Administracinės ir viešosios paslaugos

Informacija ruošiama.

Elektroniniai valdžios vartai

Socialinės paramos šeimai informacinė sistema SPIS

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos teikiamų administracinių paslaugų sąrašas

Administracinės paslaugos 

ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS
ARCHYVE SAUGOMŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS 
Archyvinių dokumentų išrašų, nuorašų ar kopijų  iš savivaldybės veiklos archyvo ir (arba) likviduotų juridinių asmenų archyvo išdavimas  El. paslaugaPrašymas
Prašymas
Prašymas
Pažymos dėl likviduojamo juridinio asmens dokumentų perdavimo toliau saugoti ar perduotinų toliau saugoti dokumentų neturėjimo, išdavimas  El. paslaugaPrašymas
CIVILINĖ METRIKACIJA
Gimimo registravimas El. paslaugaPrašymas 
Užsienio valstybėje gimusio vaiko gimimo įtraukimas į apskaitą El. paslaugaPrašymas
Įvaikinimo įregistravimas  El. paslauga 
Tėvystės (motinystės) nustatymo, nuginčijimo registravimas El. paslauga 
Tėvystės pripažinimo registravimas El. paslauga 
Santuokos registravimas El. paslaugaPrašymas
Bažnyčios (konfesijų) nustatyta tvarka sudarytos santuokos įtraukimas į apskaitą El. paslaugaPrašymas
Užsienio valstybėje įregistruotos ar nutrauktos santuokos įtraukimas į apskaitą El. paslaugaPrašymas dėl sudarytos santuokos
Prašymas dėl nutrauktos santuokos
Santuokos nutraukimo registravimas El. paslauga 
Mirties registravimas El. paslauga 
Civilinės būklės akto įrašo anuliavimas, atkūrimas, pakeitimas ar papildymas El. paslaugaPrašymas
Prašymas
Prašymas 
Civilinės būklės akto įrašo kopijos, nuorašo, išrašo išdavimas El. paslaugaPrašymas
Vardo, pavardės keitimo registravimas El. paslaugaPrašymas
Prašymas
Pažymos, patvirtinančios kliūčių sudaryti santuoką nebuvimą, išdavimas El. paslaugaPrašymas
Užsienio valstybėje mirusio asmens mirties įtraukimas į apskaitą El. paslauga Prašymas
LICENCIJOS IR LEIDIMAI 
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslaugaPrašymas išduoti
Prašymas papildyti
Prasymas patikslinti
Prašymas panaikinti
Prašymas dėl galiojimo sustadymo panaikinimo
Licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais kurortinio, poilsio bei turizmo sezonų metu išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslaugaParaiška išdavimui
Prašymas papildyti
Prašymas patikslinti
Prašymas panaikinti
Prašymas dėl galiojimo panaikinimo
Licencijos verstis mažmenine prekyba su  tabako gaminiais susijusiais gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimasPranešimas
Pranešimas dėl patikslinimo
Pranešimas dėl galiojimo panaikinimo
Pranešimas dėl sustabdymo panaikinimo
Vienkartinės licencijos verstis mažmenine prekyba alkoholiniais gėrimais išdavimas El. paslaugaPrašymas
Licencijos verstis mažmenine prekyba tabako gaminiais išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas 
Šilumos tiekimo licencijos išdavimas, pakeitimas, dublikato išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas ar galiojimo panaikinimas El. paslaugosPrašymas
Leidimo įvežti, įsigyti, laikyti, veisti pavojingus šunis ar jais prekiauti išdavimas, dublikato išdavimas, papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslaugaPrašymas
Leidimo važiuoti didžiagabarite ir (ar) sunkiasvore transporto priemone ar jos junginiu (konkrečios) savivaldybės vietinės reikšmės keliais išdavimas ir panaikinimas arba jame nurodytos transporto priemonės keitimas El. paslaugaPrašymas
Leidimo įrengti išorinę reklamą ar keisti spalvinį ar grafinį jos vaizdą savivaldybės teritorijoje išdavimas, galiojimo panaikinimas El. paslaugaParaiška
Leidimo organizuoti renginį išdavimas, dublikato išdavimas, galiojimo panaikinimas El. paslauga Prašymas
Leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius išdavimasPrašymas
Statybą leidžiančių dokumentų išdavimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas  
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslaugaPrašymas
