Bendrojo naudojimo objektų administratorius

Jei daugiabučių gyvenamųjų namų butų ir kitų patalpų savininkai nesteigia bendrijos ir neinicijuoja jungtinės veiklos sutarties, savivaldybė, vadovaudamasi įstatymais, skiria bendrojo naudojimo objektų administratorių. Gyventojai administratorių gali rinktis iš administruojančių įmonių sąrašo, kurį sudaro ir viešai paskelbia Klaipėdos rajono savivaldybė.

Svarbiausia administratoriaus funkcija yra įtraukti savininkus į jų turto valdymą, nuolat informuoti juos apie realią turto būklę, įgyvendinti įsakymų ir kitų teisės aktų nustatytus privalomuosius reikalavimus, susijusius su bendrojo naudojimo objektų, taip pat įstatymų nustatyta tvarka daugiabučiam namui priskirto žemės sklypo valdymu, naudojimu, priežiūra ir kitokiu tvarkymu. Visus būtinus klausimus administratorius turi spręsti visuotiniuose bendrasavininkių susirinkimuose.

Išlaidas, susijusias su administravimu, apmoka butų ir kitų patalpų savininkai proporcingai jų daliai bendrojoje dalinėje nuosavybėje. Administratorius samdo įmones, kurios pagal sudarytas sąmatas remontuoja pastatus. Remontui renkamos kaupiamosios lėšos. Daugiabučių namų gyventojai kiekvieną mėnesį administratoriui moka mokesčius už suteiktas paslaugas. Pasibaigus kalendoriniams metams, administratorius privalo pateikti duomenis apie kaupiamas lėšas namo gyventojams. Svarbu tikrinti surinktų lėšų panaudojimą, kam ir kur jos panaudotos, paprašyti pateikti atliktų darbų aktus. Administratoriai atlieka nuolatinius pastatų konstrukcijų ir inžinerinių namų sistemų stebėjimus, pastebėtus defektus fiksuoja ir įrašo į namo techninės priežiūros žurnalus. Pasibaigus žiemai, sudaromos komisijos ir atliekamos namų konstrukcijų apžiūros, surašant namo apžiūros aktus. Jų pagrindu atliekami privalomieji remonto darbai. Administruojančios įmonės atlieka ir namų remonto darbus, sistemingai prižiūri bendrojo naudojimo namo konstrukcijas, kiekvienam namui pildo žurnalus, kuriuose nurodo trūkumus ir priemones tiems trūkumams pašalinti. 
Administratorius veikia vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vyriausybės patvirtintais Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatais, taip pat kitais norminiais dokumentais, reglamentuojančiais pastatų ir jų inžinerinių sistemų naudojimą ir priežiūrą. Administravimas pasibaigia įregistravus daugiabučio namo savininkų bendriją ir jos įstatus arba sudarius patalpų savininkų jungtinės veiklos sutartį, taip pat kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatytais atvejais.

Informacija apie bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarką:

Klaipėdos rajone bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atranką vykdo Klaipėdos rajono savivaldybės administracija.

Prašymus teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas savivaldybės teritorijoje gali teikti Europos Sąjungos (toliau – ES) valstybės narės piliečiai ar kiti fiziniai asmenys, ES valstybėje narėje įsteigti juridiniai asmenys arba kitos organizacijos ar jų padaliniai, kurie naudojasi ES teisės aktuose jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, atitinkantys Civilinio kodekso 4.84 straipsnio 7 dalies nuostatas, ir kurių teikiamų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugų tarifo dydis neviršija tarifo, apskaičiuoto pagal Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 26 d. sprendimu Nr. T11-299 patvirtintą Klaipėdos rajono savivaldybėje esančių daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos aprašą, dydžio.

Asmenys, pretenduojantys teikti bendrojo naudojimo objektų paslaugas, Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai (Klaipėdos g. 2, LT-96130 Gargždai arba [email protected]) pateikia šiuos dokumentus:

1. Prašymą įtraukti į Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą;

2. Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus deklaraciją;

3. Registravimo pažymėjimo, įstatų, įrodančių kad paslaugos tiekėjas turi teisę verstis bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veikla, kopijas.

Pretendentai, atitinkantys reikalavimus, įtraukiami į Klaipėdos rajonos savivaldybės sudaromą Asmenų, pretenduojančių teikti bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašą ir skelbiami Klaipėdos rajono savivaldybės internetinėje svetainėje www.klaipedos-r.lt.

Asmenų, pretenduojančių teikti  Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje daugiabučių namų bendrojo naudojimo objektų administravimo paslaugas, sąrašas

Direktoriaus įsakymas 


Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 4.82, 4.83, 4.84, 4.85 straipsnių pakeitimo ir papildymo įstatymas

Bendrojo naudojimo objektų administratoriaus atrankos ir skyrimo tvarkos aprašas

Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų administravimo nuostatai

Butų ir kitų savininkų bendrojo naudojimo objektų administratoriaus veiklos, susijusios su administruojamu daugiabučiu namu veiklos ataskaita

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalaus bendrojo naudojimo objektų administravimo tarifo apskaičiavimo tvarkos patvirtinimo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl daugiabučių namų techninės priežiūros tarifo skaičiavimo metodikos patvirtinimo

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos sprendimas dėl Klaipėdos rajono daugiabučių gyvenamųjų namų maksimalių techninės priežiūros tarifų patvirtinimo.  


Pakartotinio balsavimo raštu PROTOKOLAI 2023 m.

Klaipėdos g. 28, Priekulės II k.

Piliakalnio g. 19, Skomantų k.

Minijos g. 18, Priekulė

Šarkų g. 2, Lėbartų k.

Šilų g. 16, Birbinčių k.


Balsavimo raštu PROTOKOLAI 2023 m.

Ievų g. 25, Klemiškės I k.

Piliakalnio g. 19, Skomantų k.

Minijos g. 18, Priekulė

Klaipėdos g. 28, Priekulės II k.

Šarkų g. 2, Lėbartų k.


Balsavimo raštu PROTOKOLAI 2022 m.

P. Cvirkos g. 18, Gargždai

Šilų g. 16, Birbinčiai

Šarkų g. 2, Lėbartai

Klaipėdos g. 28, Priekulės II k.

Minijos g. 18, Priekulė

Piliakalnio g. 19, Skomantai


Pranešimai apie skelbiamus balsavimus

Šarkų g. 2, Lėbartų k., Dovilų sen. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų DĖMESIUI

Klaipėdos g. 28, Priekulės II k., Priekulės sen. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų DĖMESIUI 

Piliakalnio g. 19, Skomantų k., Veiviržėnų sen. daugiabučių namų butų ir kitų patalpų savininkų DĖMESIUI

Pranešimai apie skelbiamus pakartotinius balsavimus

SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAI DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS MERO POTVARKIAI DĖL DAUGIABUČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ ADMINISTRATORIAUS SKYRIMO

Paskutinis atnaujinimas: 2024-02-04 04:18:01

Veiklos sritys