Dokumentai

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų 2023 metų geriausių abiturientų apdovanojimo savivaldybės premijomis konkurso nuostatai

2023 m. švietimo įstaigų mokinių olimpiadų, konkursų ir kitų renginių programa

2023 m. švietimo įstaigų veiklos stebėsenos programa

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų pedagogų kelionės išlaidų kompensavimo tvarkos aprašas

Klaipėdos rajono savivaldybės pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2023–2025 metų priemonių planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. spalio 27 d. sprendimu Nr. T11-368 čia

2023–2026 m. mokytojų poreikis Klaipėdos rajono švietimo įstaigose, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2023 m. gegužės 19 d. įsakymu Nr. AV-1182. Detalesnę informaciją apie mokytojų poreikį konkrečiose mokyklose suteiks Klaipėdos r. švietimo centro metodininkė (karjeros specialistė) tel.: 8 618 59286 arba Švietimo ir sporto skyriaus specialistė tel.: 8 658 88913

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bandrasis planas, patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2022 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. T11-74 ,,Dėl Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2022–2026 metų bandrojo plano patvirtinimo” čia

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2022 metų veiklos programa čia, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas.

Klaipėdos rajono pedagogų rengimo, perkvalifikavimo, jaunųjų pedagogų pritraukimo ir mokytojo profesijos prestižo didinimo tvarkos aprašas čia, 1 priedas, 2 priedas, 3 priedas, 4 priedas. Tvarkos aprašo pakeitimas (2023 m. rugsėjo 28 d. Nr. T11-311).

Klaipėdos rajono mokinių, pasiekusių geriausių rezultatų dalykinėse olimpiadose, konkursuose, varžybose ir kituose renginiuose mokslo, meno, sporto srityse, ir juos rengusių mokytojų apdovanojimo tvarkos aprašas čia

Atlyginimo dydžio nustatymo už vaikų, ugdomų pagal ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklose tvarkos aprašas čia

Mokinių priėmimo į Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklas tvarkos aprašas (patvirtintas Tarybos 2021 m. kovo 25 d. sprendimu Nr. T11-97), Bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijos (1 priedas, Tarybos 2023 m. sausio 26 d. sprendimo Nr. T11-6 redakcija), Prašymo forma (2 priedas)

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo ir sporto skyriaus 2021 metų veiklos programa čia, 3 priedas, 4 priedas

Klaipėdos rajono savivaldybės mokyklų mokinių iniciatyvų projektų atrankos ir finansavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Savivaldybės tarybos 2020-10-29 sprendimu Nr. T11-400 čia

Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano priedo pakeitimas (Savivaldybės tarybos 2020-01-23 sprendimas Nr. T11-1) čia

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2020 metų veiklos programa čia, 3 priedas

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2019 metų veiklos programa čia

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. spalio 18 d. įsakymu Nr. AV-2274 patvirtintas Klaipėdos rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų mokinių pamokų ir mokyklos lankomumo apskaitos bei mokyklos nelankymo prevencijos tvarkos aprašas čia

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2018 metų veiklos programa čia

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2017 metų veiklos programa čia

Klaipėdos rajono savivaldybės švietimo įstaigų prevencinių programų vertinimo kriterijai čia čia

Klaipėdos rajono bendrojo ugdymo mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrasis planas čia ir jo priedas.

Klaipėdos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių mokinių, pageidaujančių mokytis Klapėdos miesto savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklose, sąrašų sudarymo tvarkos aprašas, patvirtintas Administracijos direktoriaus 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. AV-419 čia
1 priedas (Word formatu)
2 priedas (Word formatu)

Klaipėdos rajono savivaldybės Švietimo stebėsenos rodikliai čia

Klaipėdos rajono savivaldybės Bendrojo ugdymo mokyklų sporto salių nuomos tvarkos aprašas čia

Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 25 d. sprendimu Nr. T11-227 patvirtintas Klaipėdos rajono neformaliojo švietimo mokyklų veiklos išorinio vertinimo tvarkos aprašas čia

Paskutinis atnaujinimas: 2023-10-12 03:07:18

Veiklos sritys