Licencijos (licencijos kopijos) verstis keleivių vežimu autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, suteikiančios teisę vežti keleivius autobusais vietinio susisiekimo maršrutais, kai maršruto pradžia arba pabaiga yra licenciją išdavusios savivaldybės teritorijoje išdavimas, pratęsimas, pakeitimas, pasikeitus joje įrašytiems duomenims El.paslaugaPrašymas
Leidimo vežti keleivius vietinio (miesto ar priemiestinio) reguliaraus susisiekimo maršrutais išdavimas, galiojimo pratęsimas ir panaikinimasPrašymas
Leidimo atlikti kasinėjimo darbus savivaldybės viešojo naudojimo teritorijoje, atitverti ją ar jos dalį arba apriboti eismą joje išdavimas, galiojimo pratęsimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas, galiojimo panaikinimas arba pranešimo apie baigtus vykdyti avarinius darbus priėmimas El. paslaugaPrašymas
Leidimo požeminio gėlo vandens gavybos gręžinio įrengimui išdavimasPrašymas
Leidimo įrengti, koreguoti arba panaikinti kelio ženklus gyvenamųjų vietovių gatvėse ir vietinės reikšmės keliuose išdavimasPrašymas
Leidimo, suteikiančio teisę transporto priemonėms stovėti kelio ženklo kelio ženklo „P“ (rezervuota) galiojimo zonoje išdavimas, dublikato išdavimas ar galiojimo panaikinimasPrašymas
Leidimo įrengti automobilių stovėjimo neįgaliesiems kelio ženklą suteikimasPrašymas
Leidimo įrengti ar paplatinti įvažiavimą į kelią suteikimasPrašymas
KULTŪROS PAVELDAS 
Kultūros paveldo objekto tikrinimo akto išdavimasPrašymas 
SOCIALINĖ PARAMA 
Charakteristikos, patvirtinančios moters/vyro teisę gauti antrojo laipsnio valstybinę pensiją kaip motinai (įmotei) arba tėvui (įtėviui), išauginusiems (vaikų mirties atveju – ne mažiau kaip iki 8 metų) penkis ir daugiau vaikų, išdavimas 
Informacijos, savivaldybės teritorijoje gyvenantiems Europos Sąjungos ir Europos ekonominės erdvės piliečiams bei Europos Sąjungoje ir Europos ekonominėje erdvėje gyvenantiems Lietuvos piliečiams apie šeimai išmokėtas vaiko išmokas ar šeimos nario mirties atveju išmokėtas išmokas, pateikimas 
SOCIALINIS BŪSTAS 
Įrašymas į Šeimų ir asmenų, turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašą 
Pažymos apie teisę į valstybės paramą būstui įsigyti išdavimas 
TERITORIJŲ PLANAVIMAS, STATYBA 
Teritorijų planavimo dokumentų įregistravimas Teritorijų planavimo dokumentų registre  
Informacijos apie numatomų statinių projektavimą priėmimas ir paskelbimas visuomenės informavimo tikslais  
Informacijos apie numatomą teritorijų planavimą pareiškėjo prašymu priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėje visuomenės informavimo tikslais  
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų priėmimas ir tvirtinimas  
Geodezinės, kartografinės medžiagos bei erdvinių duomenų rinkinių išdavimas  
Pažymos, patvirtinančios naujai suformuoto nekilnojamojo turto kadastro objekto galimybę naudoti pagal paskirtį, išdavimas   El. paslauga 
VIEŠOJI TVARKA 
Pranešimo apie triukšmo šaltinio valdytojo planuojamus statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse priėmimas ir skelbimas savivaldybės interneto svetainėjePrašymas gyventojams
Prašymas ūkio subjektams 
ŽEMĖS NUOMA  
Pažymos, patvirtinančios atsiskaitymą už valstybinės žemės nuomą, išdavimasPrašymas
ŽEMĖS ŪKIS
Akto, patvirtinančio nustatytą medžiojamųjų gyvūnų padarytą žalą žemės ūkio pasėliams, miškui, gyvūnams, gyvuliams, hidrotechnikos ar melioracijos įrenginiams, išdavimasPrašymas
Ūkininko ūkio įregistravimas, duomenų pasikeitimas, paveldėjimo įregistravimas, pažymėjimo dublikato išdavimas, perkėlimas į kitą savivaldybę, partnerio išregistravimas ar išregistravimasPrašymas ūkio įregistravimui
Prašymas dėl ūkio išregistravimo 
Žemės ūkio valdų įregistravimas, išregistravimas Žemės ūkio ir kaimo verslo valdų registre, duomenų atnaujinimas, keitimas 
Traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos  ir jų priekabų įregistravimas, išregistravimas, keitimas, registracijos liudijimo dublikato išdavimas  
Pranešimo apie traktoriaus, savaeigės ar žemės ūkio mašinos bei jų priekabų pardavimą priėmimas  
