gargždų mieste, laisvoje valstybinėje žemėje šalia Laugalių g. 4 sklypo augantis beržas. Medis lūžusia viršūne su puviniais, pasviręs. Neseniai audros metu lūžo viršūnė, galima vėjovarta. Atsižvelgiant į želdinio būklę, nutarta išduoti leidimą želdinio kirtimui Gargždų seniūnijai. Taip pat seniūnijai pavedama stebėti gretimybėse esančių želdinių būklę2021-12-282022-01-24 
Endriejavo miestelyje, laisvoje valstybinėje žemėje Naujokų ir Sodų gatvės želdiniai Apžiūros metu vertinti Endriejavo miestelio Naujokų ir Sodų gatvėje augantys želdiniai: liepos ir (Naujokų gatvėje) ir maumedžiai 2 vnt. Sodų gatvėje. Liepoms reikalinga atlikti genėjimo darbus formuojant ir lengvinat lajas. Maumedžių žemutinės šakos trukdo, todėl rekomenduojama nežymiai pakelti lają. Nutarta išduoti leidimą atlikti želdinių genėjimo darbus, vadovaujantis želdinių genėjimo taisyklėmis. 2021-12-282022-01-24 
Vėžaičių miestelyje, laisvoje valstybinėje žemėje Liepų gatvėje augančios liepos Apžiūros metu vertintos Vėžaičių miestelio Liepų gatvėje augančios liepos. Medžiia užstoja gatvės apšvietimą, todėl prižiūrint teritoriją, būtinas želdinių genėjimo darbų atlikimas. Nutarta išduoti leidimą genėti gatvės želdinius, vadovaujantis želdinių genėjimo taisyklėmis. 2021-12-282022-01-24 
Gargždų miesto parko teritorija (slypo kad. Nr. 5520/0003:80Ekspertinis vertinimas
Apžiūros aktas
Komisijos protokolas
Komisijos metu vertinti Gargždų miesto parko teritorijoje (sklypo kad. Nr. 5520/0003:80) augantys želdiniai. Parko teritorijai parengtas infrastruktūros sutvarkymo techninis projektas kartu su apželdinimo dalimi, 2017 metais gautas statybą leidžiantis dokumentas. Techninis projektas viešintas ir pristatytas visuomenei. Prieš techninio projekto rengimą rengta Gargždų miesto parko vystymo galimybių studija, kurios metu taikyti įvairaus masto formalūs ir neformalūs suinteresuotos visuomenės įtraukimo būdai. Techninio projekto rengimo metu atliktas želdinių būklės vertinimas. Želdinių būklės ekspertinis vertinimas atnaujintas prieš teikiant prašymą Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijai (vertinimas atliktas 2021-12-31, pridedamas). Želdiniai trukdo realizuoti techniniame projekte numatytus sprendinius. Komisijos metu apžiūrėti ir vertinti želdiniai aprašyti apžiūros akte (parsisiųsti).  Priimtas sprendimas darbus vykdyti vadovaujantis Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos rekomendacijomis (žiūrėti – Apžiūros aktą, Komsiijos protokolą). 2022-01-142022-02-11 
Tilto gatvės atkarpa Kalniškės kaime (nuo tilto per Miniją iki Kalniškės piliakalnio)Ekspertinis vertinimas
Apžiūros aktas (1)
Apžiūros aktas (2)
Komisijos protokolas 
Leidimo projektas
Ataskaita
Komisijos metu vertinti valstybinės reikšmės kelio sklype kad. Nr. 5568/7001:3 augantys želdiniai. Žemės sklypui yra parengtas techninis projektas ir gautas statybą leidžiantis dokumentas. Žemės sklype lygiagrečiai keliui yra suplanuotas pėsčiųjų ir dviračių takas, siekiant užtikrinti saugų miesto ir rajono gyventojų patekimą į gausiai lankomą Kalniškės piliakalnio teritoriją. Želdinių būklės ekspertinis vertinimas atliktas prieš teikiant prašymą Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijai (vertinimas atliktas 2022-01-10 pridedamas). Želdiniai trukdo realizuoti techniniame projekte numatytus sprendinius. Komisijos metu susipažinta su techninio projekto sprendiniais ir želdynų būklės ekspertinio vertinimo rezultatais. Komisijos metu apžiūrėti ir vertinti želdiniai aprašyti apžiūros akte ir Komisijos protokole. Priimtas sprendimas darbus vykdyti vadovaujantis techninio projekto sprendiniais, Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos rekomendacijomis (žiūrėti Apžiūros aktą, Komisijos protokolą).  2022-01-21 2022-02-18 
Laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas (žalioji juosta), priešais Liepų g. 23 Gargžduose Apžiūros metu vertintos Gargždų miesto teritorijoje Liepų gatvėje, valstybinėje žemėje, šalia 23 gyvenamojo namo augančios liepos (23 ir 22 cm skersmens). Medžiai (mažalapės liepos) nepatenkinamos ir blogos būklės, kamiene matosi pažeidimai. Medžiai eilę metų neteisingai genėti, galimai turintys puvinius. Atsižvelgiant į medžių būklę ir pateiktą prašymą, išduodamas leidimas Gargždų seniūnijai kirsti blogos būklės liepą. Visoje gatvės teritorijoje medžiai nepatenkinamos būklės, todėl vykdant želdinių priežiūrą, Gargždų seniūnijai rekomenduota imtis priemonių situacijos būklės gerinimui (medžių būklės ekspertinio vertinimo atlikimas).  2022-01-27 2022-02-23 
 Dovilų seniūnijoje, Ketvergiuose, Šernų g. 21C (sklypo kad Nr. 5544/0006:431)  Apžiūros metu vertinti Dovilų seniūnijoje, Ketvergių kaime sklype kad. Nr. 5544/0006:431 augantys želdiniai. Sklypas gyvenamosios paskirties, saugotini želdiniai trukdo įgyvendinti techniniame projekte numatytus sklypo pertvarkymo darbus.  Nutarta atsižvelgiant į pateiktą prašymą ir techninio projekto sprendinius, išduoti leidimą kirsti saugotinus želdinius: geros būklės pušys: 37, 31, 33, 34 cm skersmens ir nepatenkinamos būklės 30 cm skersmens. Išduodant leidimą skaičiuojama želdinių atkuriamoji vertė. 2022-01-27 2022-02-23 
Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių k., Akmenų g. 4 (sklypo unik. Nr. 5568-0011-0028) Apžiūros metu vertintas privačiame žemės sklype augantis saugotinas medis – klevas, 1,30 m aukštyje kamieno skersmuo 1,20 m. Apžiūros metu nustatyta, kad prašomas leisti pašalinti medis yra drevėtas, kamienas pažeistas puvinio, lajoje daug sausų ir vėjo nulaužytų šakų, galima vėjovarta. Medžio būklė – bloga, rekomenduojama – medį šalinti. Atkuriamoji vertė neskaičiuojama, leidimas išduodamas medį šalinti neatlygintinai. 2022-02-08 2022-02-19 
Priekulės seniūnijoje, Žvejų g. 13, Drevernoje (kad. Nr. 5515/0004:113)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti J. Gižo sodyboje esantys želdiniai, 4 paprastieji uosiai ir 1 klevas. Želdiniai ir jų būklės vertinimas detaliai aprašytas pridedamame leidimo projekte (pasisiųsti). Siūlomi šalinti medžiai paprastieji uosiai 75 cm ir dvikamienis 38 ir 25 cm skersmens yra blogos būklės ir kelia pavojų aplinkai. Leidimas išduodamas atlikti ir želdinių genėjimo darbus. Vietoje kertamų medžių bus atsodinti nauji lapuočiai medžiai. 2022-02-172022-03-17 
Priekulės seniūnijoje, laisvoje valstybinėje žemėje šalia sklypo Parko g. 12 Priekulė.Leidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje augantys želdiniai-mažalapės liepos (75 ir 47 cm skersmens). Viena iš liepų 75 cm skersmens audros metu plyšo ir dalis nuvirto. Vadovaujantis teisės aktais medis nebėra laikomas saugotinu leidimas jo kirtimui nėra reikalingas. Kita gretimybėje auganti 47 cm skersmens mažalapė liepa yra blogos būklės su centriniu puviniu. Nutarta išduoti leidimą jos kirtimui. 2022-02-172022-03-17 
Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaime, žemaičių g. 2 (kad. Nr. 5515/0001:19)Leidimo projektas  Apžiūros metu vertinti žemės sklype augantys želdiniai: kaštonas 38 cm skersmens, ir 2 paprastieji uosiai: 35 ir 45 cm skersmens. Kaštonas geros būklės, jo šalinimui nepritarta. Paprastasis uosis 35 cm skersmens, pažeistos kamieno drevės, daugybinės pažaidos, auga grybai, kurie intensyviai ardo medieną. Lajoje gausu sausų šakų. Bloga būklė pritarta želdinio šalinimui. Paprastasis uosis 45 cm geros būklės, nežymiai pasviręs. šalinimui nepritarta. Išduotas leidimas atlikti želdinio genėjimo darbus. 2022-02-172022-03-17 
Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos g. 29 PriekulėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai Priekulės laisvės kovų ir tremties istorijos muziejaus teritorijoje Klaipėdos g. 29 Priekulėje (kad. Nr. 5548/0001:164). Medis auga muziejaus teritorijoje. Paprastasis uosis, kurio kamieno skersmuo – 41 cm. Būklė – nepatenkinama: deformuota laja, lajoje – apie 50 proc. sausų šakų, kamieno pažaidos, apatinėje kamieno dalyje auga grybai, kurie ardo medieną. Vizualiai atrodo pavojingas. Prašo šalinti dėl griuvimo pavojaus. Nutarta išduoti leidimą su atkuriamąja verte.  2022-02-17 2022-03-17 
Agluonėnų seniūnijoje Vanagų g. 4 Agluonėnų kaime Apžiūros metu vertinti Vanagų g. 4 Agluonėnuose, sklypo kad. Nr. 5503/0007:41, šalia namo 2 metrų atstumu augantis 1 maumedis, kurio skersmuo 42 cm, ir 1 beržas, kurio skersmuo 57 cm. Abu medžiai gadina pastato pamatus, stogą, kelia pavojų audrų metu. Nutrata išduoti leidimą neskaičiuojant medžių atkuriamosios vertės.2022-02-182022-03-04 
Vėžaičių seniūnijoje, Pikteikių kaime, Pikteikių g. 9 (kad. Nr. 5543/0001:121)
Leidimo projektas
Apžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties sklype 5543/0001:121 Pikteikių kaime augantys želdiniai. Senoje sodyboje augantys klevai seni, kamiene matomi pažeidimai. Vienas iš klevų pavojingai pasviręs virš ūkinio pastato, pasvirimo kampas siekia 450. Kitas klevas neišlaiko saugaus atstumo nuo gyvenamojo namo ir gadina pastato stogą, medžio šaknys ardo pamatus. Nutarta išduoti leidimą blogos būklės klevams 50 ir 60 cm skersmens. 2022-02-182022-03-04 
Priekulės seniūnijoje, Priekulės mieste Vingio gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti Priekulės miesto Vingio gatvėje. Gatvės teritorijoje vyrauja apželdinimas eilėmis ir abiejų gatvės pusių, medžiai pažeisti neteisingai vykdyto genėjimo. Būklė želdinių – nepatenkinama. Praeityje medžiai (mažalapės liepos ir paprastasis uosis) buvo netaisyklingai genėti, todėl laja deformuota, žaizdos pašalintų šakų vietoje blogai užgijusios, 3 metrų aukštyje, buvusios šakos vietoje susiformavęs nedidelis kamieno puvinys. Medžiai auga šalia gyventojo tvoros. Detalus želdinių aprašymas leidimo projekte. 2022-02-182022-03-18 
Priekulės seniūnijoje, Priekulės mieste Minijos gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai gatvės apsaugos zonoje šalia Minijos g. Priekulėje. Apžiūrėtas karpotasis beržas 50 cm skersmens, kurio palinkimo kampas kiekvienais metais didėja. Šiuo metu polinkio kampas didesnis kaip 300. Medis auga gatvės apsaugos zonoje ir dėl savo polinkio kampo yra potencialiai pavojingas ir vertintinas kaip blogos būklės. Detalus želdinių aprašymas pateiktas leidimo projekte. 2022-02-182022-03-18 
Dovilų seniūnijoje, Lėbartų kapinėse Toleikių kaimeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti Lėbartų kapinėse augantys želdiniai, Toleikių g. 5, Toleikių kaimas. Kapinėse augantys želdiniai gadina paminklines tvoreles ir kelia bortelius, dauguma tvorelių yra ne tik iškeltos, bet ir sulaužytos. Detalus želdinių aprašymas yra leidimo projekte. 2022-02-24 2022-03-24  
Kretingalės seniūnijoje, Vydūno g. 2 Kukuliškių kaimasLeidimo projektasApžiūros metu vertinti kitos paskirties rekreacinėje teritorijoje 5528/0001:94 Kukuliškių kaime augantys želdiniai. Vaikų poilsio stovykloje „Pasaka“ augantys želdiniai vertinti atsižvelgiant į želdinių būklę ir jų augimo atstumus iki pastatų. Stovyklos teritorijoje gausu želdinių, ji apsupta miško masyvų. Dauguma vertintų želdinių neišlaiko saugių atstumų nuo pastatų, medžių lajos remiasi į pastatų konstrukcijas: stogą, sieną ir gadina pastatus, o šaknys ardo pamatus.Detalus želdinių aprašymas yra leidimo projekte. 2022-02-242022-03-24 
Vėžaičių seniūnijoje, Vėžaičiuose, Pievų gatvėje šalia namų 11,13, 14Leidimo projektas Apžiūros metu vertinti Vėžaičių miestelyje Pievų gatvėje, ties privačiais sklypais Nr. 11,13 ir 14 esantys želdiniai. Gatvėje vyrauja linijinis apsodinimas brandaus amžiaus klevais. Daugumo medžių būklė bloga. Želdiniai detaliai aprašyti leidimo projekte.  2022-02-25 2022-03-25 
Vėžaičių seniūnijoje, Pievų gatvėje šalia 9 namoLeidimo projektasApžiūros metu vertinti Vėžaičių miestelyje laisvame nesuformuotame žemės sklype prie Pievų gatvės 9 namo sklypo augantys želdiniai. Sklypas aplink pastatus nesuformuotas, tačiau sklype auga pavojingas gluosnis. Želdinio būklė detaliai aprašyta leidimo projekte. 2022-02-252022-03-25 
Gargždų seniūnijoje, Kuršlaukio g. 1, Gargždai Apžiūros metu vertinti paprastieji klevai ir paprastasis uosis privačioje teritorijoje adresu Kuršlaukio g. 1, Gargždai. Medžių (paprastieji klevai ir uosis) augimo vieta neišlaiko atstumo nuo gyvenamojo namo, auga prie pat pastato ir gadina pastato sienas, yra pasvirę ant gyvenamojo namo ir blogos būklės, kamiene matosi pažeidimai. 2022-02-28 2022-03-12  
Priekulės seniūnijoje, Derceklių kaimo Vaškių gatvėje (šalia sklypo kad. Nr. 5513/0012:7)Leidimo projektasApžiūros metu vertintas 71 cm skersmens klevas augantis šalia žemės sklypo kad. Nr. 5513/0012:7 Derceklių kaime (Palaimos g. 14). Žemės sklypas iš dviejų pusių apribotas gatvių: Vaškių ir Palaimos. Vertinamas želdinys auga Vaškių gatvės KL1266 ruože. Po vykusių audrų pakito želdinio būklė: medis pasviro (pasvirimo kampas link sklypo apie 100) sklype prie ribos yra pagalbinio ūkio paskirties pastatas, todėl sklypo savininkai baiminasi dėl vėjovartos. Medžio būklė bloga, 2 metrų aukštyje matomas puvinys nupjautos šakos vietoje. Medis pavojingas. 2022-02-282022-03-29 
Priekulės seniūnijoje, Stragnų II kaime valstybinėje žemėje, šalia sklypo Pylimo g. 24Leidimo projektas Apžiūros metu vertintas daugiakamienis gluosnis (20-30 cm skersmens) augantis valstybinės žemės teritorijoje šalia Pylimo g. 24 sklypo Stragnų II kaime. Medis plačiai išsikerojęs, todėl trukdo eismui naujai projektuojamoje teritorijoje.2022-03-01  2022-03-30 
Priekulės seniūnijoje, Lankupių kaime, laisvoje valstybinėje žemėje šalia M. Šapalo g. 6 sklypoLeidimo projektasApžiūros metu vertinta valstybinėje žemėje, šalia M. Šapalo g. 6 namo Lankupiuose auganti vinkšna. Medis su centriniu puviniu, kamiene ertmės. Medžio būklė bloga, pavojingas. 2022-03-01  2022-03-30 
