Kultūros paveldo objektų stebėsena

KULTŪROS PAVELDO OBJEKTŲ STEBĖSENA

 Ne­kil­no­ja­mo­jo kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ste­bė­se­ną su­da­ro:

 Sa­vi­val­dy­bės pa­vel­do­sau­gos specialistas ne re­čiau kaip kar­tą per penkerius me­tus, va­do­vau­da­masis Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tų ar vie­to­vių ap­žiū­ros, būk­lės fik­sa­vi­mo ir ty­ri­mo at­li­ki­mo už­tik­ri­ni­mo taisyk­lė­mis bei Kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to būk­lės tik­ri­ni­mo tai­syk­lė­mis, ap­žiū­ri kiek­vie­ną kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­tą ir fik­suo­ja jo būk­lę, kau­pia su tuo su­si­ju­sią in­for­ma­ci­ją ir tei­kia ją Kultūros paveldo de­par­ta­men­tui prie Kultūros ministerijos.

 Fik­sa­vi­mo me­tu nu­sta­to­mas kul­tū­ros pa­vel­do ob­jek­to  būklės ki­ti­mas (objekto fizinė būklė, objekto nustatytųjų vertingųjų savybių būklė bei objekto aplinkos būklė ly­gi­na­mos su ankstesnių apžiūrų metu bei nekilnojamosios kultūros vertybės pase užfiksuotomis būklėmis).

Teisės aktai

2015 metai

2016 metai

2017 metai

2020 metai

2021 metai

Paskutinis atnaujinimas: 2022-11-18 02:00:03

Veiklos sritys