Pažymos apie žemės ūkio valdos ekonominį dydį, išreikštą europinio dydžio vienetu (EDV) išdavimas 
Pažymos, patvirtinančios ūkininko ūkyje ir (arba) žemės ūkio valdoje vykdomas pagrindinę bei papildomas žemės ūkio ekonomines veiklas, išdavimasPrašymas
SENIŪNIJOSE TEIKIAMOS PASLAUGOS  
Gyvenamosios vietos deklaravimas, deklaravimo duomenų taisymas, keitimas ar naikinimas El. paslaugaGyvenamosios vietos deklaracija
Prašymas taisyti savininkui
Prašymas taisyti asmeniui
Išvykimo iš Lietuvos Respublikos ilgesniam nei 6 mėn. laikotarpiui deklaravimas El. paslaugaPrašymas 
Įtraukimas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitąPrašymas
Pažymos, patvirtinančios asmens deklaruotą gyvenamąją vietą išdavimas El. paslaugaPrašymas 
Pažymos, patvirtinančios, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą, išdavimas El. paslaugaPrašymas
Pažymos apie paskutinę asmens deklaruotą gyvenamąja vietą išdavimasPrašymas
Pažymos gyvenamosios patalpos savininkui (bendraturčiui), patvirtinančios jam nuosavybės teise priklausančioje gyvenamojoje patalpoje savo gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis, išdavimas El. paslaugaPrašymas
Pažymos, patvirtinančios pastatų teisinę registraciją, išdavimasPrašymas
Charakteristikos, būtinos leidimui laikyti ginklą, išdavimas El. paslaugaPrašymas
Pažymos, patvirtinančios šeimos sudėtį, išdavimasPrašymas
Leidimo laidoti išdavimas El. paslaugaPrašymas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas viešosiose vietose išdavimas, dublikato išdavimas papildymas, patikslinimas, galiojimo sustabdymas, galiojimo sustabdymo panaikinimas arba galiojimo panaikinimas El. paslaugaPrašymas
Leidimo prekiauti ir (ar) teikti paslaugas renginio metu išdavimas El. paslaugaPrašymas
Pažymos, patvirtinančios gaunamas socialines pajamas, išdavimasPrašymas
Pažymos, patvirtinančios žmogaus palaidojimo vietą ir laiką, išdavimasPrašymas
VIEŠOSIOS PASLAUGOS
MOKESČIAI, MOKESČIŲ LENGVATŲ SUTEIKIMAS 
Juridinių asmenų prašymų dėl mokesčių lengvatų priėmimasPrašymas
Prašymų dėl valstybinės žemės nuomos mokesčio deklaracijų apskaičiavimo, tikslinimo ar anuliavimo priėmimasPrašymas
Žemės nuomos mokesčio permokų grąžinimas arba neteisingai sumokėtų mokesčių grąžinimas ir/arba užskaitymasPrašymas
ŠVIETIMAS 
Prašymų  ir kitų dokumentų dėl siuntimų išdavimo į Klaipėdos miesto savivaldybės švietimo įstaigų ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes priėmimas  Prašymas
Prašymų  ir kitų dokumentų dėl mokesčio kompensavimo už ikimokyklinio amžiaus vaikų išlaikymą ir priežiūrą privačiose švietimo įstaigose priėmimas Prašymas
Prašymų  ir kitų dokumentų dėl Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių, pageidaujančių mokytis Klaipėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose priėmimas Prašymas
SOCIALINĖ PARAMA 
Dėl būsto pritaikymo neįgaliesiems prašymų pateikimo Prašymas
Vienkartinės pašalpos skyrimasPrašymas
Vienkartinė išmoka mirties atvejuPrašymas išmokėti tikslinę kompensaciją laidojančiam asmeniui (jei miręs asmuo gaudavo priežiūros (pagalbos) ar slaugos tikslinę kompensaciją)Prašymas
Prašymas
Parama užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikams parvežti į Lietuvos Respubliką Prašymas
Priedas
Priedas
ADRESO SUTEIKIMAS 
Numerių suteikimas žemės sklypui, pastatui, pastato kompleksui, butui, patalpai ar korpusui El. paslaugaPrašymas
ARCHITEKTŪRA 
Išrašo išdavimas apie registre įregistruotus galiojančius teritorijų planavimo dokumentus; Ištraukos iš teritorijoje galiojančio bendrojo plano išdavimasPrašymas
Teritorijų planavimo dokumento derinimas ir/arba pritarimas detaliojo plano koregavimui Teritorijų planavimo komisijojePrašymas
Pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir būdo keitimasPrašymas 
Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo/keitimo/koregavimo kontrolėPrašymas
Prašymas organizuoti žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projekto rengimąPrašymas 
STATYBA 
Nelegalaus gręžinio įteisinimasPrašymas
Paskutinis atnaujinimas: 2023-01-31 04:11:26

Veiklos sritys