Priekulės seniūnijoje, Pangesų kaime, Pangesų gatvėje (laisvoje valstybinėje žemėje)Leidimo projektas Apžiūros metu vertinta valstybinėje žemėje, Pangesų g. (KL1225) augantys gluosniai. Gatvė iš vienos pusės turi želdynų juostą, kitoje pusėje yra miško želdiniai. Miško pusėje dauguma palei kelią augančių želdinių yra avarinės būklės, tačiau Savivaldybė negali išduoti leidimo miško žemėje. Želdiniai kurie nepatenka į miško teritoriją yra nepatenkinamos būklės su pavieniais puviniais. Atsižvelgiant į mažojoje Lietuvoje vykdytą gluosnių genėjimo būdą, siūlome intensyviai genėti medžius, paliekant nuo kamieno ataugas iki 1,5-2 m aukščio.  2022-03-01 2022-03-30 
Veiviržėnų seniūnijoje, Mokyklos g. 26 Veiviržėnai (laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas)  Leidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype augantys želdiniai – eglė. Eglė auga šalia gyvenamojo namo (Mokyklos g. 26 Veiviržėnuose), kuriame nesuformuotas žemės sklypas ir neišpirktas iš valstybės. Eglės šaknys paviršinės, todėl vyraujant dideliam vėjui galima vėjovarta, medis nežymiai pasviręs, auga šalia elektros laidų ir yra įsiterpęs tarp gyvenamųjų namų. Eglės šaknys gadina namo pamatus.2022-03-01 2022-03 -30 
Endriejavo seniūnijoje, Endriejavo miestelyje, Mokyklos gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje Endriejave šalia mokyklos gatvės augantys želdiniai (augantys nuo miestelio mokyklos iki Rietavo gatvės). Medžiai pažeisti neteisingo genėjimo, vienoje gatvės pusėje auga po elektros laidais, dalinai juo siekia. Endriejavo seniūnija siekdama apsaugoti elektros oro liniją ir pravažiuojančias mašinas (dalis lajos išsikiša į gatvės teritoriją), pateikė prašymą atlikti gatvės želdinių genėjimo darbus. Prašyme nurodyta, kad želdiniai trukdo didžiųjų transporto priemonių judėjimui gatve, šiukšliavežės, mokyklinio autobusiuko, gaisrinės ir pan.  2022-03-042022-04-01  
Judrėnų seniūnijoje, Judrėnų miestelyje, Liepų gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje Judrėnuose Liepų g. 5 (nesuformuotame sklype) augantys želdiniai. Medžių lajos pakibusius virš elektros laidų juos liečia, ko pasekoje galimi elektros sutrikimai ir nutraukus laidus, pavojus gyvybei. Prašymas nagrinėjamas, atsižvelgiant į AB „Energijos skirstymo operatoriaus“ pranešimą. 2022-03-04 2022-04-01 
 Veiviržėnų seniūnijoje, Veiviržėnų miestelyje, Jaunimo g. 1 sklypeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai Jaunimo g. 1 sklype Veiviržėnuose. Gyvenamosios paskirties sklype auga liepa 82 cm skersmens. Medis nuo pastatų nutolęs apie 1-2 metrus. Liepos 2 m aukštyje, vietoje buvusio šakos vietoje puvinys, kamiene didelė drevė, medis tuščiaviduris, pavojingas. Būklė-bloga.2022-03-07  2022-03-18 
 Agluonėnų seniūnijoje, Parko g. 6, kad. Nr. 5503/0008:44Leidimo projektasApžiūros metu vertinti komercinės paskirties žemės sklype kad. Nr. 5503/0008:44 augantys želdiniai: beržai ir ąžuolai. Sklype augantys medžiai neišlaiko norminių ir saugių atstumų nuo pastatų, ir gadina pastato konstrukcijas: lajos remiasi į stogą, medžių šaknys kelia pamatus. Medžių augimo atstumas nuo pastatų nesiekia 0,5 m. 2022-03-082022-03-23  
Kretingalės seniūnijoje, Kalotės kaime, Laimės gatvėje (laisvame nesuformuotame žemės sklype)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje šalia Laimės g. Kalotės kaime ir Cypos upelio augantys pakelės želdiniai – beržas. Medis trukdo įgyvendinti vandentiekio tinklų įrengimo darbus.2022-03-092022-04-07 
Priekulės seniūnijoje, Venckų kaime, Kintų g. 8.Leidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties žemės sklype Venckų kaime (kad. Nr. 5565/0003:273) augantys želdiniai: beržas ir liepos. Žemės sklypo savininkai informuoti, kad eglės gyvenamosios paskirties sklype nėra saugotinos ir leidimas jų kirtimui nėra reikalingas. 2022-03-10 2022-03-24 
Sendvario seniūnijoje, Aukštkiemių kaime, Mažojo Londono g. 44Leidimo projektas
Leidimo projektas
Apžiūros metu vertinti daugiabučio gyvenamojo namie kieme augantys želdiniai Aukštkiemių kaime. Namo kieme augantys želdiniai (pušis) neišlaiko saugaus atstumo nuo pastato ir gadina pastato konstrukcijas. 2022-03-10 2022-03-24 
Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaime, Pamario g. 5Leidimo projektas Apžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties žemės sklype Drevernos kaime (kad. Nr. 5515/0004:204) augantys želdiniai: kaštonas. Medis avarinės būklės, tuščiaviduris, puvinio pažeista daugiau nei pusė medžio kamieno.   2022-03-10 2022-03-24  
Priekulės seniūnijoje, Derceklių kaime, Vaškių gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti 73 ir 50 cm skersmens klevai augantys šalia žemės sklypo kad. Nr. 5513/0012:4 Derceklių kaime (Palaimos g. 8). Žemės sklypas iš dviejų pusių apribotas gatvių: Vaškių ir Palaimos. Vertinami želdiniai auga Vaškių gatvės KL1266 ruože. Po vykusių audrų pakito želdinių būklė, pasviro (pasvirimo kampas link sklypo apie 100) sklype prie ribos yra gyvenamosios paskirties  pastatas, todėl sklypo savininkai baiminasi dėl vėjovartos. Medžio būklė bloga, 2 metrų aukštyje matomas puvinys nupjautos šakos vietoje. Medis pavojingas. 2022-03-162022-04-13 
Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaime, Smėlio g. 7Leidimo projektas Apžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties ir dalinai valstybinėje žemėje augantys želdiniai (auga ant sklypo ribos). Medžiai sodinti ant sklypo ribos, tačiau laiku nesuformuoti peraugo gyvenamąjį namą ir neišlaiko norminių atstumų nuo gyvenamojo pastato, medžiai atitolę nuo pastato iki 2 m. Medžių šaknys gadina pamatus, o lajos gadina pastato stogą. 2022-03-17  2022-03-31 
Kretingalės seniūnijoje, Plikiai, Bažnyčios g. 31 Gyvenamosios paskirties žemės sklype augantis beržas 30 cm yra blogos būklės. Medis neišlaiko atstumų nuo gyvenamojo namo ir gadina jo konstrukcijas (pamatus ir stogą). Medis yra pasviręs į gyvenamojo namo pusę, kamiene yra pažeidimai: drevė, puviniai. 2022-03-172022-03-31 
Veiviržėnų seniūnijoje, Taikos g. 5, Veiviržėnai  Apžiūros metu vertinti gyvenamojo namo kieme augantys želdiniai Veiviržėnų mst. Namo kieme augantys želdiniai (guoba -80 cm ir uosis – 30  cm), neišlaiko saugaus atstumo nuo pastato ir gadiną pastato konstrukcijas, bei kelią pavojų gyvenamajai aplinkai. 2022-03-212022-04-04  
Sendvario seniūnijoje, Gindulių kaime (laisva valstybinė žemė prie sklypo Aitvarų g. 17 namo)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti Gindulių kaime Aitvarų gatvėje, šalia vienbučio gyvenamojo namo Nr. 17 augantys gluosniai. Medžiai nepatenkinamo būklės, formuoja gatvės perimetrinį apželdinimą. Medžiams ne kartą vykdytas intensyvus genėjimo būdas, susidarę puviniai, vienas iš medžių kamienų apipiltas statybinėmis atliekomis, jas būtina pašalinti. Būtinas želdinių būklės stebėjimas. Išduodamas leidimas intensyviam želdinių genėjimui. 2022-04-04 2022-05-03 
 Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškės kaime, Klaipėdos pl. 5Leidimo projektas Apžiūros metu vertinti Gobergiškės-Dauparų mokyklos teritorijoje esantys želdiniai. Apžiūrėta mažalapė liepa, auganti mokyklos vaikų žaidimų aikštelėje. Atsižvelginat į mažalapės liepos būklę ir augimvietę, išduotas leidimas jos kirtimui.  2022-04-04 2022-05-03 
Kretingalės seniūnijoje, Plikių miestelyje, Klaipėdos g. 10 (šalia gyvenamojo namo nesuformuotame žemės sklype)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje prie gyvenamosios paskirtie statinių (prie gyvenamojo namo Klaipėdos g. 10 nesuformuotas žemės sklypas) augantys želdiniai: kaštonas, plaukuotasis beržas ir paprastieji uosiai. Dalis želdinių su pažeidimais ir keliantys pavojų gyvenamajai aplinkai, kiti želdiniai neišlaiko saugių atstumų nuo pastatų ir juos gadina.2022-04-042022-05-03 
Priekulės seniūnijoje, Lankupių kaime (laisvoje valstybinėje žemėje šalia M. Šapalo g. 8 namo)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti Lankupių kaime šalia M. Šapalo gatvės augantys želdiniai: uosiai. Uosiai auga valstybinėje žemėje šalia sklypo kad. Nr. 5565/0003:51. Šalia sklypo augantys 3 uosiai (1 blogos – avarinės būklės), 2 patenkinamos būklės). Nutarta išduoti leidimą šalinti avarinės būklės uosį  56 cm skersmens, kitus medžius genėti. 2022-04-122022-05-11 
Priekulės seniūnijoje, Mėželių kaime, Mėželių g. 3B (kad. Nr. 5565/0004:136)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties žemės sklype augantis uosis. Vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad medis patenkinamos būklės 88 cm skersmens. Lajoje matomos pavienės nudžiūvusios šakos, kamiene nedidelis puvinys. Atstumas nuo ūkinio pastato 6-7 metrai.2022-04-132022-04-28 
Priekulės seniūnijoje, laisvame nesuformuotame žemės sklype prie Minijos g. 16 daugiabučio gyvenamojo namoLeidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties sklype prie daugiabučio gyvenamojo namo Minijos g. 16 Priekulėje, esantys želdiniai: liepos klevai, uosis, drebulė. Daugiabučio namo kieme, kuriame nėra suformuoto žemės sklypo, želdiniai yra pažeisti nuolat vykdomo netaisyklingo genėjimo. Medžiuose, buvusių šakų vietoje susiformavę puviniai, lajos neišvystytos, matosi pamečiui vykdomas drastiškas medžių genėjimas (pašalinant visas skeletines šakas). Apžiūros metu nustatyta, kad medžiai šiemet jau yra genėti, pakeltos medžių lajos, medžių šakos neliečia elektros laidų. Nutarta, kad leidimas pagal pateiktą prašymą želdinių genėjimo darbų vykdymui negalėtų būti išduotas.Apžiūros metu vertintas ir kieme augantis uosis – 80 cm skersmens, medis su centriniu kamieno puviniu, medžio šaknys pažeistos grybinių ligų, medis pavojingas, galima vėjovarta. Rekomenduojama šalinti skubiai.Daugiabučio namo kieme auganti drebulė 70 cm skersmens, yra pažeista centrinio puvinio, medis pažeistas neteisingai vykdyto genėjimo. Medžio būklė bloga.2022-04-282022-05-26 
Veiviržėnų seniūnijoje, Vainotiškės kaime, gyvenamosios paskirties žemės sklype kad. Nr. 5553/0002:103Leidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties sklype kad. Nr. 5553/0002:103 Vainotiškės kaime augantis klevas. Klevas blogos būklės, 116 cm skersmens, medyje didžiulis centrinis puvinys, galima vėjovarta.2022-04-282022-05-12 
Veiviržėnų seniūnijoje, vainotiškės kaime, gyvenamosios paskirties žemės sklype kad. Nr. 5553/0002:107Leidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties sklype kad. Nr. 5553/0002:107 Vainotiškės kaime augantis klevas. Klevas blogos būklės, 116 cm skersmens, medyje didžiulis centrinis puvinys, galima vėjovarta.2022-04-282022-05-12 
Sendvario seniūnijoje, Aukštkiemių kaime, Architektų aikštė 2 (kad. Nr. Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai Architektų g. 2, Aukštkiemių kaime, gyvenamosios paskirties sklype. Apžiūros metu sklypo savininkės patikino, kad visi želdiniai auga jos nuosavybės teise valdomame žemės sklype 5558/0013:511. Apžiūros metu gyvenamosios paskirties sklypo riboženklių kuoliukų nebuvo. Vizualinės apžiūros metu nustatyta, kad medis sveikas, be jokių pažeidimų, laja proporcinga, gražiai išvystyta, medyje matomas 100-15pasvirimas link gyvenamojo namo. Medis auga ant kalvos. Tikėtina, kad statant gyvenamąjį namą žemės sklypas buvo stumdomas ir pušis paliko augti ant kalniuko (matomas šaknų išlindimas iš kalvos). Atsižvelgiant į gyventojos pateiktą prašymą dėl gyvenamojo namo saugumo, medžio augimvietę ir medžio pasvirimo kampą link gyvenamojo namo, galimas leidimo išdavimas su atkuriamąja verte. 2022-05-052022-05-19 
Sendvario seniūnijoje, Mazūriškių kaime, laisvoje valstybinėje žemėje šalia Ragainės g. 32 ir 32 A namų. Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai augantys laisvoje valstybinėje žemėje Mazūriškių kaime, šalia Ragainės g. 32 ir 32A sklypo. Visos tuopos yra brandžios, nuo jų krenta sausos šakos. Medžių menka estetinė ir ekologinė vertė. Tuopų aukštis 20-23 m. Dirva po tuopomis yra užmirkusi. Dvi tuopos auga šalia ūkinių pastatų, galima vėjovarta. Želdinių genėjimas problemos neišspręstų: tuopos jau yra viršijusios savo fiziologinę brandą. Rekomenduotina pakeisti jas naujais medžiais. 2022-05-12 2022-06-09 
Sendvario seniūnijoje, Gindulių kaime, laisvoje valstybinėje žemėje (šalia Žaliosios gatvės 25 namo)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje auganti dygioji eglė ir paprastoji eglė. Medžių būklė patenkinama. Želdiniai fiziologiškai silpnai išsivystę, stelbia vienas kitą. Rekomenduojama stebėti želdinių būklę ir vykdyti sanitarinį medžių genėjimą. 2022-05-132022-06-10 
Kretingalės seniūnijoje, Klaipėdos g. 3F (kad. Nr. 5535/0004:800)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti kitos paskirties žemės sklype augantys medžiai. Nustatyta, kad iš daugumos sklype augančių medžių 4 paprastieji klevai yra blogos būklės, kuriems išduodamas leidimas kirtimui (detallesnė informacija leidimo projekte).  2022-05-132022-05-27 
Priekulės seniūnijoje, Venckų kaime, laisvame nesuformuotame žemės sklype prie tvekinioLeidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje, prie tvekinio, augantys baltieji gluosniai. Medžiai pakeltomis šaknimis, galima vėjovarta. Medžių šaknys nestabilios dėl vandens lygio kitimo. 2022-05-252022-06-22 
Gargždų seniūnijoje. laisvoje valstybinėje žemėje (prie Kalno ir Basanavičiaus gatvių susikirtimo)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje (prei Kalno ir Basanavičiaus gatvių sankirtos) augantis dvikamienis ąžuolas. Atsižvelgiant į paviršinio leitaus surinkimo tinklų techninio projekto sprendinius, medis trukdo įrengti lietaus surinkimo tinkllus. 2022-05-302022-06-28 
Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Kvietinių kaime, laisvoje valstybinėje žemėje šalia Minijos g.6 namo.Leidimo projektasApžiūros metu vertintos laisvoje valstybinėje žemėje, šalia Minijos g. 6 Kvietiniuose, augančios dygiosios eglės. Medžiai blogos būklės, su nudžiūvusiomis šakomis ir pažeistos kenkėjų. galima vėjovarta.2022-06-172022-07-19 
Gargždų seniūnija, privatus susisiekimo komunikacijų ir inžinerinės infrastruktūros vystymo sklypas kad. Nr. 5520/0001:879Leidimo projektasApžiūros metu vertinti privačiame žemės sklype augantys želdiniai, kurie neleidžia sklypo naudoti pagala paskirtį. Žemės sklypo savininkas sklype numato įrengti privažiavimo keliuką prie gyvenamosios paskirties žemės sklypų. 2022-06-202022-07-05 
Priekulės seniūnijoje, Žalgrinio g. 8, PriekulėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti paprastieji klevai. Medžiai blogos būklės: sausomis skeletinėmis šakomis, su puviniais. Kleia pavojų aplinkinei teritorijai, todėl išduodamas leidimas želdinių šalinimui. 2022-06-212022-07-21 
Kretingalės seniūnijoje, valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Kretingalė -Plikiai- SmilgynaiLeidimo projektasApžiūros metu vertinti valstybinės reikšmės rajoninio kelio sklype augantys želdiniai, kurie trukdo atlikti kelio rekonstrukcijos darbus. 2022-06-222022-07-22 
Priekulės seniūnijoje, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas Meldų g. 3 Jokšų kaimeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti nesuformuotame žemės sklype šalia daugiabučio gyvenamojo namo augantys želdiniai. Įvertinus želdinių augimvietę ir būklę, išduodamas leidimas paprastojo uosio kirtimui. 2022-07-292022-08-29 
Sendvario seniūnijoje, Slengių kapinėseLeidimo projektasAožiūros metu vertintas želdinys, augantis kapinių teritorijoje. Želdinys su plyšusia šaka ir pažeistas puvinio2022-08-122022-09-09 
Gargždų seniūnijoje, Kuršlaukio gatvės teritorijojeLeidimo projektas rangovui
Leidimo projektas savivaldybei
Želdinių būklės ekspertinis vertinimas
Apžiūros metus vertinti laisvoje valstybinėje žemėje, kur numatomas Kuršlaukio gatvės koridorius, augantys želdiniai. Kuršlaukio gatvė perkeliama į laisvą valstybinę žemę, nes šiuo metu einanti gatvės trajektorija neteisėtai kerta privačius žemės sklypus. 2022-08-292022-09-26 
Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Gobergiškės kaime, Gluosnių gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje, kurioje numatytas Gluosnių gatvės koridorius, augantys beržai. Medžiai trukdo atlikti gatvės kapitalinį remontą. Šiuo metu einanti gatvės trajektorija kliudo privačius žemės sklypus. 2022-08-312022-09-28 
Dauparų-Kvietinių seniūnijoje, Šlapšilės kaime, Eglynų gatvėjeLeidimo projektas
Želdinių būklės ekspertinis vertinimas
Apžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje, lygiagrečiai gatvės koridoriui augantys želdiniai. Medžiai auga lygiagrečiai Eglynų gatvei, kuriai numatomi asfaltavimo darbai, įrengiant pylimus vandens nubėgimui. Medžiai neišlaiko atstumų, kuriie numatyti vykdant statybos darbus. Statybos metu pažeidus medžių šaknis galimos vėjovartos. 2022-09-022022-09-30 
Vėžaičių seniūnijoje, Maciuičių kaime, Paupio g. 5Leidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties žemės sklype augantys želdiniai: mažalapės liepos ir paprastasis kaštonas. Vertintų želdinių būklė  – bloga, medžiai kelia pavojų gyvenamajai aplinkai. priimtas sprendimas išduoti leidimą. 2022-09-082022-09-22 
Gargždų seniūnijoje, Gargždų senosiose kapinėseLeidimo projektasApžiūros metu vertinti Gargždų senosiose kapinėse augantys želdiniai – paprastasis uosis. Medis pažeistas šaknų puvinio, galima vėjovarta, pavojingas. 2022-09-142022-10-11 
Sendvario seniūnijoje, Žaliojoje g. 22, GinduliuoseLeidimo projektasKitos paskirties žemės sklype augantis beržas blogos būklės. Medis išsišakojimo vietoje įtrūkęs. Ištrūkimas didėja. Galimas medžio plyšimas.  2022-09-14 2022-09-28 
Priekulės seniūnijoje, Santakos g. 42, Voveriškių kaimeLeidimo projektasKitos, gyvenamosios paskirties, žemės sklype augantis blogos būklės paprastasis uosis su šaknų puviniu kelia pavojų gyvenamajai aplinkai. Nutarta išduoti leidimą želdinio šalinimui2022-09-142022-09-28 
Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaimo, Klaipėdos gatvėjeLeidimo projektasDrevernos kaimo gatvėje augantys želdiniai išsikiša į važiuojamąją kelio dalį ir trukdo eismui. Taip pat apžiūros metu nustatytas 1 blogos būklės drebulė. Išduodamas leidimas vykdyti neintensyvų genėjimą ir kirsti 1 blogos būklės drebulę. 2022-09-142022-09-28 
Priekulės seniūnijoje, Dituvos kaime, Kuršių g. 7 sklypeLeidimo proejktasDituvos kaime, nesuformuotame sklype prie gyvenamojo namo auga blogos būklės gluosniai. Medžiai su puviniais ir kelia pavojų gyvenamajai aplinkai2022-09-162022-10-14 
Priekulės seniūnijoje, Dituvos kaime, Kuršių gatvėjeLeidimo projektasDituvos kaime, Kuršių gatvėje apžiūros metu nustatyti blogos būklės, su šaknies puviniais uosiai. Medžiai pavojingi, galima vėjovarta. 2022-09-162022-10-14 
 Priekulės seniūnijoje, Priekulės mieste. Šalia Parko g. 2 namoLeidimo projektas Priekulės mieste, šalia Parko g. 2 namo augantis bukas blogos būklės. Galima vėjovarta Šalinti skubiai, nes kelia pavojų turto saugumui.  2022-09-16 2022-10-14 
Agluonėnų seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklype Mokyklos g. 20, Agluonėnų k.Leidimo projektasGyvenamosios paskirties žemės sklype vertinti europiniai maumedžiai. Vienas iš medžių blogos būklės, kyla pavojus gyvenamajam namui. 2022-09-212022-10-05 
 Dovilų seniūnijoje, Lėbartų kaime, Ainių g. 1Leidimo projektas Gyvenamosios paskirties žemės sklype, šalia gatvės auga mažalapė liepa. Medis trukdo įrengti normatyvinį įvažiavimą į planuojamą kvartalą.  Nutarta išduoti leidimą nepatenkinamos būklės medžiui su puviniais. 2022-09-232022-10-07 
 Kretingalės seniūnijoje, Plikių miestelio, Eketės g. 2 sklypeLeidimo projektas Komercinės paskirties žemės sklype auga geros būklės klevas. Sklypo savininkas nori pasistati saulės elektrinę, tačiau želdinys dengia didelę dalį žemės sklypo. Nutarta išduoti leidimą želdinio kirtimui su atkuriamąja verte. 2022-09-232022-10-07 
Dovilų seniūnijoje, Kalvių kaime, komercinės paskirties sklype (kad.Nr. 5544/0005:983)Leidimo projektasKomercinės paskirties sklypas, yra apaugęs vidutinio amžiaus geros ir patenkinamos būklės pušimis. Žemės sklypo savininkas, norėdamas naudoti sklypą pagal paskirtį planuoja pašalinti želdinius. Leidimas išrašomas su atkuriamąja verte. 2022-09-232022-10-07 
Gargždų seniūnijoje, laisvame nesuformuotame žemės sklype šalia valstybinės reikšmės kelio KL 228Leidimo projektasNesuformuotame žemės sklype, šalia valstybinės reikšmės kelio KL 228. Paprastasis uosis blogos būklės, didžioji dalis medžio lajos nebegyvybinga, medis pažeistas šaknų puvinio. Pavojingas. 2022-09-262022-10-21 
Gargždų seniūnijoje ir Dauparų-Kvietinių seniūnijoje Statybininkų g. (Nr. KL-0223), Priemiesčio g. (Nr. KL-0261), Statybininkų g. (Nr. KL-7095)Leidimo projektas
Žledinių ekspertinis vertinimas
Nesuformuotame žemės sklype, šalia Statybininkų g. (KL-7095) Gargždų mieste ir Dauparų-Kvietinių sen Statybininkų g. (Nr. KL-0223), Priemiesčiog. (Nr. KL-0261) rengiant kelio rekontravimo techninį darbo projektą, numatomas želdinių, trukdančių įgyvendinti projekto sprendinius šalinimas. 2022-10-112022-11-10 
Kretingalės seniūnijoje, laisvoje valstybinėje žemėje šalia Klaipėdos kretingos kelio (Kalotėje)Leidimo projektas
Želdinių būklės ekspertinis vertinimas
Nesuformuotame žemės sklype, šalia valstybinės reikšmės kelio Klaipėda-Kretinga (kalotės kaime) numatomas dviračių ir pėsčiųjų tako įrengimas su apžvietimu. Takas numatomas vietoje, kur šiuo metu auga želdiniai. 2022-10-122022-11-11 
Gargždų seniūnijoje, Laugalių gatvėje, laisvame nesuformuotame žemės sklypeLeidimo projektas
Želdinių ekspertinis vertinimas
Nesuformuotame žemės sklype prie Laugalių gatvės, atliktas želdinių būklės vertinimas. Vertinimo metu nustayti blogos ir nepatenkinamos būklės želdiniai, kuriuos želdinių ekspertas rekomenduoja pašalinti ir pakeisti naujais želdiniais 2022-10-12 2022-11-11 
Priekulės seniūnijoje, Žiaukų kaime, Žiaukų gatvės koridoriuje (laisvas nesuformuotas gatvės sklypas)Leidimo projektasNesuformuotame gatvės sklype, auga blogos būklės beržas su kamieno ir priekelmio puviniais, pavojingas gyvenamajai aplinkai. Išduodamas leidimas beržo kirtimui. 2022-10-122022-11-11 
Priekulės seniūnijoje, Traubių kaime, žemės ūkio paskirties žemės sklype kad. Nr. 5552/0010:306Leidimo projektasŽemės ūkio paskirties žemės sklype augantys želdiniai: paprastasis kaštonas ir mažalapė liepa blogos būklės, pavojingi, galima vėjovarta. Nutarta išduoti leidimą. 2022-10-132022-10-27 
Gargždų seniūnija, civilinės miesto kapinės. Leidimo projektas Visuomeninės paskirties žemės sklype, Gargždų civilinėse kapinėse, išduodamas leidimas paprastosios pušies kirtimui. Pušis, dėl pakeisto žemės lygio, kelia pavojų ir galima vėjovarta. 2022-10-13 2022-11-14 
Gargždų seniūnija, sklypų riboje tarp Žemaitės g. 68 ir žemaitės g. 70Leidimo projektasSklypų riboje augantis paprastasis uosis neišlaiko norminių atstumų nuo pastato. Medžio laja gadina pastato konstrukcijas: stogą, pamatus, fasadą. Nutarta išduoti leidimą. 2022-10-182022-11-03 
Priekulės seniūnija, Linksmoji g. 17, Kuodžių kaimasLeidimo projektasApžiūros metu vertinti Kuodžių kaime, sklypo kad. Nr. 5552/0009:761 augantys želdiniai. Dvi mažalapės liepos auga šalia elektros oro kabelių linijų. Lajos buvusios netaisyklingai genėtos. Mažalapės liepos (50 cm skersmens) lajos viena pusė stipriai apgenėta, kita lajos pusė – šakos ištįsusios į važiuojamąją kelio dalį. Siūloma pagenėti apatines šakas. Mažalapė liepa 39 cm skersmens genėta prieš keletą metų. Estetiškas ir gyvybingas medis. Paprastasis uosis su kamieno puviniu, augantis gatvės apsaugos zonoje. Medis pavojingas.2022-10-192022-11-04 
Priekulės seniūnija, Priekulės miestas, Žvejų g. 10Leidimo projektasApžiūros metu vertintas gyvenamosios paskirties žemės sklype augantis paprastasis klevas, kuris trukdo gyventojui tverti tvorą aplink sklypo ribą. 2022-10-202022-11-05
Dovilų seniūnijoje, Ketvergiuose, Vaškių g. 66
Leidimo projektas
Apžiūros metu vertinti laisvame nesuformuotame žemės sklype, šalia daugiabučio gyvenamojo namo, augantys blogos būklės želdiniai ir želdiniai, kurie ardo pastato konstrukcijas. 
2022-10-21
2022-11-22
Priekulės seniūnijoje, Svencelės kaime, žemės sklypuose kad. Nr. 5515/0005:139, 5515/0005:215, 5515/0005:217, 5515/0005:218, 5515/0005:12, 5515/0005:13, 5515/0005:69Leidimo projektas
Želdinių aprašymas
Želdinių būklės ekspertinis vertinimas
Apžiūros metu vertinti želdiniai trukdo detaliajame plane numatytų sprendinių įgyvendinimui. Planuojami pertvarkyti želdynai ir atkuriamoji vertė aprašyta pridedamoje lentelėje.
2022-11-18
2022-12-01
Gargždų seniūnijojje, Kvietinių g. 18 A.  Leidimo projektasApžiūros metu vertinta gyvenamosios paskirties žemės sklype auganti mažalapė liepa. Medis auga per arti plnuojamo sttayti gyvenamojo namo. Statybos darbų metu bus pažeistas medžio šaknynas ir medis kels pavojų būsimam pastatui2022-11-21 2022-12-02
Gargždų seniūnijoje, Lenktoji g. 2 Gargžduose (unikalus numeris 4400-4252-6416)Leidimo projektas Apžiūros metu vertinti komercinės paskirties žemės sklype augantys želdiniai. Medžiai trukdo statyti negyvenamosios paskirties pastatą2022-11-212022-12-02
Gargždų seniūnijoje, Kuršlaukio g. 1, GargždaiLeidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties žemės sklype augantys paprastieji kaštonai. Medžiai blogos būklės, su centriniu kamieno puviniu. Pavojingi gyvenamajai aplinkai.2022-11-222022-12-05
Gargždų seniūnijoje, laisvoje valstybinėje žemėje šalia garažų (šalia vandens bokštoLeidimo projektasApžiūros metu vertintas laisvoje valstybinėje žemėje augantis karpotasis beržas. Medsi pažeistas puvinio. Galima vėjovarta.2022-11-22
2022-12-20
Priekulės seniūnijoje, Mokyklos g. 1 Drevernos kaimeLeidimo projektasApžiūros metu vertintas visuomeninės paskirties žemės sklype augantis paprastasis ąžuolas. Medis su centriniu kamieno puviniu, pavojingas visuomeninei aplinkai.2022-11-22
2022-12-20
Kretingalės seniūnijoje, Liepų g. 5, Plikių miestelisLeidimo projektasApžiūros metus vertintas gyvenamosios paskirties žemės sklype augantis paprastasis ąžuolas. Medis su nulūžusia viršūne, įtrenktas žaibo, blogos būklės. 2022-11-22
2022-12-05
Sendvario seniūnijoje, Slengių kaime, Ežero g. 39Leidimo projektasApžiūros metu vertinti gyvenamosios paskirties žemės sklype augantys želdiniai. Vienas iš medžių gadina pastato pamatus, fasadą ir stogą, todėl išduodamas leidimas saugotino želdinio kirtimui.2022-11-23
2022-12-06
Vėžaičių seniūnijoje, Girininkų kaime, Tvenkinio gatvėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti Tvenkinio gatvės želdiniai Girininkų kaime. Išduotas leidimas vykdyti želdinio genėjimo darbus ir blogos būklės mažalapių liepų šalinimui. 2022-11-252022-12-22
Vėžaičių seniūnijoje, Vėžaičių miestelyje, Gargždų g. 25
Leidimo projektas
Apžiūros metu vertinti želdiniai augantys šalia Vėžaičių seniūnijos. Nutarta išduoti leidimą dygiosios eglės šalinimui. Eglė blogos būklės su džiūstančia laja. 2022-11-25
2022-12-22
Vėžaičių seniūnijoje, Brožių kaime, laisvoje valstybinėje žemėjeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai augantys laisvame nesuformuotame žemės sklype Brožiuose.2022-12-01
2022-12-30
Vėžaičių seniūnijoje, Eglių gatvėje, Vėžaičių miestelyjeLeidimo projektasPagal Vėžaičių seniūnijos prašymą vertinti gatvės želdiniai. Nutarta išduoti leidimą želdinių genėjimo darbų atlikimui. 2022-12-052023-01-03
Endriejavo seniūnijoje, Endriejavo miestelyje, Mokyklos gatvėjeLeidimo projektas

