Nevyriausybinių organizacijų taryba

NVO taryba – nuo valstybės ar savivaldybių institucijų ir įstaigų nepriklausomas savanoriškumo pagrindais visuomenės ar jos grupės naudai veikiantis viešasis juridinis asmuo, kurio tikslas skatinti NVO veiklą ir plėtrą, stiprinti bendradarbiavimą tarp savivaldybės institucijų, įstaigų ir nevyriausybinių organizacijų.

NVO taryba vykdo šias funkcijas:

1. analizuoja, stebi ir vertina savivaldybės teisės aktų, turinčių įtakos nevyriausybinių organizacijų padėčiai savivaldybėje, rengimą ir įgyvendinimą;

2. teikia siūlymus Savivaldybės tarybai, Savivaldybės tarybos komitetams, Savivaldybės administracijai dėl savivaldybės prioritetų, susijusių su nevyriausybinėms organizacijoms palankios aplinkos savivaldybėje kūrimu, nustatymo ir nevyriausybinėms organizacijoms aktualių klausimų sprendimo,

3. svarstant Savivaldybės strateginį veiklos planą ir biudžetą, teikia išvadą Savivaldybės tarybai dėl nevyriausybinių organizacijų programų ir priemonių bei jų finansavimo;

4. teikia siūlymus valstybės institucijoms, formuojančioms ir įgyvendinančioms nevyriausybinių organizacijų plėtros politiką, dėl nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimo;

5. konsultuojasi su nevyriausybinėmis organizacijomis ir prireikus kuria bendras darbo grupes konkretiems klausimams spręsti;

6. kartą per metus informuoja Savivaldybės tarybą ir visuomenę apie savo veiklą;

7. vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas.

Tarybos nuostatai


Nariai:

Klaipėdos rajono nevyriausybinių organizacijų atstovai:

Rekvita Bagdonienė – VšĮ „Revilita“ vadovė;

Ieva Dobravalskytė – Klaipėdos rajono jaunimo organizacijos „Alterno“ atstovė;

Valė Krauleidienė – VšĮ Klaipėdos rajono amatų centro direktorė;

Verutė Nekrevičiūtė – Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos Klaipėdos rajono filialo atstovė;

Rokas Spurgana – VšĮ Gargždų 3×3 krepšinis direktorius.

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos ir įstaigų atstovai:

Aurelija Butkutė-Norkevičienė – Klaipėdos rajono savivaldybės Jono Lankučio viešosios bibliotekos l. e. p. direktorė;

Iveta Gailienė – Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Sveikatos ir socialinės apsaugos skyriaus vedėja;

Jūratė Jocienė – Gargždų laisvalaikio centro direktorės pavaduotoja;

Aidas Kryževičius – Gargždų atviro jaunimo centro vadovas;

Neringa Tarvydienė – Klaipėdos rajono savivaldybės VšĮ Gargždų ligoninės direktorė.


Tarybos sekretorė: Jūratė Dobrovolskienė, Kultūros skyriaus patarėja (NVO politikai). Tel. +370 606 97 344, el. paštas: [email protected]

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-30 04:38:08

Veiklos sritys