Želdinių ekspertinis vertinimas
Vadovaujantis želdinių ekspertiniu vertinimu ir pagal Endriejavo seniūnijos pateiktą prašymą, išduodamas leidimas blogos būklės želdinių kirtimui2022-12-06
2023-01-04
Priekulės seniūnijoje, Klaipėdos g. 16, Priekulės mokyklos sklype

Leidimo projektas

Želdinių ekspertinis vertinimas
Mokyklos teritorijoje augantys želdiniai, trukdo įgyvendinti suplanuoto mokyklos priestato statybą. Išduodamas leidimas želdinių pertvarkymo darbams. 2022-12-16
2023-01-13
Sendvario seniūnijoje, laisvoje valstybinėje žemėje šalia Agilos g. 10, Trušelių kaime
Leidimo projektasApžiūros metu vertintas želdinys augantis gatvės teritorijoje šalia Agilos g. 10 namo, medis su centriniu kamieno puviniu, pažeistas neteisingo genėjimo. 
2022-12-16
2023-01-13
Gargždų seniūnijoje, Gargždų miesto civilinėse kapinėseLeidimo projektasApžiūros metu vertintas Gargždų civilinėse kapinėse augantis medis, kuris kelia kapavietės bortelius. 2022-12-19
2022-01-16
Dovilų seniūnijoje, laisvoje valstybineje žemėje Šiuparių kaimo Aisės gatvėjeLeidimo projektas

Situacijos schema
Apžiūros metu vertinti laisvoje valstybinėje žemėje šalia Aisės gatvės augantys želdiniai. Medžiai pasvirę virš važiuojamosiso kelio dalies ir pavojingai pasvirę. Išduodamas leidimas intensyvaus genėjimo atlikimui, pašalinant lajas virš va
2022-12-19
2023-01-16
Gargždų seniūnijoje, Gargždų mieste, Kranto g. 12 A Leidimo projektasSklypo apžiūros metu vertinti želdiniai, kurie trukdo suplanuoto gyvenamojo namo statybos darbams. Įvertinus želdinių būklę natūroje, išduodamas leidimas geros būklės saugotinų želdinių kirtimui sumokėjus želdinių atkuriamąją vertę.2022-12-292023-01-13
Dovilų seniūnijoje, Ketvergių kaime, Vaškių g. 66 (laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas)Leidimo projektasSklypo apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys nesuformuotame gyvenamosios paskirties žemės sklype.  Mažalapė liepa blogos būklės su centriniu puviniu, pavojinga gyvenamojoje aplinkoje. Paprastasis klevas auga per arti gyvenamojo namo ir gadina pastato pamatus, stogą. Leidimas, vadovaujantis teisės aktais, išduodamas neatlygintinai.2022-12-292023-01-27
Endriejavo seniūnijoje, Endriejavo miestelyje, Mokyklos g. 11 Leidimo projektasSklypo apžiūros metu vertintas gyvenamosios paskirties žemės sklype augantis blogos būklės paprastasis klevas. 2023-01-162023-01-27
AB “Klaipėdos vanduo” Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype (Šlapšilės kaime, krašto kelio KL228 apsaugos juostoje, Statybininkų ir Gobergiškės gatvių sankryžoje) augantys želdiniai. Medžiai trukdo įgyvendinti „Vandentiekio tinklų nuo Jakų k. per Jonušų k. iki Dauparų k. statybos projektą“2023-01-202023-02-17
Priekulės mieste, Naujojoje gatvėje, laisvame nesuformuotame žemės sklype šalia sklypo kad Nr. 5548/0001:27Leidimo projektasKomisijos metu vertinti Priekulės mieste, laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, šalia bendro naudojimo sklypo kad. Nr. 5548/0001:27 Naujojoje gatvėje, augantys želdiniai. Žemės sklype augantys medžiai trukdo įrengti techniniame projekte numatytą neįgaliųjų parkavimo aikštelę (2 mašinoms). 2023-01-202023-02-17
Plikių miestelio, Klaipėdos gatvės ir krašto kelio KL-217 Klaipėda-Jokūbavas sklype kad. Nr. 5545/7001:6, augantys želdiniaiLeidimo projektas

Želdinių ekspertinis vertinimas
Krašto kelyje KL-217 Klaipėda-Jokūbavas sklype kad. Nr. 5545/7001:6 yra parengtas techninis projektas „valstybinės reikšmės kelių kapitalinio remonto techninis darbo projektas, laikinai išplatinant sankryžas ir nuovažas negabaritinio krovinio pervežimui“. Želdiniams atliktas želdinių būklės ekspertinis vertinimas (pridedama). 2023-01-272023-02-27
Namų valdos sklypas Dievupio g. 1, Ližių k., Endriejavo sen.Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti namų valdoje esanti sidabrinė eglė ir klevas.2023-02-022023-02-15
Gargždų mieste, Minijos g. šalia 14 namo  Leidimo projektasMedis blogos būklės, kelia pavojų gyvenamosios aplinkos saugumui2022-02-022022-03-02
Gargždų seniūnija, Gargždų miestas, Pušų g. 44Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype, šalia daugiabučio gyvenamojo namo Pušų g. 44 augantys želdiniai.2023-02-032023-03-03
Veiviržėnų seniūnija, Upės g. 2, Vilkių kaimasLeidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti privačiame gyvenamosios paskirties žemės sklype augantys želdiniai2023-02-032023-02-20
Dovilų seniūnija, Šiūparių kaimas, Vingio g. 1Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti privačiame gyvenamosios paskirties žemės sklype augantys želdiniai2023-02-032023-02-20
Dovilų seniūnijai, laisva valstybinė žemė Šiūparių k., šalia Vingio g. 1 sklypoLeidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti valstybiniame žemės sklype augantys želdiniai (medžiai šalia pravažiuojamo keliuko, šalia Vingio g. 1, Šiūparių k. 2023-02-032023-03-03
Priekulės seniūnija, Svencelės kaime, žemės sklypuose kad. Nr. 5515/0005:139, 5515/0005:215, 5515/0005:217, 5515/0005:218, 5515/0005:12, 5515/0005:13, 5515/0005:69Leidimo projektas

Želdinių būklės ekspertinis vertinimas
Želdiniams atliktas želdinių būklės ekspertinis vertinimas (pridedamas). Želdiniai trukdo įgyvendinti detaliajame plane numatytus sprendinius (užstatymas, inžineriniai koridoriai)2023-02-032023-02-20
Priekulės seniūnija, Žiaukų kaimas, Žiaukų gatvėLeidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys sodininkų bendrijos teritorijoje Žiaukų kaime, Žiaukų gatvės pakelėje augantys medžiai2023-02-062023-03-06
Priekulės seniūnija, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas, šalia Vaškių g. (Nr. KL1266), Mickų k., Vaškių k. ir Kliošių k. augantys želdiniai.Leidimo projektas
Medžių būklės ekspertinis vertinimas
Statybos ir infrastruktūros skyrius pateikė prašymą pašalinti 210 medžių, kurie trukdo įgyvendinti kelio kapitalinio remonto darbus2023-02-172023-03-16
Priekulės seniūnija, Priekulės miestas, Klaipėdos g. 14, kad. Nr. 5548/0001:107Leidimo projektasBlogos būklės medis pavojingai atsirėmęs į kitą želdinį, galima vėjovarta.2023-02-172023-03-16
Priekulės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas, kad. Nr. 5515/0001:376 Žvejų g.1, DrevernojeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti daugiabučio gyvenamojo namo sklype augantys želdiniai. 2023-02-172023-03-03
Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaime viešosiose erdvėse augantys želdiniaiLeidimo projektas
Ekspertinis želdinių vertinimas
Želdinių apžiūros metu vertinti Priekulės seniūnijoje, Drevernos kaime augantys želdiniai. Viešosiose erdvėse augantiems želdiniams atliktas būklės nustatymo ekspertinis vertinimas, blogos būklės želdiniai, siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, siūlomi šalinti2023-02-172023-03-16
Veiviržėnų seniūnija, žemės sklypas kad. Nr. 5550/0002:326 Dvylių g. 6, Pėžaičių kaimeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype, pagal gyventojų pateiktą prašymą2023-02-202023-03-20
Priekulės seniūnija, Priekulės miestas, Žalgirio gatvės želdiniai. Leidimo projektas
Ekspertizės aktas
Ekspertinis želdinių vertinimas
Gatvės teritorijoje augantiems želdiniams atliktas būklės nustatymo ekspertinis vertinimas 2019 metais. Želdinių būklės ekspertinis vertinimas patikslintas 2022 metais atskiriems medžiams. Blogos būklės želdiniai, siekiant užtikrinti gyventojų saugumą, siūlomi šalinti. 
2023-02-212023-03-21
Priekulės seniūnija, Dituvos kaime, Žaibo g. 1 (kad. Nr. 5552/0011:620)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti Nr. 5552/0011:620 Dituvos kaime, Žaibo g. 1 Priekulės seniūnijoje augantys
želdiniai. Paprastosios pušys ( 6vnt) geros būklės medžiai, trukdo įrengti įvažiavimą, namo statybai.
Planuojami pertvarkyti želdiniai ir atkuriamoji vertė aprašyta lentelėje.
2023-02-242023-03-13
Priekulės seniūnija, Drevernos kaimas, Klaipėdos g. 3B (kad. Nr. 5515/0001:377)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti Drevernos kaime, sklypo kad. Nr. 5515/0001:377 augantys želdiniai. Karposis
beržas su drevėmis, kamieno puviniu. Medis pavojingas.
2023-02-242023-03-13
Veiviržėnų seniūnija,  Dvylių g. 6, Pėžaičių kaime (žemės sklypo kad. Nr. 5550/0002:326)Leidimo projektasApžiūros metu pakartotinai vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype.2023-02-282023-03-28
Dovilų seniūnija, Toleikių g. 5, Toleikių kaimas (Lėbartų kapinės)Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti Toleikių g. 5, Toleikių kaime – Lėbartų kapinėse, augantys želdiniai.2023-02-282023-03-28
Vėžaičių seniūnija, Vėžaičių miestelis, žemės sklypo kad. Nr. 5568/0008:261 Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu, pagal gyventojo prašymą,  vertinti želdiniai, augantys žemės ūkio paskirties žemės sklype (rekreacinio naudojimo) kad. Nr. 5568/0008:261 Vėžaičių miestelyje.2023-03-022023-03-30
Dovilų seniūnija, Šnaukštų kaimas, sodininkų bendro naudojimo teritorijaLeidimo projektas AL-26
Leidimo projektas AL-27
Leidimo projektas AL-28
Želdinių apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys sodininkų bendrijos „Agluona“ bendro naudojimo teritorijoje.2023-03-022023-03-30
Agluonėnų seniūnija, Liepų g. 4, Agluonėnai (kad. Nr. 5503/0007:287)Leidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype Liepų g. 4, Agluonėnuose (kad. Nr. 5503/0007:287)2023-03-022023-03-16
Priekulės seniūnija, Kintų g. 33, Venckų kaimasLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype Kintų g. 33, Venckuose.2023-03-032023-03-31
Gargždų seniūnija, Kvietinių g. 20A, GargždaiLeidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype Kvietinių g. 20A, Gargždų mieste. Medis trukdo įrengi saulės elektrinę. 2023-03-082023-03-22
Priekulės seniūnija, F. Šrėderio g. 27, Gropiškiai (žemės sklypas aplink gyvenamuosius namus nesuformuotas)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys privačiame gyvenamosios paskirties žemės sklype F. Šrėderio g. 27, Gropiškių kaime.2023-03-082023-03-22
Klaipėdos raj. sav., Priekulės sen., Drevernos kaime., kad. Nr. 55115/0004:111
(Pamario g. 1), pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijoje
Leidimo projektasApžiūros metu vertinti Drevernos kaime, sklypo kad. Nr. 5515/0004:111 augantys želdiniai.2023-03-212023-04-04
Sendvario seniūnija, Gindulių kaimas, žemės sklypas kad. Nr. 5523/0002:10Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys laisvoje valstybinėje žemėje, šalia gyvenamosios paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 5523/0002:10) Liepų g. 9 Gindulių kaime2023-03-222023-04-20
Kretingalės seniūnija, Kretingalės g.32 Kretingalės mstlLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys visuomeninės paskirties žemės sklype Kretingalės g.32 Kretingalės mstl.2023-03-222023-04-20
Gargždų seniūnija, Gargždų miestas, Vingio .g 10 (kad. Nr. 5520/0017:119)Leidimo projektas
Ekspertinis vertinimas
Želdinių tvarkymo planas
Komisijos metu vertinti Gargždų seniūnijoje, Gargždų mieste, Vingio gatvėje Nr. 10 (kad. Nr. 5520/0017:119) augantys želdiniai. Teritorijoje augantiems želdiniams atliktas būklės nustatymo ekspertinis vertinimas 2023 metais (pridedamas). Želdinių kirtimas numatytas parengto darželio statybos techniniame projekte. Šiuo metu augančių eglių masyvų vietose numatytas pėsčiųjų ir dviračių takas bei parkavimo aikštelė. Želdiniai detaliai aprašyti ekspertiniame vertinime.2023-03-222023-04-20
Kretingalės seniūnija, Sodų g. 2, Girkalių kaimasLeidimo projektasŽeldinių apžiūros metu vertinti želdiniai, augantys Kretingalės pagrindinės mokyklos Girkalių skyriaus teritorijoje augantys želdiniai.2023-03-232023-04-21
Sendvario seniūnija, Saulės g. 1, Slengių kaimasLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys visuomeninės paskirties žemės sklype Saulės g. 1, Slengių kaime (mokyklos -daugiafunkcinio centro teritorijoje). Blogos būklės želdiniai kelia pavojų mokinių saugumui. 2023-03-232023-04-21
Jurgio Traušio g. 30A, 32A, 30C, 32B (kad. Nr. 5565/0001:1080. 5565/0001:1083.
5565/0001:1082. 5565/0001:1086), Drukių k., Priekulės seniūnijoje, vienbučių ir dvibučių pastatų
teritorijoje.
Leidimo projektasApžiūros metu vertinti Drukių kaime, sklypo kad. Nr. 5565/0001:1080. 5565/0001:1083.
5565/0001:1082. 5565/0001:1086 augantys želdiniai.
2023-03-232023-04-07
Sendvario seniūnija, Klemiškės I kaimas, unikalus Nr. 4400-5646-8670Leidimo projektasApžiūros metu apžiūrėta medžių augimvietė: teritorija užmirkusi, sklype laikosi vanduo. Medžiai šalia važiuojamosios kelio dalies.2023-04-132023-04-27
Sendvario seniūnija, laisva valstybinė žemė Sudmantų kaime, šalia gyvenamosios paskirties sklypo Sudmantų g. 1A (kad. Nr. 5530/0001:235)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys Sudmantų kaime. Laisvoje valstybinėje
žemėje šalia sklypo kad. Nr. 5530/0001:235.
2023-04-132023-05-12
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties sklypas Grikšų g. 66, Grikšų kaimas kad. Nr. 5505/0002:185Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys Grikšų kaime gyvenamosios paskirties
žemės sklype kad. Nr. 5505/0002:185.
2023-04-132023-04-27
Dauparų-Kvietinių seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklype Mokyklos g. 12, Gribžinių kaime (sklypo kad. Nr. 5538/0012:212)Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype Mokyklos g. 12, Gribžinių kaime (sklypo kad. Nr. 5538/0012:212). Sklype augantis medis trukdo, šiuo metu statomo pastato eksploatacijai.2023-04-142023-04-28
Sendvario seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas Danų g. 20, Aukštkiemių kaimasLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys gyvenamosios paskirties žemės sklype Danų g. 20, Aukštkiemių kaime (sklypo unikalus Nr. 4400-0312-2254). Sklype augantis medis trukdo, pastato eksploatacijai ir planuojamiems statyti saulės kolektoriams.2023-04-142023-04-28
Žvejų g. 3, Drevernos k., kad. Nr. 5528/0007:5469Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, vienbučių ir dvibučių pastatų teritorijoje, kad. Nr. 5528/0007:5469
Žvejų g. 3, Drevernos k., Priekulės seniūnijoje.
2023-04-242023-05-09
Vėžaičių seniūnija, nesuformuotas laisvas valstybinis žemės sklypas šalia
Baltkalnio g. 25 namo, Girininkų kaime
Leidimo projektasLaisvame žemės fonde augantis medis dalinai pažeistas grybinės ligos, dėl kurios pastebimas šakų plikimas. 2023-05-122023-06-09
Priekulės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas Žvejų g. 5, Dreverna kad. Nr. 5515/0001:350Leidimo projektasMedis turi centrinį kamieno puvinį ir yra drevėtas. Medis auga netoli gyvenamojo namo ir yra tikimybė dėl vėjovartos-pavojingas.2023-05-152023-06-12
Gargždų seniūnija, Gargždų miestas, Vingio g. 10 (kad. Nr. 5520/0017:119)Leidimo projektas
Ekspertinis vertinimas
Želdinių tvarkymo planas
Komisijos metu vertinti Gargždų seniūnijoje, Gargždų mieste, Vingio gatvėje Nr. 10 (kad. Nr. 5520/0017:119) augantys želdiniai. Teritorijoje augantiems želdiniams atliktas būklės nustatymo ekspertinis vertinimas 2023 metais (pridedamas). Želdinių kirtimas numatytas parengto darželio statybos techniniame projekte. Šiuo metu augančių eglių masyvų vietose numatytas pėsčiųjų ir dviračių takas bei parkavimo aikštelė. Želdiniai detaliai aprašyti ekspertiniame vertinime.2023-05-222023-06-16
Sendvario seniūnija, kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros) žemės sklypas Intako g. 1, RadailiaiLeidimo projektasMedžiai auga ant kitos paskirties, susisiekimo ir inžinerinės infrastruktūros sklypo, kuriame reikia įrengti kelią naujai suplanuotam kvartalui. 2023-06-012023-06-14
Dovilų seniūnija, kitos paskirties (gyvenamosios paskirties) žemės sklypas Agluonos g. 8, Šiūpariai kad. Nr. 5555/0003:206Leidimo projektas Medis įtrenktas žaibo, daugiau kaip 90% medžio lajos sausa, nebežaliuojanti. Pavojingas, galima vėjovarta.2023-06-012023-06-14
Gargždų seniūnija, kitos paskirties (pramoninio naudojimo būdo) žemės sklypas Gamyklos g. 19, Gargždai kad. Nr. 5520/0019:80Leidimo projektasMedyje pavienės sausos šakos. Želdinys nežymiai pasviręs, pasvirimo kampas apie 10º. Želdinys neišlaiko norminių atstumų nuo pastato sienos (auga apie 1,5-2 m atstumu) Medžio laja pasidėjusi ant stogo, gadina pastato konstrukcijas.2023-06-012023-06-28
Veiviržėnų seniūnija, kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorija) žemės sklypas Dūdinėlių k. 2, kad. Nr. 5563/0004:265Leidimo projektasMedis pažeistas centrinio kamieno puvinio. Medžio kamiene atsivėrusios ertmės, plyšiai. Pavojingas dėl vėjovartos, šalia ūkiniai statiniai.2023-06-022023-06-15
Sendvario seniūnija, kitos paskirties (laisvas nesuformuotas, kaimo gatvės sklypas) šalia Pergalės g. 8, Jakų kaimeLeidimo projektasMedis stipriai pažeistas centrinio kamieno puvinio. Dalis medžio žievės nukritusi nuo kamieno, kamiene atsivėrusios ertmės. Galima vėjovarta, medis pavojingas. Medis kelia pavojų gyventojams ir jų turtui.2023-06-052023-06-30
Sendvario seniūnija, kitos paskirties (gyvenamosios teritorijos kad. Nr. 5523/0002:773)  Liepų g. 21, Gindulių kaimasLeidimo projektasMedžiai pažeisti centrinio kamieno puvinio. Apie 90% medžio lajos nudžiūvusi arba nulaužta viršūne. Galima vėjovarta, medžiai pavojingi.2023-06-052023-06-16
Priekulės seniūnija, kitos paskirties (susisiekimo ir inžinerinių tinklų teritorijos kad. Nr. 5565/7001:1) šalia Kintų g. 5 namo, Venckų kaimeLeidimo projektasMedis su sausomis skeletinėmis šakomis. Medžio lapai susmulkėję, sunykę ir nežaliuoja apie 60% medžio lajos. Medis pavojingas.2023-06-052023-06-30
Vertinti želdiniai, augantys Gargždų sen., Gargždų m., Gedimino, Saulažolių, Vytenio, gatvėse.Leidimo projektas

Ekspertinis verinimas
Pagal 2023-05-25 dr. L. Straigytės parengtą ekspertinio medžių vertinimo ataskaitą išduodamas leidimas 99 saugotinų želdinių šalinimui su atkuriamąja verte. Atkuriamoji vertė 25822,5 eurai.2023-06-16Leidimas įsigalioja 2023-07-14
Klaipėdos r. sav., Priekulės sen., Priekulės m., Turgaus g. 11Leidimo projektas

Ekspertizė

Tomografo vertinimas
Vadovaujantis tomografinio vertinimo rezultatais  ir ekspertiniu vertinimu išduodamas leidimas šalinti 1 (75 cm skersmens) blogos būklės mažalapę liepą, likusius želdiniu stebėti. Mažalapės liepos būklė – bloga. didelė stambiųjų šakų skilimo galimybė, ko pasekoje bus nutraukta elektros linija. Pašalinti medžiai turi būti atsodinti tos pačios rūšies medžiais, išlaikant bažnyčios šventoriaus apsodinimo pobūdį.
2023-06-16Leidimas įsigalioja 2023-07-14
Klaipėdos r. sav., Sendvario sen., Jakų k., valstybinėje žemėje, šalia sklypo Jubiliejaus g. 30.Leidimo projektas

Ekspertizė
Vadovaujantis pateikta 2023-05-29 želdinių ekspertės R. Goliakovienės vertinimu ir ekspertize (pridedama 14 lapų) išduodamas leidimas šalinti želdinius pažymėtus Nr. 1-17, 36, 37.2023-06-16Leidimas įsigalioja 2023-07-14
Priekulės seniūnija, kitos paskirties ( kad. Nr. 5548/0001:13) mokyklos sklypas Klaipėdos g. 20, Priekulė.Leidimo projektasŽeldinys pasviręs apie 30º, pasvirimo kampas kasmet didėja, šalia želdinio augimvietės nežymiai pakeltas gruntas. Medis auga greta automobilių parkavimo aikštelės, todėl virtimo atveju galimi finansiniai nuostoliai. Stiprių vėjų metu medis išsimeta sausas šakas. Siekiant apsaugoti vaikus ir turtą, bei atsižvelgiant į didėjantį medžio pasvirimo kampą, siūloma išduoti leidimą želdinio kirtimui.2023-06-30Leidimas įsigalioja 2023-07-31
 Endriejavo seniūnija, kitos paskirties (kad. Nr. 5518/0002:306) sklypas Ablingos g. 20, TickinuoseLeidimo projektasMedis su pavienėmis sausomis šakomis. Šalia želdinio augimvietės nežymiai pakeltas gruntas Medžio kamiene atsivėręs centrinis puvinys Stiprių vėjų metu medis išsimeta sausas šakas. Siūloma išduoti leidimą želdinio kirtimui.2023-06-30Leidimas įsigalioja 2023-07-17
Kretingalės seniūnija, kitos paskirties ( kad. Nr. 5558/0014:706) sklypas Sėjos g. 10, KalotėLeidimo projektasMedžio kamiene atsivėręs centrinis kamieno ir šaknyno puvinys (pažeista apie 60% kamieno).  Siūloma išduoti leidimą želdinio kirtimui.2023-06-30Leidimas įsigalioja 2023-07-17
Šalia sklypo Gargždų m., Kvietinių g. 18A, Gargždų parkeŽeldinių ekspertizės aktasŽeldinio rūšis – Paprastasis uosis, skersmuo (1,30 m) – 86,9, būklės koeficientas – bloga, atkuriamoji vertė (€) – 0 eur.
Želdinio rūšis – Paprastasis klevas, skersmuo (1,30 m) – 93,3, būklės koeficientas – bloga, atkuriamoji vertė (€) – 0 eur. Dėl pažeidimų pobūdžio paprastasis uosis ir paprastasis klevas yra pavojingi, galima vėjovarta. Šiuos želdinius rekomenduojama šalinti ir jų vietoje pasodinti naujus želdinius – lapuočius medžius.
2023-06-16Leidimas įsigalioja 2023-07-31
Sklypas Priekulės sen., (laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas) šalia Amatų g. 5,
Priekulėje
Leidimo projektasŽeldinio rūšis – Mažalapė liepa, būklė – gera. Medis auga nesuformuotame valstybiniame žemės
sklype Priekulės mieste. Medis nuo gyvenamosios paskirties žemės sklypo
nutolęs apie 2m atstumu, išsišakojęs į du pagrindinius kamienus. Dalis medžio lajos yra atsirėmusi į
gretutiniame sklype (Amatų g. 5 sklype) esantį pagalbinio pastato stogą ir jį gadina. Atsižvelgiant į medžio būklę ir augimvietę, nutarta išduoti leidimą atlikti intensyvius medžio genėjimo darbus, pašalinant medžio lają nuo pastato stogo konstrukcijų. Želdinys auga kultūros paveldo vietovės, Priekulės miesto istorinės dalies (unikalus kodas Kultūros vertybių
registre 33624) teritorijoje, tačiau nėra vertingoji savybė.
2023-07-18Leidimas įsigalioja 2023-08-16
Dovilų seniūnija, želdiniai, augantys Lėbartų kapinių 35 kvartale, šalia 162 kapavietėsLeidimo projektasBūklė – patenkinama. Medis vertingas estetine ir ekologine prasme, vertingas
kraštovaizdžio elementas. Medis su centriniu kamieno puviniu ir kelia kapavietės bortelius.
2023-07-19Leidimas įsigalioja 2023-08-17
Priekulės seniūnija, Dreverna, Mokyklos, Klaipėdos, Žvejų ir Alyvų gatvėseLeidimo projektasPagal AB „Energijos skirstymo
operatoriaus“ pranešimą nurodytose
gatvėse Priekulės seniūnija atliks želdinių
genėjimo darbus, pašalinant šakas nuo
orinės elektros linijos laidų.
2023-07-19Leidimas įsigalioja 2023-08-17
Kretingalės seniūnija, Kirų g. 3, Kalotės kaimas (kad. Nr. 5528/0010:98)Leidimo projektasBūklė – gera. Medis vertingas estetine ir
ekologine prasme, svarbus kraštovaizdžio
elementas. Sodinant medį neišlaikytas
norminis atstumas nuo pastato (medis
nutolęs nuo pastato 2.12 metro). Medžio
šakos remiasi į pastato fasadą, dalis
medžio lajos dengia pastato stogą ir jį
gadina. Nutarta išduoti leidimą želdinio
kirtimui.
2023-07-24Leidimas įsigalioja 2023-08-07
Dovilų sen., laisvame nesuformuotame valstybiniame žemės sklype (dalis sklypo yra priskirta prie SB „Skinija“ bendro naudojimo teritorijoms, dalis laisvai valstybinei žemei) Lyverių km.Leidimo projektas
Schema

Leidimo projektas
Schema

Medžiai blogos būklės, pažeisti centrinių kamienų ir šaknyno puvinio. Pavojingi aplinkai.
2023-07-26Leidimas įsigalioja 2023-08-24
Kretingalės seniūnija, kitos gyvenamosios paskirties žemės sklypas
Rentos g. 90, Stančių kaimas
Leidimo projektasMedis auga
teritorijoje, kurioje reikalinga įrengti
privažiavimą prie sklypo 5535/0004:370.
2023-07-28Leidimas įsigalioja 2023-08-28
Kretingalės seniūnija, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas, šalia kitos gyvenamosios paskirties žemės sklypo Sodų g. 34, Girkalių kaime (kad. Nr. 5528/0007:836)Leidimo projektas Želdinys žuvęs. Laja nežaliuojanti. Pavojingas gyvenamajai aplinkai.
2023-07-28Leidimas įsigalioja 2023-08-28
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas, Šernų g. 21A, Ketvergių kaime (kad. Nr. 5544/0006:430)Leidimo projektasŽeldiniai auga ant detaliuoju planu suplanuoto įvažiavimo į gretimą žemės sklypą.2023-07-28Leidimas įsigalioja 2023-08-11
Klaipėdos r. sav., Veiviržėnų sen., Pėžaičių k., Dvylių g. 23.Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijoje. Kamienai išpuvę. Auga šalia gyvenamojo namo ir kelia grėsmę.2023-09-012023-09-15
Kretingalės seniūnija,  laisvas nesuformuotas žemės sklypas šalia Gintaro g. 10B sklypo KarklėjeLeidimo projektasBūklė bloga – daugiakamienis medis su šaknyno puviniu. Ekologine-estetine prasme gluosnis yra vertingas: sveika, gyvybinga, vešli laja, sveiki kamienai. Rekomenduojama šalinti visus kamienus.2023-09-122023-10-09
Agluonėnų seniūnija, Liepų gatvės želdiniai, Agluonėnų kaimasLeidimo projektasAtsižvelgiant į “Energijos skirstymo operatoriaus” prašymą, išduodamas leidimas intensyviai genėti želdinius Laisvės gatvėje nuo orinės elektros linijos.2023-09-122023-10-09
Priekulės seniūnija, Svencelės kaime, sklype kad Nr. 5515/0005:176Leidimo projektasMedžiai trukdo įgyvendinti techniniame projekte numatytus sprendinius, pagal išduotą statybą leidžiantį dokumentą.2023-09-122023-09-25
Gargždų seniūnija, Laugalių kapinių teritorijaLeidimo projektasBūklė – patenkinama, medyje pavienės sausos šakos. Ekologine ir estetine prasme vertingas ir gyvybingas želdinys. Želdinio apžiūros metu nustatytas nedidelis kamieninis puvinys. Auga arti kapaviečių, rekomenduojamas šalinimas.2023-09-182023-10-16
Kretingalės seniūnija, kad. Nr. 5535/0004:370 Rentos g. 90, Stančių kaimasLeidimo projektasMedis su centriniu kamieno puviniu ir drevėmis. Medis dar žaliuojančia laja, galima vėjovarta. Rekomenduojama šalinti.2023-09-192023-10-02
Kretingalės seniūnija, laisvoje nesuformuotoje valstybinėje žemėje šalia Klaipėdos g. 31 A sklypo Kretingalės miestelyje (praėjimo/pravažiavimo koridorius)Leidimo projektasBūklė – bloga. Medžiai su šaknyno puviniu, lajoje vyrauja pavienės sausos šakos. Pavojingi želdiniai2023-09-192023-10-16
Dovilų seniūnija, žemės ūkio paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5544/0004:194, Saulėtekio g. 4A, Kulių kaimasLeidimo projektasMedis dalinai užstoja saulės kolektorių, todėl įvertinant perspektyvinį želdinio augimą ir lają, nutarta išduoti leidimą su atkuriamąją verte.2023-09-262023-10-09
Vėžaičių seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5525/0007:201, Ruigių g. 3, Ruigių kaimasLeidimo projektasMedis su centriniu šaknyno puviniu, pavojingas. Apie 80% medžio lajos yra sausa, medis auga šalia orinės elektros linijos. Skubus šalinimas.2023-09-262023-10-09
Vėžaičių seniūnija, kitos paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5568/0008:116, Gargždų g. 21A, Vėžaičių miestelisLeidimo projektasŽeldiniai trukdys šiuo metu statomo pastato eksploatacijai (remsis į pastato konstrukcijas). Išduodamas leidimas taikant atkuriamąją vertę. 2023-09-262023-10-09
 Vėžaičių seniūnija, nesuformuotas sklypas Kalniškės kaime (šalia 5568/0009:159 sklypo)Leidimo projektas.Medžiai pasiekęs fiziologinę brandos pabaigą. Želdinio stiebai pažeisti puvinio. Lajose gausu sausų šakų. Auga ant šlaito, galima vėjovarta. Rekomenduojama šalinti.2023-09-282023-10-25
Kretingalės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5528/0003:157, Placio g. 92, Karklės kaimasLeidimo projektasMedžiai pasiekęs fiziologinę brandos pabaigą, blogos būklės. Želdinio kamienai pažeisti puvinio. Lajose yra sausų šakų. Rekomenduojama šalinti.2023-10-092023-10-20
Sendvario seniūnija, laisvas nesuformuotas, valstybinis žemės sklypas (priešais Pilkapio g. 20, ne miško žemėje), Jakų kaimasLeidimo projektasMedis auga teritorijoje, kurioje pagal projektą planuojama įrengti aukštos įtampos elektros liniją.2023-10-092023-11-08
Sendvario seniūnija, Dangaus gatvės sklypų atkarpose (kad. Nr. 5523/7001:12 ir 5523/7001:6), Slengių kaimasLeidimo projektasMedžiai trukdo įgyvendinti lietaus surinkimo techninio projekto sprendinius. 2023-10-092023-11-08
Vėžaičių seniūnija, žemės ūkio paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5568/0006:379 (sklypas nuomojamas iš valstybės), Samališkės kaimasLeidimo projektasMedžiai pasiekę fiziologinę brandos pabaigą. Želdinio kamieni pažeisti puvinio. Lajose yra sausų šakų. Medžiai pasvirę virš ūkinio pastato.2023-10-092023-11-08
Vėžaičių seniūnija, nesuformuotas valstybinis žemės sklypas Ąžuolijos g. 17, Samališkės kaimas.Leidimo projektasMedis pasiekęs fiziologinę brandos pabaigą. Rekomenduojama šalinti.2023-10-092023-11-08
Gargždų seniūnija, kitos, komercinės paskirties, žemės sklypas kad. Nr. 5520/0012:3, Turgaus g. 35, Gargždų miestasLeidimo projektasMedis neišlaiko norminių atstumų iki pastato, pasodintas iki 1 m. nuo pastato sienų. Laja remiasi į pastato konstrukcijas: gadina stogą ir fasadą.2023-10-092023-11-08
Vėžaičių seniūnija, kitos, gyvenamosios paskirties, žemės sklypas kad. Nr. 5501/0004:593, Veiviržo g. 3, Žemgulių kaimasLeidimo projektasMedis neišlaiko norminių atstumų iki pastato, kamienas nutolęs iki 20 cm. nuo pastato sienų. Laja remiasi į pastato konstrukcijas: gadina stogą ir fasadą.2023-10-09
2023-10-23
Endriejavo mstl., Mokyklos g. 11, kad. Nr. 5518/0003:49Leidimo projektasBūklė nepatenkinama. Kamienas dvišakis, tarpas tarp dviejų kamienų papuvęs. Auga prie pat gretimo sklypo ribos ir sklypus skiriančios tvoros, 4 m. nuo klebonijos ūkinio pastato (malkinės).2023-10-16
Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-10-27
Sendvario seniūnija, visuomeninės paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5558/0005:164, Slengių kaimasLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys visuomeninės paskirties žemės sklype.2023-11-03Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-01
Vėžaičių seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5568/0001:51, Vėžaičių miestelis.Leidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys kitos, gyvenamosios paskirties žemės sklype. Medis po auros pavojingai pasviro. 2023-11-03Rekomenduojama šalinti nelaukiant termino, dėl keliamo pavojaus aplinkai.
Gargždų seniūnija, nesuformuotas gatvės sklypas (šalia Žemaitės g. 7 namo, iš kiemo pusės)Leidimo projektasBaltasis gluosnis – medis pažeistas centrinio kamieno puvinio. Želdinys į gyventojo kiemo pusę pasviręs apie 20%, todėl galima vėjovarta dėl puvinio. Rekomenduojama šalinti želdinį.2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-18
Dauparų-Kvietinių seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5538/0015:161 Ateities g. 40, KvietiniaiLeidimo projektasMedis vertingas estetine ir ekologine prasme. Medis stipriai pažeistas centrinio kamieno puvinio, pavojingas gyvenamajai aplinkai, rekomenduojama šalinti skubiai.  2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-04
Vėžaičių seniūnija, nesuformuotas Gerduvėnų gatvės sklypas, Gerduvėnų kaimeLeidimo projektasMedis gerai išvystyta laja yra vertingas kraštovaizdžio elementas. Medžio augimo vietoje seniūnija nori įrengti nubėgimo griovį. 2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-18
Gargždų seniūnija, nesuformuotas gatvės sklypas (šalia Žemaitės g. 7 namo, iš kiemo pusės)Leidimo projektasMedis su gerai išvystyta laja, be pažeidimų. Leidimas neišduodamas. 2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-18
Vėžaičių seniūnija, nesuformuotas Gerduvėnų gatvės sklypas, Gerduvėnų kaime.  Leidimo projektasMedis gerai išvystyta laja yra vertingas kraštovaizdžio elementas. Medžio augimo vietoje seniūnija nori įrengti nubėgimo griovį. 2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-18
Priekulės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5552/0009:845,
Žirgų g. 14A, Priekulė.
Leidimo projektasMedis pažeistas centrinio kamieno puvinio. Šalia šaknų matomos drevės, galima vėjovarta.
Rekomenduojama šalinti. 
2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-04
Kretingalės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas (nesuformuotas),
Karčemos g. 6, Kalotės kaimas
Leidimo projektasMedis pažeistas centrinio kamieno puvinio. Medyje yra daug sausų skeletinių šakų, kai kurios nulūžusios. Medis auga iki 0,5 m atstumu nuo pastato, pavojingas. Rekomenduojama šalinti.2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-18
Sendvario seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas, Malūno g. 7, Gindulių kaimasLeidimo projektas1. Nesaugotini, leidimai želdinių pertvarkymui nėra reikalingi.
2. Auga per arti suprojektuoto pastato, todėl pastačius pastatą gadins fasadą ir remsis į stogą. Išduodamas leidimas
sumokėjus atkuriamąją vertę.
2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-04
Gargždų seniūnija, pramoninės paskirties žemės sklypas, Statybininkų g. 2, Gargždų miestasLeidimo projektasMedis vertingas estetine ir ekologine prasme, tačiau trukdo įgyvendinti techninio projekto sprendinius (naujo kelio tiesimas į naujai statomą pastatą.  2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-04
Sendvario seniūnija, sodininkų bendrijos „Eketė“ bendro naudojimo teritorijaLeidimo projektasIšduodami leidimai želdinių kirtimui.2023-11-18Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-18
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties sklypas Ketvergo g. 6, Ketvergių kaimas (kad.
Nr. 5544/0006:245)
Leidimo projektasŽeldiniai trukdo įgyvendinti techniniame projekte numatytus sprendinius.2023-11-20Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-04
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties sklypas Ketvergo g. 4, Ketvergių kaimas (kad. Nr. 5544/0006:246)Leidimo projektasŽeldiniai trukdo įgyvendinti techniniame projekte numatytus sprendinius dėl gyvenamojo namo statybos. 2023-11-20Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-04
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties sklypas Vyturio g. 7, Ketvergių kaimas kad. Nr. 5544/0006:185Leidimo projektasTrukdo įgyvendinti techniniame projekte numatytus sprendinius.2023-11-21Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-05
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties sklypas Ketvergo g. 4, Ketvergių kaimas kad. Nr. 5544/0006:246Leidimo projektas 
Trukdo įgyvendinti techniniame projekte numatytus sprendinius.
2023-11-21Leidimo įsigaliojimo terminas
2023-12-05
 Vėžaičių seniūnija, valstybinis gyvenamosios paskirties žemės sklypas Liepų g. 6 ( kad. Nr. 5568/0008:271), VėžaičiaiLeidimo projektas 
Dygioji eglė gadina pastato pamatus ar kitas jo dalis.
2023-11-24Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-07
 Gargždų seniūnija, nesuformuotas valstybinis žemės sklypas, šalia Žalgirio ir Gargždės g. susikirtimoLeidimo projektas.Teritorijoje po elektros laidais auga 3 invaziniai želdiniai, taip pat 2 blogos būklės trapieji gluosniai. Išduodamas leidimas želdinių šalinimo darbų vykdymui. 2023-12-08Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-01-11
Priekulės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5515/0001:350, Žvejų g. 5, Drevernos kaimeLeidimo projektasMedis blogos būklės, su centriniu kamieno puviniu. Kelia pavojų gyvenamajai aplinkai2023-12-08Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-22
Priekulės seniūnija, kitos visuomeninės paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5548/0001:165, Vingio g. 11, Priekulės miestasLeidimo projektasMedis pažeistas intensyvaus kamieno puvinio, nuplyšusi stambi šaka, dėl to pažeistas maždaug 0,4 kv. m. kamieno dalis. Želdinys pasviręs 15°. Pavojingas.Leidimo įsigaliojimo terminas 2023-12-11. Komisijos nariai rekomenduoja šalinimo darbus vykdyti skubiai, nes medis pavojingas. 
Gargždų seniūnija, nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia Kretingos pl. 21 (kad. Nr. 5538/0016:11)Leidimo projektasMedžiai auga ant nesuformuoto valstybinio žemės sklypo, kuris skirtas privažiuoti prie kitų sklypų. 2023-12-14Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-01-17
Statybininkų g. 3F,Gargždai (kad. Nr. 5520/0019:102).Leidimo projektasĮvertinti teritorijoje augantys baltieji gluosniai. Leidžiama kirsti 9 medžius, sumokėjus 1573,75 eurų atkuriamąją vertę.2023-12-29Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-01-29
Brožių kaimas (kad. Nr. 5525-00007-0098).Leidimo projektasĮvertinto medžio būklė – labai bloga. Medis sunykęs, nulūžusios beveik visos
skeletinės šakos, kamienas suskilinėjęs ir stipriai pažeistas puvinio. Galima
vėjolauža ir/ar vėjovarta.
Rekomenduojama šalinti.
2023-12-29Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-01-15
Stirbių k., Vėžaičių sen., Klaipėdos r. (kad. Nr. 5525-0007-0079).Leidimo projektasĮvertinto medžio būklė – bloga. Dėl 2023-11 mėn. buvusios audros metu
lūžusių viršūninių ir skeletinių šakų – medžio kamienas skilęs, galima vėjolauža, dėl galimai buvusio neteisingo ir
nesavalaikio genėjimo – kamienas pažeistas
puvinio, lajoje yra sausų šakų. Rekomenduojama šalinti.
2023-12-29Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-01-15
Vėžaičių miestelis, Vėžaičių sen., Klaipėdos r. (kad. Nr. 5568/0008:276)Leidimo projektasŽeldinio rūšis – paprastoji pušis. Vietoje kertamų želdinių teritorijoje pasodinami nauji želdiniai – lapuočiai medžiai. Atkuriamoji vertė – 520,20 eur.2024-01-04Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-02-02
Priekulės seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5552/0009:845, Žirgų g. 14A, Priekulės miestasLeidimo projektasMedis patenkinamos būklės, vertingas estetine ir ekologine prasme. Medis vertingas kraštovaizdžio elementas. Apžiūros metu nustatyta, kad medis turi nedidelį šakų puvinį, dėl neteisingai vykdyto medžio genėjimo darbų.
Atsižvelgiant į gyventojų prašymą, kad trukdo naudoti žemės sklypą, bei galimai darytiną žalą statomo namo stogui ir fasadui,  išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.
2024-01-10Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-02-23
Endriejavo seniūnija, Endriejavo miestelis, žemės ūkio paskirties žemės sklypas kad. Nr.5518/0003:202Leidimo projektasMedis pasiekęs savo fiziologinę brandą, galima vėjovarta. Keliamas pavojus, dėl virtimo tikimybės ant regioninio kelio2024-01-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-02-01
Šalia sklypų Parko g. 1 ir 3, Maciuičių kaimas, Vėžaičių seniūnija, visuomeninės paskirties sklype.Leidimo projektasIšduodamas leidimas intensyviai genėti liepas.2024-01-31Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-02-27
Sendvario seniūnija, kelio sklype Nr. 2216 Slengiai-Baukštininkai, žemės sklypo kad. Nr. 5523/7001:6Leidimo projektasMedžiai pasiekęs savo fiziologinę brandą,  su centriniu kamieno puviniu. Pavojingi.2024-02-06Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-05
Agluonėnų seniūnija, laisvas nesuformuotame valstybiniame žemės sklypas (koridorius), kuris skirtas privažiuoti prie žemės sklypo 5503/0008:45Leidimo projektasSavaime užaugę medžiai auga ant valstybinės žemės ruožo (koridoriaus), kuris skirtas privažiuoti prie žemės sklypo.2024-02-06Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-05
 Endriejavo seniūnija, kitos paskirties (naudojimo būdas: gyvenamosios teritorijos) kad. Nr. 5518/0009:78 Žalioji g. 26, Rudgalvių kaimasLeidimo projektasMedžio augimvietė nesiekia 2 m atstumo nuo pastato, todėl medžio šaknys kelia namo pamatą, o laja gadina pastato stogą ir fasadą. Medžių, augančių šalia gatvės, šakos kliuvo praavžiuojantį transportą. Priimtas sprendimas išduoti leidimą kirsti namo pamatus gadinantį medį ir neintensyviai leisti genėti želdinius prie gatvės. 2024-02-08Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-02-23
Dovilų seniūnija, Lėbartų kapinėsLeidimo projektasMedžiai kelia tako plyteles ir verčia kapavietės bortelius. Išduodamas leidimas želdinių pertvarkymui2024-02-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-19
Dovilų seniūnija, Birbinčių g. 12, Galčių kaimas 5544/0005:745Leidimo projektasGyvenamosios paskirties sklype augantys želdiniai pasiekę fiziologinę brandą, kelia pavojų gyvenamajai aplinkai. 2024-02-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-04  
Gargždų seniūnija, nesuformuotas Klaipėdos gatvės sklypas Gargždų miesteLeidimo projektasMedis stipriai pažeistas šaknyno puvinio. Apžiūros metu matomos ertmės. Želdinys nulaužtas. Medis pasviręs virš važiuojamosios kelio dalies. Pavojingas.2024-02-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-02-20
Priekulės seniūnija, Rokų g. 5, Rokų kaimas kad. Nr. 5552/0003:331Leidimo projektasMedis pažeistas kamieno puvinio, suirę apie 70% kamieno. Apžiūros metu matomos ertmės. Dalis medžio lajos liečia ir gadina pastato stogą. Pavojingas2024-02-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-04  
Priekulės seniūnija, Kairių g. 25, Derceklių kaimas kad. Nr. 5513/0020:171Leidimo projektasMedžio šakos remiasi į stogą ir fasadą bei juos gadina.2024-02-21Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-05
Agluonėnų seniūnija, I. Simonaitytės g. 22, Vanagų kaimas kad. Nr. 5503/0003:9Leidimo projektas Medžio kamienai pažeisti centrinio kamieno puvinio.2024-02-21Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-05
Gargždų seniūnija, Priemiesčio g. 4, Gargždai kad. Nr. 5520/0019:123Leidimo projektasBlogos būklės želdiniai kelia pavojų gyvenamajai aplinkai. 2024-02-21Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-05
Dauparų-Kvietinių seniūnija, Gobergiškės g. 8, Šlapšilės kaimas kad. Nr. 5510/0003:741. Leidimo projektas
2. Leidimo projektas
Komercinės paskirties žemės sklype dalis želdinių blogos būklės, dalis patenkinamos būklės. Išduodamas leidimas pertvarkyti želdinius tvarkant aplinką. 2024-02-21Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-05
Priekulės seniūnija, Pylimo g. 2, Stragnų kaimas, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypasLeidimo projektasNesuformuotame sklype prie daugiabučio gyvenamojo namo auga blogos būklės želdiniai, keliantys pavojų gyvenamajai aplinkai. 2024-02-22Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-22
Endriejavo seniūnija, nesuformuotas valstybinis Liepų gatvės žemės sklypasLeidimo projektasĮvertinti gatvės sklype augantys želdiniai, dalis želdinių blogos būklės, kurių kamienai pažeisti centrinio kamieno puvinio. Išduodamas leidimas blogos būklės želdinių pertvarkymui. 2024-02-22Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-22
Privatus žemės sklypas (kad. Nr. Nr. 5568-0001-0021) Gerduvėnų k., Vėžaičių seniūnijaLeidimo projektasŽeldiniai auga elektros tinklų apsaugos zonoje, kelia pavojų gyventojų turtui. Galima vėjovarta. Būtina šalinti.2024-03-01Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-18
Veiviržėnų seniūnija, Veiviržėnų mieste Laisvės g. augantys želdiniai, žemės sklypas 5563/7001:1 Leidimo projektas

Medžių, keliančių pavojų eismo saugai, sąrašas
Gatvėje augantys želdiniai trukdo įgyvendinti gatvės sutvarkymo projekto sprendinius2024-03-04Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-02
Priekulės seniūnija, kitos paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5565/0001:1079, Drukių kaimas1. Leidimo projektas
2. Leidimo projektas
Medžiai trukdo įrengti privažiavimo kelią prie suformuotų gyvenamųjų sklypų. 2024-03-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-02
Kretingalės seniūnija, nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia žemės sklypo kad. Nr. 5528/0007:67, Girkalių kaimeLeidimo projektasMedis pavojingas, dėl pasvirimo kampo, būklės ir šalia esančių objektų. 2024-03-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-16
Sendvario seniūnija, nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia  žemės sklypo kad. Nr. 5530/0004:102, Jakų kaimas  Leidimo projektas 
Medis pavojingas, dėl pasvirimo kampo, būklės ir šalia esančių objektų. 
2024-03-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-16
Dovilų seniūnija, Šiūparių kaimas, Agluonos g. 28, kad. Nr. 5555:0004:161Leidimo projektasMedžiai pavojingi, auga šalia gyvenamojo namo, šalia elektros oro linijos. Išduodamas leidimas neatlygintinai šalinti želdinį.2024-03-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-03-27
Gargždų seniūnijoje, nesuformuotame valstybiniame žemės sklype privažiavimui prie sklypo kad. Nr. 5520/0019:47, Gargždų mieste1. Leidimo projektas
2. Leidimo projektas
Želdiniai trukdo įrengti privažiavimą prie žemės sklypo. 2024-03-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-17
Dovilų seniūnijoje, visuomeninės paskirties Dovilų mokyklos sklypas kad. Nr. 5544/0004:140Leidimo projektasŽeldiniai trukdo įrengti takelius einančius į mokyklos teritoriją. 2024-03-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-17
Dovilų seniūnijoje, visuomeninės paskirties Šiūparių mokyklos sklypasLeidimo projektasŽeldiniai kilnoja takelį mokyklos teritorijoje. 2024-03-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-17
Priekulės seniūnijoje, nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia Pievų g. (KL8472), sklypo kad. Nr. 5552/0008:222 gretimybėjeLeidimo projektas Medyje matoma giluminė kamieno drevė ir centrinis kamieno puvinys. Medyje yra nemažai sausų skeletinių šakų. Pavojingas, galima vėjovarta.2024-03-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-17
Dovilų seniūnijoje, komercinės paskirties žemės sklype Dumpių kaime, Galinės g. 9 kad. Nr. 5544/0007:49Leidimo projektasBlogos būklės želdiniai kelia pavojų statiniams ir sklypo naudotojams. 2024-03-20Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-18
Gargždų seniūnijoje, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia komercinės paskirties žemės sklypo Kretingos plento g. 1 GargžduoseLeidimo projektasMedis trukdo įsirengti nuovažą į žemės sklypą, leidimas įsigaliotų tik gavus statybą leidžiantį dokumentą dėl nuovažos įsirengimo. 2024-03-21Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-19
Dovilų seniūnijoje, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia sodo paskirties žemės sklypo Ryto g. 6, Lyveriai žemės sklypo kad. Nr. 5505/0003:9Leidimo projektasŽeldiniai, patenkinamos būklės, šaknynas trukdys gyventojui įsirengti tvorą aplink sklypą. Leidimas išduodamas taikant atkuriamosios vertės įkainius. 2024-03-21Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-19
Veiviržėnų seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklype Klaipėdos g. 98, Juodupio kaime, žemės sklypo kad. Nr. 5563/0006:117Leidimo projektasGyvenamosios paskirties sklype augantis nepatenkinamos būklės karpotasis beržas kelia pavojų gyvenamajai aplinkai. 2024-03-28Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-11
Gargždų seniūnijoje, pramonės ir sandėliavimo paskirties valstybinis žemės sklypas Gamyklos g. 4, Gargždai žemės sklypo kad. Nr. 5520/0019:15Leidimo projektasApžiūrėti ir įvertinti želdiniai sklype. Konstatuota, kad pagal rūšinę sudėti želdiniai nėra saugotini ir leidimas jų kirtimui nereikalingas ir nebus išduodamas. 
Priekulės seniūnijoje, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas, šalia sklypo kad. Nr. 5565/0003:156 Biržininkų kaimeLeidimo projektasApžiūros metu vertinti želdiniai, augantys valstybiniame nesuformuotame žemės sklype. Medžiai pasiekę savo gamtinę brandą, pavojingi (nudžiūvę). 2024-03-28Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-26
Dovilų seniūnijoje, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas, šalia sklypo kad. Nr. 5552/0013:623 Žiaukų kaimeLeidimo projektasMedis patenkinamos būklės su nedideliu pasvirimo kampu į pastatą. medyje drevės, puviniai2024-04-10Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-09
Dovilų seniūnijoje, žemės ūkio paskirties sklypas, kad. Nr. 5544/0002:358 Dumpių kaimeLeidimo projektasMedis pažeistas centrinio kamino puvinio, pavojingai pasviręs, galima vėjovarta.2024-04-11Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-25
Priekulės seniūnijoje, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas Drukių kaime, šalia Drugių g. 3 namo kad. Nr. 5565/0001:570Leidimo projektasMedis išvirtęs iš šaknų, atsirėmęs į kitą medį. 2024-04-15Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-14
Sendvario seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklypas Aukštkiemių kaime, Ringelio al. 19 kad. Nr. 5558/0013:971Leidimo projektasMedis su šaknyno puviniu, blogos būklės. Auga ant šlaito su nedideliu pasvirimu. pavojingas gyvenamajai aplinkai. 2024-04-17Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-04-30
Veiviržėnų seniūnijoje, Daukšaičių gyvenvietėje, šalia kelio Nr. 4263 Švėkšna Daukšaičiai – Veiviržėnai 6,28 km1. Leidimo projektas
2. Leidimo projektas
 
Medžiai kelia pavojų eismo saugumui
2024-04-22Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-21
Vėžaičių seniūnijoje, Brožių gyvenvietėje, šalia kelio Nr. 2213 Veiviržėnai-Brožiai-Vėžaičiai 7.32 kmLeidimo projektasAB „Kelių priežiūra“ pateikė ataskaitą, kad medis kelia pavojų eismo saugumui (pridedama).2024-03-23Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-22
Veiviržėnų seniūnijoje, šalia kelio Nr. 2205 Maciuičiai-Pėžaičiai 12.12 kmLeidimo projektasAB „Kelių priežiūra“ pateikė ataskaitą, kad medis kelia pavojų eismo saugumui (pridedama).2024-03-23Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-22
Endriejavo seniūnijoje, šalia kelio Nr. 197 Kryžkalnis-Rietavas-Vėžaičiai 71,1 kmLeidimo projektasAB „Kelių priežiūra“ pateikė ataskaitą, kad medis kelia pavojų eismo saugumui (pridedama).2024-03-23Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-22
Dovilų seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5544/0002:1207 Putpelių g. 6, Rimkų kaimasLeidimo projektasMedis trukdo įgyvendinti gyvenamojo namo statybos projektą. Medžio kamiene ir šakose yra pavieniai puviniai. Išduodamas leidimas taikant želdinių atkuriamosios vertės įkainius.  2024-05-07Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-05-20
Veiviržėnų seniūnija, gyvenamosios paskirties žemės sklypas (nesuformuotas) Dvylių g. 7, Dvylių kaimas.Leidimo projektas Būklė – bloga. Medžiai pažeisti centrinio kamieno puvinio. Apžiūros metu matosi šakų vietose drevės. Atsižvelgiant į medžių būklę, galima vėjovarta.
 
2024-05-07Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-06-04
Veiviržėnų seniūnijoja, gyvenamosios paskirties žemės sklypas (suformuotas valstybinis žemės sklypas kad. Nr. 5563/0001:320) Malagių kaimas 9Leidimo projektasMedžio augimvietė šalia orinės elektros linijos, želdinys elektros operatorių neteisingai nugenėtas (pašalinta pusė medžio lajos nuo elektros linijos pusės). Medžio laja ir svoris pavojingai sukoncentruotas į gyvenamojo namo pusę. Apžiūros metu matoma daroma medžio žala gyvenamojo namo stogo dangai (medžio augimvietė nuo gyvenamojo namo nutolusi 3-4 metrų atstumu).  2024-05-07Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-06-04
Kretingalės seniūnija, laisvas nesuformuotas valstybinis žemės sklypas šalia Draugystės gatvės (gretimybėje esančioje žalioji zona) Girkalių kaimas.Leidimo projektas.Želdiniai trukdo vandentiekio tinklų rekonstravimo ir statybos darbams. 2024-05-15Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-06-11
Dovilų seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklypas kad. Nr. 5544/0006:212 Ketvergių kaimeLeidimo projektasSklype augantys želdiniai trukdo įgyvendinti gyvenamojo namo statybos sprendinius2024-06-11Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-06-25
Gargždų seniūnija, Laugalių kapinėsLeidimo projektasŽeldiniai kelia kapavietės tvorelę, natūroje matoma kapavietės tvorelės bortų skilimas ties medžių augimo vieta. 2024-06-11Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-10
Priekulės seniūnijoje, gyvenamosios paskirties nesuformuotas valstybinis žemės sklypas Tilto g. 16 A, Stragnų II kaimeLeidimo projektasApie 90% medžių lajos yra nudžiūvusi, medyje pavienės gyvybingos šakos apatinės lajos dalyje. Medyje matomos drevės, pavojingas. Rekomenduojama šalinti iš gyvenamosios aplinkos.2024-06-11Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-10

Priekulės seniūnijoje, žemės ūkio paskirties žemės sklype Mikelio Šapalo g. 9, Lankupių kaime (kad. Nr. 5565/0003:296)

Leidimo projektas Apie 70% medžių lajos yra nudžiūvusi, medyje pavienės gyvybingos šakos tik apatinės lajos dalyje. Medyje matomos drevės, pavojingas. Medis paveiktas šaknyno puvinio, pavojingas, galima vėjovarta.  Rekomenduojama šalinti iš gyvenamosios aplinkos.2024-06-11Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-06-26
Priekulės seniūnijoje, sodininkų bendrijos bendro naudojimo teritorija (šalia Lakštingalų g. 1 namo, Žiaukų kaime)Leidimo projektasPatenkinamos būklės: lajoje yra pavienių sausų skeletinių šakų. Želdinys meta sausa šakas ant šalia esančios autobusų stotelės stogo. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.  2024-06-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-07
Priekulės seniūnijoje, sodininkų bendrijos bendro naudojimo teritorija (šalia Voverių tako 2 namo, Žiaukų kaime)Leidimo projektasŽeldinių būklėė – bloga: lajoje yra pavienių sausų skeletinių šakų. Medžiai pažeisti centrinio kamieno puvinio. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.2024-06-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-07
Sendvario seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklype kad Nr. 5558/0014:265 Saulės g. 1, Kalotės kaimeLeidimo projektasMedis pažeistas centrinio kamieno puvinio. Išduodamas leidimas netaikant atkuriamosios vertės įkainių.2024-06-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-04
Sendvario seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklype kad Nr. 5558/0014:265 Saulės g. 1, Kalotės kaimeLeidimo projektasMedžių lajos gyvybingos. Gyventoja baiminasi dėl vėjovartos esant vėjams, medžio lapai kemša lietvamzdžius. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius.  2024-06-18Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-04
Gargždų seniūnijoje, laisvas nesuformuotas Minijos gatvės sklypas Gargždų mieste. Leidimo projektasMedis pažeistas šaknyno puvinio. Medžio lajoje daug sausų skeletinių šakų (žaliuoja tik apie 20 % bendros medžio lajos tūrio). Pavojingas, galima vėjovarta.2024-06-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-18
Gargždų seniūnijoje, gyvenamosios paskirties žemės sklype Minijos g. 13 (5520/0003:87) ir Minijos g. 15 (5520/0003:40) Gargždų miesteLeidimo projektasDalis sklype augančių želdinių blogos būklės, dalis patenkinamos. Krenta medžio šakos, gyventojai baiminasi dėl vėjovartos. Išduodamas leidimas taikant atkuriamosios vertės įkainius. 2024-06-19Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-04
 Kretingalės seniūnija, geležinkelio sklypas kad. Nr. 5535/8001:1 Šlikių kaimeLeidimo projektasŽeldiniai trukdo įgyvendinti AB „LTG Infra” planus statyti kelią privažiavimui prie elektros pastotės.2024-06-20Leidimo įsigaliojimo terminas 2024-07-19

Paskutinis atnaujinimas: 2024-06-21 08:11:31

Veiklos sritys